Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Przebudowa drogi krajowej nr 88 

wydruk do pliku pdf
 
logo Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport   logo UE


Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską z programu SPO-T


Sektorowy Program Operacyjny-Transport (SPO-T) jest jednym z siedmiu programów operacyjnych służących realizacji Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004 – 2006 (PWW). Program ten rozwija cele PWW, określając kierunki, priorytety, działania i wysokość środków przeznaczonych na rozwój sfery transportu.  SPO-T został przygotowany przy udziale potencjalnych odbiorców/beneficjentów pomocy, samorządów wojewódzkich i środowisk naukowych, zgodnie z wytycznymi zawartymi w artykule 18 Rozporządzenia Rady UE nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r., wprowadzającego ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych. Jako punkt wyjścia zachowano zgodność dokumentu z aktualnymi kierunkami, zarówno polityki transportowej, jak i polityki regionalnej UE i Polski.

SPO-T obejmuje określone obszary wsparcia transportu, które zostały podzielone na Priorytety, Działania i Poddziałania. Środki na współfinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu pochodzić będą w głównej mierze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Poziom współfinansowania obejmować będzie maksymalnie do 75% kosztu kwalifikującego się do wsparcia. Pozostała część kosztów pokryta zostanie ze środków krajowych. Instytucją Zarządzającą SPOT jest obecnie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, natomiast Ministerstwo Transportu pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w Zarządzaniu SPOT.   Więcej informacji na stronach: www.spot.gov.pl oraz www.funduszestrukturalne.gov.pl

Łączna wartość Projektu „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88”  nr SPOT/2.2/47/04 wyniosła  71.068.332,99 PLN, w tym udział EFRR 39.730.314 zł.

Ponad 7-kilometrowy fragment Drogi Krajowej nr 88 od Cmentarza Centralnego do granicy miasta z Kleszczowem w dniu 31.10.2007 r. został udostępniony zmotoryzowanym. Pod koniec października 2007 konsorcjum wykonawcze firm NCC AB i PRUiM (Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach) zakończyło  modernizację wysłużonej „starej autostrady”.

Po przebudowie trasa ta, spełniająca europejskie standardy techniczne (nacisk 11,5 tony na oś pojazdu), umożliwia kierowcom bezpieczną i płynną jazdę. W przyszłości stanie się też łącznikiem między węzłami autostrad A4 („Kleszczów”) i A1 („Maciejów”) oraz usytuowanym między nimi węzłem Drogowej Trasy Średnicowej.

Nadzór nad wykonaniem inwestycji sprawowało konsorcjum firm: '"NWEST-COMPLEX'" z Gliwic (lider) i Menadżer Budownictwa Józef Kłosowski z Pszczyny (partner) . Przedsięwzięcie, finansowane częściowo ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pochłonęło ok. 71 mln zł brutto. Samorząd miasta uzyska z UE zwrot blisko 75% wydatków kwalifikowanych.

Zakres rzeczowy robót budowlanych Projektu obejmował przebudowę odcinka Drogi Krajowej nr 88 o długości 7,16 km (od km 7+085 do km 14+245) z dostosowaniem jej parametrów do klasy G 1/2. Na całym odcinku zdjęto starą nawierzchnię z płyt betonowych i wykonano drogę jednojezdniową dwukierunkową (2 x 3,5m)  z awaryjnymi poboczami asfaltowymi szerokości 2 m i poboczami gruntowymi szerokości 0,75 m. W niektórych miejscach szerokość nowej drogi osiąga nawet 21m.

W rejonie dwóch zjazdów wykonano jezdnie rozprowadzające. Kontrakt obejmował również wyburzenie 5 istniejących obiektów mostowych (wyburzenia zostały wykonane przy zastosowaniu materiałów wybuchowych) znajdujących się w ciągu przebudowywanej drogi i wykonanie nowych obiektów inżynierskich. Materiały uzyskane z rozbiórki ww. obiektów oraz nawierzchni betonowych po przetworzeniu zostały wbudowane jako warstwa konstrukcyjna drogi.  

Szczegółowy zakres robót budowlanych Projektu:  

Obiekty mostowe:
 • Wiadukt „W1” nad drogą do Rzeczyc - km 7+388 Obiekt trójprzęsłowy o ustroju ciągłym, sprężony kablami – betonowy (B45), o całkowitej długości 50,27 m i szerokości 13,46 m z jezdnią o szerokości: 11,00m (2x3,50+2x2,00). Posadowienie obiektu: pośrednie – pale Ø 1000mm 11,00m o łącznej długości 132,00 m (przyczółki); bezpośrednie – stopy fundamentowe (podpory przęsłowe).
 • Most „M2” nad potokiem „Kozłówka” - km 9+049 Obiekt czteroprzęsłowy o ustroju ciągłym, sprężony kablami - betonowy (B45), o całkowitej długości 53,70 m i szerokości 16,04 m, z jezdnią o szerokości 2x3,50m+1x2,00m + pas wyłączenia. Posadowienie obiektu: bezpośrednie – stopy fundamentowe (podpory przęsłowe) i ławy fundamentowe (przyczółki).
 • Wiadukt „W4” nad ul. Wyczółkowskiego (jezdnia główna) - km 11+216 Obiekt dwuprzęsłowy o ustroju ciągłym, sprężony kablami - betonowy (B45) o całkowitej długości 42,83 m i szerokości 16,42 m, z jezdnią o szerokości 3,50m+2x3,50m+2,00m. Posadowienie obiektu: pośrednie  –  pale Ø 1200mm  13,50 m o łącznej długości 81 m (podpory przęsłowe); bezpośrednie – ławy fundamentowe  (przyczółki).
 • Wiadukt „W6” nad ul. Łabędzką - km 12+487 Obiekt trójprzęsłowy o ustroju ciągłym, sprężony kablami - betonowy (B45) o całkowitej długości 60,50 m i szerokości 18,84 m, z jezdnią o szerokości 14,86 m (2x3,50 + pas wjazdowy i zjazdowy). Posadowienie obiektu: bezpośrednie – stopy fundamentowe (podpory przęsłowe) i ławy fundamentowe  (przyczółki).
 • Wiadukt „W9” nad ul. Edisona - km 13+629 Obiekt dwuprzęsłowy o ustroju ciągłym, sprężony kablami - betonowy (B45) o całkowitej długości 44,20 m i szerokości 16,16 m, z jezdnią o szerokości 13,00 m (2x5,50+1x2,00m). Posadowienie obiektu: bezpośrednie – stopy fundamentowe (podpory przęsłowe) i ławy fundamentowe  (przyczółki).   ·   

Przepusty
 • Przepust P1-1 na cieku Rzeczyce - km 7+370. Przepust betonowy prefabrykowany ze ściankami czołowymi monolitycznymi o całkowitej długości 37,80 m i średnicy nominalnej Ø 1500 mm.
 • Przepust P3 na cieku Rk „KSSE” - km 9+152. Przepust betonowy prefabrykowany ze ściankami czołowymi monolitycznymi o całkowitej długości 5,25 m i średnicy nominalnej Ø 1500 mm.
 • Przepust M5 w ciągu cieku „Dąbrówka” - km 12+312. Przepust betonowy monolityczny (konstrukcja ramowa) o całkowitej długości 34,00 m i świetle przepustu: szerokość 4,00 m, wysokość 1,50 m.
 • Przepust P7 w ciągu cieku „Opel” - km 12+594. Przepust betonowy prefabrykowany ze ściankami czołowymi monolitycznymi o całkowitej długości 45,15 m i średnicy nominalnej Ø 1200 mm.
 • Przepust P8 w ciągu cieku „Wiejska” - km 13+000. Przepust betonowy prefabrykowany ze ściankami czołowymi monolitycznymi i komorą monolityczną na załamaniu o całkowitej długości 28,00 m + 30,00 m, o średnicy nominalnej odpowiednio Ø 1200 + Ø 1500 mm.
 • Przepust P10 w ciągu cieku „Szwajcaria 1” - km 13+848. Przepust betonowy prefabrykowany ze ściankami czołowymi monolitycznymi o całkowitej długości 35,94 m i średnicy nominalnej Ø 1200 mm.
 • Przepust P11 w ciągu cieku „Szwajcaria 2” - km 14+031. Przepust betonowy prefabrykowany ze ściankami czołowymi monolitycznymi o całkowitej długości 42,66 m i średnicy nominalnej Ø 1500 mm.  

Roboty drogowe
 • rozbiórka drogowych płyt betonowych – 16.000 m3,
 • roboty ziemne nasypy – 34.281 m3,
 • roboty ziemne wykopy – 59.697 m3,
 • wymiana gruntu na łupek przywęglowy przepalony gr. 15cm – 71.513,59 m2,
 • stabilizacja podłoża cementem do Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm – ilość 20.555 m2,
 • warstwa wzmacniająca pod warstwy technologiczne z geowłókniny – 116.500,20 m2,
 • warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm – 116.500,00 m2,
 • warstwa z pospółki - gr. 20 cm – 115.106,60 m2,
 • podbudowa z gruzu betonowego uzyskanego z rozbiórek, przekruszonego z dodatkiem 20% piasku – 96.390,15 m2,
 • warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm – 93.602,96 m2, -
 • warstwa podbudowy z mieszanki mineralno - bitumicznej gr. 10 cm – 91.091,48 m2,
 • warstwa wiążąca asfaltowa modyfikowana z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych  0/25 gr.8 cm – 89.979,60 m2,
 • warstwa ścieralna asfaltowa (SMA) 0/9,6  gr. 4 cm – 88.586,00 m2,
 • krawężniki betonowe  wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej – 3.324,85 mb,
 • oznakowanie poziome grubowarstwowe o łącznej powierzchni 7.200 m2, w tym typu ” baretka” 10x10 cm - 4.600 m2,
 • droga serwisowa z destruktu asfaltowego,
 • kanalizacja deszczowa o średnicach od 110 do 500 mm - łącznie 2.557,85 mb,
 • kanalizacja sanitarna tłoczna o średnicach 110mm oraz 250 mm - łącznie 1.161,00 mb, - przełożenie wodociągu -119,60 mb,
 • przebudowa oświetlenia ulicznego – ok. 70 szt. nowych słupów oświetleniowych,
 • przebudowa sieci energetycznej i teletechnicznej,
 • montaż ekranów akustycznych typu „zielona ściana” – 7.000m2
 • nasadzenia zieleni: 10.250 szt pnączy, 3.000 szt krzewów i 210 szt drzew
 • montaż barier energochłonnych – ok. 10 km.  

Prace wykonane zostały w oparciu o „Warunki Kontraktu na budowę” (FIDIC Red Book 1999), dokumentację projektową i zasady wiedzy technicznej.  
 

 


 liczba odsłon strony: 4 208 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP