Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu 

plik rss Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszuwydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

SPRZEDAŻ - lokale usytuowane przy ul.: Zabrskiej 5, Zabrskiej 7, Zabrskiej 12


logo

Prezydent Miasta Gliwice
ogłasza

7 lutego 2019 r. w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4) odbędą się przetargi na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:


o godz. 10.00 rozpocznie się III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, usytuowanego w budynku przy UL. ZABRSKIEJ 5

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 55,96 m2
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 2 pokoje, kuchnia, WC, przedpokój
KONDYGNACJA: I piętro
STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 984/10 000
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działki nr 342/3, 342/4, 356/2 o łącznej powierzchni 366 m2, obręb Centrum, KW GL1G/00033205/4
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: nieruchomość jest wolna od obciążeń
W PRZETARGACH ZORGANIZOWANYCH 27 WRZEŚNIA 2018 R. I 8 LISTOPADA 2018 R. NIE WYŁONIONO NABYWCY
W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
TERMIN UDOSTĘPNIENIA W CELU OGLĘDZIN:
25 stycznia 2019 r. od godz. 12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 5 lutego 2019 r. od godz. 11.00 do 11.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 106 880,00 zł
Wadium: 5400,00 zł
Minimalne postąpienie: 1070,00 zł


o godz. 10.30 rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr I, usytuowanego w budynku przy UL. ZABRSKIEJ 7

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu
POWIERZCHNIA LOKALU: 140,60 m2
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 6 pomieszczeń, toaleta, korytarz – położone na parterze i 2 pomieszczenia położone na I piętrze
KONDYGNACJA: parter i I piętro
STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 211/1000
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Zabrska 7-9, działka nr 353/2 o powierzchni 726 m2, obręb Centrum, KW GL1G/00120727/6
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: nieruchomość jest wolna od obciążeń
W PRZETARGU ZORGANIZOWANYM 8 LISTOPADA 2018 R. NIE WYŁONIONO NABYWCY
W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
TERMIN UDOSTĘPNIENIA W CELU OGLĘDZIN:
25 stycznia 2019 r. od godz. 12.20 do 12.30
(dodatkowy termin oględzin: 5 lutego 2019 r. od godz. 11.20 do 11.30, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 346 880,00 zł
Wadium: 17 400,00 zł
Minimalne postąpienie: 3470,00 zł


o godz. 11.00 rozpocznie się IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 15, usytuowanego w budynku przy UL. ZABRSKIEJ 12

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu
POWIERZCHNIA LOKALU: 38,74 m2
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 1 pokój, kuchnia, WC
KONDYGNACJA: I piętro
STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 61/1000
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Zabrska 12-14-14A, działka nr 12/2 o powierzchni 1080 m2, obręb Kolej, KW GL1G/00032174/0
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: nieruchomość wolna jest od obciążeń
UWAGA: dojazd do nieruchomości Zabrska 12-14-14A odbywa się od ulicy Zabrskiej, następnie przez działki nr 6 oraz nr 7, obr. Kolej, stanowiące własność Gminy Gliwice. Celem zapewnienia dojazdu do nieruchomości Zabrska 12-14-14A, działka nr 6, obr. Kolej, dla której prowadzona jest księga wieczysta GL1G/00031875/7 oraz działka nr 7, obr. Kolej, dla której prowadzona jest księga wieczysta GL1G/00063913/9, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr 4429/2017 z 27 kwietnia 2017 r., obciążone zostaną nieograniczoną w czasie służebnością przejścia i przejazdu, w miejscu istniejącego przejazdu, na rzecz każdoczesnych właścicieli lokali usytuowanych na nieruchomości obejmującej działkę nr 12/2, obręb Kolej, położonej przy ul. Zabrskiej 12-14-14A, za jednorazowym wynagrodzeniem wynikającym z wartości służebności określonej operatem szacunkowym, wykonanym przez rzeczoznawcę majątkowego.
Wartość wyżej opisanej służebności dla lokalu nr 15 wraz z poniesionymi kosztami sporządzenia operatów szacunkowych wynosi 439,94 zł netto, do której zostaje doliczony 23% podatek VAT, tj. 101,19 zł, łącznie 541,13 zł.
W PRZETARGACH ZORGANIZOWANYCH 6 WRZEŚNIA 2018 R. I 18 PAŹDZIERNIKA 2018 R. ORAZ 30 LISTOPADA 2018 R. NIE WYŁONIONO NABYWCY
W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
TERMIN UDOSTĘPNIENIA LOKALU W CELU OGLĘDZIN:
25 stycznia 2019 r. od godz. 12.35 do 12.50
(dodatkowy termin oględzin: 5 lutego 2019 r. od godz. 11.35 do 11.50, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 56 420,00 zł
Wadium: 2900,00 zł
Minimalne postąpienie: 570,00 zł


WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU JEST:

 • wniesienie do 1 lutego 2019 r. wadium na konto ZGM w ING Banku Śląskim S.A. nr 24 1050 1298 1000 0022 7947 4098 (decyduje data wpływu wadium na konto ZGM).

W TYTULE WPŁATY WADIUM NALEŻY PODAĆ NW. INFORMACJE:

 • adres nieruchomości, której przetarg dotyczy,
 • imię i nazwisko osoby/osób licytujących (w przypadku gdy wpłaty dokonywana jest z konta innej osoby niż licytująca).

Do 1 lutego 2019 r. należy dostarczyć do Biura Podawczego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, znajdującego się przy pl. Inwalidów Wojennych 12, następujące dokumenty:

 1. w przypadku spółek prawa handlowego – poświadczony za zgodność z oryginałem aktualny odpis z KRS;
 2. w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczone za zgodność z oryginałem zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników oraz oświadczenia wszystkich wspólników o wyrażeniu zgody na ich reprezentowanie w procesie zawierania umowy (w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z nich);
 3. kserokopia dowodu wpłaty wraz z pisemną informacją o:
 • numerze konta, na które ma zostać zwrócone wadium – w przypadku niewygrania przetargu,
 • danych personalnych (imię, nazwisko, pesel, stan cywilny, seria i nr dowodu osobistego) osoby/osób, które będą brały udział w licytacji,
 • nr telefonu do kontaktu.

Osoby biorące udział w przetargu winny:

 • przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, natomiast osoby działające w imieniu innych osób dodatkowo pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem,
 • stawić się na 10 minut przed rozpoczęciem przetargu w celu weryfikacji powyższych dokumentów i podpisania listy obecności. SPÓŹNIENIE SIĘ NA PRZETARG SPOWODUJE WYKLUCZENIE Z LICYTACJI.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają,
 • przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:

 • zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie 45 dni od daty przetargu. Warunkiem przystąpienia do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży lokalu jest zaksięgowanie ceny sprzedaży nieruchomości na koncie ZGM w terminie poprzedzającym podpisanie aktu notarialnego,
 • poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości lokalowej.

Ogłoszenie, rzut lokalu i fotografie umieszczone są na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – www.zgm-gliwice.pl. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, tel. 32/338-39-53.


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ USTAWOWYCH 1

 1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach reprezentowany przez dyrektora. W sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych korespondencją e-mail pod adresem: iod@zgm.gliwice.eu lub w formie pisemnej na adres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
 2. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, w związku z realizacją zadań wynikających ze statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: realizacją wniosku na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o własności lokali, ustawy o ochronie praw lokatorów oraz stosownych uchwał RM Gliwice. Niepodanie danych lub podanie danych niepełnych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołać skutki wynikające wprost z przepisów.
 3. Każdej osobie, której dane są przetwarzane w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przysługuje prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania ich lub ograniczenia ich przetwarzania. Każda osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa, do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym innym jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania zadań publicznych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w szczególności Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt ZGM, opracowanej na podstawie ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

Dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych przez ZGM są dostępne w Biuletynie informacji publicznej ZGM. 1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 945/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Okres publikacji ogłoszenia : od 28-12-2018 10:00:00 do 07-02-2019 15:00:00


 liczba odsłon strony: 1 329 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP