Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2017 r. - ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE 

plik rss Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2017 r. - ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNEwydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie organizacji opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka na przełomie 2017/2018 r. (II edycja)


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr PM-4662/17
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 20.06.2017 r.

 

PREZYDENT MIASTA GLIWICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO MIASTA GLIWICE
W DZIEDZINIE ORGANIZACJI OPIEKI NAD DZIEĆMI
SPRAWOWANEJ W FORMIE ŻŁOBKA
NA PRZEŁOMIE 2017/2018 R.


§ 1. Rodzaj zadania publicznego
1. Rodzaj zadania: Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka.
2. Zadanie obejmuje w szczególności:
1) zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
2) zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do wieku dziecka;
4) zapewnienie dzieciom wyżywienia.
§ 2.  Podmioty uprawnione do składania ofert
1. Do złożenia oferty uprawnione są podmioty wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzące żłobek, tj:
1) osoby fizyczne;
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
2. Żłobek winien być wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gliwice.
§ 3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
1. Na realizację zadania w okresie od 01.09.2017 r. do 31.09.2018 r. miasto Gliwice przeznacza kwotę 531.864,00 zł, w tym:
1) kwotę 159.624,00 zł na realizację zadania w okresie 01.09.-31.12.2017 r.
2) kwotę 372.240,00 zł na realizację zadania w okresie 01.01.-31.08.2018 r.
§ 4. Zasady przyznawania dotacji
1. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia realizacji zadania.
2. Dotowane z budżetu miasta może być zadanie realizowane na terenie miasta Gliwice i na rzecz jego mieszkańców.
3. Środki finansowe przyznane podmiotowi na realizację zadania w dziedzinie
organizacji opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki bieżące związane z realizacją zadania z wyłączeniem:
1) wydatków na remonty i inwestycje,
2) wydatków na zakup środków trwałych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz licencji i oprogramowania,
3) wydatków na organizację opieki nad dziećmi niespełniających warunku określonego w ust. 2,
4) deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
5) kosztów powstałych przed datą realizacji zadania.
4. Wartość miesięcznego dofinansowania do organizacji opieki nad dzieckiem zapisanego do żłobka nie może przekroczyć kwoty 500,00 zł. W przypadku funkcjonowania instytucji przez niepełny miesiąc kalendarzowy, dotacja przysługuje w kwocie zmniejszonej proporcjonalnie do ilości dni niefunkcjonowania w danym miesiącu, pod warunkiem funkcjonowania instytucji przez minimum 15 dni (kalendarzowych).
5. Suma miesięcznego świadczenia pieniężnego i rzeczowego pobieranego od rodzica/opiekuna dziecka oraz dotacji Miasta przypadającej na organizację opieki nad dzieckiem w tym okresie nie może przekroczyć kwoty 1.300,-zł. Jeżeli oferent przewiduje pobieranie świadczeń rzeczowych od adresatów zadania to nie mogą być one zamienione za świadczenie pieniężne.
6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w kwocie określonej w ofercie. Kwota przyznanej dotacji może być inna niż wnioskowana.
7. Przyznając dotację, Prezydent Miasta może wskazać pozycje z kosztorysu zadania, które zostaną objęte dofinansowaniem z budżetu miasta Gliwice.
§ 5. Termin i warunki składania ofert, w tym wymagane dokumenty 
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty, zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia.
2. Oferta musi zawierać wszystkie wskazane w jej treści informacje, w szczególności:
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego
do realizacji;
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, z uwzględnieniem następujących wytycznych:
a. w rozdz. IV pkt 8 - każdy rodzaj kosztu należy ująć w osobnej pozycji,
b. w rozdz. IV pkt 8 i pkt 9 - nie należy wykazywać przewidywanego zysku,
c. w rozdz. IV pkt 14 – wykazać wartość przewidywanego miesięcznego zysku,
d. w rozdz. IV pkt 10 - wykazać m.in. wysokość miesięcznego kosztu przypadający na 1 miejsce, wysokość opłaty pobieranej od rodzica/opiekuna dziecka oraz ewentualnego wkładu rzeczowego;
4) informację o wcześniejszej działalności w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
3. Podane informacje powinny umożliwić ocenę zadania zgodnie z kryteriami oceny podanymi w ogłoszeniu.
4. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
1) dokument potwierdzający pozytywną opinię komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz pozytywną opinię właściwego państwowego inspektora sanitarnego odnośnie spełniania przez lokal, w którym prowadzony jest żłobek wymagań lokalowych i sanitarnych – w przypadku zaoferowania większej liczby miejsc niż wskazano w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych;
2) kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem – w przypadku, gdy oferent jest spółką prawa handlowego,
3) w przypadku, gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji;
4) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów);
5) dokumenty (umowy, oświadczenia) potwierdzające współpracę z partnerami, (w przypadku realizacji zadania z partnerami);
5. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną określając jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Podmioty te określają sposób ich reprezentacji wobec organu administracji publicznej.
6. Oryginały dokumentów winny być podpisane przez osoby upoważnione, a kserokopie dokumentów załączone do oferty powinny być potwierdzone za „zgodność z oryginałem” na każdej stronie.
7. Oferty niespełniające wymogów wskazanych w ust. 1-6 będą odrzucane.
8. Oferty na realizację wyżej wymienionego zadania należy składać w formie pisemnej pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia w nieprzekraczalnym terminie do 14.07.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21 w biurze podawczym lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21. W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
§ 6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert
1. Wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu ich składania.
2. Oferty złożone do konkursu są opiniowane przez komisję konkursową powołaną
przez Prezydenta Miasta w drodze zarządzenia.
3. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Prezydenta Miasta oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie ofert.
4. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.
5. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadania, którego konkurs dotyczy.
6. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) dotyczące wyłączenia pracownika.
7. Organ administracji publicznej przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia możliwość realizacji zadania biorąc pod uwagę opinię komisji konkursowej, która ocenia oferty w oparciu o następujące kryteria:
1) merytoryczne – ocena oferty opiekuńczej, pielęgnacyjnej i edukacyjnej (oceniane w skali: 0-4),
2) społeczne – ocena wysokości świadczenia pieniężnego pobieranego od rodziców/opiekunów dziecka z uwzględnieniem ewentualnego wymaganego od rodziców/opiekunów świadczenia rzeczowego (oceniane w skali: 0-6),
3) finansowe – ocena kosztów realizacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonania oraz udziału środków własnych oraz z innych źródeł finansowania (oceniane w skali: 0-5),
4)  organizacyjne – ocena posiadanych zasobów kadrowych (kwalifikacje, uprawnienia) i lokalowych (oceniane w skali: 0-3)
5) analiza dotychczasowego wykonywania i rozliczania zadań zlecanych przez Miasto Gliwice (oceniane w skali: 0-2).
8. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi po 1 pkt w każdej z kategorii określonych w ust. 7. Pierwszeństwo do otrzymania dotacji ma oferta, która uzyskała największą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów to 20.
9. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta Gliwice po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, uwzględniając wpływ środków finansowych z innych źródeł publicznych na wysokość opłaty pobieranej od rodziców/opiekunów dziecka. Decyzja zostaje podjęta w formie zarządzenia i jest ostateczna.
10. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest decyzją administracyjną i nie podlega zaskarżeniu.
11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze ofert, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
§ 7. Termin i warunki realizacji zadania
1. Realizacja zadania powinna mieścić się w okresie od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.
2. Podmioty, którym przyznano dotację, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie o wsparcie realizacji zadania.
3. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy dotacyjnej przed datą rozpoczęcia realizacji zadania z zachowaniem formy pisemnej. Wzór umowy określony jest w załączniku nr 3 do zarządzenia.
4. Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy jest dostosowanie kalkulacji przewidywanych kosztów do wysokości przyznanej dotacji i dostarczenie jej wraz z zaktualizowanym harmonogramem i opisem poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego (w przypadku przyznania dotacji w kwocie niższej niż wskazano w ofercie) do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych - niezwłocznie po ogłoszeniu konkursu, jednak nie później niż 21 dni przed datą rozpoczęcia zadania określonego w ofercie, pod rygorem rezygnacji z dotacji. Jeżeli termin rozpoczęcia realizacji zadania jest krótszy niż 21 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu – dokument składa się niezwłocznie.
5. Umowa o wsparcie realizacji zadania zostanie zawarta bez zbędnej zwłoki po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich środków w budżecie gminy.
6. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy składające ofertę wspólną, załączają do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego umowę zawartą między nimi, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego. Podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z zawartej umowy.
7. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, chyba że umowa ta zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.
8. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania, zgodnego ze wzorem określonym w załączniku do umowy.
9. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania publicznego. Organ administracji publicznej ma prawo wezwać do złożenia w roku budżetowym częściowych sprawozdań z wykonania zadania publicznego nie wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia wezwania.
10. Organ administracji publicznej zlecający zadanie publiczne ma prawo kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności prawo oceny i kontroli: stopnia realizacji zadania, efektywności rzetelności i jakości wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.
§ 8. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju
1. W okresie:
1) 01.01-31.12.2016 r. przekazano dotacje w wysokości 692.840,00 zł,
2) 01.01-31.05.2017 r. przekazano dotacje w wysokości 400.680,00 zł.
2. Nie przekazano dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 9. Informacje dodatkowe
1. Informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (tel. 32/238-54-33).
2. Organ administracji publicznej unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli nie złożono żadnej oferty lub gdy żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w powyższym ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

 

Załączniki:

 

Wzór oferty

 

Aktualizacja opisu zadania, harmonogramu i kosztorysu

 

Wzór umowy i sprawozdania


Okres publikacji ogłoszenia : od 23-06-2017 00:00:00 do 03-02-2028 23:59:58


 liczba odsłon strony: 18 091 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP