Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu 

plik rss Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszuwydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

SPRZEDAŻ - dz. nr 314/3 i udział w wysokości 1/2 w prawie własności działki nr 314/2, obręb Przedmieście, ul. Kozłowska


Prezydent Miasta Gliwice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.),

ogłasza

I ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności części nieruchomości.

30 lipca 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 106, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 314/3, obręb Przedmieście, i niewydzielonego udziału w wysokości 1/2 w prawie własności działki nr 314/2, obręb Przedmieście, położonych w Gliwicach przy ul. Kozłowskiej, stanowiącej własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 260 000,00 zł*
Wadium:
26 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 2600,00 zł

*w tym: 50 000,00 zł brutto – udział w wysokości 1/2 w działce nr 314/2, obręb Przedmieście.

Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

mapa

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW:

 • działka nr 314/2, obręb Przedmieście, użytek B – tereny mieszkaniowe, o pow. 0,0551 ha, księga wieczysta nr GL1G/00087258/3, sprzedaży podlega niewydzielony udział w wysokości ½,
 • działka nr 314/3, obręb Przedmieście, użytek B – tereny mieszkaniowe, o pow. 0,0751 ha, księga wieczysta nr GL1G/00087258/3.

2. Opis przedmiotu przetargu
Działki nr 314/2 i 314/3, obręb Przedmieście, położone są w zachodniej części miasta. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa, obiekty użyteczności publicznej oraz tereny usługowe i produkcyjne.
Działka nr 314/2 stanowi nieurządzoną drogę wewnętrzną do działek nr 314/3 i 314/4, obręb Przedmieście. Kształt działki nr 314/3 zbliżony do kwadratu. Teren nierówny, działki częściowo ogrodzone, porośnięte zielenią niską oraz drzewami i krzewami.  
Dojazd do działki nr 314/3, obręb Przedmieście, może się odbywać poprzez nieurządzoną drogę wewnętrzną, tj. działkę nr 314/2, obręb Przedmieście, od strony ul. Kozłowskiej nowym zjazdem indywidualnym, wyłącznie do planowanej zabudowy mieszkaniowej. Realizacja takim zjazdem usług, dopuszczanych planem miejscowym, na ww. działce nie byłaby możliwa, albowiem obowiązujące prawo nie dopuszcza sytuowania zjazdów publicznych (wymaganych w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej) w obrębie skrzyżowań. Ewentualna realizacja inwestycji na powyższym terenie winna zostać poprzedzona złożeniem wniosku (4a) do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, bowiem warunki włączenia ruchu drogowego z działki do drogi publicznej należy rozpatrywać indywidualnie, gdyż uzależnione są one od natężenia ruchu, które będzie generować inwestycja oraz innych nieznanych na chwilę obecną okoliczności.
W świetle działki nr 314/2, obręb Przedmieście, w pasie drogowym, tj. na działce nr 784, obręb Przedmieście, znajdują się urządzenia elektroenergetyczne firmy Tauron Dystrybucja S.A. Wszelkie konieczne przełożenia zlokalizowanego w pasie drogowym uzbrojenia podziemnego i infrastruktury naziemnej powinny zostać uzgodnione z ich dysponentami.
Obciążenia nieruchomości.
Nieograniczona w czasie służebność przesyłu na działce nr 314/2 w zakresie sieci ciepłowniczej w pasie o długości 41,6 m i szerokości 0,65 m na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. Pełna treść służebności zapisana jest w księdze wieczystej nr w GL1G/00087258/3 w dziale III – elektroniczny dostęp do treści księgi wieczystych na stronie: https://ekw.ms.gov.pl.
W granicach przedmiotowych działek przechodzi prawdopodobnie sieć drenarska. W momencie przeprowadzenia jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią szczególną uwagę. W przypadku jej uszkodzenia właściciel zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie. Ponadto na działce nr 314/2 zlokalizowane jest przyłącze kanalizacji deszczowej. Przedmiotowe przyłącze jest własnością prywatną i stanowi prawdopodobnie odwodnienie działki przyległej nr 314/1, obręb Przedmieście.
Sieci uzbrojenia terenu w zasięgu nieruchomości. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości
Ewentualna wycinka drzew i krzewów może nastąpić zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. DzU z 2018 r., poz. 1614 ze zm.). Równocześnie zwraca się uwagę, że podczas prac inwestycyjnych należy w sposób maksymalny chronić znajdującą się na nieruchomości zieleń, a wszelkie prace w obrębie korzeni, pni oraz koron drzew lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu winny być przeprowadzone w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom (art. 87a ust. 1 ustawy ochronie przyrody). Informacji na temat warunków wycinki udzielają pracownicy Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach – tel. 32/238-54-45.
Miasto Gliwice planuje w przyszłości realizację trasy rowerowej nr 71 wzdłuż ul. Kozłowskiej.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu, w granicach którego położona jest przedmiotowa nieruchomość. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Działki nr 314/2 i 314/3, obręb Przedmieście, położone są na terenie, na którym od 4 maja 2018 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulicy Daszyńskiego i ulicy Kozłowskiej. Plan ten uchwalony został przez Radę Miasta w Gliwicach uchwałą nr XXXVI/791/2018 z 22 marca 2018 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 3 kwietnia 2018 r., pod poz. 2094.

Zgodnie z ustaleniami ww. planu przedmiotowe działki znajdują się na terenie oznaczonym symbolem 6MN, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Dla terenu oznaczonego m.in. symbolem 6MN ustalone zostało:
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe.

Zwraca się uwagę, że zgodnie z definicją zawartą w obowiązującym planie poprzez usługi nieuciążliwe należy rozumieć usługi, z wyłączeniem m.in.:

 • usług, które należą do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
 • usług handlu hurtowego, usług produkcyjnych, warsztatów, w tym samochodowych, blacharskich i lakierniczych, usług obsługi pojazdów, w tym stacji paliw, baz transportowych, baz sprzętu budowlanego oraz usług wymagających otwartego składowania materiałów,
 • usług powodujących uciążliwości związane z emisją substancji, energii oraz hałasu,
 • usług związanych ze zbieraniem odpadów, w tym niebezpiecznych.

4. Termin i miejsce przetargu.
Przetarg rozpocznie się 30 lipca 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, sala nr 106.

5. Wadium.
Wadium w wysokości 26 000,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, działki nr 314/2 i 314/3, obręb Przedmieście, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 24 lipca 2019 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto bankowe – zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,
 • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

6. Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie,
 • okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana nieruchomość,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,
 • w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, należy okazać aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

7. Dodatkowe informacje.
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-561/19 z 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności części nieruchomości oznaczonej jako niezabudowana działka nr 314/3, obręb Przedmieście, o pow. 0,0751 ha i niewydzielonego udziału w wysokości 1/2 prawa własności działki nr 314/2, obręb Przedmieście, o pow. 0,0551 ha, z KW nr GL1G/00087258/3, położonych w Gliwicach przy ul. Kozłowskiej, stanowiących własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Akt notarialny przenoszący własność nieruchomości powinien być zawarty w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 29 sierpnia 2019 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278) wymagane będzie przedłożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
7.5. Działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-561/19 z 16 kwietnia 2019 r.
7.6. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-41 lub 32/338-64-10, 32/338-64-11, 32/338-64-12.
7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
7.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
7.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1

 1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z realizacja zadań ustawowych, w tym celu rozpatrywania skarg i wniosków zgodnie z przepisami ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).

Dane osobowe wykorzystujemy również w celu:

 • sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi klientami urzędu – w tym celu prosimy o podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu, adresu e-mail i/lub adresu do korespondencji; podanie tych danych jest dobrowolne. Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie podać danych bez żadnych konsekwencji prawnych, a ich podanie jest traktowane jak zgoda na ich wykorzystanie,
 • realizacji innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych własnych, zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia, o których mowa w szczególności w art. 7, 8, 9a, 11b i 50 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym; dane osobowe są nam również niezbędne do zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwienia spraw, do czego jesteśmy zobowiązani ustawą o dostępie do informacji publicznej (art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e),
 • zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych i z zakresu prawa pracy – w takim przypadku, niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej wykonanie.
 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice. W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować pisemnie (na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice) lub korespondencją e-mail: iod@um.gliwice.pl z inspektorem ochrony danych. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od strony ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32/239-11-65 lub 32/239-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
 2. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień:
 • zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • w przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą można również cofnąć zgodę; wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych osobowych przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub wysyłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe wymogi związane z realizacją wymienionych uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo o tym poinformowani. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołuje skutki wynikające wprost z przepisów.

 1. Dodatkowe informacje:
 1. dane osobowe mogą być przekazywane:
 • innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym, w celu wykonywania zadań publicznych,
 • innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na prezydenta miasta obowiązek udostępnienia lub podania do publicznej wiadomości przetwarzanych danych osobowych,
 1. dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych,
 2. w urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1).


Okres publikacji ogłoszenia : od 12-06-2019 00:00:00 do 30-07-2019 10:00:00


 liczba odsłon strony: 1 106 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP