Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu 

plik rss Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszuwydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

SPRZEDAŻ - dz. nr 250, obręb Czechowice Zachód, na zachód od ul. Toszeckiej


Prezydent Miasta Gliwice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.),

ogłasza

III ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności części nieruchomości

5 marca 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 106, rozpocznie się III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 250, obręb Czechowice Zachód, położonej w Gliwicach na zachód od ul. Toszeckiej, stanowiącej własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 404 800,00 zł
Wadium: 40 500,00 zł
Minimalne postąpienie: 4050,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

mapa

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW:

 • działka nr 250, obręb Czechowice Zachód, użytki: RV – grunty orne i ŁVI – łąki trwałe, o pow. gruntu 0,2740 ha, księga wieczysta nr GL1G/00044877/5.

2. Opis przedmiotu przetargu
Działka nr 250, obręb Czechowice Zachód, położona jest w północnej części miasta. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. Otoczenie działki stanowią niezabudowane tereny użytkowane rolniczo, w dalszej odległości zabudowania mieszkalne. Działka jest nieogrodzona. Teren porośnięty krzewami i roślinnością trawiastą. 

Sieci uzbrojenia terenu w dalszym zasięgu. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.

Skomunikowanie działki nr 250, obręb Czechowice Zachód, może odbywać się poprzez gminną działkę nr 491, obręb Czechowice Zachód, do drogi publicznej ul. Strzelców Bytomskich zjazdem istniejącym. Działka nr 491 ma charakter nieurządzonej drogi wewnętrznej, nie zaliczonej do pasa drogi publicznej (nie jest objęta przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach bieżącym utrzymaniem w zakresie czystości, odśnieżania, naprawy nawierzchni oraz oznakowania).

W granicy przedmiotowej działki przechodzi prawdopodobnie sieć drenarska. W momencie przeprowadzenia jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią szczególną uwagę. W przypadku jej uszkodzenia właściciel zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie.

Planuje się w przyszłości realizację trasy rowerowej wzdłuż południowej granicy działki nr 250, obręb Czechowice Zachód. 

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu, w granicach którego położona jest przedmiotowa działka. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Działka nr 250, obręb Czechowice Zachód, położona jest na terenie, na którym od 31 maja 2014 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego „osiedle Czechowice”.  Plan uchwalony został przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą nr XLIII/906/2014 z 8 maja 2014 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 8 września 2015 r. pod poz. 4567.

Zgodnie z ustaleniami ww. planu przedmiotowa działka, znajduje się na terenie oznaczonym 4MNn, opisanym jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – nowe, a także w niewielkiej północnej części na terenie oznaczonym symbolem 4ZP, opisanym jako tereny zieleni urządzonej oraz w niewielkiej południowej części na terenie oznaczonym symbolem 03KDL, opisanym jako tereny dróg publicznych – lokalnych.

Dla terenów oznaczonych symbolami od 1MNn do 13MNn obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające:
(…),
b) budynki gospodarcze,
c) garaże,
d) sieci infrastruktury technicznej,
e) drogi wewnętrzne, dojścia, dojazdy, miejsca postojowe dla samochodów osobowych,
f) zieleń towarzysząca i ogrody przydomowe,
g) obiekty małej architektury.

Od 1ZP do 14ZP obowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe – zieleń o charakterze urządzonym;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) sieci infrastruktury technicznej bez budynków,
b) drogi wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe,
c) obiekty małej architektury.

Od 01KDL do 06KDL obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe – drogi lokalne;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) ciągi piesze i rowerowe,
b) zatoki i przystanki autobusowe,
c) miejsca postojowe dla samochodów,
d) place manewrowe,
e) sieci infrastruktury technicznej bez budynków,
f) obiekty małej architektury,
g) budowle związane z funkcjonowaniem dróg i linii kolejowych,
h) zieleń urządzona,
i) urządzenia ochrony środowiska.

Dla całego obszaru planu wyznaczona została strefa „OW” obserwacji archeologicznej.

4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 5 marca 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, sala nr 106.

I ustny przetarg rozpoczął się 1 października 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A i zakończył wynikiem negatywnym.

II ustny przetarg rozpoczął się 17 grudnia 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A i zakończył wynikiem negatywnym.

5. Wadium
Wadium w wysokości 40 500,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, działka nr 250, obręb Czechowice Zachód, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 27 lutego 2019 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto bankowe, zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,
 • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

6. Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie,
 • okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana nieruchomość,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,
 • w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, należy okazać: aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

7. Dodatkowe informacje:
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6290/18 z 21 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności niezabudowanej części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 250, obręb Czechowice Zachód, o powierzchni 0,2740 ha, położonej w Gliwicach na zachód od ul. Toszeckiej, stanowiącej własność Miasta Gliwice, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr GL1G/00044877/5 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Akt notarialny przenoszący własność nieruchomości powinien być zawarty w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 4 kwietnia 2019 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278) wymagane będzie przedłożenie przed wyznaczonym terminem aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
7.5. Działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6290/18 z 21 maja 2018 r.
7.6. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-41 lub 32/338-64-10, 32/338-64-11, 32/338-64-12.
7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
7.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
7.9. Zbycie nieruchomości  odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1

 1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z realizacja zadań ustawowych, w tym celu rozpatrywania skarg i wniosków zgodnie z przepisami ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).

Dane osobowe wykorzystujemy również w celu:

 • sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi klientami urzędu – w tym celu prosimy o podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu, adresu e-mail i/lub adresu do korespondencji; podanie tych danych jest dobrowolne. Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie podać danych bez żadnych konsekwencji prawnych, a ich podanie jest traktowane jak zgoda na ich wykorzystanie,
 • realizacji innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych własnych, zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia, o których mowa w szczególności w art. 7, 8, 9a, 11b i 50 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym; dane osobowe są nam również niezbędne do zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwienia spraw, do czego jesteśmy zobowiązani ustawą o dostępie do informacji publicznej (art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e),
 • zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych i z zakresu prawa pracy – w takim przypadku, niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej wykonanie.
 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice. W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować pisemnie (na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice) lub korespondencją e-mail: iod@um.gliwice.pl z inspektorem ochrony danych. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od strony ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32/239-11-65 lub 32/239-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
 2. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień:
 • zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • w przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą można również cofnąć zgodę; wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych osobowych przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub wysyłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe wymogi związane z realizacją wymienionych uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo o tym poinformowani. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołuje skutki wynikające wprost z przepisów.

 1. Dodatkowe informacje:

a) dane osobowe mogą być przekazywane:

 • innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym, w celu wykonywania zadań publicznych,
 • innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na prezydenta miasta obowiązek udostępnienia lub podania do publicznej wiadomości przetwarzanych danych osobowych,

b) dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych,
c) w urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1).


Okres publikacji ogłoszenia : od 30-01-2019 00:00:00 do 05-03-2019 11:00:00


 liczba odsłon strony: 1 059 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP