Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Karta Dużej Rodziny 

wydruk do pliku pdf

Karta Dużej Rodziny

 

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

funkcjonujący od 16 czerwca 2014 r. system zniżek dla rodzin wielodzietnych.
W ramach programu wprowadzona została Karta Dużej Rodziny, jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia i zniżki rodzinom wielodzietnym. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta wydawana jest bezpłatnie, duplikat karty podlega opłacie.

Karta przyznawana jest w dwóch formach: tradycyjnej - w formie dokumentu z tworzywa sztucznego oraz elektronicznej – wyświetlanej na urządzeniach mobilnych.
Rodziny wielodzietne zamieszkałe w Gliwicach, spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodzin (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832), mogą składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny w Urzędzie Miejskim w Gliwicach na stanowisku Konsultanta ds. Osób Niepełnosprawnych.

Karty wydane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych zachowują ważność do końca okresu, na który zostały przyznane, o ile osoba, której Karta Dużej Rodziny została przyznana, spełnia warunki określone w przepisach dotychczasowych.

Lista miejsc i wysokość zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne na terenie całego kraju dostępna jest na stronie rodzina.gov.pl.

Kto jest uprawniony do posiadania Karty Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przeznaczona jest dla członków rodziny wielodzietnej, tj.:
• rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
• małżonek rodzica;
• dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia wymagania:
Prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku:
• w wieku do ukończenia 18. roku życia;
• w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:

      • szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

      • szkole wyższej - do dnia 30 września roku

• bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest osobą posiadającą obywatelstwo polskie mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemcem albo obywatelem innego państwa, po spełnieniu wymagań określonych w art. 5 ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli
w chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny będzie przysługiwała jedynie rodzicom.

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Małżonek rodzica, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania, mimo wystąpienia zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia, chyba że rodzic zmarł, utracił prawo do posiadania Karty lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód.

Karta jest wydawana na okres:
Karta jest przyznawana:
• rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony;
• dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia - do ukończenia 18. roku życia;
• dziecku powyżej 18. roku życia - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub, w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;
• dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia - na okres ważności orzeczenia;
• dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
• osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub, w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

W przypadku osób, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny (tj. cudzoziemcom), Karta jest przyznawana odpowiednio na okres, o którym mowa powyżej, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkiwania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Kto może złożyć wniosek?
1. Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej .
2. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej lub drogą elektroniczną przy pomocy portalu empatia.mpips.gov.pl
3. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej, posiadający pełną zdolność
do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Wykaz dokumentów jakie należy okazać składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny. (usunąć)

Wykaz dokumentów jakie należy okazać składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny:
Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:
• w przypadku rodzica - oświadczenia, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
• w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
• w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
• w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa w ust. 4, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:
• w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;
• w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
• w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
• w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość;
• w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny (tj. cudzoziemców), składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa powyżej, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do wniosku w formie dokumentu elektronicznego dołącza się elektroniczne kopie dokumentów wskazanych powyżej.

 
 
 

Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny
 


LogoZostań partnerem ogólnopolskiego programu
Karta Dużej Rodziny.


 


 
Śląskie dla Rodziny - Karta Dużej RodzinyŚląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny

 
Od 1 września 2014r rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny mogą korzystać z katalogu ulg i uprawnień w śląskich instytucjach kultury, rekreacji, edukacji, ochrony zdrowia i transportu publicznego w ramach projektu Samorządu Województwa Śląskiego pn. „Śląskie dla Rodziny – Karta Dużej Rodziny”.
Szczegółowy wykaz ulg i uprawnień znajduje się na stronie www.slaskiedlarodziny.pl w  zakładce „Ulgi i uprawnienia”. Są one udzielane na podstawie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny (o której stanowi ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny - Dz. U. z 2014 roku poz. 1863). W miejscach, w których oferowane są ulgi i uprawnienia umieszczone są  tabliczki i naklejki z hasłem „Tu realizujemy projekt Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”.

Realizacja projektu została zatwierdzona uchwałami Zarządu Województwa Śląskiego nr 765/332/IV/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku ze zm. oraz nr 1344/349/IV/2014 z dnia 15 lipca 2014 roku Województwo Śląskiego.

Szczegółowe informacje zawarte są w dokumencie – Projekt "Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny".


 liczba odsłon strony: 5 122 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP