Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Karta Dużej Rodziny 

wydruk do pliku pdf

Karta Dużej Rodziny

 

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY
funkcjonujący od 16 czerwca 2014 r. system zniżek dla rodzin wielodzietnych.
W ramach programu wprowadzona została Karta Dużej Rodziny, jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia i zniżki rodzinom wielodzietnym. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta wydawana jest bezpłatnie, duplikat karty podlega opłacie.
 

Rodziny wielodzietne zamieszkałe w Gliwicach, spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodzin (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 785), mogą składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny w Urzędzie Miejskim w Gliwicach na stanowisku Konsultanta ds. Osób Niepełnosprawnych.

Karty wydane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych zachowują ważność do końca okresu, na który zostały przyznane, o ile osoba, której Karta Dużej Rodziny została przyznana, spełnia warunki określone w przepisach dotychczasowych.

Lista miejsc i wysokość zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne na terenie całego kraju dostępna jest na stronie rodzina.gov.pl.

Kto jest uprawniony do posiadania Karty Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przeznaczona jest dla członków rodziny wielodzietnej, tj.:
• rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka,
• małżonek rodzica,
• dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

jeśli rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1. w wieku do ukończenia 18 roku życia;
2. w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się:
a) w szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego
- w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce (o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4 ustawy o Karcie Dużej Rodziny)
3. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest osobą posiadającą obywatelstwo polskie mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemcem albo obywatelem innego państwa, po spełnieniu wymagań określonych w art. 5 ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
 
Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli
w chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała żadnemu z jej członków.

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Małżonek rodzica, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania, mimo wystąpienia zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia, chyba że rodzic zmarł, utracił prawo do posiadania Karty lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód.

Karta jest wydawana na okres:
1. rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
2. dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;*
3. dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowanie ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;
4. dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;
5. dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6. osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowanie ukończenie nauki w danej placówce zgodnie oświadczeniem o  planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce , nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.*

W przypadku osób, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny
(tj. cudzoziemcy), Karta jest przyznawana odpowiednio na okres, o którym mowa powyżej, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkiwania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

* W powyższych przypadkach Karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej.
 
Kto może złożyć wniosek?
1. Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej .
2. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej lub drogą elektroniczną przy pomocy portalu empatia.mpips.gov.pl
3. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej, posiadający pełną zdolność
do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.
 
Do wniosku w formie dokumentu elektronicznego dołącza się elektroniczne kopie dokumentów wskazanych powyżej.
 
 
 

Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny
 


LogoZostań partnerem ogólnopolskiego programu
Karta Dużej Rodziny.


 


 
Śląskie dla Rodziny - Karta Dużej RodzinyŚląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny

 
Od 1 września 2014r rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny mogą korzystać z katalogu ulg i uprawnień w śląskich instytucjach kultury, rekreacji, edukacji, ochrony zdrowia i transportu publicznego w ramach projektu Samorządu Województwa Śląskiego pn. „Śląskie dla Rodziny – Karta Dużej Rodziny”.
Szczegółowy wykaz ulg i uprawnień znajduje się na stronie www.slaskiedlarodziny.pl w  zakładce „Ulgi i uprawnienia”. Są one udzielane na podstawie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny (o której stanowi ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny - Dz. U. z 2014 roku poz. 1863). W miejscach, w których oferowane są ulgi i uprawnienia umieszczone są  tabliczki i naklejki z hasłem „Tu realizujemy projekt Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”.

Realizacja projektu została zatwierdzona uchwałami Zarządu Województwa Śląskiego nr 765/332/IV/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku ze zm. oraz nr 1344/349/IV/2014 z dnia 15 lipca 2014 roku Województwo Śląskiego.

Szczegółowe informacje zawarte są w dokumencie – Projekt "Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny".


 liczba odsłon strony: 4 246 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP