Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2017 r. - EDUKACJA 

plik rss Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2017 r. - EDUKACJAwydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych miasta Gliwice w dziedzinie edukacji w 2017 roku


ZARZĄDZENIE NR PM–3783/16
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z 30 listopada 2016 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Gliwice w dziedzinie edukacji w 2017 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. DzU z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. DzU z 2016 r., poz. 1817)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych miasta Gliwice w dziedzinie edukacji w 2017 roku.
§ 2. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Gliwice w dziedzinie edukacji w 2017 roku, wraz z załącznikiem zamieścić w „Miejskim Serwisie Internetowym-Gliwice”, Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
§ 3. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest naczelnik Wydziału Edukacji.
§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełnię osobiście.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do zarządzenia nr PM-3783/16
Prezydenta Miasta Gliwice z 30 listopada 2016 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA GLIWICE
W DZIEDZINIE EDUKACJI W ROKU 2017

§ 1. Rodzaj zadania publicznego:
wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w ramach którego realizowane będzie następujące przedsięwzięcie:
Wychowanie dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem priorytetu: organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem edukacji artystycznej i sportowej.

§ 2. Podmioty uprawnione do składania ofert:
Prowadzące działalność statutową w dziedzinie edukacji:
1. organizacje pozarządowe;
2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

§ 3. Wysokość środków publicznych:
1. Na realizację ww. zadań w 2017 roku miasto Gliwice przeznacza kwotę 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Kwota wymieniona w ust. 1 wynika z projektu uchwały budżetowej i może ona ulec zmianie po podjęciu przez Radę Miasta w Gliwicach uchwały budżetowej na rok 2017.

§ 4. Zasady przyznawania dotacji:
1. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia lub powierzenia realizacji zadania.
2. Dotowane z budżetu miasta Gliwice mogą być zadania realizowane na terenie miasta Gliwice lub na rzecz jego mieszkańców.
3. Środki finansowe przyznane podmiotowi na realizację zadania w dziedzinie edukacji mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania i nie mogą być przeznaczone na finansowanie:
a. realizacji projektów finansowanych z budżetu miasta Gliwic z innego tytułu;
b. deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
c. kosztów powstałych przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji;
d. zakupu środków trwałych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz licencji i oprogramowań;
e. działalności gospodarczej, politycznej, religijnej.
4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w kwocie określonej w ofercie. Kwota przyznanej dotacji może być inna niż wnioskowana.
5. Przyznając dotację, Prezydent Miasta może wskazać pozycje z kosztorysu zadania, które zostaną objęte dofinansowaniem z budżetu miasta Gliwice.

§ 5. Termin i warunki składania ofert, w tym wymagane dokumenty:
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty, zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (DzU z 2016 r., poz. 1300).
2. Oferta musi zawierać wszystkie wskazane w jej treści informacje, w szczególności:
a. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, zgodny z rodzajem przedsięwzięć wskazanych w ogłoszeniu konkursowym;
b. termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
c. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
d. informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
e. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
f. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
3. Podane informacje powinny umożliwić ocenę zadania zgodnie z kryteriami oceny podanymi w ogłoszeniu.
4. W ofercie nie należy wskazywać dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego (cz. IV pkt 5 „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”) oraz kosztów wkładu rzeczowego w kalkulacji przewidywanych kosztów (cz. IV pkt 8 kolumna zatytułowana „z wkładu rzeczowego”)
5. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
a. w przypadku, gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru, ewidencji;
b. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów) /za udzielone pełnomocnictwo należy uiścić opłatę skarbową/;
c. dokumenty (umowy, oświadczenia) potwierdzające współpracę z partnerami (w przypadku realizacji zadania z partnerami).
6. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną, określając, jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Podmioty te określają sposób ich reprezentacji wobec organu administracji publicznej.
7. Oryginały dokumentów winny być podpisane przez osoby upoważnione, a kserokopie dokumentów załączone do oferty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie.
8. Oferty niespełniające wymogów wskazanych w punktach 1-7 będą odrzucane.
9. Oferty na realizację wyżej wymienionego zadania należy składać w formie pisemnej pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia w nieprzekraczalnym terminie do 27 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21 lub w filii Urzędu Miejskiego w Gliwicach ul. Jasna 31A w biurze podawczym lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

§ 6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:  
1. Wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu ich składania.
2. Oferty złożone do konkursu są opiniowane przez komisję konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta w drodze zarządzenia.
3. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Prezydenta Miasta oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie ofert.
4. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby będą podlegać wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.
5. Komisja konkursowa może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
6. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. DzU z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
7. Organ administracji publicznej przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy biorąc pod uwagę opinię komisji konkursowej, która ocenia oferty w oparciu o następujące kryteria:
1) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta (-ów) – dysponowanie zasobami rzeczowymi, odpowiednimi do realizacji zadania, jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent (-ci) będzie realizował zadanie publiczne (ocena w skali od 0 do 5 punktów),
2) dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców Gliwic, przewidywana liczba odbiorców oraz zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach zadania (ocena w skali od 0 do 5 punktów),
3) ocena proponowanej kalkulacji kosztów – ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędnego wykorzystania oraz efektywności wykonania, udziału środków własnych i środków pochodzących z innych źródeł (ocena w skali 0 do 5 punktów),
4) planowany wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (ocena w skali od 0 do 4 punktów),
5) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych pod kątem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków w latach poprzednich (ocena w skali od 0 do 3 punktów).
8. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 13, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów to 22.
9. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta Gliwice po zapoznaniu się
z opinią komisji konkursowej. Decyzja zostaje podjęta w formie zarządzenia i jest ostateczna.
10. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest decyzją administracyjną i nie podlega zaskarżeniu.
11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze ofert, poprzez zamieszczenie w „Miejskim Serwisie Internetowym-Gliwice”, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

§ 7. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Realizacja zadania powinna rozpocząć się i zakończyć w 2017 roku.
2. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którym przyznano dotację, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie odpowiednio
o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.
3. Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy jest złożenie w Wydziale Edukacji właściwych załączników:
1) oświadczenia o stanie faktycznym i prawnym dotowanego podmiotu
2) dostosowanej kalkulacji przewidywanych kosztów do wysokości przyznanej dotacji, zaktualizowanego harmonogramu oraz zaktualizowanego opisu poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania - niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu, jednak nie później niż 21 dni przed datą rozpoczęcia zadania określonego w ofercie. W przypadku niedochowania terminu Prezydent Miasta może odstąpić od podpisania umowy. Jeżeli termin rozpoczęcia realizacji zadania jest krótszy niż 21 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu – powyższe dokumenty składa się niezwłocznie.
4. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy dotacyjnej przed datą rozpoczęcia realizacji zadania z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (DzU z 2016 r., poz. 1300). Umowa o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego zawierana jest bez zbędnej zwłoki po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów.
5. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy składające ofertę wspólną, załączają do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego umowę zawartą między nimi, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego. Podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z zawartej umowy.
6. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy o wsparcie lub o powierzenie realizacji zadania publicznego, chyba, że umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.
7. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania, zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (DzU z 2016 r., poz. 1300).
8. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania publicznego. Organ administracji publicznej ma prawo wezwać do złożenia w roku budżetowym częściowych sprawozdań z wykonania zadania publicznego nie wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia wezwania.
9. Organ administracji publicznej zlecający zadanie publiczne ma prawo kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności prawo oceny i kontroli: stanu realizacji zadania, efektywności rzetelności i jakości wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

§ 8. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju:  
- W roku 2016 na realizację zadań publicznych miasta w zakresie edukacji przekazano kwotę 137 228,00 zł (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych 00/100).
- W roku 2015 na realizację zadań publicznych miasta w zakresie edukacji przekazano kwotę 124 465,20 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć złotych 20/100).

§ 9. Informacje dodatkowe:
1. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Wydział Edukacji (tel. 32/338-67-74) oraz Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych w Gliwicach (tel. 32/238-81-67, e-mail: inkubator@gcop.gliwice.pl).
2. Konsultacji w zakresie sporządzania dokumentacji do konkursu udziela Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych w Gliwicach, tel. 32/238-81-67, e-mail: inkubator@gcop.gliwice.pl.
3. Organ administracji publicznej unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli nie złożono żadnej oferty lub gdy żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w powyższym ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

Wzór oferty do pobrania:
http://www.bip.gliwice.eu/pub/html/um/files/owdpp.docx


Okres publikacji ogłoszenia : od 02-12-2016 00:00:00 do 31-12-2022 23:59:59


 liczba odsłon strony: 24 761 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP