Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu 

plik rss Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszuwydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

SPRZEDAŻ - lokale usytuowane przy ul.: Nadrzecznej, Korczoka 47


logo

Prezydent Miasta Gliwice
ogłasza

28 lutego 2019 r. w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4) odbędą się przetargi na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:


o godz. 10.00 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż garażu nr 1 położonego przy UL. NADRZECZNEJ

FORMA ZBYCIA: sprzedaż garażu wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste do 25 sierpnia 2115 r.
POWIERZCHNIA GARAŻU: 15,73 m2
SKŁAD GARAŻU: 1 pomieszczenie
KONDYGNACJA: parter
STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 84/1000
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działki nr 373, 374 o łącznej powierzchni  749 m2, obręb Kłodnica, KW GL1G/00055133/8
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: ograniczenie w korzystaniu z działki nr 374, w związku z przebudową sieci telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej
WYSOKOŚĆ OPŁATY ROCZNEJ ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTU, USTALONEJ W OPARCIU O WYLICYTOWANĄ WARTOŚĆ UDZIAŁU: 3%
WARUNKI ZMIANY WYSOKOŚCI OPŁAT: art. 71-78 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)
W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA
TERMIN UDOSTĘPNIENIA GARAŻU W CELU OGLĘDZIN:
11 lutego 2019 r. od godz. 12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 26 lutego 2019 r. od godz. 10.00 do 10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 4200,00 zł,
w tym:
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu netto + 23% VAT: 2415,50 zł + 555,57 zł
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu brutto: 2971,07 zł
Wadium: 300,00 zł
Minimalne postąpienie: 50,00 zł


o godz. 10.30 rozpocznie się IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr II usytuowanego w budynku przy UL. KORCZOKA 47

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu
POWIERZCHNIA LOKALU: 234,91 m2
POWIERZCHNIA POMIESZCZEŃ PRZYNALEŻNYCH – 4 piwnice i 2 korytarze: 67,14 m2
SKŁAD LOKALU: 7 pomieszczeń, 3 korytarze, 2 sanitariaty, WC, klatka schodowa
KONDYGNACJA: parter
STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 175/1000
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Korczoka 45-47, działki nr 726/2, 727, 728, 729, 1846 o łącznej powierzchni 2002 m2, obręb Sośnica, KW GL1G/00033599/2
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI:
1) Nieograniczona w czasie służebność przejścia i przejazdu w miejscu istniejącego przejazdu na działce nr 726/2, objętej niniejszą księgą wieczystą, pasem o szerokości 3 m i długości 6 m w miejscu istniejącego przejazdu wzdłuż wschodniej ściany budynku garażowego nr 1929, do granicy z działką nr 730, gdzie znajduje się brama wjazdowa do nieruchomości przy ulicy Korczoka nr 47a – zgodnie z załącznikiem mapowym do aktu notarialnego Rep. A nr 4510/2015, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości stanowiącej działkę nr 730, objętej księgą wieczystą GL1G/00018975/1. Powierzchnia gruntu objętego służebnością wynosi 18,00 m2.
2) Nieograniczona w czasie służebność przesyłu na działce nr 726/2, objętej niniejszą księgą wieczystą, w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 300 mm, o długości 29,24 m wraz ze związaną z nią strefą ochronną (zatem o łącznej powierzchni gruntu objętego służebnością wynoszącej 55,48 m2) – polegającą w szczególności na: prawie korzystania z przebiegających przez tę działkę urządzeń przesyłowych wraz z prawem dostępu do tych urządzeń w celu ich prawidłowej eksploatacji, w tym dokonywania przeglądów, pomiarów, konserwacji, modernizacji i remontów, jak również wymiany urządzeń na nowe o parametrach nie większych niż wymienione wyżej oraz na powstrzymywaniu się przed zabudową lub trwałym urządzeniem terenu objętego służebnością wraz ze zobowiązaniem do każdorazowego informowania właściciela nieruchomości o zamiarze wykonania planowanych prac remontowych lub modernizacyjnych, a w przypadku konieczności usunięcia nagłej awarii – do niezwłocznego zawiadomienia właściciela o tymże fakcie po usunięciu awarii, a ponadto, w każdym z wyżej wymienionych przypadków, do przywracania terenu do stanu poprzedniego po zakończeniu prac.
3) Nieograniczona w czasie służebność przesyłu na działce nr 729, objętej niniejszą księgą wieczystą, w zakresie: przewodu wodociągowego o średnicy 25 mm, o długości 1,79 m wraz ze związaną z nim strefą ochronną (zatem o łącznej powierzchni gruntu objętego służebnością wynoszącej 3,63 m2) oraz przewodu kanalizacji sanitarnej o średnicy 150 mm, o długości 2,49 m wraz ze związaną z nim strefą ochronną (zatem o łącznej powierzchni gruntu objętego służebnością wynoszącej 7,51 m2) – gdzie całkowita powierzchnia gruntu, którą obejmuje służebność przesyłu na działce nr 729 wynosi 11,14 m2 – polegającą na prawie korzystania z przebiegających przez tę działkę urządzeń przesyłowych wraz z prawem dostępu do tych urządzeń w celu ich prawidłowej eksploatacji, w tym dokonywania przeglądów, pomiarów, konserwacji, modernizacji i remontów, jak również wymiany urządzeń na nowe o parametrach nie większych niż wymienione wyżej oraz na powstrzymywaniu się przed zabudową lub trwałym urządzeniem terenu objętego służebnością wraz ze zobowiązaniem do każdorazowego informowania właściciela nieruchomości o zamiarze wykonania planowanych prac remontowych lub modernizacyjnych, a w przypadku konieczności usunięcia nagłej awarii – do niezwłocznego zawiadomienia właściciela o tymże fakcie po usunięciu awarii, a ponadto, w każdym z wyżej wymienionych przypadków, do przywracania terenu do stanu poprzedniego po zakończeniu prac.
UPRAWNIENIA NIERUCHOMOŚCI: uprawnienie z odpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przejścia i przejazdu po działce nr 731/2, objętej księgą wieczystą nr GL1G/00003451/4, od zjazdu z ulicy Korczoka pasem oznaczonym na mapie stanowiącej załącznik do aktu notarialnego Rep. A nr 2880/2015 z 28 września 2015 r., kolorem zielonym, o szerokości 1,80 m i długości 23,50 m, wzdłuż jej zachodniej granicy, w miejscu istniejącego przejazdu, na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 726/2 wchodzącej w skład nieruchomości objętej niniejszą księgą wieczystą. W związku z powyższym nabywca zobowiązany będzie uiścić jednorazową opłatę z tytułu ustanowienia przedmiotowej służebności w wysokości 387,87 zł brutto.
UWAGA: W związku z faktem, iż w piwnicy przynależnej do lokalu znajduje się główne przyłącze wody oraz zawór odcinający (stanowiące część wspólną nieruchomości) nabywca lokalu użytkowego nr II zobowiązany będzie do udostępniania lokalu celem umożliwiania dojścia do przedmiotowego zaworu w celu dokonywania napraw, konserwacji i odczytu.
W PRZETARGACH ZORGANIZOWANYCH 19 LIPCA 2018 R., 11 PAŹDZIERNIKA 2018 R., 29 LISTOPADA 2018 R. NIE WYŁONIONO NABYWCY.
W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
TERMIN UDOSTĘPNIENIA LOKALU W CELU OGLĘDZIN:
25 stycznia 2019 r. od godz.13.00 do 13.15
(dodatkowy termin oględzin: 5 lutego 2019 r. od godz. 12.00 do 12.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 2 przy ul. Niedurnego 6 w Gliwicach, tel. 32/339-29-88)

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 245 640,00 zł
Wadium: 12 300,00 zł
Minimalne postąpienie: 2460,00 zł


WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU JEST:

 • wniesienie do 22 lutego 2019 r. wadium na konto ZGM w ING Banku Śląskim S.A. nr 24 1050 1298 1000 0022 7947 4098 (decyduje data wpływu wadium na konto ZGM).

W TYTULE WPŁATY WADIUM NALEŻY PODAĆ NW. INFORMACJE:

 • adres nieruchomości, której przetarg dotyczy,
 • imię i nazwisko osoby/osób licytujących (w przypadku gdy wpłaty dokonywana jest z konta innej osoby niż licytująca).

Do 22 lutego 2019 r. należy dostarczyć do Biura Podawczego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, znajdującego się przy pl. Inwalidów Wojennych 12, następujące dokumenty:
1. w przypadku spółek prawa handlowego – poświadczony za zgodność z oryginałem aktualny odpis z KRS;
2. w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczone za zgodność z oryginałem zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników oraz oświadczenia wszystkich wspólników o wyrażeniu zgody na ich reprezentowanie w procesie zawierania umowy, w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z nich;
3. kserokopia dowodu wpłaty wraz z pisemną informacją o:

 • numerze konta, na które ma zostać zwrócone wadium, w przypadku niewygrania przetargu,
 • danych personalnych (imię, nazwisko, pesel, stan cywilny, seria i nr dowodu osobistego) osoby/osób, które będą brały udział w licytacji,
 • nr telefonu do kontaktu.

Osoby biorące udział w przetargu winny:

 • przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, natomiast osoby działające w imieniu innych osób dodatkowo pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem,
 • stawić się na 10 minut przed rozpoczęciem przetargu w celu weryfikacji powyższych dokumentów i podpisania listy obecności. SPÓŹNIENIE SIĘ NA PRZETARG SPOWODUJE WYKLUCZENIE Z LICYTACJI.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają,
 • przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:

 • zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie do 45 dni od daty przetargu. Warunkiem przystąpienia do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży lokalu jest zaksięgowanie ceny sprzedaży nieruchomości na koncie ZGM w terminie poprzedzającym podpisanie aktu notarialnego,
 • poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości lokalowej.

Ogłoszenie, rzut lokalu i fotografie umieszczone są na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – www.zgm-gliwice.pl. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, tel. 32/338-39-53.


1 INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ USTAWOWYCH 1

 1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach reprezentowany przez Dyrektora. W sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych korespondencją e-mail pod adresem: iod@zgm.gliwice.eu lub w formie pisemnej na adres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (pl. Inwalidów Wojennych 12, 44-100 Gliwice) wskazując formę w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do udzielenia odpowiedzi.
 2. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, w związku z realizacją zadań wynikających ze statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, prowadzonym postępowaniem przetargowym na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, ustawy o własności lokali, oraz stosownych uchwał RM Gliwice. Niepodanie danych lub podanie danych niepełnych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołać skutki wynikające wprost z przepisów.

Dane osobowe wykorzystywane są również w celu:

 • wypełnienia obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, w związku z realizacją zadań wynikających ze statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Niepodanie danych lub podanie danych niepełnych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołać skutki wynikające wprost z przepisów,
 • sprawniejszej komunikacji z klientami ZGM – podanie danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji) jest dobrowolne i podanie tych danych traktowane jest jak zgoda na ich wykorzystanie, a ich niepodanie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji,
 • zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwiania spraw, co wynika z art.6 ust.1 pkt 3) lit e) ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych i z zakresu prawa pracy – w takim przypadku niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej wykonanie.
 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przysługuje prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) ich lub ograniczenia ich przetwarzania, a także usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.  W przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą można cofnąć zgodę, a wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.

W wyjątkowych sytuacjach, gdy przepisy prawa dopuszczają taką możliwość, osoba, której dane dotyczą może żądać przeniesienia danych, które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, do innego administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych które są przetwarzane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
Przysługujące uprawnienia można realizować poprzez złożenie w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej pisma w formie tradycyjnej opatrzonego podpisem lub wysłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W sytuacji gdy przepisy szczególne wprowadzać będą dodatkowe wymogi związane z realizacją wyżej wymienionych uprawnień – zostaniecie Państwo o tym poinformowani.
Każda osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa, do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołuje skutki wynikające wprost z przepisów prawa.

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym innym jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania zadań publicznych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w szczególności Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt ZGM, opracowanej na podstawie ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 3. W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 945/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Okres publikacji ogłoszenia : od 04-01-2019 00:00:00 do 28-02-2019 15:00:00


 liczba odsłon strony: 2 392 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP