Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu 

plik rss Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszuwydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

NAJEM - lokale użytkowe położone przy ul.: Sikorskiego 75, Daszyńskiego 8, Górnych Wałów 3A


logo

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gliwicach przy ulicy Dolnych Wałów 11,
działający w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice,
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu na lokale użytkowe położone przy:


I PRZETARG


1. ul. Władysława Sikorskiego 75 /U-2, front, parter, lokal użytkowy o powierzchni 54,44 m2.
Lokal składający się z 5 pomieszczeń, wyposażony w instalacje:

 • elektryczną (wyeksploatowana, do wymiany),
 • wodno-kanalizacyjną,
 • WC (w lokalu),
 • ogrzewanie – brak (w lokalu należy zastosować ekologiczne źródło ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Stan techniczny lokalu – do remontu.
Nieruchomość stanowi własność Miasta Gliwice.

Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 8,00 zł
Wadium: 1307,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.


2. ul. Ignacego Daszyńskiego 8 /U-1, front, parter, lokal użytkowy o powierzchni 75,79 m2.
Lokal składający się z 5 pomieszczeń, wyposażony w instalacje:

 • elektryczną (wyeksploatowana, do wymiany),
 • wodno-kanalizacyjną,
 • WC (w lokalu – do legalizacji),
 • ogrzewanie – lokal posiada ogrzewanie piecowe (piec kaflowy pokojowy).

Stan techniczny lokalu – dostateczny.
Nieruchomość w samoistnym posiadaniu Miasta Gliwice*.

Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 10,00 zł
Wadium: 2274,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 1,00 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
* Nieruchomość, w której usytuowany jest lokal znajduje się w samoistnym posiadaniu Miasta Gliwice, co oznacza, iż Miasto Gliwice włada przedmiotową nieruchomością jak właściciel, lecz nim nie jest. Aktualnie brak możliwości wykupu na własność ww. lokalu.


II PRZETARG


3. ul. Górnych Wałów 3A/U-1, parter (wejście od strony podwórka), lokal użytkowy o powierzchni 60,00 m2.
Lokal składający się z 3 pomieszczeń, wyposażony w instalacje:

 • elektryczną (wyeksploatowana, do wymiany),
 • wodno-kanalizacyjną,
 • WC (w lokalu),
 • ogrzewanie – brak (w lokalu należy zastosować ekologiczne źródło ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Stan techniczny lokalu – do remontu.
W nieruchomości funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa.

Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 7,50 zł
Wadium: 1350,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.


Przyjmowanie dokumentów wymaganych do przystąpienia do przetargu odbędzie się 26 lutego 2019 r. (wtorek) od godz. 9.30 do godz. 9.45, w pokoju 121 – sala narad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.

Przetarg rozpocznie się 26 lutego 2019 r. (wtorek) o godz. 10.00, według kolejności adresów podanych w ogłoszeniu, w pokoju 121 – sala narad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 • wpłacenie wadium i przedłożenie dowodu wpłaty – kserokopii wraz z pisemną informacją o numerze konta, na które wadium to będzie mogło zostać zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu (wadium wnosi się przed upływem terminu przetargu i zaleca się aby zostało wpłacone odpowiednio wcześnie, tak by znalazło się na koncie ZBM I TBS Sp. z o.o. w dniu poprzedzającym przetarg. Wadium uznane będzie za wniesione, gdy będzie znajdować się na rachunku ogłaszającego przetarg. W przeciwnym wypadku uczestnik nie zostanie dopuszczony do licytacji),
 • złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu, treścią regulaminu przetargu, wzorem umowy najmu (załącznik nr 2, do pobrania ze strony internetowej),
 • złożenie oświadczenia o braku zobowiązań wobec Miasta Gliwice z tytułu między innymi podatku, najmu, dzierżawy (załącznik nr 3, do pobrania ze strony internetowej),
 • złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru oraz umowę spółki cywilnej, jeśli taką zawarto, albo złożenie aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu,
 • osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej składają oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.

Ww. dokumenty nie będące oryginałami muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania uczestnika przetargu.

Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą określone w niniejszym ogłoszeniu wadium na konto ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wałów 11 – ING Bank Śląski S.A. I o/Gliwice, nr konta: 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546.

Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu technicznego, wzorem umowy najmu oraz deklaracją wekslową można zapoznać się w godzinach urzędowania w Dziale Lokali Użytkowych, pok. 107, ZBM I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11, I piętro.

Osoba przystępująca do przetargu musi okazać dokument tożsamości oraz oryginał dowodu wpłaty wadium, a osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, tj. osoby, która dokonała wpłaty wadium, musi okazać dowód tożsamości oraz pełnomocnictwo szczegółowe, notarialnie poświadczone, upoważniające ją do podejmowania czynności prawnej w imieniu osoby reprezentowanej.

Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu tylko na jeden lokal użytkowy.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet pierwszych należności czynszowych z tytułu zawarcia umowy najmu bez prawa żądania naliczania odsetek od tej kwoty,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali,
 • zwrotowi w przypadku odwołania przetargu lub wycofania lokalu z przetargu,
 • przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, nie podpisze umowy najmu w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Uczestnik przetargu składa do dyspozycji organizatora przetargu weksel in blanco opiewający na wartość 6-miesięcznego czynszu.

Prace remontowe i modernizacyjne związane z przygotowaniem lokalu do użytkowania najemca wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z umową najmu.

Na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice, organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bądź wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.

Nieruchomości zostaną udostępnione w celu oględzin 15 lutego 2019 r. (piątek):

 • ul. Władysława Sikorskiego 75, godz. 9.00 – 9.15,
 • ul. Ignacego Daszyńskiego 8, godz. 10.00 – 10.15,
 • ul. Górnych Wałów 3A, godz. 10.45 – 11.00.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 2016.05.04), zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, 44-100, przy ul. Dolnych Wałów 11.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją powyższej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) Rozporządzenia.
 3. Pani/Pana dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu przepisów rozporządzenia ogólnego o ochronie danych, z zastrzeżeniem sytuacji, w której dane przekazywane będą podmiotom trzecim, wyłącznie w celu wykonywania niniejszej umowy, w tym dokonania wynikających z niej rozliczeń.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania stosunku prawnego wynikającego z umowy, a także po jego ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tej umowy wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych.
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia.

Okres publikacji ogłoszenia : od 01-02-2019 00:00:00 do 26-02-2019 08:00:00


 liczba odsłon strony: 753 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP