Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2013 r. 

plik rss Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2013 r.wydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

OPIEKA NAD DZIEĆMI - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie organizacji opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka od 1 września 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.


Załącznik nr 1
do zarządzenia nr PM-4717/2013
Prezydenta Miasta Gliwice
z 9 lipca 2013 r.
 
PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO MIASTA GLIWICE W DZIEDZINIE ORGANIZACJI OPIEKI NAD DZIEĆMI SPRAWOWANEJ
W FORMIE ŻŁOBKA OD 1 WRZEŚNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R.

I. Rodzaj zadania publicznego
§ 1. Rodzaj zadania: Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka.
§ 2. Zadanie obejmuje w szczególności:
1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
2. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
3. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny właściwy do wieku dziecka.

II. Podmioty uprawnione do składania ofert
§ 1. Do złożenia oferty uprawnione są podmioty wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzące żłobek, tj:
1. osoby fizyczne,
2. osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
§ 2. Żłobek winien być wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gliwice.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
§ 1. Na realizację ww. zadania Miasto Gliwice przeznacza kwotę 160 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), z czego w okresie:
1. 1 września – 31 grudnia 2013 r. – kwotę 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100)
2. 1 stycznia – 31 grudnia 2014 r. – kwotę 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

IV. Zasady przyznawania dotacji
§ 1. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia realizacji zadania.
§ 2. Dotowane z budżetu miasta może być zadanie realizowane na terenie miasta Gliwice i na rzecz jego mieszkańców.
§ 3. Środki finansowe przyznane podmiotowi na realizację zadania w dziedzinie organizacji opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki kwalifikowane, do których zalicza się wydatki bieżące związane z realizacją zadania z wyłączeniem:
1. wydatków na wyżywienie dzieci,
2. wydatków na remonty i inwestycje,
3. wydatków na organizację opieki nad dziećmi niespełniających warunku określonego w § 2.
4. deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
5. kosztów powstałych przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji.
§ 4. Środki finansowe określone w § 3 nie mogą przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem § 5.
§ 5. Wartość miesięcznego dofinansowania do organizacji opieki nad dzieckiem zapisanym do żłobka nie może przekroczyć kwoty 500,00 zł.
§ 6. Koszt wyżywienia dzieci może być pokrywany przez rodziców w formie odrębnej opłaty i nie powinien być składową kosztów/opłat przedstawianych w ofercie.
§ 7. Suma miesięcznej opłaty pobieranej od rodzica/opiekuna dziecka za opiekę nad dzieckiem w żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie oraz dotacji Miasta przypadającej na organizację opieki nad dzieckiem w tym okresie nie może przekroczyć kwoty 1100,00 zł.
§ 8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w kwocie określonej w ofercie. Kwota przyznanej dotacji może być inna niż wnioskowana.
§ 9. Przyznając dotację, Prezydent Miasta może wskazać pozycje z kosztorysu zadania, które zostaną objęte dofinansowaniem z budżetu miasta Gliwice.

V. Termin i warunki składania ofert, w tym wymagane dokumenty
§ 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia.
§ 2. Oferta musi zawierać wszystkie wskazane w jej treści informacje, w szczególności:
1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania,
2. termin i miejsce realizacji zadania,
3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
4. informację o wcześniejszej działalności w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,
6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
§ 3. Podane informacje powinny umożliwić ocenę zadania zgodnie z kryteriami oceny podanymi w ogłoszeniu.
§ 4. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
1. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru, ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów);
3. dokumenty (umowy, oświadczenia) potwierdzające współpracę z partnerami, (w przypadku realizacji zadania z partnerami).
§ 5. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną, określając, jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Podmioty te określają sposób ich reprezentacji wobec organu administracji publicznej.
§ 6. Kalkulacja kosztów planowanych do pokrycia z dotacji powinna uwzględniać koszty z podziałem na okresy:
1. 1 września – 31 grudnia 2013 r.
2. 1 stycznia – 31 grudnia 2014 r.
§ 7. Oryginały dokumentów winny być podpisane przez osoby upoważnione, a kserokopie dokumentów załączone do oferty powinny być potwierdzone za „zgodność z oryginałem” na każdej stronie.
§ 8. Oferty niespełniające wymogów wskazanych w § 1-7 będą odrzucane.
§ 9. Oferty na realizację wyżej wymienionego zadania należy składać w formie pisemnej pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 w biurze podawczym lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21.
W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert
§ 1. Wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu ich składania.
§ 2. Oferty złożone do konkursu są opiniowane przez komisję konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta w drodze zarządzenia.
§ 3. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele prezydenta miasta oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie ofert.
§ 4. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.
§ 5. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadania, którego konkurs dotyczy.
§ 6. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2000 r. nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
§ 7. Organ administracji publicznej przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia możliwość realizacji zadania, biorąc pod uwagę opinię komisji konkursowej, która ocenia oferty w oparciu o następujące kryteria:
1. Kryteria formalne:
1) uprawnienie podmiotu do złożenia oferty,
2) terminowość złożenia oferty,
3) prawidłowość oraz kompletność wymaganego zestawu dokumentów.
2. Kryteria merytoryczne:
1) ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot – dysponowanie bazą lokalową i kadrową, odpowiednimi do realizacji zadania, gwarantującymi odpowiednią jakość realizowanego zadania, ocena liczby miejsc dla dzieci (oceniane w skali: 0-2),
2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędnego wykorzystania oraz efektywności wykonania zadania (oceniane w skali: 0-3),
3) ocena wysokości opłaty pobieranej od rodziców/opiekunów dziecka za pobyt dziecka w żłobku (oceniane w skali: 0-5).
§ 8. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi po 1 pkt. w każdej kategorii określonej w ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą łączną liczbę punktów.
Maksymalna liczba punktów to 10.
§ 9. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta Gliwice po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. Decyzja zostaje podjęta w formie zarządzenia i jest ostateczna.
§ 10. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest decyzją administracyjną i nie podlega zaskarżeniu.
§ 11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze ofert, poprzez zamieszczenie w „Miejskim Serwisie Internetowym – Gliwice”, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

VII. Termin i warunki realizacji zadania
§ 1. Realizacja zadania powinna rozpocząć się 1 września 2013 r. i zakończyć 31 grudnia  2014 r.
§ 2. Podmioty, którym przyznano dotację, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie o wsparcie realizacji zadania.
§ 3. Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy jest złożenie właściwych załączników, w tym oświadczenia o stanie faktycznym i prawnym dotowanego podmiotu. Umowa o wsparcie realizacji zadania zawierana jest bez zbędnej zwłoki po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów.
§ 4. Warunkiem przekazania dotacji jest:
1. dostosowanie kosztorysu do wysokości przyznanej dotacji i dostarczenie go wraz ze zaktualizowanym harmonogramem, uwzględniającym opis poszczególnych działań zadania do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych – niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu, jednak nie później niż 21 dni przed datą rozpoczęcia zadania określonego w ofercie, pod rygorem rezygnacji z dotacji; jeżeli termin rozpoczęcia realizacji zadania jest krótszy niż 21 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, harmonogram składa się najpóźniej na 7 dni przed tym terminem;
2. zawarcie umowy dotacyjnej przed datą rozpoczęcia realizacji zadania z zachowaniem formy pisemnej, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do zarządzenia.
§ 5. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy składające ofertę wspólną, załączają do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego umowę zawartą między nimi, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego. Podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z zawartej umowy.
§ 6. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy o wsparcie realizacji zadania, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 7 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. DzU z 2010 r. nr 234, poz. 1536).
§ 7. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania, zgodnego ze wzorem określonym w załączniku do umowy.
§ 8. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania publicznego. Organ administracji publicznej ma prawo wezwać do złożenia w roku budżetowym częściowych sprawozdań z wykonania zadania publicznego nie wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia wezwania.
§ 9. Organ administracji publicznej zlecający zadanie publiczne ma prawo kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności prawo oceny i kontroli: stanu realizacji zadania, efektywności rzetelności i jakości wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

VIII. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju: 
§ 1. Gmina Gliwice realizuje powyższe zadanie poprzez jednostkę budżetową Żłobki Miejskie.
§ 2. Wydatki związane z realizacją zadania wyniosły:
1. w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2012 r. – 3 726 770,61 zł
2. w okresie 1 stycznia – 31 maja 2013 r. – 1 443 775,56 zł
§ 3. Z budżetu Gminy Gliwice nie zlecano realizacji zadania innym podmiotom.

IX. Informacje dodatkowe:
§ 1. Formularze oferty i inne dokumenty niezbędne do zawarcia umowy, w tym druk harmonogramu realizacji zadania są dostępne na stronie internetowej Miasta Gliwice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 2. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (tel. 32/239-13-36).
§ 3. Konsultacji dla organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie sporządzania dokumentacji do konkursu udziela Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych w Gliwicach, tel. 32/238-24-55, 32/238-81-67.
§ 4. Organ administracji publicznej unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli nie złożono żadnej oferty lub gdy żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w powyższym ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.Załączniki:

  1. Pełna treść zarządzenia
  2. Załącznik nr 1 - ogłoszenie o konkursie
  3. Załącznik nr 2 - wzór oferty
  4. Załącznik nr 3 - wzór umowy

Okres publikacji ogłoszenia : od 10-07-2013 09:30:00 do 31-12-2022 23:59:59


 liczba odsłon strony: 53 648 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP