Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2013 r. 

plik rss Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2013 r.wydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

SPORT - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej


PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA GLIWICE W DZIEDZINIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU    
 
I. Rodzaj zadania publicznego:
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w ramach którego realizowane będą następujące przedsięwzięcia:
 • organizowanie zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym.
II. Podmioty uprawnione do składania ofert
Prowadzące działalność statutową w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
 • organizacje pozarządowe;
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.
III. Wysokość środków publicznych
Na realizację ww. zadań od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku Miasto Gliwice przeznacza kwotę 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych). Kwota wymieniona w ust. 1 wynika z projektu uchwały budżetowej i może ona ulec zmianie po podjęciu przez Radę Miejską w Gliwicach uchwały budżetowej na rok 2013.

IV. Zasady przyznawania dotacji
Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia lub powierzenia realizacji zadania. Dotowane z budżetu miasta mogą być zadania realizowane na terenie miasta Gliwice lub na rzecz jego mieszkańców. Środki finansowe przyznane podmiotowi na realizację zadania w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania i nie mogą być przeznaczone na finansowanie:
 • realizacji projektów finansowanych z budżetu miasta Gliwic z innego tytułu;
 • deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
 • kosztów powstałych przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji;
 • zakupu środków trwałych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz licencji i oprogramowań;
 • działalności gospodarczej, politycznej, religijnej.
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w kwocie określonej w ofercie. Kwota przyznanej dotacji może być inna niż wnioskowana. Przyznając dotację, Prezydent Miasta może wskazać pozycje z kosztorysu zadania, które zostaną objęte dofinansowaniem z budżetu miasta Gliwice.

V. Termin i warunki składania ofert, w tym wymagane dokumenty
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty, zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
2. Oferta musi zawierać wszystkie wskazane w jej treści informacje, w szczególności:
 • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, zgodny z rodzajem przedsięwzięć wskazanych w ogłoszeniu konkursowym;
 • termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
 • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
 • informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
 • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
 • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
3. Podane informacje powinny umożliwić ocenę zadania zgodnie z kryteriami oceny podanymi w ogłoszeniu.
4. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
 • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru, ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów);
 • oświadczenie oferenta (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia):
  • o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego, będącego przedmiotem oferty;
  • o niepodleganiu wykluczeniu z prawa do otrzymania dotacji, o którym mowa w art. 145 ust. 6 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) w związku z art. 113 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r., przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241).
 • dokumenty (umowy, oświadczenia) potwierdzające współpracę z partnerami, (w przypadku realizacji zadania z partnerami);.
5. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną określając jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Podmioty te określają sposób ich reprezentacji wobec organu administracji publicznej
6. Kalkulacja kosztów planowanych do pokrycia z dotacji powinna uwzględniać przede wszystkim koszty kwalifikowane:
 • zakup sprzętu sportowego koniecznego do wykonania zadania. Wartość jednostkowa zakupu nie może przekroczyć 3500,00 zł brutto,
 • zakup drobnych nagród rzeczowych oraz pucharów, medali, dyplomów, statuetek i pater o wartości jednostkowej do 250,00 zł brutto z załączeniem protokołu komisji z ich wręczenia,
 • transport osób i sprzętu związany z realizacją zadania (w tym zakup paliwa dla pojazdów prywatnych wykorzystanych do realizacji zadania),
 • zakup paliwa i oleju dla potrzeb sportów wodnych, lotniczych oraz sportów wymagających zabezpieczenia środkami transportu,
 • wynajem obiektów i sprzętu (z wyjątkiem wynajmu obiektów własnych lub dzierżawionych),
 • ubezpieczenie sprzętu i uczestników (bez ubezpieczeń komunikacyjnych),
 • obsługa sędziowska, medyczna (w tym zakup niezbędnych środków doraźnej pomocy medycznej) i techniczna,
 • usługi wydawnicze i poligraficzne oraz materiały reklamowe związane z realizacją zadania, na których zostało umieszczone logo Miasta Gliwic bądź informacja o dofinansowaniu, zakup napojów oraz wyżywienie i zakwaterowanie uczestników zadania,
 • opłaty startowe i licencyjne, obsługa finansowa (bez pracowników etatowych), opłaty telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, bankowe, materiały biurowe, kserograficzne bezpośrednio związane z realizacją zadania.
7. Oryginały dokumentów winny być podpisane przez osoby upoważnione, a kserokopie dokumentów załączone do oferty powinny być potwierdzone za „zgodność z oryginałem” na każdej stronie.
8. Oferty niespełniające wymogów wskazanych w punktach (1-7) będą odrzucane.
9. Oferty na realizację wyżej wymienionego zadania należy składać w formie pisemnej pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21 w biurze podawczym lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21. W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
Wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu ich składania. Oferty złożone do konkursu są opiniowane przez komisję konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta w drodze zarządzenia. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Prezydenta Miasta oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie ofert. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art.15 ust.2d lub art.15 ust.2f. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika. Organ administracji publicznej przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy biorąc pod uwagę opinię komisji konkursowej, która ocenia oferty w oparciu o następujące kryteria:
 • merytoryczne – zasięg i miejsce wykonywania zadania, cykliczność proponowanego projektu, jego zbieżność z celami zadania (oceniane w skali: 0–5),
 • społeczne – dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców, przewidywana liczba odbiorców (oceniane w skali: 0–3),
 • finansowe – koszty realizacji planowanego zadania, ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonania oraz udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania – zakładani partnerzy (oceniane w skali: 0–3),
 • organizacyjne – posiadane zasoby kadrowe (kwalifikacje, uprawnienia), rzeczowe, lokalowe, sprzętowe, doświadczenie w realizacji powyższych zadań, osiągnięcia sportowe (oceniane w skali: 0–3),
 • analiza dotychczasowego wykonywania i rozliczania zadań zlecanych przez Miasto Gliwice, współpraca z lokalnym samorządem (oceniane w skali: 0–3).
 • promocyjne – promocja miasta poprzez sport i rekreację (oceniane w skali: 0–3).
8. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 11, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów to 20.
9. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta Gliwice po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. Decyzja zostaje podjęta w formie zarządzenia i jest ostateczna.
10. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest decyzją administracyjną i nie podlega zaskarżeniu.
11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze ofert, poprzez zamieszczenie w „Miejskim Serwisie Internetowym-Gliwice”, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

VII. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Realizacja zadania powinna rozpocząć się od 1 stycznia 2013 roku i zakończyć 30 czerwca 2013 roku.
2. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którym przyznano dotację, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie odpowiednio o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.
3. Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy jest złożenie właściwych załączników. Umowa o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego zawierana jest bez zbędnej zwłoki po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów.
4. Warunkiem przekazania dotacji jest: dostosowanie kosztorysu do wysokości przyznanej dotacji i dostarczenie go wraz z zaktualizowanym harmonogramem, uwzględniającym opis poszczególnych działań zadania do Wydziału Kultury i Promocji Miasta - niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu, jednak nie później niż 21 dni przed datą rozpoczęcia zadania określoną w ofercie, pod rygorem rezygnacji z dotacji. Jeżeli termin rozpoczęcia realizacji zadania jest krótszy niż 21 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu – harmonogram składa się niezwłocznie.   zawarcie umowy dotacyjnej przed datą rozpoczęcia realizacji zadania z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
5. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy składające ofertę wspólną, załączają do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego umowę zawartą między nimi, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego. Podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z zawartej umowy
6. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy o wsparcie lub o powierzenie realizacji zadania publicznego, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536).
7. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania, zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
8. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania publicznego. Organ administracji publicznej ma prawo wezwać do złożenia w roku budżetowym częściowych sprawozdań z wykonania zadania publicznego nie wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia wezwania.
9. Organ administracji publicznej zlecający zadanie publiczne ma prawo kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności prawo oceny i kontroli:
 • stanu realizacji zadania,
 • efektywności rzetelności i jakości wykonania zadania,
 • prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
 • prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

VIII. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju:
W okresie od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku na realizację zadań publicznych miasta w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przekazano kwotę 121 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych).
W okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku na realizację zadań publicznych miasta w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przekazano kwotę 237 300,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy trzysta złotych).  

IX. Informacje dodatkowe:
Formularze oferty i inne dokumenty niezbędne do zawarcia umowy, w tym druk harmonogramu realizacji zadania są dostępne na stronie internetowej Miasta Gliwice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Wydział Kultury i Promocji Miasta (tel. 32/239-12-11, 32/238-54-44) oraz Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych w Gliwicach (tel. 32/238-24-55, 32 238-81-67). Konsultacji w zakresie sporządzania dokumentacji do konkursu udziela Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych w Gliwicach, tel. 32 238-24-55, 32 238-81-67. Organ administracji publicznej unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli nie złożono żadnej oferty lub gdy żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w powyższym ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.  

Dokumenty do pobrania:
Oferta realizacji zadania publicznego
Oświadczenie konkursowe 
Harmonogram realizacji zadania
Sprawozdanie końcowe

Okres publikacji ogłoszenia : od 16-11-2012 16:00:00 do 31-12-2021 16:00:00


 liczba odsłon strony: 56 896 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP