Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2013 r. 

plik rss Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2013 r.wydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

NIEPEŁNOSPRAWNI - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2013 r.


Zarządzenie nr PM – 4470/13
Prezydenta Miasta Gliwice
z 23 maja 2013

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. DzU z 2001 r., nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.11 ust. 2 i art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. DzU z 2010 r. nr 234, poz.1536 z późn. zm.).
zarządzam:

1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, realizowanego od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
2. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wraz z załącznikiem zamieścić w „Miejskim Serwisie Internetowym – Gliwice”, Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
3. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.
4. Nadzór nad realizacją zarządzenia pełni Zastępca Prezydenta Miasta – Krystian Tomala.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zastępca Prezydenta Miasta
Krystian Tomala


Załącznik do Zarządzenia nr PM- 4470/13
Prezydenta Miasta Gliwice
z 23 maja 2013 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE OGŁASZA
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO MIASTA GLIWICE W DZIEDZINIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W ROKU 2013

I. Rodzaj zadania publicznego

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (art. 4 ust.1 pkt 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), w ramach którego realizowane będzie następujące przedsięwzięcie:

Prowadzenie rehabilitacji dla osób z zaburzeniami psychicznymi niebędących uczestnikami zajęć warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowego domu samopomocy,

ze szczególnym uwzględnieniem promowania aktywnego stylu życia osób niepełnosprawnych.

Rehabilitacja powinna być prowadzona w sposób ciągły przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, co najmniej 7 godzin dziennie, dla grupy co najmniej 20 osób.
Podmiot składający ofertę na realizację zadania powinien zapewnić uczestnikom:
  • terapię zajęciową, zajęcia integracyjne oraz usługi opiekuńcze,
  • posiłek,
  • transport w obie strony, tj. z miejsca zamieszkania uczestnika na terenie Gliwic do placówki oraz z placówki do miejsca zamieszkania uczestnika na terenie Gliwic,
a także posiadać doświadczenie w organizacji tego typu zadań, odpowiednią kadrę oraz zasoby rzeczowe w postaci bazy materialno-technicznej, zapewniającej wykonanie zadania lub dostęp do takiej bazy.
Spełnienie wszystkich powyższych wymogów jest warunkiem koniecznym realizacji zadania.

II. Podmioty uprawnione do składania ofert
Prowadzące działalność statutową w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
1. organizacje pozarządowe,
2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

III. Wysokość środków publicznych
1. Na realizację zadania w II półroczu 2013 roku Miasto Gliwice przeznacza kwotę 100 000,00 zł.

IV. Zasady przyznawania dotacji
1. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia realizacji zadania.
2. Dotowane z budżetu miasta może być zadanie realizowane na terenie miasta Gliwice i na rzecz jego mieszkańców.
3. Środki finansowe przyznane podmiotowi na realizację zadania w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania i nie mogą być przeznaczone na finansowanie:
a. realizacji projektów finansowanych z budżetu miasta Gliwice z innego tytułu;
b. deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
c. kosztów powstałych przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji;
d. zakupu środków trwałych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz licencji i oprogramowań;
e. działalności gospodarczej, politycznej, religijnej.
4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w kwocie określonej w ofercie. Kwota przyznanej dotacji może być inna niż wnioskowana.
5. Przyznając dotację, prezydent miasta może wskazać pozycje z kosztorysu zadania, które zostaną objęte dofinansowaniem z budżetu miasta Gliwice.

V. Termin i warunki składania ofert, w tym wymagane dokumenty
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty, zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (DzU z 2011 r. nr 6, poz. 25).
2. Oferta musi zawierać wszystkie wskazane w jej treści informacje, w szczególności:
a. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, zgodny z rodzajem przedsięwzięcia wskazanego w ogłoszeniu konkursowym;
b. termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
c. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
d. informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
e. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
f. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
3. Podane informacje powinny umożliwić ocenę zadania zgodnie z kryteriami oceny podanymi w ogłoszeniu.
4. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
a. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru, ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
b. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów);
c. oświadczenie oferenta (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia):
- o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego, będącego przedmiotem oferty;
- o niepodleganiu wykluczeniu z prawa do otrzymania dotacji, o którym mowa w art. 145 ust. 6 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104) w związku z art. 113 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r., przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (DzU nr 157, poz.1241).
d. dokumenty (umowy, oświadczenia) potwierdzające współpracę z partnerami, (w przypadku realizacji zadania z partnerami).
5. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną określając, jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Podmioty te określają sposób ich reprezentacji wobec organu administracji publicznej.
6. Oryginały dokumentów winny być podpisane przez osoby upoważnione, a kserokopie dokumentów załączone do oferty powinny być potwierdzone za „zgodność z oryginałem” na każdej stronie.
7. Oferty, które nie spełnią wymogów wskazanych w punktach (1-6) zostaną odrzucone.
8. Oferty na realizację wyżej wymienionego zadania należy składać w formie pisemnej pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia w nieprzekraczalnym terminie do 18 czerwca 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21, w biurze podawczym lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21. W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
1. Wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu ich składania.
2. Oferty złożone do konkursu są opiniowane przez komisję konkursową powołaną przez prezydenta miasta w drodze zarządzenia.
3. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele prezydenta miasta oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie ofert.
4. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art.15 ust.2d lub art.15 ust.2f.
5. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
6. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2000 r. nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
7. Organ administracji publicznej przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy biorąc pod uwagę opinię komisji konkursowej, która ocenia oferty w oparciu o następujące kryteria:
a. ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez podmiot - dysponowanie bazą lokalową i zasobami rzeczowymi, odpowiednimi do realizacji zadania, gwarantującymi odpowiednią jakość realizowanego zadania (skala od 0 do 3 punktów);
b. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem realistycznej wyceny tych kosztów, ich celowości, oszczędnego wykorzystania oraz efektywności wykonania zadania (skala od 0 do 3 punktów);
c. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot będzie realizował zadanie (skala od 0 do 3 punktów);
d. uwzględnienie planowanego udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania (skala od 0 do 3 punktów);
e. uwzględnienie planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków (skala od 0 do 3 punktów);
f. uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (skala od 0 do 3 punktów);
g. uwzględnienie promowania aktywnego stylu życia osób niepełnosprawnych w realizowanym zadaniu (skala od 0 do 3 punktów).
8. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 12, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów to 21.
9. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje prezydent miasta Gliwice po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. Decyzja zostaje podjęta w formie zarządzenia i jest ostateczna.
10. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest decyzją administracyjną i nie podlega zaskarżeniu.
11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze ofert, poprzez zamieszczenie w „Miejskim Serwisie Internetowym – Gliwice”, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

VII. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Realizacja zadania powinna rozpocząć się od 1 lipca 2013 r. i zakończyć się 31 grudnia 2013 r.
2. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którym przyznano dotację, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie odpowiednio o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.
3. Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy jest złożenie właściwych załączników, w tym oświadczenia o stanie faktycznym i prawnym dotowanego podmiotu. Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego zawierana jest bez zbędnej zwłoki po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów.
4. Warunkiem przekazania dotacji jest:
  • dostosowanie kosztorysu do wysokości przyznanej dotacji i dostarczenie go do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego wraz z zaktualizowanym harmonogramem, uwzględniającym opis poszczególnych działań zadania,
  • zawarcie umowy dotacyjnej przed datą rozpoczęcia realizacji zadania z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (DzU z 2011 r. nr 6, poz. 25).
5. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy składające ofertę wspólną, załączają do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego umowę zawartą między nimi, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego. Podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z zawartej umowy.
6. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy o wsparcie lub o powierzenie realizacji zadania publicznego, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 7 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. DzU z 2010 r. nr 234, poz.1536).
7. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania, zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (DzU z 2011 r. nr 6, poz. 25).
8. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania publicznego.
9. Organ administracji publicznej zlecający zadanie publiczne ma prawo kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności prawo oceny i kontroli: stanu realizacji zadania; efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania; prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania; prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

VIII. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju:
- W roku 2012 na realizację zadań publicznych miasta w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych przekazano kwotę 189 586 zł.
- W roku 2011 na realizację zadań publicznych miasta w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych przekazano kwotę 85 000 zł.

IX. Informacje dodatkowe:
1. Formularze oferty i inne dokumenty niezbędne do zawarcia umowy, w tym druk harmonogramu realizacji zadania są dostępne na stronie internetowej miasta Gliwice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (tel. 32/239-12-59) oraz Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych w Gliwicach (tel. 32/238-24-55, 32/238-81-67).
3. Konsultacji w zakresie sporządzania dokumentacji do konkursu udziela Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych w Gliwicach (tel. 32/238-24-55, 32/238-81-67).
4. Organ administracji publicznej unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli nie złożono żadnej oferty lub gdy żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w powyższym ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

Dokumenty do pobrania:
1. Oferta realizacji zadania publicznego
2. Oświadczenie konkursowe (zał. nr 1)
3. Harmonogram realizacji zadania
4. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania

Okres publikacji ogłoszenia : od 27-05-2013 00:00:00 do 31-12-2022 23:59:59


 liczba odsłon strony: 52 933 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP