Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2013 r. 

plik rss Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2013 r.wydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

SPORT - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Organizacja międzynarodowego turnieju judo w kategorii open" realizowanego od 1 do 31 października 2013 r.


PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO MIASTA GLIWICE W DZIEDZINIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ PN. „ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU JUDO W KATEGORII OPEN” REALIZOWANEGO OD 1 PAŹDZIERNIKA 2013 R. DO 31 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

§ 1. Rodzaj zadania publicznego: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w ramach którego realizowane będzie następujące przedsięwzięcie:

1. organizowanie Międzynarodowego Turnieju Judo w Kategorii Open.

§ 2. Podmioty uprawnione do składania ofert
Prowadzące działalność statutową w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
1. organizacje pozarządowe;
2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

§ 3. Wysokość środków publicznych
1. Na realizację ww. zadania od 1 października 2013 roku do 31 października 2013 roku Miasto Gliwice przeznacza kwotę 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
2. Kwota wymieniona w ust. 1 wynika z uchwały budżetowej podjętej przez Radę Miejską w Gliwicach na rok 2013 oraz zarządzenia nr PM-4618/13 Prezydenta Miasta Gliwice z 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Gliwice na 2013 r.

§ 4. Zasady przyznawania dotacji
1. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia lub powierzenia realizacji zadania.
2. Dotowane z budżetu miasta mogą być zadania realizowane na terenie miasta Gliwice lub na rzecz jego mieszkańców.
3. Środki finansowe przyznane podmiotowi na realizację zadania w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania i nie mogą być przeznaczone na finansowanie:
a. realizacji projektów finansowanych z budżetu Miasta Gliwic z innego tytułu;
b. deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
c. kosztów powstałych przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji;
d. zakupu środków trwałych w rozumieniu przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz licencji i oprogramowań;
e. działalności gospodarczej, politycznej, religijnej.
4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w kwocie określonej w ofercie. Kwota przyznanej dotacji może być inna niż wnioskowana.
5. Przyznając dotację, prezydent miasta może wskazać pozycje z kosztorysu zadania, które zostaną objęte dofinansowaniem z budżetu Miasta Gliwice.

§ 5. Termin i warunki składania ofert, w tym wymagane dokumenty  
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (DzU z 2011 r. nr 6, poz. 25).
2. Oferta musi zawierać wszystkie wskazane w jej treści informacje, w szczególności:
a. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, zgodny z rodzajem przedsięwzięć wskazanych w ogłoszeniu konkursowym;
b. termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
c. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
d. informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
e. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
f. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
3. Podane informacje powinny umożliwić ocenę zadania zgodnie z kryteriami oceny podanymi w ogłoszeniu.
4. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
a. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru, ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
b. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów);
c. oświadczenie oferenta (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia):
  • o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego, będącego przedmiotem oferty;
  • o niepodleganiu wykluczeniu z prawa do otrzymania dotacji, o którym mowa w art. 145 ust. 6 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104) w związku z art. 113 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r., przepisy wprowadzające Ustawę o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1241).
d. dokumenty (umowy, oświadczenia) potwierdzające współpracę z partnerami (w przypadku realizacji zadania z partnerami).

5. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną, określając, jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Podmioty te określają sposób ich reprezentacji wobec organu administracji publicznej.
6. Kalkulacja kosztów planowanych do pokrycia z dotacji powinna uwzględniać przede wszystkim koszty kwalifikowane:
a. nagrody pieniężne dla najlepszych zawodników turnieju,
b. wynajem obiektów i sprzętu (z wyjątkiem wynajmu obiektów własnych lub dzierżawionych),
c. zakup drobnych nagród rzeczowych oraz pucharów, medali, dyplomów, statuetek i pater o wartości jednostkowej do 250,00 zł brutto z załączeniem protokołu komisji z ich wręczenia,
d. obsługa sędziowska, medyczna (w tym zakup niezbędnych środków doraźnej pomocy medycznej), porządkowa i techniczna,
e. usługi wydawnicze i poligraficzne oraz materiały reklamowe związane z realizacją zadania, na których zostało umieszczone logo Miasta Gliwic, bądź informacja o dofinansowaniu,
f. zakup napojów oraz wyżywienie i zakwaterowanie uczestników zadania,
g. obsługa finansowa (bez pracowników etatowych) opłaty telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, bankowe, materiały biurowe, kserograficzne bezpośrednio związane z realizacją zadania,
h. transport osób i sprzętu związany z realizacją zadania (w tym zakup paliwa do pojazdów prywatnych wykorzystanych do realizacji zadania),
i. ubezpieczenie sprzętu i uczestników (bez ubezpieczeń komunikacyjnych),
j. oprawa wizualna i artystyczna imprezy.
7. Oryginały dokumentów winny być podpisane przez osoby upoważnione, a kserokopie dokumentów załączone do oferty powinny być potwierdzone za „zgodność z oryginałem” na każdej stronie.
8. Oferty niespełniające wymogów wskazanych w punktach (1-7) będą odrzucane.
9. Oferty na realizację wyżej wymienionego zadania należy składać w formie pisemnej pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia w nieprzekraczalnym terminie do 30 sierpnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, w biurze podawczym lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21.
W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

§ 6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:  
1. Wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu ich składania.
2. Oferty złożone do konkursu są opiniowane przez komisję konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta w drodze zarządzenia.
3. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Prezydenta Miasta oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie ofert.
4. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.
5. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
6. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2000 r. nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
7. Organ administracji publicznej przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorąc pod uwagę opinię komisji konkursowej, która ocenia oferty w oparciu o następujące kryteria:
a. merytoryczne – zasięg i miejsce wykonywania zadania, cykliczność proponowanego projektu, jego zbieżność z celami zadania (oceniane w skali: 0–5),
b. społeczne – dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców, przewidywana liczba odbiorców (oceniane w skali: 0–3),
c. finansowe – koszty realizacji planowanego zadania, ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonania oraz udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania – zakładani partnerzy (oceniane w skali: 0–3),
d. organizacyjne – posiadane zasoby kadrowe (kwalifikacje, uprawnienia), rzeczowe, lokalowe, sprzętowe, doświadczenie w realizacji powyższych zadań, osiągnięcia sportowe (oceniane w skali: 0–3),
e. analiza dotychczasowego wykonywania i rozliczania zadań zlecanych przez Miasto Gliwice, współpraca z lokalnym samorządem (oceniane w skali: 0–3),
f. promocyjne – promocja miasta poprzez sport i rekreację (oceniane w skali: 0–3).

8. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 11, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów to 20.
9. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta Gliwice po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. Decyzja zostaje podjęta w formie zarządzenia i jest ostateczna.
10. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest decyzją administracyjną i nie podlega zaskarżeniu.
11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze ofert, poprzez zamieszczenie w „Miejskim Serwisie Internetowym – Gliwice”, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

§ 7. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Realizacja zadania powinna rozpocząć się od 1 października 2013 r. i zakończyć 31 października 2013 r.
2. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którym przyznano dotację, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego, zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie odpowiednio o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.
3. Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy jest złożenie właściwych załączników. Umowa o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego zawierana jest bez zbędnej zwłoki po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów.
4. Warunkiem przekazania dotacji jest:
  • dostosowanie kosztorysu do wysokości przyznanej dotacji i dostarczenie go wraz ze zaktualizowanym harmonogramem, uwzględniającym opis poszczególnych działań zadania do Wydziału Kultury i Promocji Miasta – niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu, jednak nie później niż 21 dni przed datą rozpoczęcia zadania określoną w ofercie, pod rygorem rezygnacji z dotacji. Jeżeli termin rozpoczęcia realizacji zadania jest krótszy niż 21 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu – harmonogram składa się niezwłocznie,
  • zawarcie umowy dotacyjnej przed datą rozpoczęcia realizacji zadania z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (DzU z 2011 r. nr 6, poz. 25).
5. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy składające ofertę wspólną, załączają do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego umowę zawartą między nimi, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego. Podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z zawartej umowy.
6. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy o wsparcie lub o powierzenie realizacji zadania publicznego, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 7 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. DzU z 2010 r. nr 234, poz. 1536).
7. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania, zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (DzU z 2011 r. nr 6, poz. 25).
8. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania publicznego. Organ administracji publicznej ma prawo wezwać do złożenia w roku budżetowym częściowych sprawozdań z wykonania zadania publicznego nie wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia wezwania.
9. Organ administracji publicznej zlecający zadanie publiczne ma prawo kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności prawo oceny i kontroli: stanu realizacji zadania, efektywności rzetelności i jakości wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

§ 8. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju:
Na realizację zadania publicznego tego samego rodzaju Miasto Gliwice w latach 2011 i 2012 nie przeznaczyło żadnych środków.

§ 9. Informacje dodatkowe:
1. Formularze oferty i inne dokumenty niezbędne do zawarcia umowy, w tym druk harmonogramu realizacji zadania, są dostępne na stronie internetowej Miasta Gliwice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Wydział Kultury i Promocji Miasta (tel. 32/239-12-11, 32/238-54-44) oraz Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych w Gliwicach (tel. 32/238-24-55, 32/238-81-67).
3. Konsultacji w zakresie sporządzania dokumentacji do konkursu udziela Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych w Gliwicach, tel. 32/238-24-55, 32/238-81-67.
4. Organ administracji publicznej unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli nie złożono żadnej oferty lub gdy żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w powyższym ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

Dokumenty do pobrania:

1. Oferta realizacji zadania publicznego
2. Oświadczenie konkursowe (zał. nr 1)
3. Harmonogram realizacji zadania
4. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania

Okres publikacji ogłoszenia : od 08-08-2013 16:00:00 do 31-12-2022 23:59:59


 liczba odsłon strony: 52 440 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP