Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2015 r. - ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE 

plik rss Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2015 r. - ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNEwydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej, dotyczący prowadzenia ogrzewalni dla osób bezdomnych


Załącznik nr 1 do zarządzenia nr PM-1724/15
Prezydenta Miasta Gliwice z 15 października 2015 r.


PREZYDENT MIASTA GLIWICE OGŁASZA
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2015 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO MIASTA GLIWICE W DZIEDZINIE POMOCY SPOŁECZNEJ

§ 1. Rodzaj zadania publicznego

 1. Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych.

Adresatami zadania są osoby bezdomne, w tym osoby w stanie po spożyciu alkoholu i/lub substancji psychoaktywnych.

§ 2. Podmioty uprawnione do składania ofert

 1. Do złożenia oferty uprawnione są prowadzące działalność statutową w dziedzinie pomocy społecznej:
  1. organizacje pozarządowe,
  2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

§ 3. Wysokość środków publicznych

 1. Na realizację zadania w okresie od 1 grudnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. miasto Gliwice przeznacza kwotę 27 600,00 zł, w tym:
  1. kwotę 6900 zł na realizację zadania w grudniu 2015 r.
  2. kwotę 20 700 zł na realizację zadania od stycznia do marca 2016 r.

§ 4. Zasady przyznawania dotacji

 1. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia lub powierzenia realizacji zadania.
 2. Dotowane z budżetu miasta mogą być zadania realizowane na terenie miasta Gliwice.
 3. Środki finansowe przyznane podmiotowi na realizację zadania w dziedzinie pomocy społecznej mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania i nie mogą być przeznaczone na finansowanie:
  1. realizacji projektów finansowanych z budżetu miasta Gliwice z innego tytułu,
  2. deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
  3. kosztów powstałych przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
  4. zakupu środków trwałych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz licencji i oprogramowań,
  5. działalności gospodarczej, politycznej, religijnej.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w kwocie określonej w ofercie. Kwota przyznanej dotacji może być inna niż wnioskowana.
 5. Przyznając dotację, prezydent miasta może wskazać pozycje z kosztorysu zadania, które zostaną objęte dofinansowaniem z budżetu miasta Gliwice.

§ 5. Termin i warunki składania ofert, w tym wymagane dokumenty

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty, zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (DzU z 2011 r., nr 6, poz. 25).
 2. Oferta musi zawierać wszystkie wskazane w jej treści informacje, w szczególności:
  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego (zgodnego z § 1 ogłoszenia) proponowanego do realizacji,
  2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
  3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
  4. informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
  5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,
  6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego,
  7. opis kwalifikacji osób realizujących zadanie,
  8. opis oferowanego standardu usług i warunków realizacji zadania.
 3. Podane informacje powinny umożliwić ocenę zadania zgodnie z kryteriami oceny podanymi w ogłoszeniu.
 4. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
  1. informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię aktualnego odpisu z KRS, innego rejestru, ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
  2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów);
  3. aktualny statut lub podstawę prawną obejmującą prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej;
  4. oświadczenie oferenta (zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia):
   1. o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego, będącego przedmiotem oferty,
   2. o niepodleganiu wykluczeniu z prawa do otrzymania dotacji, o którym mowa w art. 145 ust. 6 z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU z 2005 r., nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 113 ust. 2 ustawy z  27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1241 z późn. zm.);
  5. dokumenty (umowy, oświadczenia) potwierdzające współpracę z partnerami, (w przypadku realizacji zadania z partnerami).
  6. tytuł prawny do lokalu, w którym realizowane ma być zadanie.
 5. W punkcie IV oferty „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego” kosztorys ze względu na rodzaj kosztów (pkt IV.1 oferty) oraz przewidywane źródła finansowania (pkt IV.2 oferty) należy sporządzić na każdy rok osobno i jeden zbiorczy na lata 2015-2016 z zachowaniem numeracji i nazw pozycji kosztorysu.
 6. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną określając jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Podmioty te określają sposób ich reprezentacji wobec organu administracji publicznej.
 7. Oryginały dokumentów winny być podpisane przez osoby upoważnione, a kserokopie dokumentów załączone do oferty powinny być potwierdzone za „zgodność z oryginałem” na każdej stronie.
 8. Oferty, które nie spełniają wymogów wskazanych w punktach (1-7) będą odrzucane.
 9. Oferty na realizację wyżej wymienionego zadania należy składać w formie pisemnej pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21 w biurze podawczym lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21. W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

§ 6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

 1. Wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu ich składania.
 2. Oferty złożone do konkursu są opiniowane przez komisję konkursową powołaną przez prezydenta miasta w drodze zarządzenia.
 3. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele prezydenta miasta oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie ofert.
 4. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.
 5. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 6. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. DzU z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
 7. Organ administracji publicznej przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy biorąc pod uwagę opinię komisji konkursowej, która ocenia oferty w oparciu o następujące kryteria:
  1. ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez podmiot – dysponowanie bazą lokalową i zasobami rzeczowymi, odpowiednimi do realizacji zadania, gwarantującymi odpowiednią jakość realizowanego zadania (skala od 0 do 3 punktów),
  2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem realistycznej wyceny tych kosztów, ich celowości, oszczędnego wykorzystania oraz efektywności wykonania zadania (skala od 0 do 3 punktów),
  3. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot będzie realizował zadanie (skala od 0 do 3 punktów),
  4. uwzględnienie planowanego udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania (skala od 0 do 3 punktów),
  5. uwzględnienie planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków (skala od 0 do 3 punktów),
  6. uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (skala od 0 do 3 punktów),
  7. uwzględnienie projektów partnerskich (skala od 0 do 1 punkt).
 8. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 11, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów to 19.
 9. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje prezydent miasta Gliwice po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. Decyzja zostaje podjęta w formie zarządzenia i jest ostateczna.
 10. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest decyzją administracyjną i nie podlega zaskarżeniu.
 11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze ofert, poprzez zamieszczenie w „Miejskim Serwisie Internetowym – Gliwice”, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

§ 7. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Realizacja zadania powinna mieścić się w okresie od 1 grudnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.
 2. Przedmiot oferty złożonej do konkursu przez oferenta musi być zgodny z jego celami statutowymi.
 3. Zadanie winno być realizowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
 4. Oferent powinien dysponować odpowiednim obiektem spełniającym wymogi w zakresie bezpieczeństwa.
 5. Podmiot realizujący zadanie jest zobowiązany do:
  1. zapewnienia schronienia w sposób ciągły, przez 7 dni w tygodniu, przez całą dobę,
  2. utrzymywania w pomieszczeniach temperatury co najmniej 18oC,
  3. udostępnienia krzeseł/ławek do siedzenia,
  4. udostępnienia możliwości korzystania z sanitariatu,
  5. zapewnienia stałego dostępu do ciepłej i zimnej wody (przynajmniej w określonych godzinach),
  6. zapewnienia gorącego napoju/możliwości przygotowania gorącego napoju,
  7. bieżącej współpracy z Policją, Strażą Miejską, Pogotowiem Ratunkowym, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gliwicach, w szczególności z zespołem ds. osób bezdomnych, organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność na rzecz osób bezdomnych oraz innymi podmiotami mogącymi działać w obszarze szeroko rozumianej bezdomności,
  8. udzielania osobom zainteresowanym informacji na temat możliwości wsparcia dla osób bezdomnych w ogrzewalni i w innych placówkach świadczącym pomoc bezdomnym.
 6. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którym przyznano dotację, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego.
 7. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy dotacyjnej przed datą rozpoczęcia realizacji zadania z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (DzU z 2011 r., nr 6, poz. 25).
 8. Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy jest złożenie do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych prawidłowych załączników, w tym:
  1. oświadczenia o stanie faktycznym i prawnym dotowanego podmiotu,
  2. dostosowanego kosztorysu do wysokości przyznanej dotacji wraz z zaktualizowanym harmonogramem, uwzględniającym opis poszczególnych działań (w przypadku przyznania dotacji w kwocie niższej niż wskazano w ofercie).
 9. Umowa o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego zawierana jest bez zbędnej zwłoki po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów.
 10. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy składające ofertę wspólną, załączają do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego umowę zawartą między nimi, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego. Podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z zawartej umowy.
 11. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy o wsparcie lub o powierzenie realizacji zadania publicznego, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn.zm.).
 12. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania, zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (DzU z 2011 r., nr 6, poz. 25).
 13. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania publicznego.
 14. Organ administracji publicznej zlecający zadanie publiczne ma prawo kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności prawo oceny i kontroli: stanu realizacji zadania, efektywności rzetelności i jakości wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

§ 8. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju

W roku bieżącym i roku poprzednim Miasto Gliwice nie przekazywało środków na zadanie dotyczące prowadzenia ogrzewalni dla osób bezdomnych.

§ 9. Informacje dodatkowe

 1. Formularze oferty, wzór oświadczenia, lista najczęściej popełnianych błędów formalnych, poradnik wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do UM Gliwice oraz inne dokumenty niezbędne do zawarcia umowy, w tym druk harmonogramu realizacji zadania są dostępne na stronie internetowej Miasta Gliwice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (dokumenty do pobrania).
 2. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (tel. 32/239-12-59) oraz Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych w Gliwicach (tel. 32/238-24-55, 32/238-81-67).
 3. Konsultacji w zakresie sporządzania dokumentacji do konkursu udziela Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych w Gliwicach, tel. 32/238-24-55, 32/238-81-67.
 4. Organ administracji publicznej unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli nie złożono żadnej oferty lub gdy żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w powyższym ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

 

 

 


Okres publikacji ogłoszenia : od 19-10-2015 00:00:00 do 31-12-2027 23:59:59


 liczba odsłon strony: 33 326 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP