Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu 

plik rss Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszuwydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

WYNAJEM - lokal użytkowy usytuowany przy ul. Zwycięstwa 33


logo

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gliwicach przy ulicy Dolnych Wałów 11,
działający w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice,
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu na lokal użytkowy położony przy ulicy:


II PRZETARG


1. ul. Zwycięstwa 33/ U-2, przyziemie (wejście do lokalu od strony podwórka) lokal użytkowy o powierzchni 51,27 m2, składający się z 1 pomieszczenia i wyposażony w instalację elektryczną |(instalacja do wymiany), brak instalacji wodno-kanalizacyjnej, WC – brak, ogrzewanie – brak, w lokalu należy zastosować ekologiczne źródło ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Stan techniczny lokalu – do remontu.
W nieruchomości funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 7,00 zł
Wadium: 1077,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,70 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%


Przyjmowanie dokumentów wymaganych do przystąpienia do przetargu odbędzie się 10 sierpnia 2018 r. (piątek) od godz. 9.30 do godz. 9.45, w pokoju 121 – sala narad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.
Przetarg rozpocznie się 10 sierpnia 2018 r. (piątek) o godz. 10.00, w pokoju 121 – sala narad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

  • wpłacenie wadium i przedłożenie dowodu wpłaty – kserokopii wraz z pisemną informacją o numerze konta, na które wadium to będzie mogło zostać zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu (wadium wnosi się przed upływem terminu przetargu i zaleca się aby zostało wpłacone odpowiednio wcześnie tak, by znalazło się na koncie ZBM I TBS Sp. z o.o. w dniu poprzedzającym przetarg. Wadium uznane będzie za wniesione, gdy będzie znajdować się na rachunku ogłaszającego przetarg. W przeciwnym wypadku uczestnik nie zostanie dopuszczony do licytacji),
  • złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu, treścią regulaminu przetargu, wzorem umowy najmu (załącznik nr 2),
  • złożenie oświadczenia o braku zobowiązań wobec Miasta Gliwice z tytułu między innymi podatku, najmu, dzierżawy (załącznik nr 3),
  • złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru oraz umowy spółki cywilnej, jeśli taką zawarto, albo złożenie aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu,
  • osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej składają oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.

Ww. dokumenty nie będące oryginałami muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania uczestnika przetargu.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą określone w niniejszym ogłoszeniu wadium na konto ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wałów 11 – ING Bank Śląski S.A. I o/Gliwice, nr konta: 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546.
Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu technicznego, wzorem umowy najmu oraz deklaracją wekslową można zapoznać się w Dziale Lokali Użytkowych, pok. 107, ZBM I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11, I piętro, w godzinach urzędowania.
Osoba przystępująca do przetargu musi okazać dokument tożsamości oraz oryginał dowodu wpłaty wadium, a osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, tj. osoby, która dokonała wpłaty wadium, musi okazać dowód tożsamości oraz pełnomocnictwo szczegółowe notarialnie poświadczone, upoważniającej ją do podejmowania czynności prawnej w imieniu osoby reprezentowanej.
Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu tylko na jeden lokal użytkowy.
Wpłacone wadium podlega:

  • zaliczeniu na poczet pierwszych należności czynszowych z tytułu zawarcia umowy najmu bez prawa żądania naliczania odsetek od tej kwoty,
  • zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali,
  • zwrotowi w przypadku odwołania przetargu lub wycofania lokalu z przetargu,
  • przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygrał nie podpisze umowy najmu w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Uczestnik przetargu składa do dyspozycji organizatora przetargu weksel in blanco opiewający na wartość 6-miesięcznego czynszu.
Prace remontowe i modernizacyjne związane z przygotowaniem lokalu do użytkowania najemca wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z umową najmu.
Na wniosek prezydenta miasta, organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bądź wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.
Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin 31 lipca 2018 r. (wtorek):
1. ul. Zwycięstwa 33, przyziemie – godz. 9.30-9.45.


Okres publikacji ogłoszenia : od 09-07-2018 00:00:00 do 10-08-2018 08:00:00


 liczba odsłon strony: 824 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP