Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu 

plik rss Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszuwydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

SPRZEDAŻ - dz. nr 714, obręb Ostropa Południe, na płd. od ul. Daszyńskiego


PREZYDENT MIASTA GLIWICE,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r, poz. 2204),

ogłasza
I ustny przetarg ograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice

1. Lokalizacja: na płd. od ul. Daszyńskiego w Gliwicach.

2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i KW:

  • działka nr 714, obręb Ostropa Południe, KW nr GL1G/00111098/1, użytek Ba – tereny przemysłowe, powierzchnia gruntu 0,0029 ha.

3. Opis nieruchomości

mapa

Nieruchomość położona na terenie miasta Gliwice w odległości 4 km od centrum miasta, w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 408, w odległości ok. 400 m od przystanków komunikacji miejskiej. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowo-usługowa, tereny rolne. Dojazd do działki możliwy przez nieruchomość przyległą. Działka stanowi fragment podwórza. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się budynki handlowo-usługowe. Granice działki tworzą kształt regularny, zbliżony do prostokąta. W pobliżu przebiegają sieci uzbrojenia terenu: wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, gazowa.
Nieruchomość objęta jest umową dzierżawy nr GN.6845.1.59.2018.GB zawartą na okres od 1.08.2018 r. do 31.07.2021 r. Z chwilą zbycia nieruchomości nabywca wejdzie w prawa i obowiązki wydzierżawiającego.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice (uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXXVIII/14/2010 z 16 grudnia 2010 r. opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Śl. nr 33 z 10 lutego 2011 r., poz. 598) działka nr 714 położona jest na terenie oznaczonym symbolem 11 MNU, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności zabudowy.
Przeznaczenie podstawowe:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne wraz z towarzyszącymi im garażami i budynkami gospodarczymi, z uwzględnieniem ograniczeń dla strefy oddziaływania autostrady,
b) zabudowa usługowa lub budynki zamieszkania zbiorowego z wykluczeniem zakładów karnych, z uwzględnieniem ograniczeń dla strefy oddziaływania autostrady.
Przeznaczenie dopuszczalne:
a) urządzenia i budowle rekreacyjno-sportowe takie jak: korty tenisowe, boiska, baseny, place zabaw,
b) zabudowa zagrodowa,
c) urządzona zieleń towarzysząca,
d) istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
e) magazyny, budynki gospodarcze i garaże,
f) wewnętrzne ulice dojazdowe i parkingi,
g) sieci infrastruktury technicznej.
Ponadto nieruchomość objęta jest granicami:

  • strefy ograniczającej lokalizację obiektów mogących być źródłem żerowania ptaków, o zasięgu 5 km od lotniska,
  • strefy technicznej napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 20kV.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z zapisami ww. uchwały.

5. Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postąpienie
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 4200,00 zł
Minimalne postąpienie: 50,00 zł

Sprzedaż nieruchomości opodatkowania 23% podatkiem VAT na podstawie stosownie do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174).

6. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 28 stycznia 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 106.

7. Wadium
Wadium w wysokości 500,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z tytułem przelewu „Przetarg, dz. nr 714, obręb Ostropa Południe oraz wpisać, kto będzie nabywcą”. Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej 22 stycznia 2019 r. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 28 lutego 2019 r.

Wpłacone wadium podlega:

  • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
  • zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto bankowe, zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,
  • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Wpłacenie wadium w wyznaczonym terminie jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.

8. Tryb przetargu
Ze względu na powierzchnię, kształt oraz brak dostępu do drogi publicznej działka nr 714 nie może stanowić samodzielnej nieruchomości do odrębnego zagospodarowania, może natomiast służyć  poprawie warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości, zatem celowym jest jej zbycie w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.
Przetarg ogranicza się do właścicieli nieruchomości przyległych, tj. działek nr 712, 713, 715, 719, obręb Ostropa Południe. 
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Wpłata wadium jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.

9. Warunki uczestnictwa w przetargu:

  • wniesienie wadium w wymaganym terminie,
  • okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana nieruchomość,
  • w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą należy okazać aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą),
  • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu zostanie dokonana przez komisję przetargową na podstawie elektronicznego wypisu z księgi wieczystej wg stanu na dzień 22 stycznia 2019 r. W przypadku, gdy zapisy księgi wieczystej nie odzwierciedlają stanu faktycznego uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dokumenty, które potwierdzą jego uprawnienie do udziału w przetargu ograniczonym w terminie do 22 stycznia 2019 r. do siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A.

10. Dodatkowe informacje
10.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6933/2018 z 1 października 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 714, obręb Ostropa Południe, położonej w Gliwicach, stanowiącej własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej działki, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204).
10.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy.
10.3. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
10.4. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6933/2018 z 1 października 2018 r.
10.5. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice, tel. 32/338-64-22.
10.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
10.7. Prezydent miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204).
10.8. Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).


11. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Organizator przetargu informuje, iż:
11.1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, Gliwice 44-100).

11.2. Zgodnie z art. 6 pkt. 1 ppkt. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

11.3. Z uwagi na to, że postępowanie w przedmiocie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  prowadzone jest z zachowaniem zasad uwzględniających konieczność zapewnienia jawności i jednolitości postępowania, równego dostępu do udziału w przetargu oraz uzyskania najkorzystniejszego wyniku przetargu, dane osobowe uczestników postępowania podawane są dobrowolnie przez jego uczestników, gromadzone są i przetwarzane są w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, zatem nie jest wymagany odrębny akt wyrażenia zgody uczestnika na przetwarzanie w tym celu jego danych osobowych.

11.4. Obowiązek podania imion i nazwisk albo nazwy lub firmy uczestników postępowania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z § 14 ust. 1 oraz z § 15 ust. 2 zd. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z 14 września 2004 r. (DzU nr 207, poz. 2108), t.j. z 25 września 2014 r. (DzU z 2014 r., poz. 1490).

11.5. Każda osoba przystępująca do przetargu winna zapoznać się z ww. informacjami oraz z zasadami przetwarzania danych osobowych stosowanymi przez Urząd Miejski w Gliwicach. Uczestnictwo w niniejszym postępowaniu oznacza dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie odpowiednim do prowadzenia postępowania przetargowego w niniejszej sprawie prowadzonego przez Urząd Miejski w Gliwicach w zgodzie z Polityką bezpieczeństwa tej jednostki oraz potwierdzenie zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych stosowanymi przez Urząd Miejski w Gliwicach.

11.6. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w toku postępowania jest równoznaczne z wykluczeniem cofającego zgodę z postępowania. Zdanie poprzedzające nie wyłącza możliwości przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie chronionych interesów organizatora, a także dochodzenia jego roszczeń, w tym w szczególności roszczeń wynikających z art. 41 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma także wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


Okres publikacji ogłoszenia : od 20-12-2018 00:00:00 do 28-01-2019 10:00:00


 liczba odsłon strony: 1 204 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP