Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu 

plik rss Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszuwydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

SPRZEDAŻ - dz. nr 529, obręb Bojków, przy ul. Miodowej


Prezydent Miasta Gliwice

ogłasza

II ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości miasta Gliwice

20 sierpnia 2018 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34 odbędzie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 529, obręb Bojków, o powierzchni 0,1381 ha, położonej w Gliwicach przy ul. Miodowej, stanowiącej własność miasta Gliwice, zapisanej w KW nr GL1G/00037452/8.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 215 000,00 zł
Wadium: 21 500,00 zł
Minimalne postąpienie: 2150,00 zł

Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

1

I przetarg nieograniczony odbył się 24 kwietnia 2018 r. i zakończony został wynikiem negatywnym.

1. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i KW:
Działka oznaczona numerem 529, obręb Bojków zapisana jest w księdze wieczystej nr GL1G/00037452/8, użytek: RIIIb – grunty orne.

2. Opis nieruchomości:
Sprzedaży podlega prawo własności działki nr 529, obręb Bojków. Nieruchomość położona jest w Gliwicach przy ul. Miodowej, w południowej części miasta Gliwice. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz niezabudowane tereny przeznaczone w planie miejscowym pod zabudowę mieszkaniową.

Działka nr 529, obręb Bojków jest niezabudowana, porośnięta roślinnością trawiastą oraz drzewami. Prawa i obowiązki właściciela nieruchomości odnośnie usunięcia drzew i krzewów określa ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. DzU z 2018 r., poz. 142 z późn. zm.).

Teren nieruchomości jest nieogrodzony.

Kształt działki zbliżony do wąskiego prostokąta. Z uwagi na niewielką szerokość działki (ok. 12 -13,5 m) jej zagospodarowanie na cele zgodne z ustaleniami planu może być utrudnione.

W pobliżu nieruchomości przebiega następujące uzbrojenie: sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna i teletechniczna. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.

W granicach działki przechodzi prawdopodobnie sieć drenarska. W momencie przeprowadzenia jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią szczególną uwagę. W przypadku jej uszkodzenia właściciel nieruchomości zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie.

Dojazd do działki z ul. Miodowej może być utrudniony z uwagi na zawężenie działki nr 1661, obręb Bojków do ok. 4 m. Warunki włączenia nieruchomości do drogi publicznej wydawane są indywidualnie przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach i zależą od jej przeznaczenia oraz natężenia i struktury ruchu, który nieruchomość będzie generowała.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z obowiązującym od 10 marca 2006 r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego po południowej stronie autostrady A4, stanowiącego dzielnicę Bojków w Gliwicach (uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXXVIII/963/2005 z 22 grudnia 2005 r.), działka nr 529, obręb Bojków znajdują się na terenie oznaczonym symbolem:

C3.1/MN3 – co oznacza:
Tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej jednorodzinnej,
przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowo-usługowa jedno-rodzinna, historyczna i (lub) współczesna, z dopuszczeniem uzupełniających funkcji związanych z różnymi formami działalności gospodarczej, których łączna powierzchnia całkowita nie przekroczy 100 % powierzchni całkowitej funkcji mieszkalnych, z przynależnym zagospodarowaniem terenu.

Ww. działka w obowiązującym planie znajduje się na obszarze górniczym KWK „Sośnica” oraz objęta jest zasięgiem stref:
– SH-1 – pośredniej ochrony konserwatorskiej,
– SH-2 – obserwacji archeologicznej,
– SU-1 – rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury.

4 lutego 2016 r. Rada Miasta Gliwice podjęła uchwałę nr XIII/332/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część „dzielnicy Bojków” położoną pomiędzy ulicami Knurowską, Bojkowską i autostradą A4. Przedmiotowe działki znajdują się w granicach opracowania projektu planu, sporządzanego na podstawie ww. uchwały.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów przedmiotowe tereny sklasyfikowane są jako RIIIb (grunty orne klasy IIIb). W związku z powyższym, informujemy, iż w przypadku inwestycji budowlanych będą wymagały wyłączenia z produkcji rolnej - zgodnie z rozdziałem 3 - ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1161 z późn. zm.).

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej informację można uzyskać w tut. Wydziale Środowiska tut. Urzędu Miejskiego, tel. 32/238-54-45.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, w granicach którego położona jest przedmiotowa nieruchomość.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

4. Wadium:
Wadium w wysokości 21 500,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 z tytułem przelewu „Przetarg, dz. nr 529, obręb Bojków, imię i nazwisko osoby oraz PESEL lub nazwa firmy oraz NIP, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej 13 sierpnia 2018 r.

Wpłacone wadium podlega:
• uczestnikowi, który przetarg wygra zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazane konto bankowe zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,
• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia  do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

5. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana nieruchomość,
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,
• w przypadku jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą należy okazać: aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

6. Dodatkowe informacje:
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5488/17 z 11 grudnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności niezabudowanej działki nr 529, obręb Bojków, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Akt notarialny przenoszący prawo własności nieruchomości powinien być podpisany w ciągu 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 19 września 2018 r. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku miasta.

Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278) wymagane będzie przedłożenie przed wyznaczonym terminem aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości - zgodnie z art. 1 ww. ustawy.

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5488/17 z 11 grudnia 2017 r.

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielą pracownicy Wydziału  Gospodarki Nieruchomościami w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-11, 32/338-64-10, 32/338-64-12 lub 32/338-64-41.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).

Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).


Obowiązek informacyjny.

Organizator przetargu informuje, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, Gliwice 44-100);
2. Zgodnie z art. 6 pkt. 1 ppkt. c Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
3. Z uwagi na to, że postępowanie w przedmiocie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  prowadzone jest z zachowaniem zasad uwzględniających konieczność zapewnienia jawności i jednolitości postępowania, równego dostępu do udziału w przetargu oraz uzyskania najkorzystniejszego wyniku przetargu, dane osobowe uczestników postępowania podawane są dobrowolnie przez jego uczestników, gromadzone są i przetwarzane są w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, zatem nie jest wymagany odrębny akt wyrażenia zgody uczestnika na przetwarzanie w tym celu jego danych osobowych;
4. Obowiązek podania imion i nazwisk albo nazwy lub firmy uczestników postępowania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z § 14 ust. 1 oraz z § 15 ust. 2 zd. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z 14 września 2004 r. (DzU nr 207, poz. 2108), tj. z 25 września 2014 r. (DzU z 2014 r., poz. 1490);
5. Każda osoba przystępująca do przetargu winna zapoznać się z ww. informacjami oraz z zasadami przetwarzania danych osobowych stosowanymi przez Urząd Miejski w Gliwicach. Uczestnictwo w niniejszym postępowaniu oznacza dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie odpowiednim do prowadzenia postępowania przetargowego w niniejszej sprawie prowadzonego przez Urząd Miejski w Gliwicach w zgodzie z Polityką bezpieczeństwa tej jednostki oraz potwierdzenie zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych stosowanymi przez Urząd Miejski w Gliwicach;
6. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w toku postępowania jest równoznaczne z wykluczeniem cofającego zgodę z postępowania. Zdanie poprzedzające nie wyłącza możliwości przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie chronionych interesów organizatora, a także dochodzenia jego roszczeń, w tym w szczególności roszczeń wynikających z art. 41 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma także wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


Okres publikacji ogłoszenia : od 04-07-2018 00:00:00 do 20-08-2018 10:00:00


 liczba odsłon strony: 1 346 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP