Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2015 r. - ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE 

plik rss Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2015 r. - ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNEwydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

ZDROWIE - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2015 r.


ZARZĄDZENIE NR PM-257/15
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z 21 stycznia 2015
r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 3 w zw. z art. 15 ust. 2j ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1118 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozstrzygnąć otwarty konkurs ofert ogłoszony zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-125/2014 na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2015 r.
§ 2. Przyznać dotację w łącznej kwocie 29 000,00 zł na wsparcie realizacji 4 zadań wyłonionych spośród 6 ofert spełniających wymogi formalne, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykaz zadań publicznych w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, na które została przyznana dotacja z budżetu miasta Gliwice na 2015 r. zamieścić na stronie internetowej miasta Gliwice, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie internetowej Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
§ 4. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuję osobiście.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia nr PM-257/15
Prezydenta Miasta Gliwice z 21.01.2015

WYKAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH W DZIEDZINIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NA KTÓRE ZOSTAŁA PRZYZNANA DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA GLIWICE NA 2015 R.
 
Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji na 2015 r.
1. Polski Związek Niewidomych
Okręg Śląski
Koło w Gliwicach
„Przekraczamy bariery” 14 000,00 zł
2. Gliwickie Stowarzyszenie Amazonek „Program wsparcia dla kobiet
po raku piersi”
6000,00 zł
3. Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
w Chorzowie
„Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci niewidomych
i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu Gliwic”
4000,00 zł
4. Stowarzyszenie „Cała Naprzód”
w Gliwicach
„Kreacja – Integracja” 5000,00 zł
Razem: 29 000,00 zł

Uzasadnienie
Wydanie zarządzenia wynika z art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 3 w zw. z art. 15 ust. 2j ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz.1118 z późn. zm.), zgodnie z którym organy administracji publicznej wspierają bądź powierzają w sferze, o której mowa w art. 4 realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3  m.in. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. W wyniku konkursu ogłoszonego zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-125/2014 z 18 grudnia 2014 r. wyłania się podmioty, które będą realizowały zadania w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2015 r.
 


                                                    
 

Okres publikacji ogłoszenia : od 26-01-2015 00:00:00 do 31-12-2023 23:59:59


 liczba odsłon strony: 37 717 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP