Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu 

plik rss Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszuwydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

SPRZEDAŻ - lokale usytuowane przy ul.: Rybnickiej 25, Toszeckiej 33


logo

Prezydent Miasta Gliwice
ogłasza

31 stycznia 2019 r. w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4) odbędą się przetargi na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:


o godz. 9.30 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 13, usytuowanego w budynku przy UL. RYBNICKIEJ 25

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu
POWIERZCHNIA LOKALU: 41,04 m2
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 1 pokój, kuchnia z dostępem do WC usytuowanym na klatce schodowej (pozostającym w częściach wspólnych nieruchomości)
KONDYGNACJA: III piętro
STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 55/1000
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 277 o powierzchni 814 m2, obręb Trynek, KW GL1G/00033734/1
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: nieruchomość jest wolna od obciążeń
UPRAWNIENIE: z nieograniczonej w czasie służebności gruntowej na działce 278, wchodzącej w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą nr GL1G/00035672/2, polegające na prawie przechodu przez część tej działki, obejmującej pas o szerokości po 2 m od granicy działki oraz po 2 m od bocznych ścian budynku – zgodnie z załącznikiem mapowym nr 5 do aktu notarialnego Rep. A nr 4067/2015 z 22 września 2015 r. – celem przeprowadzania przeglądów, modernizacji oraz remontów budynku zlokalizowanego na działce nr 277, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości stanowiącej działkę nr 277, objętą niniejsza księgą wieczystą.
W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
TERMIN UDOSTĘPNIENIA W CELU OGLĘDZIN:
17 stycznia 2019 r. od godz. 10.00 do 10.15
(dodatkowy termin oględzin: 28 stycznia 2019 r. od godz. 9.30 do 9.40, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44C w Gliwicach, tel. 32/339-29-95)

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 98 100,00 zł
Wadium: 5000,00 zł
Minimalne postąpienie: 990,00 zł


o godz. 10.00 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr I, usytuowanego w budynku przy UL. TOSZECKIEJ 33

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 53,19 m2
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 4 pomieszczenia, 2 WC
KONDYGNACJA: parter
STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 141/1000
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działki nr 817, 818, 819, 820 o łącznej powierzchni 752 m2, obręb Kłodnica, KW GL1G/00031921/5
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: nieruchomość wolna jest od obciążeń
W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
TERMIN UDOSTĘPNIENIA LOKALU W CELU OGLĘDZIN:
16 stycznia 2019 r. od godz. 12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 28 stycznia 2019 r. od godz. 10.30 do 10.40, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 4 przy ul. Dziewanny 2 w Gliwicach, tel. 32/231-53-24)

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 135 100,00 zł

Wadium: 6800,00 zł
Minimalne postąpienie: 1360,00 zł


WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU JEST:
wniesienie do 25 stycznia 2019 r. wadium na konto ZGM w ING Bank Śląski S.A. nr 24 1050 1298 1000 0022 7947 4098 (decyduje data wpływu wadium na konto ZGM).

W TYTULE WPŁATY WADIUM NALEŻY PODAĆ NW. INFORMACJE:

 • adres nieruchomości, której przetarg dotyczy,
 • imię i nazwisko osoby/osób licytujących (w przypadku gdy wpłaty dokonywana jest z konta innej osoby niż licytująca).

Do 25 stycznia 2019 r. należy dostarczyć do Biura Podawczego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, znajdującego się przy pl. Inwalidów Wojennych 12, następujące dokumenty:

 1. w przypadku spółek prawa handlowego – poświadczony za zgodność z oryginałem aktualny odpis z KRS;
 2. w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczone za zgodność z oryginałem zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników oraz oświadczenia wszystkich wspólników o wyrażeniu zgody na ich reprezentowanie w procesie zawierania umowy – w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z nich;
 3. kserokopia dowodu wpłaty wraz z pisemną informacją o:
 • numerze konta, na które ma zostać zwrócone wadium, w przypadku niewygrania przetargu,
 • danych personalnych (imię, nazwisko, pesel, stan cywilny, seria i nr dowodu osobistego) osoby/osób, które będą brały udział w licytacji,
 • nr telefonu do kontaktu.

Osoby biorące udział w przetargu winny:

 • przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, natomiast osoby działające w imieniu innych osób dodatkowo pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem,
 • stawić się na 10 minut przed rozpoczęciem przetargu w celu weryfikacji powyższych dokumentów i podpisania listy obecności. SPÓŹNIENIE SIĘ NA PRZETARG SPOWODUJE WYKLUCZENIE Z LICYTACJI.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają,
 • przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:

 • zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie 45 dni od daty przetargu. Warunkiem przystąpienia do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży lokalu jest zaksięgowanie ceny sprzedaży nieruchomości na koncie ZGM w terminie poprzedzającym podpisanie aktu notarialnego,
 • poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości lokalowej.

Ogłoszenie, rzut lokalu i fotografie umieszczone są na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – www.zgm-gliwice.pl. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, tel. 32/338-39-53.


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ USTAWOWYCH 1

 1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach reprezentowany przez dyrektora. W sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych korespondencją e-mail pod adresem: iod@zgm.gliwice.eu lub w formie pisemnej na adres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
 2. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, w związku z realizacją zadań wynikających ze statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: realizacją wniosku na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o własności lokali, ustawy o ochronie praw lokatorów oraz stosownych uchwał RM w Gliwicach. Niepodanie danych lub podanie danych niepełnych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołać skutki wynikające wprost z przepisów.
 3. Każdej osobie, której dane są przetwarzane w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przysługuje prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania ich lub ograniczenia ich przetwarzania. Każda osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa, do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym innym jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania zadań publicznych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w szczególności Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt ZGM, opracowanej na podstawie ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.
 7. Dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych przez ZGM są dostępne w Biuletynie informacji publicznej ZGM.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 945/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Okres publikacji ogłoszenia : od 21-12-2018 00:00:00 do 31-01-2019 15:00:00


 liczba odsłon strony: 1 361 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP