Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu 

plik rss Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszuwydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

SPRZEDAŻ - dz. nr 627, obręb Kolej, na południe od ul. Towarowej


Prezydent Miasta Gliwice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.),

ogłasza

I ustny przetarg ograniczony
na sprzedaż prawa własności części nieruchomości.

22 października 2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 106 rozpocznie się I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 627, obręb Kolej, położonej w Gliwicach na południe od ul. Towarowej, stanowiącej własność Miasta Gliwice.

Przetarg ograniczony jest do właścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych oznaczonych jako działki nr 628 i 935, obręb Kolej.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 17 500,00 zł
Wadium:
1750,00 zł
Minimalne postąpienie: 180,00 zł

Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

mapa

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW:

 • działka nr 627, obręb Kolej, użytek: Ba – tereny przemysłowe, pow. gruntu 0,0098 ha, księga wieczysta nr GL1G/00129310/3.

2. Opis przedmiotu przetargu
Działka położona jest we wschodniej części miasta Gliwice. W otoczeniu znajdują się tereny przemysłowe. Kształt działki nieregularny. Działka jest niezabudowana i niezagospodarowana.

Działka nr 627, obręb Kolej objęta jest umową dzierżawy do 31 maja 2021 r.

Skomunikowanie działki powinno odbywać się poprzez działkę nr 935, obręb Kolej, a następnie poprzez ul. Towarową (droga niepubliczna gminna) do drogi publicznej ul. Chorzowskiej zjazdem istniejącym.

Sieci uzbrojenia w zasięgu. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.

Na przedmiotowej działce może znajdować się przyłącze kanalizacji deszczowej.

Ponadto z uwagi na położenie w rejonie rzeki Bytomki, teren ten narażony jest na niebezpieczeństwo powodzi.

Ze względu na kształt działki, niewielką powierzchnię oraz przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka nr 627, obręb Kolej, nie stanowi samodzielnej nieruchomości do odrębnego zagospodarowania.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu, w granicach którego położona jest przedmiotowa działka. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania.
Działka nr 627, obręb Kolej, położona jest na terenie, na którym od 17 października 2010 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu położonego po wschodniej stronie ulicy Tarnogórskiej, obejmującego część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze. Przedmiotowy plan uchwalony został przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą nr XXXVII/1089/2010 z 15 lipca 2010 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 188 z 16 września 2010 r., poz. 2908.

Zgodnie z ustaleniami ww. planu, przedmiotowa działka położona jest na terenie opisanym symbolem 5UP, co oznacza tereny usługowo-produkcyjne – istniejące.

Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 UP do 8 UP, plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe:

 1. działalność usługowo-produkcyjna, w tym logistyka oraz składowanie i magazynowanie;

2) przeznaczenie uzupełniające:

 1. zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze),
 2. sieci infrastruktury technicznej w tym sieci przesyłowe oraz sieci i urządzenia wszystkich branż związane z funkcjonowaniem poszczególnych obiektów,
 3. torowiska kolejowe i tramwajowe,
 4. dojścia, dojazdy i parkingi,
 5. zieleń urządzona.

4. Termin i miejsce przetargu.
Przetarg rozpocznie się 22 października 2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, sala nr 106.

5. Tryb przetargu.
Ze względu na kształt działki, niewielką powierzchnię oraz przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka nr 627, obręb Kolej, nie stanowi samodzielnej nieruchomości do odrębnego zagospodarowania. W związku z powyższym może zostać przeznaczona do zbycia na poprawę zagospodarowania działek przyległych.
Przetarg ogranicza się do właścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych, tj. działek nr 628 i 935, obręb Kolej.

Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu zostanie dokonana na podstawie elektronicznego wypisu z ksiąg wieczystych wg stanu na 17 października 2019 r. W przypadku, gdy zapisy ksiąg wieczystych nie odzwierciedlają stanu faktycznego uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dokumenty, które potwierdzą jego uprawnienie do udziału w przetargu, w terminie do 16 października 2019 r., do siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, pokój nr 16.

6. Wadium.
Wadium w wysokości 1750,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A., nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, działka nr 627, obręb Kolej, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 16 października 2019 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto bankowe – zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,
 • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

7. Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie,
 • okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana nieruchomość,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,
 • w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, należy okazać: aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Wpłata wadium jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.

8. Dodatkowe informacje.
8.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-812/19 z 24 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego do właścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych, prawa własności niezabudowanej części nieruchomości, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 627, obręb Kolej, o powierzchni 0,0098 ha, położonej w Gliwicach na południe od ul. Towarowej, z KW nr GL1G/00129310/3, stanowiącej własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
8.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Akt notarialny przenoszący własność nieruchomości powinien być zawarty w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 21 listopada 2019 r.
8.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278) wymagane będzie przedłożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
8.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
8.5. Działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-812/19 z 24 czerwca 2019 r.
8.6. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-41 lub 32/338-64-10, 32/338-64-11, 32/338-64-12.
8.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
8.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
8.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1

 1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z realizacja zadań ustawowych, w tym celu rozpatrywania skarg i wniosków zgodnie z przepisami ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).

Dane osobowe wykorzystujemy również w celu:

 • sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi klientami urzędu – w tym celu prosimy o podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu, adresu e-mail i/lub adresu do korespondencji; podanie tych danych jest dobrowolne. Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie podać danych bez żadnych konsekwencji prawnych, a ich podanie jest traktowane jak zgoda na ich wykorzystanie,
 • realizacji innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych własnych, zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia, o których mowa w szczególności w art. 7, 8, 9a, 11b i 50 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym; dane osobowe są nam również niezbędne do zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwienia spraw, do czego jesteśmy zobowiązani ustawą o dostępie do informacji publicznej (art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e),
 • zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych i z zakresu prawa pracy – w takim przypadku, niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej wykonanie.
 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice. W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować pisemnie (na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice) lub korespondencją e-mail: iod@um.gliwice.pl z inspektorem ochrony danych. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu urzędu od strony ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32/239-11-65 lub 32/239-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
 2. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień:
 • zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • w przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą można również cofnąć zgodę, wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych osobowych przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub wysyłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe wymogi związane z realizacją wymienionych uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo o tym poinformowani. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołuje skutki wynikające wprost z przepisów.

 1. Dodatkowe informacje:
 1. dane osobowe mogą być przekazywane:
 • innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym, w celu wykonywania zadań publicznych,
 • innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na prezydenta miasta obowiązek udostępnienia lub podania do publicznej wiadomości przetwarzanych danych osobowych,
 1. dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych,
 2. w urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1).


Okres publikacji ogłoszenia : od 14-08-2019 00:00:00 do 22-10-2019 10:30:00


 liczba odsłon strony: 969 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP