Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2017 r. - ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE 

plik rss Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2017 r. - ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNEwydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2017 r.


Załącznik nr 1 do zarządzenia nr PM-4240/17
Prezydenta Miasta Gliwice z 15 marca 2017 r.

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO W 2017 r.

I. Przedmiot konkursu i wysokość środków - moduły
1. Treningi aqua aerobiku dla osób, które ukończyły 65 lat, na basenie w ZSP nr 9 w Gliwicach, ul. Wrzosowa 14, kwota 7000,- złotych (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).
2. Treningi aqua aerobiku dla osób, które ukończyły 65 lat, na basenach „Mewa” przy ul. Mewy 36 oraz „Delfin” przy ul. Warszawskiej 35, kwota 30 000,- złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
3. Projekt edukacyjno-zdrowotny dla kobiet w okresie menopauzy, kwota: 20 700,- złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy siedemset złotych 00/100).
4. Zajęcia rekreacyjno-zdrowotne dla osób 50+, kwota: 3600,- złotych (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100).
5. Ćwiczenia gimnastyczne dla seniorów z zastosowaniem pierścieni Smovey, kwota 7.200,- złotych (słownie: siedem tysięcy dwieście złotych 00/100).

II. Termin i warunki realizacji zadań
1. Realizacja zadań powinna rozpocząć się i zakończyć w 2017 roku.
2. Do konkursu mogą przystąpić podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)
3. Oferent powinien  dysponować doświadczoną i wykwalifikowaną  kadrą do wykonania zadania, gwarantującą wysoką jakość realizacji zadania oraz powinien wykazać się doświadczeniem w realizacji zadań o tym samym charakterze.
4. Zadania będą realizowane przy użyciu odpowiedniego sprzętu, który pozwala na prowadzenie działalności objętej danym zadaniem publicznym.
5. Wydatki związane z realizacją zadania publicznego będą ponoszone efektywnie i oszczędnie.
6. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zamieszczenia we wszystkich materiałach, publikacjach i ogłoszeniach logo Miasta Gliwice wraz z informacją, że zadanie jest finansowane ze środków Gminy.
7. Zasady przygotowania oferty:
1) oferta winna być sporządzona na formularzu ofertowym, który stanowi zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia i jest dostępny na stronie: http://bip.gliwice.eu
2) wszystkie strony oferty wraz z załącznikami winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta. Każdą stronę oferty wraz
z załączonymi dokumentami należy opatrzyć kolejnym numerem,
3) oferta musi zawierać wszystkie wskazane w jej treści informacje i powinna być sporządzona w sposób przejrzysty i czytelny. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
8. Szczegółowe warunki realizacji zadania
1) Treningi aqua aerobiku dla osób, które ukończyły 65 lat na basenie w ZSP nr 9 w Gliwicach, ul. Wrzosowa 14 - zajęcia dla 30 kobiet. Wymagania dotyczące realizacji:
a) zajęcia 1 raz w tygodniu dla dwóch grup (liczebność grupy: max 15 osób),
b) termin realizacji: kwiecień-czerwiec 2017 r. (ok. 13 treningów) oraz wrzesień-październik 2017 r. (ok. 9 treningów),
c) zapewnienie ratownika podczas prowadzonych treningów.
Warunkiem uczestnictwa seniorów w zajęciach jest złożenie oświadczenia o stanie zdrowia oraz deklaracji korzystania z zajęć aqua aerobiku finansowanych przez Miasto Gliwice wyłącznie na jednym basenie. Rekrutację do uczestnictwa w zajęciach aqua aerobiku  przeprowadza realizator zadania.
Rekrutację do zajęć aqua aerobiku przeprowadza realizator zadania w porozumieniu z Radą Osiedla Łabędy.
2) Treningi aqua aerobiku dla osób, które ukończyły 65 lat na basenach „Mewa” przy ul. Mewy 36 oraz „Delfin” przy ul. Warszawskiej 35. Wymagania dotyczące realizacji:
a) liczba treningów – ok. 200/ III edycje,
b) liczebność grupy (max. 15 osób),
c) termin realizacji: kwiecień-grudzień 2017 r. Warunkiem uczestnictwa seniorów w zajęciach jest złożenie oświadczenia o stanie zdrowia oraz deklaracji korzystania z zajęć aqua aerobiku finansowanych przez Miasto Gliwice wyłącznie na jednym basenie. Rekrutację do zajęć aqua aerobiku  przeprowadza realizator zadania.
3) Projekt edukacyjno-zdrowotny dla  kobiet w okresie menopauzy-zorganizowanie i przeprowadzenie na terenie osiedla Śródmieście zajęć dla 20 osobowej grupy kobiet  obejmujących:
a) 1,5 godzinną prelekcję i konsultacje indywidualne endokrynologa (5 godzin),
b) 1,5 godzinną prelekcję i konsultacje indywidualne psychologa (10 godzin),
c) warsztaty z dietetykiem poruszające temat diety w okresie menopauzy (4 godziny),
d) zajęcia sportowe na sali gimnastycznej (fitness, joga lub inne - 50 godzin), nordic walking w terenie (3 treningi x 2 godz. x 2 grupy),
e) warsztaty wizażu ( 2 x 4 godziny),
f) warsztaty kosmetyczne (2 x 4 godziny x 2 grupy).
Rekrutację do zajęć przeprowadza realizator zadania w porozumieniu z Radą Osiedla Śródmieście.
4) Zajęcia rekreacyjno-zdrowotne dla osób 50+ polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu (1x w tygodniu x 6 miesięcy) na terenie osiedla Wójtowa Wieś zajęć rekreacyjno-zdrowotnych dla 30 osób (50+) ukierunkowanych na:
a) wzmocnienie kręgosłupa,
b) poprawę siły mięśni,
c) ćwiczenia równowagi,
d) ćwiczenia rozciągające i wytrzymałościowe.
Rekrutację do zajęć przeprowadza realizator zadania w porozumieniu z Radą Osiedla Wójtowa Wieś.
5) Ćwiczenia gimnastyczne dla seniorów z zastosowaniem pierścieni Smovey polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu na terenie osiedla Stare Gliwice ćwiczeń gimnastycznych z zastosowaniem pierścieni wibrujących „Smovey” dostosowanych do kondycji i wieku uczestników (60+). Liczba osób do ćwiczeń – ok. 20, ćwiczenia 1 x w tygodniu w okresie 6 miesięcy.
Rekrutację do uczestnictwa w zajęciach przeprowadza realizator zadania w porozumieniu z Radą Osiedla Stare Gliwice.

III. Kryteria oceny ofert
1. Kryteria
1) formalne
a) czy oferta została złożona przez uprawniony podmiot,
b) czy oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,
c) czy oferta została złożona na właściwym formularzu,
d) czy oferta  została podpisana przez osoby do tego uprawnione,
e) czy oferta zawiera wymagane załączniki,
f) czy zadanie, na które została złożona oferta jest zgodne z celami statutowymi lub przedmiotem działalności Podmiotu składającego ofertę.
2) merytoryczne 
a) czy zakres realizacji zadania jest zgodny z warunkami jego realizacji określonymi w ogłoszeniu (0-5),
b) czy zasoby kadrowe i rzeczowe są adekwatne do zakresu realizacji zadania i zgodne z wymogami określonymi w konkursie (0-5),
c) czy kalkulacja kosztów jest adekwatna do zakresu realizacji zadania (0-5).
2. Decyzję w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert oraz wysokości przyznanych środków dla oferentów poszczególnych zadań na podstawie opinii komisji konkursowej podejmuje Prezydent Miasta Gliwice w formie zarządzenia.

IV. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty 
1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie do dnia:
a) 24 marca 2017 r. do godz. 12.00 - dla modułu 1 i 2,
b) 6 kwietnia 2017 r. do godz. 17.00 - dla modułu 3, 4 i 5,
w wersji papierowej w zamkniętej kopercie opatrzonej adresem oferenta (pieczęć) z dopiskiem: „Konkurs ofert  na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2017 r. Moduł nr … (numer modułu na który składana jest oferta)” w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21. Oferty należy składać na pojedyncze moduły.
2. W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.
3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia, o czym Oferent zostanie powiadomiony pisemnie.

V. Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 dni licząc od dnia następującego po dniu posiedzenia Komisji.

VI. Termin i sposób ogłoszenia wyników
Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

VII. Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert
1. Oferentom przysługuje prawo do odwołania się od decyzji wyboru oferty w terminie do 3 dni od daty opublikowania informacji o wynikach konkursu.
2. Odwołanie musi być pisemne, zawierać umotywowane uzasadnienie.
3. Wniesienie odwołania po terminie lub złożenie przez podmiot do tego nie upoważniony skutkuje odrzuceniem odwołania bez rozpatrzenia.

VIII. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty
1. Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę.
2. Oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych.
3. Oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki i zobowiązanie się do utrzymania ww. rachunku do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym.
5. Oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.

IX. Informacja o możliwości odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert,
2) przedłużenia terminu na złożenie ofert i rozstrzygnięcia konkursu ofert,
3) unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn,
4) negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania.

X. Pozostałe informacje
1. Realizatorzy poszczególnych zadań nie mogą pobierać opłat od uczestników zajęć.
2. Po rozstrzygnięciu konkursu ofert z wyłonionymi realizatorami zadania zawierane są umowy. Ramowy wzór umowy stanowi zał. nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego (jeśli kwota dofinansowania jest inna od wnioskowanej).

Załącznik nr 2 - wzór oferty

Załącznik nr 3 - wzór umowy


Okres publikacji ogłoszenia : od 16-03-2017 00:00:00 do 31-01-2028 23:59:59


 liczba odsłon strony: 19 924 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP