Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2013 r. 

plik rss Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2013 r.wydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

SPORT - Zasady naboru wniosków o wsparcie rozwoju sportu poprzez wsparcie finansowe klubów sportowych we wszystkich zespołowych dyscyplinach sportowych (2)


Załącznik nr 1 do zarządzenia
nr PM-4372/13
Prezydenta Miasta Gliwice
z 24 kwietnia 2013 r.

Zasady naboru wniosków o wsparcie rozwoju sportu poprzez wsparcie finansowe klubów sportowych we wszystkich zespołowych dyscyplinach sportowych

§ 1
Prezydent Miasta Gliwice ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe klubów sportowych w formie dotacji celowych na zadania z zakresu sportu realizowane w okresie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. we wszystkich zespołowych dyscyplinach sportowych, w których realizowany jest cel publiczny Miasta Gliwice, jakim jest wzrost poziomu sportowego osób szczególnie uzdolnionych sportowo oraz osiąganie przez nie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.

§ 2
1. O wsparcie finansowe mogą ubiegać się kluby sportowe, mające siedzibę oraz prowadzące działalność na terenie miasta Gliwice, niedziałające w celu uzyskania zysku oraz zrzeszające zawodników i posiadających licencje zawodnika wydane przez uprawnione do tego polskie związki sportowe, karty zgłoszenia lub inne dokumenty uprawniające do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez znajdujące się w wykazie Ministerstwa Sportu i Turystyki polskie związki sportowe.
2. Wsparcie finansowe mogą otrzymać kluby, o jakich mowa w pkt. 1, których osiągnięcia i działalność są szczególnie istotne dla promocji miasta Gliwice.

§ 3
Przyznana dotacja może być przeznaczona na:
1) realizację programów szkolenia sportowego wraz z organizacją obozów i zgrupowań, w tym koszty:
a) szkolenia zawodników, wynagrodzenia menadżera zespołu oraz prowizji transferowych zawodników udokumentowane fakturami VAT,
b) utrzymania lub wynajmu obiektów sportowych przeznaczonych do prowadzenia szkolenia sportowego oraz organizacji zawodów sportowych,
c) specjalistycznej opieki medycznej, badań lekarskich, odnowy biologicznej,
d) zakupu niezbędnego sprzętu sportowego przeznaczonego do prowadzenia szkolenia,
e) wpisowego (opłat), transportu, zakwaterowania, wyżywienia oraz zakupu paliwa niezbędnego do realizacji programu szkolenia sportowego,
f) zakupu odżywek i napojów,
g) ubezpieczenia zawodników i kadry szkoleniowej;
2) organizację oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych krajowych i zagranicznych, w tym koszty:
a) wynajmu i utrzymania obiektów,
b) wpisowego, opłat startowych, związkowych, rejestracyjnych, licencji, zezwoleń,
c) opłat za sędziowanie zawodów,
d) transportu oraz zakupu paliwa,
e) wyżywienia i zakwaterowania,
f) zabezpieczenia medycznego,
g) ubezpieczenia zawodów, zawodników i kadry szkoleniowej,
h) obsługi technicznej zawodów, wykonania nagrań  filmowych zawodów, eksploatacji i monitoringu systemów, urządzeń i instalacji znajdujących się na obiektach sportowych,
i) wynajmu agencji ochrony w celu zabezpieczenia zawodów oraz ochrony kas;
3. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – do 60% wartości przyznanej dotacji;
4. obsługę leasingu operacyjnego związanego tylko z realizacją zadania;
5. usługi księgowe;
6. obsługę administracyjną realizacji zadania, w tym zakup artykułów biurowych oraz koszty eksploatacji urządzeń biurowych;
7. koszty marketingowe (w tym: wynagrodzenia pracowników, opłaty za realizację i emisję materiału filmowo-telewizyjnego emitowanego poprzez stronę internetową, opłaty za wynajem band ledowych, emisja reklam i prezentacji, zakup tablic informacyjnych, zakup materiałów i usług związanych z zaproszeniami i organizacją spotkań udokumentowanych fakturami VAT).

§ 4
1. Wnioskowana dotacja może stanowić 100% całkowitych kosztów realizacji zadania.
2. Finansowy wkład własny określony we wniosku może zostać proporcjonalnie obniżony w przypadku otrzymania dotacji niższej niż wnioskowana.
3. W przypadku zrealizowania zadania i równoczesnego braku zaangażowania środków własnych, o których mowa w ust. 2, przewidzianych na jego realizację, kwota dotacji ulega proporcjonalnemu obniżeniu do wydatkowanych przez klub na zadanie środków.

§ 5
1. Klub sportowy zobowiązany jest przeznaczyć część środków finansowych otrzymanych w formie dotacji na pokrycie kosztów związanych ze szkoleniem sportowym dzieci i młodzieży oraz ich udziałem w zawodach sportowych.
2. Klub sportowy zobowiązany jest zaproponować we wniosku, jaką część otrzymanej dotacji zamierza przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych ze szkoleniem sportowym dzieci i młodzieży.
3. Ostateczna minimalna wysokość środków finansowych przeznaczonych na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz ich udział w zawodach zostanie określona w umowie.

§ 6
Zasady przyznawania dotacji:
1) Udzielanie wsparcia finansowego na realizację zadań w zakresie sportu odbywa się na wniosek klubu sportowego.
2) Klub sportowy składa wniosek na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia w terminie do 13 maja 2013 r. w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w sekretariacie Wydziału Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego lub listownie na adres: 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21 (w przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego).
3) Do wniosku należy dołączyć:
a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru właściwego dla danego klubu,
b) aktualny statut klubu,
c) sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) klubu za rok 2012,
d) licencje klubu i zawodników,
e) dokumenty potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia kadry szkoleniowej,
f) uprawnienia zawodników do reprezentowania klubu w rozgrywkach ligowych organizowanych wyłącznie przez polskie związki sportowe, potwierdzone przez odpowiedni polski związek sportowy.
4) Wszystkie dokumenty będące załącznikami do wniosku muszą być złożone w postaci oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem i podpisanej przez uprawnione osoby – zgodnie ze statutem, KRS lub innym rejestrem.
5) Dotowane z budżetu miasta mogą być tylko zadania realizowane na terenie miasta Gliwice lub na rzecz jego mieszkańców.
6) Wnioski mogą być uzupełniane w terminie 7 dni od daty zakończenia ich naboru.
7) Nie będą rozpatrywane wnioski:
a) niekompletne,
b) nieprawidłowo wypełnione,
c) złożone po terminie określonym w ust. 2.
8) Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
9) Przy rozpatrywaniu wniosków będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a) poziom sportowy, jaki reprezentuje klub w danej dyscyplinie,
b) sposób promowania miasta Gliwice w kraju i na świecie oraz znaczenie realizacji proponowanego zadania dla promocji Gliwic,
c) zainteresowanie dyscypliną sportową wśród mieszkańców Gliwic,
d) dotychczasowe osiągnięcia sportowe,
e) posiadane zasoby kadrowe (liczba oraz kwalifikacje trenerów i instruktorów), rzeczowe, sprzętowe oraz doświadczenie w działalności sportowej w dyscyplinie, której wniosek dotyczy,
f) charakterystyka bazy sportowej będącej w dyspozycji wnioskodawcy przeznaczonej do realizacji zadania,
g) prawidłowość i terminowość rozliczania się z otrzymanych dotychczas środków finansowych na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice,
h) całkowity koszt realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz udział środków własnych,
i) udział szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w realizacji zadania.

§ 7
1. Prezydent Miasta Gliwice podejmuje decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu dotacji klubowi sportowemu oraz o jej wysokości w terminie 30 dni od daty upływu terminu uzupełniania wniosków.
2. Decyzja Prezydenta Miasta jest ostateczna.

§ 8
1. Przekazywanie środków finansowych odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Miastem Gliwice a klubem, któremu przyznano dotację.
2. Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie przez wnioskodawcę skorygowanego kosztorysu i harmonogramu zadania uwzględniającego wysokość przyznanej dotacji, zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia, najpóźniej na 21 dni przed datą rozpoczęcia zadania.
3. Podmiot dotowany w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania, zgodnie ze wzorem przedstawionym w Załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.
4. Miasto Gliwice może żądać od dotowanego podmiotu składania sprawozdań częściowych z realizacji zadania.
5. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Referat Sportu Wydziału Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach (tel. 32/238-54-44, 32/239-12-11).

Załączniki:
Zarządzenie Prezydenta Miasta
Załącznik nr 1 - zasady naboru wniosków
Załącznik nr 2 - wniosek
Załącznik nr 3 - kosztorys
Załącznik nr 4 - sprawozdanie końcowe

Okres publikacji ogłoszenia : od 25-04-2013 15:30:00 do 31-12-2021 23:59:59


 liczba odsłon strony: 54 813 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP