Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu 

plik rss Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszuwydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

SPRZEDAŻ - dz. nr 1026/4 oraz udział w wysokości ¼ w działce nr 1026/1, obręb Żerniki, ul. Łowicka


Prezydent Miasta Gliwice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 ze zm.),

ogłasza

III ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości.

Lokalizacja: przy ul. Łowickiej w Gliwicach.

Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW:

 • działka nr 1026/4, obręb Żerniki, o pow. 0,0902 ha, zapisana w KW GL1G/00013773/0, użytek RIVa – grunty orne,
 • działka nr 1026/1, obręb Żerniki, o pow. 0,0678 ha, zapisana w KW nr GL1G/00139788/7, użytek RIVa – grunty orne. Sprzedaży podlega niewydzielony udział w wysokości ¼ w działce nr 1026/1, obręb Żerniki.

Opis przedmiotu przetargu:

mapa

Działki położone we wschodniej części miasta Gliwice przy ul. Łowickiej. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz pola uprawne. Okolica dobrze skomunikowana. Działka 1026/1, obręb Żerniki, ma bezpośredni dostęp do utwardzonej drogi publicznej o znacznym natężeniu ruchu ul. Łowickiej i służy jako droga wewnętrzna do działki 1026/4, obręb Żerniki, oraz do działek przyległych. Działka nr 1026/4, obręb Żerniki, ma kształt regularny, umożliwiający zagospodarowanie pod budownictwa jednorodzinne.

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nieruchomości – brak.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania.
Działka nr 1026/1, obręb Żerniki, oraz działka nr 1026/4, obręb Żerniki, położone są na terenie, na którym od 23 września 2004 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego po wschodniej stronie ulicy Tarnogórskiej, stanowiącego część dzielnicy Żerniki w Gliwicach.
Przedmiotowy plan uchwalony został przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą XXI/576/2004 z 8 lipca 2004 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 86 z 8 września 2004 r., poz. 2442. Zgodnie z mpzp działka położona jest w jednostce funkcjonalnej o symbolu E3.1(3.1)/TMJ, gdzie funkcją wiodącą jest zabudowa mieszkaniowa TMJ – tereny przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą (pojedynczą i bliźniaczą) oraz szeregową, dla których obowiązują następujące ustalenia:

 • procent terenów zabudowanych (pow. maks.) – 20,
 • procent terenów zielonych (biologicznie czynnych – pow. min.) – 70,
 • wskaźnik intensywności zabudowy – do 0,4,
 • nieprzekraczalna liczba kondygnacji, wysokość zabudowy (z dopuszczeniem podpiwniczenia i poddasza użytkowego) – p.II.p.

Działka znajduje się w strefie SH-3.1, w granicy strefy „OW” obserwacji archeologicznej, w obrębie której wszelkie prace ziemne winny być prowadzone pod nadzorem archeologicznym.
W dniu 8 września 2016 r. Rada Miasta Gliwice podjęła uchwałę Nr XIX/483/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część Osiedla Żerniki położoną po wschodniej stronie ulicy Tarnogórskiej.
Działka nr 1026/1, obręb Żerniki, znajduje się w granicach opracowania ww. planu.

Cena wywoławcza brutto: 227 000,00 zł,
w tym: 36 000,00 zł – niewydzielony udział w wysokości ¼ w działce nr 1026/1, obręb Żerniki.
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm).

Minimalne postąpienie: 2300,00 zł.

Termin i miejsce przetargu.
Przetarg rozpocznie się 19 września 2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 106.
Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 21 października 2019 r.

I ustny przetarg przeprowadzony został 29 marca 2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A i zakończył się wynikiem negatywnym.
II ustny przetarg przeprowadzony został 8 lipca 2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A i zakończył się wynikiem negatywnym.

Wadium.
Wadium w wysokości 22 700,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 1026/1 i 1026/4, obręb Żerniki, oraz wpisać, kto będzie nabywcą”. Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej 13 września 2019 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto bankowe – zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,
 • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia  do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie i zaksięgowanie wadium w wymaganym terminie,
 • okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby biorącej udział w przetargu,
 • okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego lub sporządzenie pełnomocnictwa w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (przed przetargiem),
 • okazanie aktualnego (wydanego w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualnego (wydanego w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),
 • okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

Dodatkowe informacje.

 1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM – 100/18 z 10 grudnia 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności części nieruchomości, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1026/4, obręb Żerniki, oraz niewydzielonego udziału w wysokości 1/4 prawa własności działki, oznaczonej geodezyjnie nr 1026/1, obręb Żerniki, zapisanej w KW nr GL1G/00013773/0, stanowiącej własność Miasta Gliwice, oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 ze zm.).
 2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku miasta.
 3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu, zapisami uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXI/576/2004 z 8 lipca 2004 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 86 z 8 września 2004 r., poz. 2442, zapisami księgi wieczystej nr GL1G/00013773/0 oraz stanem faktycznym działki, w tym z przebiegiem sieci. Nabywca przejmuje działkę w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej działki.
 4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
 5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM – 100/18 z 10 grudnia 2018 r.
 6. Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice – Referat Zbywania Nieruchomości, pok. 16, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godzinach: pn. – śr.: 8.00-16.00; czw.: 8.00-17.00; pt.: 8.00-15.00, tel. 32/338-64-10 do 12.
 7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
 8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 ze zm.).
 9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (DzU z 2014 r., poz. 1490).

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1

 1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z realizacja zadań ustawowych, w tym celu rozpatrywania skarg i wniosków zgodnie z przepisami ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121).

Dane osobowe wykorzystujemy również w celu:

 • sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi klientami urzędu – w tym celu prosimy o podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu, adresu e-mail i/lub adresu do korespondencji; podanie tych danych jest dobrowolne. Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie podać danych bez żadnych konsekwencji prawnych, a ich podanie jest traktowane jak zgoda na ich wykorzystanie,
 • realizacji innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych własnych, zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia, o których mowa w szczególności w art. 7, 8, 9a, 11b i 50 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym; dane osobowe są nam również niezbędne do zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwienia spraw, do czego jesteśmy zobowiązani ustawą o dostępie do informacji publicznej (art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e)),
 • zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych i z zakresu prawa pracy – w takim przypadku, niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej wykonanie.
 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice. W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować pisemnie (na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice) lub korespondencją e-mail: iod@um.gliwice.pl z inspektorem ochrony danych. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w  holu urzędu od strony ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32/239-11-65 lub 32/239-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
 2. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień:
 • zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • w przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą można również cofnąć zgodę; wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania. 

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość, osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych osobowych przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub wysyłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe wymogi związane z realizacją wymienionych uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo o tym poinformowani.
Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołuje skutki wynikające wprost z przepisów.

 1. Dodatkowe informacje:
 1. dane osobowe mogą być przekazywane:
 • innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym, w celu wykonywania zadań publicznych,
 • innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na prezydenta miasta obowiązek udostępnienia lub podania do publicznej wiadomości przetwarzanych danych osobowych,
 1. dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych,
 2. w urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1).


Okres publikacji ogłoszenia : od 19-08-2019 00:00:00 do 19-09-2019 12:00:00


 liczba odsłon strony: 887 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP