Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2013 r. 

plik rss Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2013 r.wydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

KULTURA - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie kultury - prowadzenie działalności kulturalnej w lokalu przy Rynku 4-5


PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO MIASTA GLIWICE W DZIEDZINIE KULTURY

– prowadzenie działalności kulturalnej w lokalu przy Rynku 4-5 w roku 2013
 
I. Rodzaj zadania publicznego
Prowadzenie działalności kulturalnej w lokalu przy Rynku 4-5
ze szczególnym uwzględnieniem priorytetu:
1. Edukacja artystyczna mieszkańców Gliwic z różnych grup wiekowych

II. Podmioty uprawnione do składania ofert
Prowadzące działalność statutową w dziedzinie kultury:
1. organizacje pozarządowe;
2. podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

III. Wysokość środków publicznych
1. Na realizację zadania w 2013 r. Miasto Gliwice przeznacza kwotę 70 000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).
2. Kwota wymieniona w ust. 1 wynika z projektu uchwały budżetowej i może ulec zmianie po podjęciu przez Radę Miejską w Gliwicach uchwały budżetowej na rok 2013.

IV. Zasady przyznawania dotacji
1. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia realizacji zadania.
2. Dotowane z budżetu Miasta mogą być zadania realizowane na terenie miasta Gliwice lub na rzecz jego mieszkańców.
3. Środki finansowe przyznane podmiotowi mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania i nie mogą być przeznaczone na finansowanie:
a. realizacji projektów finansowanych z budżetu Miasta Gliwic z innego tytułu;
b. deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
c. kosztów powstałych przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji;
d. zakupu środków trwałych w rozumieniu przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz licencji i oprogramowań;
e. działalności gospodarczej, politycznej, religijnej.
4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w kwocie określonej w ofercie. Kwota przyznanej dotacji może być inna niż wnioskowana.
5. Przyznając dotację, Prezydent Miasta może wskazać pozycje z kosztorysu zadania, które zostaną objęte dofinansowaniem z budżetu Miasta Gliwice.

V. Termin i warunki składania ofert, w tym wymagane dokumenty
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty, zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (DzU z 2011 r. nr 6, poz. 25).
2. Oferta musi zawierać wszystkie wskazane w jej treści informacje, w szczególności:
a. program działalności, który będzie zawierał informacje na temat szczegółowego zakresu rzeczowego proponowanej formy działalności kulturalnej, z uwzględnieniem adresatów zadania oraz wskazaniem dni i godzin otwarcia oraz częstotliwości wydarzeń;
b. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
c. informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
d. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
e. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
3. Podane informacje powinny umożliwić ocenę zadania zgodnie z kryteriami oceny podanymi w ogłoszeniu.
4. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
a. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru, ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
b. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów);
c. oświadczenie oferenta (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia):
  • o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego, będącego przedmiotem oferty,
  • o niepodleganiu wykluczeniu z prawa do otrzymania dotacji, o którym mowa w art. 145, ust. 6 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104) w związku z art. 113, ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r., przepisy wprowadzające Ustawę o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1241);
d. dokumenty (umowy, oświadczenia) potwierdzające współpracę z partnerami (w przypadku realizacji zadania z partnerami).
5. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną, określając, jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ww. ustawy. Podmioty te określają sposób ich reprezentacji wobec organu administracji publicznej.
6. Kalkulacja kosztów powinna uwzględniać:
  • część kosztów utrzymania lokalu, tj. kosztów energii elektrycznej, zużycia wody i odprowadzenia ścieków; pozostałe koszty utrzymania lokalu ponosić będzie Miasto Gliwice, na podstawie umowy użyczenia, o której mowa w dziale VII pkt 4;
  • koszty promocji podejmowanej działalności.
7. Oryginały dokumentów winny być podpisane przez osoby upoważnione, a kserokopie załączone do oferty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie.
8. Oferty niespełniające wymogów wskazanych w punktach (1-7) będą odrzucane.
9. Oferty na realizację wyżej wymienionego zadania należy składać w formie pisemnej pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia w nieprzekraczalnym terminie do 30 stycznia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 w biurze podawczym lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21.
W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert
1. Wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu ich składania.
2. Oferty złożone do konkursu są opiniowane przez komisję konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta w drodze zarządzenia.
3. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Prezydenta Miasta oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie ofert.
4. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy, jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15, ust. 2d lub art. 15, ust. 2f ustawy.
5. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
6. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2000 r., nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
7. Organ administracji publicznej przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy, biorąc pod uwagę opinię komisji konkursowej, która ocenia oferty w oparciu o następujące kryteria:
1) merytoryczne (oceniane w skali 0-5) – ocena jakości merytorycznej i rodzaju zadania w stosunku do założonych w otwartym konkursie zakresem, ze szczególnym uwzględnieniem priorytetów, stopień zagospodarowania przestrzeni lokalu, godziny otwarcia i częstotliwość organizowanych wydarzeń;
2) społeczne (oceniane w skali 0-5) – dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców Gliwic, przewidywana liczba odbiorców, przewidywana liczba zaangażowanych osób w zadaniu, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;
3) finansowe (oceniane w skali 0-3) – koszty realizacji przedsięwzięcia w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności, w tym: wartość całego zadania, udział środków własnych, środków zewnętrznych pochodzących z innych źródeł, wartość wkładu osobowego, osób pracujących nieodpłatnie podczas realizacji zadania oraz ocena sposobu kalkulacji kosztów realizacji zadania i ewentualni zakładani partnerzy;
4) organizacyjne (oceniane w skali 0-3) – posiadane zasoby: kadrowe (kwalifikacje, uprawnienia osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane), rzeczowe, sprzętowe, oświadczenie/opinie/referencje w realizacji podobnych zadań, przedstawiony harmonogram działań przedsięwzięcia;
5) analiza dotychczasowego wykonywania i rozliczania zadań zlecanych przez Miasto Gliwice (oceniane w skali 0-2) – analiza i ocena realizacji zadań publicznych pod kątem rzetelności, terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
6) promocyjne (oceniane w skali 0-2) – ocena aspektu promocyjnego proponowanej działalności kulturalnej.
8. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 11, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów to 20.
9. Komisja może zaproponować dokonanie podziału przedsięwzięcia i zaproponować powierzenie każdej jego wyodrębnionej części wielu oferentom.
10. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta Gliwice po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. Decyzja zostaje podjęta w formie zarządzenia i jest ostateczna.
11. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest decyzją administracyjną i nie podlega zaskarżeniu.
12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze ofert, poprzez zamieszczenie w „Miejskim Serwisie Internetowym – Gliwice”, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

VII. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Realizacja zadania powinna trwać w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2013 roku, jednak nie może rozpocząć się wcześniej, niż po podpisaniu umowy dotacyjnej.
2. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy, którym przyznano dotację, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego.
3. Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy jest złożenie właściwych załączników, w tym oświadczenia o stanie faktycznym i prawnym dotowanego podmiotu. Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego zawierana jest bez zbędnej zwłoki, po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów.
4. Warunkiem koniecznym zawarcia umowy jest wcześniejsze podpisanie umów użyczenia lokalu i jego wyposażenia, na podstawie których będą one udostępnione w celu realizacji zadania. W ramach powyższych umów podmiot uzyskujący dotację będzie przyjmował na siebie odpowiedzialność za mienie brane w użyczenie oraz zostanie zobowiązany do zawarcia umów na rozliczenie kosztów poboru energii elektrycznej oraz zużycie wody i odprowadzenie ścieków według wskazań podliczników dostępnych w lokalu.
5. Warunkiem przekazania dotacji jest:
- dostosowanie kosztorysu do wysokości przyznanej dotacji i dostarczenie go wraz ze zaktualizowanym harmonogramem, uwzględniającym opis poszczególnych działań zadania do Wydziału Kultury i Promocji Miasta – niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu, jednak nie później niż 21 dni przed datą rozpoczęcia zadania określoną w ofercie, pod rygorem rezygnacji z dotacji. Jeżeli termin rozpoczęcia realizacji zadania jest krótszy niż 21 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu – harmonogram składa się niezwłocznie;
- zawarcie umowy dotacyjnej przed datą rozpoczęcia realizacji zadania z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (DzU z 2011 r. nr 6, poz. 25).
6. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy składające ofertę wspólną, załączają do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego umowę zawartą między nimi, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego. Podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z zawartej umowy
7. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, z zastrzeżeniem art. 16, ust. 7 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. DzU z 2010 r. nr 234, poz. 1536).
8. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania, zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (DzU z 2011 r. nr 6, poz. 25).
9. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania publicznego. Organ administracji publicznej ma prawo wezwać do złożenia w roku budżetowym częściowych sprawozdań z wykonania zadania publicznego, nie wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia wezwania.
10. Organ administracji publicznej zlecający zadanie publiczne ma prawo kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności prawo oceny i kontroli: stanu realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

VIII. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju
W latach ubiegłych zadanie nie było realizowane w trybie udzielenia dotacji.

IX. Informacje dodatkowe
1. Formularze oferty i inne dokumenty niezbędne do zawarcia umowy, w tym druk harmonogramu realizacji zadania są dostępne na stronie internetowej Miasta Gliwice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Wydział Kultury i Promocji Miasta (tel. 32/238-54-09).
3. Konsultacji w zakresie sporządzania dokumentacji do konkursu udziela Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych w Gliwicach, tel. 32/238-24-55, 32/238-81-67.
4. Organ administracji publicznej unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli nie złożono żadnej oferty lub gdy żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w powyższym ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

Okres publikacji ogłoszenia : od 28-12-2012 00:00:00 do 31-12-2021 23:59:59


 liczba odsłon strony: 57 605 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP