Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu 

plik rss Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszuwydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

SPRZEDAŻ - dz. nr 1327, obręb Sośnica, ul. Sikorskiego 58


Prezydent Miasta Gliwice
ogłasza

II ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości Miasta Gliwice

16 kwietnia 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 106, rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej, obejmującej działkę nr 1327, obręb Sośnica, o powierzchni 0,4187 ha, położonej przy ul. Sikorskiego 58 w Gliwicach, zapisanej w KW nr GL1G/00020177/4.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 664 700,00 zł
Wadium: 66 500,00 zł
Minimalne postąpienie: 6650,00 zł

* Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.) nieruchomość zwolniona jest od opodatkowania podatkiem VAT.

mapa

1. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i KW
Sprzedaży podlega prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1327, obręb Sośnica, o powierzchni 0,4187 ha, użytek Bi – inne tereny zabudowane, KW nr GL1G/00020177/4.

2. Opis nieruchomości
Nieruchomość obejmująca działkę nr 1327, obręb Sośnica, położona jest w strefie peryferyjnej miasta Gliwice, przy ul. Sikorskiego 58. Działka zabudowana jest dwoma budynkami (budynkiem byłej szkoły o powierzchni użytkowej 864,30 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 35 m2). Część niezabudowaną nieruchomości stanowi parking o nawierzchni z trylinki, boisko o nawierzchni asfaltowej oraz zieleń. Kształt działki jest regularny, zbliżony do prostokąta. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny mieszkaniowe oraz usługowe.
Budynek po byłej szkole jest w złym stanie technicznym, wymaga przeprowadzenia generalnego remontu. Na ostatniej kondygnacji budynku widoczne są naloty wilgoci związane z nieszczelnym dachem. 

Na działce nr 1327 znajduje się przyłącze kanalizacji deszczowej (eksploatacja i udrożnianie ww. kanalizacji będzie w gestii nowego właściciela). Z uwagi iż, kanalizacja deszczowa zlokalizowana na działce nr 1327 stanowi odwodnienia również dla działki nr 1325/2, obręb Sośnica, nabywca nieruchomości nie może wykonywać żadnych prac budowlanych dla przedmiotowego odwodnienia bez ich uzgodnienia z wydziałem Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
W granicy działki od strony pasa drogowego ul. Sikorskiego przebiega kabel niskiego napięcia zasilający oświetlenie uliczne. Ze względu na konieczność wykonywania niezbędnych napraw i prac konserwujących – na rzecz właściciela działki nr 1890/5, obręb Sośnica (KW nr GL1G/00047980/1), tj. Miasta Gliwice – zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa w pasie o szerokości 2 m, przebiegającym wzdłuż północnej granicy działki (na powierzchni ok. 74 m2).
W pobliżu nieruchomości przebiega: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektrotechniczna oraz teletechniczna. Warunki podłączenia poszczególnych mediów należy uzgodnić bezpośrednio z ich dostawcami.
Działka jest skomunikowana z drogą publiczną – ul. Żeromskiego. Warunki włączenia nieruchomości do drogi publicznej wydawane są indywidualnie przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach i zależą od jej przeznaczenia oraz natężenia i struktury ruchu, który nieruchomość będzie generowała.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu w granicach, którego położona jest przedmiotowa nieruchomość.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego od 4 września 2010 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę Sośnica – północ (uchwała nr XXXV/1062/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z 10 czerwca 2010 r., Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 143 z 4 sierpnia 2010 r., poz. 2372), nieruchomość przy ul. Sikorskiego 58 w Gliwicach, obejmująca działkę nr 1327, obręb Sośnica, położona jest na terenie oznaczonym symbolem:

 • 17 U – co oznacza: tereny istniejących usług i drobnej wytwórczości, dla których zostało ustalone przeznaczenie:

1) podstawowe:
a) usługi,
b) drobna wytwórczość;
2) uzupełniające:
a) mieszkaniowe.

W ww. planie miejscowym dla terenu przedmiotowej działki ustalone zostały nieprzekraczalne linie zabudowy.
Przedmiotowy teren położony jest w granicach:

 • obszaru górniczego „Sośnica III”,
 • strefy ochrony konserwatorskiej,
 • obszaru rewitalizacji.

Dla terenów znajdujących się w granicach obszaru i terenu górniczego „Sośnica III” ustala się prowadzenie działalności inwestycyjnej z uwzględnieniem przewidywanych wpływów czynników geologiczno-górniczych, dotyczących prognozowanych skutków eksploatacji górniczej, uzyskanych od przedsiębiorstwa górniczego.

4. Wadium
Wadium w wysokości 66 500,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z tytułem przelewu „Przetarg, dz. nr 1327, obręb Sośnica”. Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej 10 kwietnia 2019 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto bankowe, zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,
 • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia  do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

5. Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie,
 • okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana nieruchomość,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,
 • w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, należy okazać: aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

6. Dodatkowe informacje
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6432/18 z 22 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości obejmującej działkę nr 1327, obręb Sośnica, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Akt notarialny przenoszący prawo własności nieruchomości powinien być podpisany w ciągu 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 16 maja 2019 r. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku miasta.
Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy – w przypadkach gdy zezwolenie jest wymagane.
Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6432/18 z 22 czerwca 2018 r.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-11 lub 32/338-64-10, 32/338-64-12.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1

 1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z realizacja zadań ustawowych, w tym celu rozpatrywania skarg i wniosków zgodnie z przepisami ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).

Dane osobowe wykorzystujemy również w celu:

 • sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi klientami urzędu – w tym celu prosimy o podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu, adresu e-mail i/lub adresu do korespondencji; podanie tych danych jest dobrowolne. Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie podać danych bez żadnych konsekwencji prawnych, a ich podanie jest traktowane jak zgoda na ich wykorzystanie,
 • realizacji innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych własnych, zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia, o których mowa w szczególności w art. 7, 8, 9a, 11b i 50 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym; dane osobowe są nam również niezbędne do zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwienia spraw, do czego jesteśmy zobowiązani ustawą o dostępie do informacji publicznej (art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e)),
 • zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych i z zakresu prawa pracy – w takim przypadku, niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej wykonanie.
 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice. W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować pisemnie (na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice) lub korespondencją e-mail: iod@um.gliwice.pl z inspektorem ochrony danych. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w  holu Urzędu od strony ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32/239-11-65 lub 32/239-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
 2. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień:
 • zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
 • w przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą można również cofnąć zgodę; wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania. 

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość, osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych osobowych przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub wysyłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe wymogi związane z realizacją wymienionych uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo o tym poinformowani.
Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołuje skutki wynikające wprost z przepisów.

 

 1. Dodatkowe informacje:

a) dane osobowe mogą być przekazywane:

 • innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym, w celu wykonywania zadań publicznych,
 • innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na prezydenta miasta obowiązek udostępnienia lub podania do publicznej wiadomości przetwarzanych danych osobowych,

b) dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  lub z przepisów szczególnych,
c) w urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1).


Okres publikacji ogłoszenia : od 11-02-2019 00:00:00 do 16-04-2019 11:00:00


 liczba odsłon strony: 2 024 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP