Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu 

plik rss Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszuwydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

SPRZEDAŻ - dz. nr 129, obręb Przyszówka, ul. Piaskowa


Prezydent Miasta Gliwice
ogłasza

13 marca 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206, rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę nr 129, obręb Przyszówka, o powierzchni 0,0346 ha, KW GL1G/00138443/0, przy ul. Piaskowej.

Cena wywoławcza nieruchomości: 72 500,00 zł
Wadium: 7300,00 zł
Minimalne postąpienie: 730,00 zł

Cena nieruchomości jest ceną brutto i zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. DzU z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

Nieruchomość obejmująca działkę nr 129, obręb Przyszówka, została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6779/18 z 30 sierpnia 2018 r.

MAPA

I przetarg nieograniczony odbył 17 grudnia 2018 r. i został zakończony wynikiem negatywnym.

Opis nieruchomości
Działka nr 129, obręb Przyszówka, o powierzchni 0,0346 ha, stanowi teren niezabudowany, częściowo ogrodzony, o regularnym trójkątnym kształcie. Położona jest przy ul. Piaskowej, od której prowadzić będzie dojazd do nieruchomości. Nieruchomość stanowi teren użytku oznaczonego symbolem „Ba”, porośnięty dziko rosnącą roślinnością i drzewami. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

Przez działkę przechodzi wodociąg, kanalizacja deszczowa oraz przewód elektroenergetyczny zasilający sąsiedni budynek położony na działce nr 128/1. Dla wymienionych sieci nie ustanowiono służebności. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do utrzymania, zapewnienia drożności i prawidłowego funkcjonowania kanalizacji deszczowej w obrębie działki nr 129, obręb Przyszówka.
W pobliżu znajduje się także kanalizacja sanitarna i sieć gazowa.

Ponadto w granicach przedmiotowej działki przechodzi prawdopodobnie sieć drenarska, w momencie przeprowadzania jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią szczególna uwagę. W przypadku jej uszkodzenia właściciel zobowiązany jest do usunięcie awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie.

Działka jest przedmiotem dzierżawy z przeznaczeniem na miejsca postojowe i zagospodarowanie zielenią. Umowa została zawarta do 31 marca 2021 r. Kupujący wchodzi w prawa i obowiązki wydzierżawiającego.

Skomunikowanie przedmiotowej działki z ul. Piaskową powinno odbywać się zjazdami istniejącymi na działkach sąsiednich, pod warunkiem ustanowienia stosownych służebności drogowych.

Z uwagi na opinię Zarządu Dróg Miejskich, który nie planuje w najbliższym czasie rozbudowy ul. Piaskowej nie wydzielano geodezyjnie fragmentu działki oznaczonego symbolem 13KL.

W przypadku koniecznej wycinki drzew i krzewów należy stosować przepisy ustawy o ochronie przyrody (t.j. DzU z 2018 r., poz. 142).

PLAN  

  MEDIA

Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr XIII/395/2007 z 20 grudnia 2007 r. Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość niezabudowana obejmująca działkę nr 129 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem:
• 16 U, co oznacza tereny zabudowy usługowej.
Przeznaczenie podstawowe:
a) tereny zabudowy usługowej,
b) usługi bezpośrednio związane z obsługą mieszkańców dzielnicy, które stanowią część miejskiej sieci usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, administracji i łączności, oświaty, sportu i rekreacji, kultury, kultu religijnego, handlu i gastronomii.
(…)
Przeznaczenie dopuszczalne:
a) mieszkalnictwo wbudowane,
b) budynki użyteczności publicznej,
c) budynki zamieszkania zbiorowego,
d) pasaże handlowo-usługowe,
e) mała architektura, zieleń urządzona parkowa, place i skwery,
f) ciągi komunikacji pieszej i rowerowej,
d) niezbędne dojazdy, parkingi, garaże w tym podziemne,
e) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
• oraz w niewielkim fragmencie 13 KL – co oznacza tereny komunikacji drogowej istniejącej i modernizowanej oraz projektowanej – ulice lokalne.
Działka położona jest w granicach Obszaru Rewitalizacji Łabędy.

Wadium
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wysokości 7300,00 zł w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony, działka 129, obręb Przyszówka, imię i nazwisko oraz PESEL lub nazwa oraz NIP firmy, na której rzecz nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 7 marca 2019 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,
 • przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium,
 • okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego osoby obecnej na przetargu,
 • okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego lub sporządzonego w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,
 • okazanie aktualnego (wydanego w okresie do 3 miesięcy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualnego (wydanego w okresie do 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),
 • okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Akt notarialny przenoszący prawo własności nieruchomości powinien być zawarty do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 12 kwietnia 2019 r.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na wskazanym rachunku bankowym.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem prawa do nieruchomości oraz jego ujawnieniem w księdze wieczystej. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest również do złożenia w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach deklaracji podatkowej lub informacji w zakresie podatku od nieruchomości.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Gliwicach w godzinach pracy urzędu, tel. 32/338-64-12.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6779/18 z 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, która objęta jest niniejszym ogłoszeniem, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j.t. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 lipca 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.


Organizator przetargu informuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest  Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice).
 2. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu:
 • realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z realizacją zadań publicznych własnych, zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia, o których mowa w szczególności w art. 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym; w takim przypadku, niepodanie danych, będzie skutkowało konsekwencjami przewidzianymi w przepisach prawa,
 • zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych i z zakresu prawa pracy, w takim przypadku, niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej wykonanie.

Jeżeli z przepisu prawa nie wynika wprost obowiązek podania danych osobowych, mogą zostać Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie. Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić zgody. Brak zgody spowoduje, że Państwa dane nie będą mogły zostać wykorzystane do celu, którego zgoda miała dotyczyć.

 1. Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień:
 • zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • w przypadku danych zbieranych za zgodą można również cofnąć zgodę, wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość, osoba, której dane dotyczą może żądać przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub wysyłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe wymogi związane z realizacją wymienionych uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo o tym poinformowani.
Każda osoba, której dane dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. W razie pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zbieranych przez Urząd można się kontaktować korespondencją e-mail z inspektorem ochrony danych pod adresem iod@um.gliwice.pl. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w  holu Urzędu od ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32/239-11-65 lub 32/239-12-54) wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
 2. Dodatkowe informacje:

a) dane osobowe mogą być przekazywane:

 • innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania zadań publicznych,
 • innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na prezydenta miasta obowiązek udostępnienia lub podania do publicznej wiadomości przetwarzanych danych

b) dane przechowujemy przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  lub z przepisów szczególnych,
c) w urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

1Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 27 kwietnia 2016 r. (Wersja 1 z 25 maja 2018 r.).


Okres publikacji ogłoszenia : od 05-02-2019 00:00:00 do 13-03-2019 10:00:00


 liczba odsłon strony: 1 125 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP