Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2017 r. - ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE 

plik rss Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2017 r. - ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNEwydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego miasta Gliwice w 2017 roku (2)


ZARZĄDZENIE NR PM-4522/17
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z 15 maja 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego miasta Gliwice w 2017 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 32 ust 1 art. 4 ust 1 pkt 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 13 ust 3 oraz art. 14 ustawy z 15 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1916)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego.
§ 2. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie zdrowia publicznego wraz z załącznikiem nr 1 zamieścić na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, a z załącznikami nr 1, nr 2 i nr 3 zamieścić w „Miejskim Serwisie Internetowym - Gliwice” oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia będzie pełnił zastępca prezydenta właściwy w zakresie zdrowia i spraw społecznych.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr PM- 4522/17
Prezydenta Miasta Gliwice z 15 maja 2017 r.


OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO W 2017 r.

§ 1. Przedmiot konkursu - moduły
1. Projekt edukacyjno-zdrowotny dla kobiet w okresie menopauzy.
2. Zajęcia rekreacyjno-zdrowotne dla osób 50+.
3. Ćwiczenia gimnastyczne dla seniorów z zastosowaniem pierścieni Smovey.
§ 2. Wysokość środków na realizacje wszystkich modułów: 30 060 złotych.
§ 3. Termin i warunki realizacji zadań
1. Realizacja zadań powinna rozpocząć się i zakończyć w 2017 roku.
2. Do konkursu mogą przystąpić podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)
3. Oferent powinien dysponować doświadczoną i wykwalifikowaną kadrą do wykonania zadania, gwarantującą wysoką jakość realizacji zadania oraz powinien wykazać się doświadczeniem w realizacji zadań o tym samym charakterze.
4. Zadania będą realizowane przy użyciu odpowiedniego sprzętu, który pozwala na prowadzenie działalności objętej danym zadaniem publicznym
5. Wydatki związane z realizacją zadania publicznego będą ponoszone efektywnie i oszczędnie.
6. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zamieszczenia we wszystkich materiałach, publikacjach i ogłoszeniach logo Miasta Gliwice wraz z informacją, że zadanie jest finansowane ze środków Gminy.
7. Zasady przygotowania oferty:
1) oferta winna być sporządzona na formularzu ofertowym, który stanowi zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia i jest dostępny na stronie: http://bip.gliwice.eu
2) wszystkie strony oferty wraz z załącznikami winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta. Każdą stronę oferty wraz
z załączonymi dokumentami należy opatrzyć kolejnym numerem,
3) oferta musi zawierać wszystkie wskazane w jej treści informacje i powinna być sporządzona w sposób przejrzysty i czytelny. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
8. Szczegółowe warunki realizacji zadania
1) Projekt edukacyjno-zdrowotny dla kobiet w okresie menopauzy-zorganizowanie i przeprowadzenie na terenie osiedla Śródmieście zajęć dla kobiet obejmujących następujące bloki tematyczne:
a. spotkanie z endokrynologiem (2 spotkania),
b. spotkanie z dietetykiem (2 spotkania),
c. spotkanie z psychologiem (2 spotkania),
d. zajęcia sportowe na sali gimnastycznej (fitness, joga lub inne - 50 godzin),
e. zajęcia nordic walking w terenie (12 treningów),
f. warsztaty wizażu ( 2 spotkania),
g. porady kosmetyczne (2 spotkania).
Rekrutację do zajęć przeprowadza realizator zadania w porozumieniu z Radą Osiedla Śródmieście.
2) Zajęcia rekreacyjno-zdrowotne dla osób 50+ polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu min. 24 treningów rekreacyjno-zdrowotnych na terenie osiedla Wójtowa Wieś dla min. 30 osób ukierunkowanych na wzmocnienie kręgosłupa, poprawę siły mięśni, ćwiczenia równowagi, ćwiczenia rozciągające i wytrzymałościowe.
Rekrutację do zajęć przeprowadza realizator zadania w porozumieniu z Radą Osiedla Wójtowa Wieś.
3) Ćwiczenia gimnastyczne dla seniorów z zastosowaniem pierścieni Smovey polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu na terenie osiedla Stare Gliwice min. 24 treningi dla 20 osób /grupę z zastosowaniem ww. pierścieni.
Rekrutację do uczestnictwa w zajęciach przeprowadza realizator zadania w porozumieniu z Radą Osiedla Stare Gliwice.
§ 4. Kryteria oceny ofert
1. Kryteria
1) formalne
a. czy oferta została złożona przez uprawniony podmiot,
b. czy oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,
c. czy oferta została złożona na właściwym formularzu,
d. czy oferta została podpisana przez osoby uprawnione wskazane w dokumentach rejestrowych,
e. czy oferta zawiera wymagane załączniki,
f. czy zadanie, na które została złożona oferta jest zgodne z celami statutowymi lub przedmiotem działalności Podmiotu składającego ofertę,
2) merytoryczne
a. czy zakres realizacji zadania jest zgodny z warunkami jego realizacji określonymi w ogłoszeniu (0-5),
b. czy zasoby kadrowe i rzeczowe są adekwatne do zakresu realizacji zadania i zgodne z wymogami określonymi w konkursie (0-5),
c. czy kalkulacja kosztów jest adekwatna do zakresu realizacji zadania (0-5).
2. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 8, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów to 15.
3. Decyzję w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert oraz wysokości przyznanych środków dla oferentów poszczególnych zadań na podstawie opinii komisji konkursowej podejmuje Prezydent Miasta Gliwice w formie zarządzenia.
§ 5. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
1. Oferty wraz z załącznikami należy składać w terminie do dnia 24 maja 2017 r. w wersji papierowej w zamkniętej kopercie opatrzonej adresem oferenta (pieczęć) z dopiskiem: „Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2017 r. Moduł nr … (numer modułu na który składana jest oferta)” w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21. Oferty należy składać na pojedyncze moduły.
2. W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.
3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia, o czym Oferent zostanie powiadomiony pisemnie.
§ 6. Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 dni licząc od dnia następującego po dniu posiedzenia Komisji.
§ 7. Termin i sposób ogłoszenia wyników
Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
§ 8. Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert
1. Oferentom przysługuje prawo do odwołania się od decyzji wyboru oferty w terminie do 3 dni od daty opublikowania informacji o wynikach konkursu.
2. Odwołanie musi być pisemne, zawierać umotywowane uzasadnienie.
3. Wniesienie odwołania po terminie lub złożenie przez podmiot do tego nie upoważniony skutkuje odrzuceniem odwołania bez rozpatrzenia.
§ 9. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty
1. Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących.
2. Oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych.
3. Oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki i zobowiązanie się do utrzymania ww. rachunku do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym.
5. Oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.
§ 10. Informacja o możliwości odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert,
2) przedłużenia terminu na złożenie ofert i rozstrzygnięcia konkursu ofert,
3) unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn,
4) negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania.
§ 11. Pozostałe informacje
1. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
2. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wskazanej w ofercie.
3. Realizatorzy poszczególnych zadań nie mogą pobierać opłat od uczestników zajęć.
4. Po rozstrzygnięciu konkursu ofert z wyłonionymi realizatorami zadania zawierane są umowy. Ramowy wzór umowy stanowi zał. nr 3 do niniejszego zarządzenia.
5. Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego (jeśli kwota dofinansowania jest inna od wnioskowanej).

 

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3


Okres publikacji ogłoszenia : od 16-05-2017 00:00:00 do 31-12-2022 22:59:59


 liczba odsłon strony: 19 796 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP