Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2017 r. - ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE 

plik rss Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2017 r. - ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNEwydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu wzrostu dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dot. organizacji i prowadzenia Samopomocowych grup edukacyjnych opartych na metodzie study circle


ZARZĄDZENIE NR PM 4163/17
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu wzrostu dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dotyczących organizacji i prowadzenia Samopomocowych grup edukacyjnych opartych na metodzie study circle w ramach realizacji projektu „Usługi społeczne na start – usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu wzrostu dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dotyczących organizacji i prowadzenia Samopomocowych grup edukacyjnych opartych na metodzie study circle, realizowanego od 24 kwietnia 2017 r. do 31 października 2017 r., w ramach projektu „Usługi społeczne na start – usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
§ 2. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.
§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia będę pełnił osobiście.
§ 4. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, wraz z załącznikami zamieścić w „Miejskim Serwisie Internetowym - Gliwice”, Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach oraz na stronie internetowej Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Konieczność wydania zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice wynika z art. 11 ust. 2  oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.  poz. 1817), zgodnie z którym organy administracji publicznej wspierają bądź powierzają w sferze, o której mowa w art. 4 ww. ustawy, realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr PM 4163/17
Prezydenta Miasta Gliwice z 27 lutego 2017 r.


PREZYDENT MIASTA GLIWICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ OD 24 KWIETNIA DO 31 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO MIASTA GLIWICE Z ZAKRESU WZROSTU DOSTĘPNOŚCI I JAKOŚCI USŁUG SPOŁECZNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH UBÓSTWU I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI I PROWADZENIA SAMOPOMOCOWYCH GRUP EDUKACYJNYCH OPARTYCH NA METODZIE STUDY CIRCLE, W ZWIĄZKU Z DZIAŁANIAMI PROJEKTU „USŁUGI SPOŁECZNE NA START – USŁUGI SPOŁECZNE ŚWIADCZONE NA RZECZ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM ZAMIESZKUJĄCYCH NA TERENIE MIASTA GLIWICE” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020.

§ 1. RODZAJ I SPOSÓB REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
1. Rodzaj zadania:
Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dotyczących organizacji i prowadzenia samopomocowych grup edukacyjnych opartych na metodzie study circle.
2. Sposób realizacji:
Zadanie obejmuje zorganizowanie i poprowadzenie (wsparcie facylitatora) samopomocowych grup edukacyjnych opartych na metodzie study circle dla 42 uczestniczek/uczestników projektu „Usługi społeczne na start – usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice”. Praca grupy nad wybranym zagadnieniem powinna trwać ok. 2 miesiące, minimum 16 spotkań dla grupy, każde spotkanie powinno trwać ok. 3 h dydaktyczne. Wynikiem przeprowadzonych zajęć ma być poszerzenie wiedzy uczestniczek/uczestników projektu „Usługi społeczne na start – usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice” w zakresie samodzielnie wskazanego przez grupę zagadnienia ze spektrum ogólnie rozumianych zagadnień społecznych. Zadanie musi zostać zrealizowane nieodpłatnie (nie przewiduje się możliwości pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania).

§ 2. PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT
Prowadzące działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji społeczno - zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: 
1. Organizacje pozarządowe,
2. Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
Na realizację ww. zadania Miasto Gliwice przeznacza kwotę 27 000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100).

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
1. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia realizacji zadania, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
2. Dotowane z budżetu miasta mogą być zadania realizowane na terenie miasta Gliwice lub na rzecz jego mieszkańców.
3. Środki finansowe przyznane podmiotowi na realizację powyższego zadania mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania i nie mogą być przeznaczone na finansowanie:
a. Realizacji projektów finansowanych z budżetu miasta Gliwice z innego tytułu;
b. Deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
c. Kosztów powstałych przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji;
d. Zakupu środków trwałych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz licencji i oprogramowania;
e. Działalności gospodarczej, politycznej, religijnej.
4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w kwocie określonej w ofercie. Kwota przyznanej dotacji może być inna niż wnioskowana.
5. Przyznając dotację, Prezydent Miasta może wskazać pozycje kosztorysu zadania, które zostaną objęte dofinansowaniem z budżetu miasta Gliwice.

§ 5. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT, W TYM WYMAGANE DOKUMENTY
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie kompletnej oferty, zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
2. Oferta musi zawierać wszystkie wskazane w jej treści informacje, w szczególności:
a. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, zgodny z rodzajem przedsięwzięć wskazanych w ogłoszeniu konkursowym;
b. termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
c. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
d. informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
e. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego;
f. deklarację o zamiarze nieodpłatnego wykonania zadania publicznego (niepobieraniu opłat od uczestników – należy przekreślić punkt 2) w oświadczeniach na końcu oferty)
g. dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego (część IV pkt 5 „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”)
h. w ofercie nie należy wskazywać kosztów wkładu rzeczowego w kalkulacji przewidywanych kosztów (kolumna „Z wkładu rzeczowego” – część IV pkt 8 „Kalkulacja przewidywanych kosztów”).
3. Podane informacje powinny umożliwić ocenę zadania zgodnie z kryteriami oceny podanymi w ogłoszeniu.
4. Złożona oferta w zakresie metodyki stosowanej przy organizacji i prowadzeniu grup samopomocowych musi zgadzać się z założeniami metody study circle szczegółowo opisanej w publikacji „Study circle. Szwedzka metoda edukacji dorosłych” (stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia nr PM 4163/17 Prezydenta Miasta Gliwice z 27.02.2017 r.).
5. Przygotowując kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania należy wziąć pod uwagę Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator” obowiązujący dla konkursów i naborów ogłaszanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla projektów współfinansowanych z EFS (stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia nr PM 4163/17 Prezydenta Miasta Gliwice z 27.02.2017 r.).
6. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
a. Aktualny (tzn. zgodny ze stanem faktycznym) dokument stanowiący o podstawie prawnej działalności oferenta/oferentów, potwierdzający status prawny i umocowanie osób go reprezentujących – jeżeli wynika z innej ewidencji niż Krajowy Rejestr Sądowy;
b. Kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
c. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/oferentów;
d. Oświadczenie oferenta/oferentów potwierdzające, że podmiot nie ma możliwości odzyskania podatku VAT (stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia nr PM  4163/17 Prezydenta Miasta Gliwice z  27.02.2017 r.). 
e. Dokumenty (umowy, oświadczenia) potwierdzające współpracę z partnerami (w przypadku realizacji zadania z partnerami);
7. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną określając jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podmioty te określają sposób ich reprezentacji wobec organu administracji publicznej.
8. Załączniki i wymagane dokumenty muszą spełniać wymogi ważności, tzn. muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji: w przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem i opatrzona datą przez osoby uprawnione do reprezentacji. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi każda strona musi być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem
z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
9. Oferty niespełniające wymogów wskazanych w pkt 1-8 będą odrzucane.
10. Oferty na realizację wyżej wymienionego zadania należy składać w formie pisemnej pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia w terminie nieprzekraczającym 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj., do 21 marca 2017 r. Oferty należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Górnych Wałów 9, w sekretariacie lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres 44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 9. W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem Poczty Polskiej decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach. Na kopercie należy umieścić dopisek: „oferta realizacji zadania publicznego Miasta Gliwice z zakresu wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dotyczących organizacji i prowadzenia samopomocowych grup edukacyjnych opartych na metodzie study circle”.

§ 6. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT:
1. Wybór ofert nastąpi w terminie do 21 dni od upływu terminu ich składania.
2. Oferty złożone do konkursu są opiniowane przez komisję konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta w drodze zarządzenia.
3. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Prezydenta Miasta oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, biorące udział w niniejszym konkursie ofert.
4. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d i 2f ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
5. Komisja konkursowa może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
6. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
7. Organ administracji publicznej przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorąc pod uwagę opinie komisji konkursowej, która ocenia oferty w oparciu o następujące kryteria oceny:
a. Organizacyjne – możliwość realizacji zadania przez podmiot, dysponowanie zasobami odpowiednimi do realizacji zadania, gwarantującymi odpowiednią jakość realizowanego zadania, posiadane zasoby kadrowe (kwalifikacje, uprawnienia), doświadczenie w realizacji podobnych zadań, praca społeczna członków (oceniane w skali: 0 – 9 pkt).
b. Finansowe – koszty realizacji planowanego zadania, ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich realistycznej wyceny, celowości, oszczędności i efektywności wykonania, wartość wkładu osobowego (oceniane w skali: 0 – 7 pkt).
c. Analiza dotychczasowego doświadczenia organizacji w realizacji działań z zakresu organizacji i prowadzenia samopomocowych grup edukacyjnych (oceniane w skali: 0 – 5 pkt).
8. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 12 pkt, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą liczbę punktów. Maksymalna liczba to 21 pkt.
9. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta Gliwice po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. Decyzja zostaje podjęta w formie zarządzenia i jest ostateczna.
10. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest decyzją administracyjna i nie podlega zaskarżeniu.
11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty, poprzez zamieszczenie informacji w „Miejskim Serwisie Internetowym - Gliwice”, Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach oraz na stronie internetowej Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

§ 7. TERMIN I SZCZEGÓŁOWE ZASADY ORAZ WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:
1. Realizacja zadania powinna rozpocząć się 24 kwietnia i zakończyć 31 października 2017 r.
2. Zapewnienie sali spotkań, na terenie miasta Gliwice, dla potrzeb realizacji niniejszego zadania publicznego oraz poczęstunku kawowego dla uczestniczek/uczestników, leży po stronie Zleceniobiorcy zadania publicznego.
3. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którym przyznano dotację, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie o powierzeniu realizacji zadania publicznego.
4. Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy jest złożenie właściwych załączników. Umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego zawierana jest bez zbędnej zwłoki po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów.
5. Warunkiem przekazania dotacji jest:
a. Dostosowanie kosztorysu do wysokości przyznanej dotacji i dostarczenie go wraz ze zaktualizowanym harmonogramem, uwzględniającym opis poszczególnych działań zadania do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach – niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu, jednak nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia zadania określoną w ofercie, pod rygorem rezygnacji z dotacji. Jeżeli termin rozpoczęcia realizacji zadania jest krótszy niż 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu – harmonogram składa się niezwłocznie.
b. Zawarcie umowy dotacyjnej przed datą rozpoczęcia realizacji zadania z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
c. Złożenie niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu, jednak nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia zadania określoną w ofercie, pod rygorem rezygnacji z dotacji, oświadczenia o numerze wyodrębnionego na potrzeby realizacji tego zadania publicznego rachunku bankowego wraz z nazwą banku. Jeżeli termin rozpoczęcia realizacji zadania jest krótszy niż 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu – oświadczenie składa się niezwłocznie.
6. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie składające ofertę wspólną, załączają do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego umowę zawartą pomiędzy sobą, określającą zakres swoich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego. Podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z zawartej umowy.
7. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmioty niebędące stroną umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego, chyba, że umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot. Koszty obsługi zadania, tj. obsługa finansowo-księgowa, promocja, zarządzanie powinny zostać rozliczone wkładem własnym podmiotu dotowanego (wkład własny osobowy).
8. Podmiot dotowany zobowiązany jest do przedkładania dokumentacji finansowo-księgowej (dowody księgowe, listy płac, wyciągi bankowe) dotyczącej realizacji zadania publicznego w formie elektronicznej, na adres e-mail wskazany w umowie dotacyjnej, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego realizacji zadania publicznego, do 5 dnia roboczego miesiąca następnego.
9. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania, zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
10. Organ administracji ma prawo żądać, aby podmiot dotowany, w wyznaczonym terminie, przedstawił dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdania końcowego lub doręczył wskazane dokumenty w trakcie realizacji zadania publicznego.
11. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania publicznego. Organ administracji ma prawo wezwać do złożenia w roku budżetowym częściowych sprawozdań z wykonania zadania publicznego nie wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia wezwania.
12. Organ administracji publicznej zlecający realizację zadania publicznego może dokonywać kontroli i oceny realizacji zadania, w szczególności: stopnia realizacji zadania, efektywności,  rzetelności i jakości realizacji zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.
13. W zakresie informacji i promocji podmiot dotowany jest zobowiązany do:
a. Informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zgodnie z treścią aktualnych „Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020”, informacja na temat finansowania wraz z logotypami powinna się znaleźć przede wszystkim na wszelkich dokumentach dotyczących realizowanego zadania publicznego potwierdzających rodzaj, charakter i zakres wsparcia oraz we wszystkich ewentualnych materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego.
b. Umieszczania informacji, o której mowa w pkt 13 lit. a na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający dobrą widoczność.
c. Udostępniania organowi administracji na potrzeby informacji i promocji Europejskiego Funduszu Społecznego i udzielania nieodpłatnie licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z utworów w postaci: materiałów zdjęciowych, materiałów audiowizualnych oraz prezentacji dotyczących zadania publicznego.
d. Upoważniania organu administracji do rozpowszechniania w dowolnej formie, w prasie, radiu, telewizji, Internecie oraz innych publikacjach, nazwy oraz adresu podmiotu dotowanego, przedmiotu i celu, na których przyznano środki, oraz informacji o wysokości przyznanych środków.
14. Organ administracji udostępni podmiotowi dotowanemu obowiązujące logotypy do oznaczania zadania publicznego jako załącznik do umowy dotacyjnej.
15. Podmiot dotowany w zakresie realizacji zadania zobowiązany jest do:
a. Realizacji zadania, zgodnie z aktualnymi „Wytycznymi w zakresie równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” oraz zapisów podręcznika „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020”.
16. Podmiot dotowany jest zobowiązany do niezwłocznego informowania organu administracji o wszelkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie umowy, w tym o wszczęciu wobec niego postępowania egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub jakiegokolwiek innego mogącego mieć wpływ na zakłócenie bieżącej działalności, a także o innych istotnych zdarzeniach, w szczególności ogłoszeniu upadłości.
17. W zakresie prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej podmiot dotowany jest zobowiązany do:
a. Prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
b. Umieszczania opisu merytorycznego na dokumentacji finansowej wskazującej rodzaj wsparcia.

§ 8. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU:
Na realizację zadania publicznego z zakresu wzrostu dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dotyczących organizacji i prowadzenia samopomocowych grup edukacyjnych opartych na metodzie study circle Miasto Gliwice w roku bieżącym oraz poprzednim nie przeznaczyło żadnych środków.

§ 9. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach (tel. 32/335-96-55).
2. Konsultacji w sprawie sporządzania dokumentacji konkursowej udziela Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych w Gliwicach (tel. 32/238-81-67).
3. Organ administracji publicznej unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli nie złożono żadnej oferty lub gdy żadna ze złożonych ofert nie spełniła wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

 

Załącznik nr 2 - Metoda Study Circle

Załącznik nr 3 - Taryfikator

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o kwalifikalności podatku VAT

 


Okres publikacji ogłoszenia : od 28-02-2017 00:00:00 do 31-12-2027 23:59:59


 liczba odsłon strony: 20 729 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP