Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu 

plik rss Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszuwydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

SPRZEDAŻ - dz. nr 77/36, obręb Czechowice Północ, ul. Poziomkowa


Prezydent Miasta Gliwice
ogłasza

12 listopada 2018 r. o godz. 13.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali 106, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanych obejmujących działki:

 • nr 77/36, obręb Czechowice Północ, o pow. 1205 m2, położonej przy ul. Poziomkowej, użytek „RIVb i RV”, KW GL1G/00092892/7,
 • udział wynoszący 1/31 w działce nr 77/1, obręb Czechowice Północ, KW GL1G/00092858/7, tj. ul. Poziomkowej, będącej wewnętrzną drogą dojazdową. Zbyciu nie podlegają ewentualnie istniejące sieci posadowione przez współwłaścicieli działki lub „dostawców mediów”.

Nieruchomości są wolne od obciążeń.

Cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 260 500,00 zł
Wadium: 26 100,00 zł
Minimalne postąpienie: 2610,00 zł

Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).

Nieruchomość przeznaczona została do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6462/18 z 29 czerwca 2018 r.
Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (DzU z 2014 r., poz. 1490) oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (j.t. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).

mapa

Opis nieruchomości
Działka nr 77/36 o powierzchni 1205 m2 położona jest w kompleksie działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie skrzyżowania ulic Toszeckiej i Borówkowej. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny niezabudowane, za północna granicą działki przebiega linia kolejowa oraz tereny użytkowane na cele rolnicze. Kształt działki jest regularny, zbliżony do prostokąta o długości podstawy około 42 m i wysokości około 28 m. Działka jest niezabudowana i nieogrodzona, porośnięta dziko rosnącą roślinnością i samosiejkami drzew liściastych.

UZBROJENIE TERENU
Działka jest uzbrojona w przyłącze wodociągowe. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się przyłącze kanalizacyjne, energii elektrycznej oraz gazowe. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości.

Wzdłuż północnej granicy działki przebiega podziemna sieć teletechniczna. Stan prawny dostępu do sieci nie jest uregulowany.
DOJAZD
Przedmiotowa działka znajduje się w drugiej linii zabudowy do ulicy Borówkowej, od której prowadzić będzie dojazd poprzez wydzieloną pod projektowaną ulicę Poziomkową działkę nr 77/1 oraz działkę nr 77/51.

Przeznaczenie i sposoby zagospodarowania nieruchomości
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego „osiedle Czechowice” (uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach nr XLIII/906/2014 z 8 maja 2014 r.) teren położony w Gliwicach przy ul. Poziomkowej obejmujący:

 • działkę nr 77/36 oraz przeważającą cześć działki nr 77/1, obręb Czechowice Północ, oznaczony jest symbolem 13MN, co oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – istniejące.

Przeznaczenie podstawowe:
a. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Przeznaczenie uzupełniające:
a. usługi nieuciążliwe,
b. budynki gospodarcze,
c. garaże,
d. sieci infrastruktury technicznej,
e. drogi wewnętrzne, dojścia, dojazdy, miejsca postojowe dla samochodów osobowych,
f. zieleń towarzysząca i ogrody przydomowe,
g. obiekty małej architektury.

 • działkę nr 77/1 obręb Czechowice Północ, w niewielkim fragmencie przy granicy z ul. Borówkową, oznaczony jest symbolem 02KDL, co oznacza: tereny dróg publicznych – lokalnych.

Z uwagi na opinię Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, który nie planuje w najbliższym czasie poszerzenia ul. Borówkowej oraz faktu, że działka nr 77/1 jest wykorzystywana jako droga, nie wydzielano geodezyjnie fragmentu działki oznaczonego symbolem 02KDL.

Przedmiotowy teren znajduje się w strefie „OW” obserwacji archeologicznej.

Nabywca zobowiązany jest do zapoznania się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach nr XLIII/906/2014 z 8 maja 2014 r.).

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Ewentualna wycinka drzew rosnących na terenie nieruchomości wymagać będzie wydania decyzji administracyjnej właściwego organu.

Wadium
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium określone w niniejszym ogłoszeniu, w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr konta 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony, nr działki wraz z obrębem geodezyjnym, imię i nazwisko osoby oraz PESEL lub nazwa oraz numer NIP firmy, na której rzecz nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 6 listopada 2018 r.

Oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zwracane jest bezwzględnie na konto wpłacającego, bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają,
 • przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości oraz złożenia w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach deklaracji podatkowej lub informacji w zakresie podatku od nieruchomości.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości,
 • okazanie dowodu osobistego osoby obecnej na przetargu,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,
 • aktualny (wydany w okresie do 3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie do 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż na 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność, z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na wskazanym rachunku bankowym.

Zawarcie aktu notarialnego przenoszącego prawo własności nieruchomości powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. 12 grudnia 2018 r.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielają pracownicy UM Gliwice w godzinach: pn.– śr.: 8.00-16.00, czw.: 8.00-17.00, pt.: 8.00-15.00, pokój nr 16, ul. Jasna 31A, tel. 32/338-64-12 lub 32/338-64-10, 32/338-64-11.

W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6462/18 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, która objęta jest niniejszym ogłoszeniem, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j.t. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).

Prezydent miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami (j.t. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).


Organizator przetargu informuje, iż:

 • administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, Gliwice 44-100).
 • zgodnie z art. 6 pkt. 1 ppkt. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • z uwagi na to, że postępowanie w przedmiocie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości prowadzone jest z zachowaniem zasad uwzględniających konieczność zapewnienia jawności i jednolitości postępowania, równego dostępu do udziału w przetargu oraz uzyskania najkorzystniejszego wyniku przetargu, dane osobowe uczestników postępowania podawane są dobrowolnie przez jego uczestników, gromadzone są i przetwarzane są w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, zatem nie jest wymagany odrębny akt wyrażenia zgody uczestnika na przetwarzanie w tym celu jego danych osobowych;
 • obowiązek podania imion i nazwisk albo nazwy lub firmy uczestników postępowania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z § 14 ust. 1 oraz z § 15 ust. 2 zd. 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z 14 września 2004 r. (DzU nr 207, poz. 2108), t.j. z 25 września 2014 r. (DzU z 2014 r., poz. 1490);
 • każda osoba przystępująca do przetargu winna zapoznać się z ww. informacjami oraz z zasadami przetwarzania danych osobowych stosowanymi przez Urząd Miejski w Gliwicach. Uczestnictwo w niniejszym postępowaniu oznacza dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie odpowiednim do prowadzenia postępowania przetargowego w niniejszej sprawie prowadzonego przez Urząd Miejski w Gliwicach w zgodzie z Polityką bezpieczeństwa tej jednostki oraz potwierdzenie zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych stosowanymi przez Urząd Miejski w Gliwicach;
 • wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w toku postępowania jest równoznaczne z wykluczeniem cofającego zgodę z postępowania. Zdanie poprzedzające nie wyłącza możliwości przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie chronionych interesów organizatora, a także dochodzenia jego roszczeń, w tym w szczególności roszczeń wynikających z art. 41 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma także wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Okres publikacji ogłoszenia : od 08-10-2018 00:00:00 do 12-11-2018 13:00:00


 liczba odsłon strony: 1 007 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP