Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu 

plik rss Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszuwydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

SPRZEDAŻ - dz. nr 507, obręb Przedmieście, ul. Daszyńskiego


Prezydent Miasta Gliwice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204),

ogłasza

III ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności części nieruchomości

26 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 106 rozpocznie się III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 507, obręb Przedmieście, położonej w Gliwicach przy ul. Daszyńskiego, stanowiącej własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 324 100,00 zł
Wadium: 32 410,00 zł
Minimalne postąpienie: 3250,00 zł

Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).
I ustny przetarg odbył się 2 października 2018 r. o godzinie 10,00 i zakończył wynikiem negatywnym. II ustny przetarg odbył się 3 grudnia 2018 r. o godz. 12,00 i zakończył wynikiem negatywnym.

MAPA
 

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW:

 • działka nr 507, obręb Przedmieście, użytki: RIIIa – grunty orne, o pow. gruntu 0,2690 ha, księga wieczysta nr GL1G/00036169/0.

2. Opis przedmiotu przetargu
Działka nr 507, obręb Przedmieście, położona jest w zachodniej części miasta. Kształt działki regularny, zbliżony do mocno wydłużonego prostokąta. Brak możliwości optymalnego wykorzystania pod budownictwo mieszkaniowe.

Z uwagi na szerokość działki (ok. 10 m) nie nadaje się ona do samodzielnego zagospodarowania.

Przedmiotowa działka nie ma dostępu do drogi publicznej.
Skomunikowanie działki nr 507, obręb Przedmieście, z ul. Daszyńskiego mogłoby odbywać się poprzez działki nr 821 i 504, obręb Przedmieście, po uzyskaniu prawnych możliwości na przejazd oraz po wybudowaniu dróg przez przyszłego inwestora, w śladzie dróg dojazdowych ujętych w planie miejscowym. Nowo wybudowana infrastruktura drogowa powinna przebiegać zgodnie z planem miejscowym.

Sieci uzbrojenia dostępne w zasięgu południowej części działki. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.

W granicy przedmiotowej działki przechodzi prawdopodobnie sieć drenarska. W momencie przeprowadzenia jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią szczególną uwagę. W przypadku jej uszkodzenia właściciel zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie.

Planuje się w przyszłości realizację trasy rowerowej wzdłuż południowej granicy działki nr 507, obręb Przedmieście.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu, w granicach którego położona jest przedmiotowa działka. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Działka nr 507, obręb Przedmieście, położona jest na terenie, na którym od 27 sierpnia 2011 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów związanych bezpośrednio z rozwojem układu komunikacyjnego w Gliwicach, położonych wzdłuż południowo-zachodniej obwodnicy miasta oraz autostrady A4. Plan ten uchwalony został przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą nr IX/113/2011 z 2 czerwca 2011 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 159 z 27 lipca 2011 r., poz. 3010 i 3019. 

Zgodnie z ustaleniami ww. planu, przedmiotowa działka położona jest na terenach oznaczonych symbolami:
16 M, 17 M, 18 M – opisanymi jako
tereny mieszkaniowe o średniej intensywności zabudowy – istniejące,
1 MNU – opisanym jako:
tereny mieszkaniowo-usługowe o niskiej intensywności zabudowy – istniejące,
015 KDD 1/2, 016 KDD 1/2 – opisanymi jako:
tereny ulic dojazdowych – projektowanych.

Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 M do 24 M obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) działalność usługowa i usługi nieuciążliwe,
b) zieleń urządzona, w tym urządzenia sportowo-rekreacyjne służące obsłudze mieszkańców oraz przydomowe ogrody,
c) dojścia, dojazdy, parkingi i garaże,
d) sieci infrastruktury technicznej wraz z przyłączami.

Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 MNU do 15 MNU obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa,
b) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze i inwentarskie) oraz dojazdy,
c) możliwość realizacji budynków usługowych,
d) adaptacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów usługowych,
e) zieleń i ogrody przydomowe;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) działalność usługowa i usługi nieuciążliwe– z wykluczeniem lokalizacji nowych hurtowni, usług produkcyjnych oraz warsztatów powodujących zwiększenie ruchu samochodowego,
b) urządzenia i budowle rekreacyjno-sportowe takie jak: korty tenisowe, boiska, baseny, place zabaw,
c) zieleń i przydomowe ogrody,
d) sieci infrastruktury technicznej wraz z przyłączami.

Dla terenów o symbolach od 013 KDD 1/2 do 017 KDD 1/2, ww. plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) ulice dojazdowe;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) ciągi piesze i rowerowe,
b) sieci infrastruktury technicznej wraz z przyłączami;
3) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) budowa ulic dojazdowych,
b) linie rozgraniczające – jak wrysowano na rysunku planu (maksymalnie 15,0 m, minimalnie 9,0 m),
c) przeprowadzenie chodnika, ścieżki rowerowej oraz ciągów uzbrojenia terenu;
4) zakazy:
a) realizacji zabudowy (w tym rozbudowy istniejącej) bliżej aniżeli 5,0 m, licząc od linii rozgraniczających (z uwzględnieniem istniejących poszerzeń oraz zasady nawiązania do zabudowy istniejącej),
b) zmniejszania istniejących linii rozgraniczających.

Zgodnie z §13 pkt 2 tekstu ww. planu ulice KDD zaliczają się do terenów dróg publicznych.

Działka nr 507, obręb Przedmieście, znajduje się:

 • w granicach obszaru ze zmiennym ograniczeniem wysokości obiektów budowlanych oraz naturalnych, związanym ze strefą od lotniska;
 • w granicach strefy ograniczającej lokalizację obiektów mogących być źródłem żerowania ptaków, o zasięgu 5 km od lotniska;
 • częściowo w granicach stanowiska archeologicznego nr 15.

4. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg rozpocznie się 26 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, sala nr 106.

5. Wadium
Wadium w wysokości 32 410,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, działka nr 507, obręb Przedmieście, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 20 lutego 2019 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto bankowe, zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,
 • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

6. Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie,
 • okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana nieruchomość,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,
 • w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą należy okazać: aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

7. Dodatkowe informacje:
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6291/18 z 21 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności niezabudowanej części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 507, obręb Przedmieście, o powierzchni 0,2690 ha, położonej w Gliwicach przy ul. Daszyńskiego, stanowiącej własność Miasta Gliwice, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr GL1G/00036169/0 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204).
7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Akt notarialny przenoszący własność nieruchomości powinien być zawarty w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 28 marca 2019 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278) wymagane będzie przedłożenie przed wyznaczonym terminem aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
7.5. Działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6291/18 z 21 maja 2018 r.
7.6. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-41 lub 32/338-64-10, 32/338-64-11, 32/338-64-12.
7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
7.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204).
7.9. Zbycie nieruchomości  odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1

 1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z realizacja zadań ustawowych, w tym celu rozpatrywania skarg i wniosków zgodnie z przepisami ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204).

Dane osobowe wykorzystujemy również w celu:

 • sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi klientami urzędu – w tym celu prosimy o podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu, adresu e-mail i/lub adresu do korespondencji; podanie tych danych jest dobrowolne. Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie podać danych bez żadnych konsekwencji prawnych, a ich podanie jest traktowane jak zgoda na ich wykorzystanie,
 • realizacji innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych własnych, zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia, o których mowa w szczególności w art. 7, 8, 9a, 11b i 50 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym; dane osobowe są nam również niezbędne do zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwienia spraw, do czego jesteśmy zobowiązani ustawą o dostępie do informacji publicznej (art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e),
 • zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych i z zakresu prawa pracy – w takim przypadku, niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej wykonanie.
 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice. W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować pisemnie (na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice) lub korespondencją e-mail: iod@um.gliwice.pl z inspektorem ochrony danych. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od strony ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32/239-11-65 lub 32/239-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
 2. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień:
 • zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • w przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą można również cofnąć zgodę; wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych osobowych przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub wysyłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe wymogi związane z realizacją wymienionych uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo o tym poinformowani. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołuje skutki wynikające wprost z przepisów.

 1. Dodatkowe informacje:

a) dane osobowe mogą być przekazywane:

 • innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym, w celu wykonywania zadań publicznych,
 • innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na prezydenta miasta obowiązek udostępnienia lub podania do publicznej wiadomości przetwarzanych danych osobowych,

b) dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych,
c) w urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1).


Okres publikacji ogłoszenia : od 07-01-2019 00:00:00 do 26-02-2019 10:00:00


 liczba odsłon strony: 1 567 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP