Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu 

plik rss Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszuwydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

SPRZEDAŻ - dz. nr 285, obręb Ligota Zabrska, na płd. od ul. Górników


PREZYDENT MIASTA GLIWICE,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.),
ogłasza
I ustny przetarg ograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice.

1. Lokalizacja: na płd. od ul. Górników w Gliwicach.

2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i KW:

  • dz. nr 285 o pow. 43 m2, obręb Ligota Zabrska, KW nr GL1G/00120809/5, użytek B (tereny mieszkaniowe).

3. Opis nieruchomości

MAPA

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie miasta Gliwice w strefie pośredniej miasta. Przystanki komunikacji miejskiej znajdują się w dalszej odległości. W sąsiedztwie znajdują się domy i bloki mieszkalne. Działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dojazd przez działkę przyległą. Działka o kształcie regularnym, zabudowana w całości budynkiem garażowym. Teren ma dostęp do następujących sieci infrastruktury technicznej: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej. Budynek garażowy składa się z dwóch boksów garażowych, jednokondygnacyjnych, wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowany.
Nieruchomość objęta jest umowami dzierżawy GN.6845.1.268.2018.GB, GN.6845.1.269.2018.GB.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego został uchwalony przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą nr XLVII/1217/2006 z 26 października 2006 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 153 z 28 grudnia 2006 r., poz. 4886. Zgodnie z ustaleniami ww. planu, przedmiotowe działki położone są na terenie oznaczonym symbolem 12 MN, co oznacza tereny mieszkaniowe o niskiej intensywności zabudowy.
Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna.
Przeznaczenie uzupełniające:
a) działalność usługowa i usługi nieuciążliwe – z wykluczeniem lokalizacji nowych hurtowni, usług produkcyjnych i warsztatów, które powodują znaczące zwiększenie ruchu samochodowego,
b) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze z wyjątkiem inwentarskich),
c) uzbrojenie działki oraz dojazdy,
d) zieleń i ogrody przydomowe.

W planie miejscowym ww. działka znajduje się na terenie, który objęty jest zasięgiem obszaru rewitalizacji (obszar rewitalizacji nie jest obszarem rewitalizacji wyznaczonym zgodnie z przepisami ustawy o rewitalizacji z 9 października 2015 r. – t.j. DzU z 2018 r., poz. 1398 z późn. zm.).

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z zapisami ww. uchwały.

5. Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postąpienie
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 9600,00 zł
Minimalne postąpienie:
100,00 zł

Sprzedaż nieruchomości opodatkowania 23 % podatkiem VAT na podstawie ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.)

6. Termin i miejsce przetargu

Przetarg rozpocznie się 23 lipca 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 106.

7. Wadium
Wadium w wysokości 1000,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z tytułem przelewu „Przetarg, dz. nr 285, obręb Ligota Zabrska oraz wpisać, kto będzie nabywcą”. Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej 17 lipca 2019 r. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 23 sierpnia 2019 r.

Wpłacone wadium podlega

  • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
  • zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto bankowe – zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,
  • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Wpłacenie wadium w wyznaczonym terminie jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.

8. Tryb przetargu
Przetarg ogranicza się do właścicieli lub ich następców prawnych, którzy dokonali zabudowy gruntu gminnego.
Wybór formy przetargu ograniczonego do ww. podmiotów prawa następuje z uwagi na fakt, że nieruchomość gminna została zabudowana budynkiem garażu dwuboksowego, którego wartość znacznie przekracza zajętej na ten cel działki i w związku z tym, Miasto Gliwice, jako właściciel gruntu, ma prawo żądać, na podstawie art. 231 § 2 kodeksu cywilnego, aby ten, kto dokonał zabudowy, nabył od niego zajęty grunt za odpowiednim wynagrodzeniem.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Wpłata wadium jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.

9. Warunki uczestnictwa w przetargu:

  • wniesienie wadium w wymaganym terminie,
  • złożenie w tutejszym urzędzie do 17 lipca 2018 r. oryginałów, bądź potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów świadczących o wybudowaniu, ze środków własnych lub poprzedników prawnych, budynku garażu dwuboksowego, znajdującego się na dz. nr 285, obręb Ligota Zabrska, ewentualnie dokumentów dotyczących nabycia zabudowy (w przypadku następstwa prawnego),
  • okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana nieruchomość,
  • w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, należy okazać aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą).

10. Dodatkowe informacje
10.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-527/2019 z 8 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Gliwice, położonej w Gliwicach, obejmującej działkę nr 285, obręb Ligota Zabrska, w formie ustnego przetargu ograniczonego do właścicieli lub ich następców prawnych, którzy dokonali zabudowy gruntu gminnego, wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności zabudowy oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej działki, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
10.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę/osoby ustaloną/e jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy.
10.3. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
10.4. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-527/2019 z 8 kwietnia 2019 r.
10.5. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice, tel. 32/338-64-22
10.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
10.7. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
10.8. Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).


11. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Organizator przetargu informuje, iż:
11.1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, Gliwice 44-100).
11.2. Zgodnie z art. 6 pkt. 1 ppkt. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
11.3. Z uwagi na to, że postępowanie w przedmiocie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości prowadzone jest z zachowaniem zasad uwzględniających konieczność zapewnienia jawności i jednolitości postępowania, równego dostępu do udziału w przetargu oraz uzyskania najkorzystniejszego wyniku przetargu, dane osobowe uczestników postępowania podawane są dobrowolnie przez jego uczestników, gromadzone są i przetwarzane są w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, zatem nie jest wymagany odrębny akt wyrażenia zgody uczestnika na przetwarzanie w tym celu jego danych osobowych.
11.4. Obowiązek podania imion i nazwisk albo nazwy lub firmy uczestników postępowania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z § 14 ust. 1 oraz z § 15 ust. 2 zd. 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z 14 września 2004 r. (DzU nr 207, poz. 2108), t.j. z 25 września 2014 r. (DzU z 2014 r., poz. 1490).
11.5. Każda osoba przystępująca do przetargu winna zapoznać się z ww. informacjami oraz z zasadami przetwarzania danych osobowych stosowanymi przez Urząd Miejski w Gliwicach. Uczestnictwo w niniejszym postępowaniu oznacza dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie odpowiednim do prowadzenia postępowania przetargowego w niniejszej sprawie prowadzonego przez Urząd Miejski w Gliwicach w zgodzie z Polityką bezpieczeństwa tej jednostki oraz potwierdzenie zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych stosowanymi przez Urząd Miejski w Gliwicach.
11.6. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w toku postępowania jest równoznaczne z wykluczeniem cofającego zgodę z postępowania. Zdanie poprzedzające nie wyłącza możliwości przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie chronionych interesów organizatora, a także dochodzenia jego roszczeń, w tym w szczególności roszczeń wynikających z art. 41 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma także wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


Okres publikacji ogłoszenia : od 13-06-2019 00:00:00 do 23-07-2019 10:00:00


 liczba odsłon strony: 899 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP