Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2017 r. - SPORT 

plik rss Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2017 r. - SPORTwydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Organizacja mityngu lekkoatletycznego na arenie przy ul. Syriusza w Gliwicach” w 2017 r.


ZARZĄDZENIE NR PM – 4814/17
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z dnia 14 lipca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Organizacja mityngu lekkoatletycznego na arenie przy ul. Syriusza w Gliwicach” w 2017 r.
§ 2. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wraz z załącznikiem zamieścić w „Miejskim Serwisie Internetowym – Gliwice”, Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
§ 3. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest Naczelnik Wydziału Kultury
i Promocji Miasta.
§ 4. Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia będę pełnił osobiście.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr PM–4814/17
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 14 lipca 2017 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO MIASTA GLIWICE W DZIEDZINIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ REALIZOWANEGO W 2017 R.

§ 1. Rodzaj zadania publicznego: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w ramach którego realizowane będzie następujące przedsięwzięcie
1. Organizacja mityngu lekkoatletycznego na arenie przy ul. Syriusza w Gliwicach.

§ 2. Podmioty uprawnione do składania ofert
Prowadzące działalność statutową w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
1. organizacje pozarządowe;
2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3. Wysokość środków publicznych
1. Na realizację ww. zadania w 2017 r. Miasto Gliwice przeznacza kwotę 170 000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Kwota wymieniona w ust. 1 wynika z uchwały budżetowej podjętej przez Radę Miasta Gliwice na rok 2017.

§ 4. Zasady przyznawania dotacji
1. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia lub powierzenia.
2. Wsparcie realizacji przedsięwzięcia następuje w przypadku, gdy Zleceniobiorca zobowiąże się do wykorzystania innych środków finansowych niż dotacja. Powierzenie w przypadku, gdy Zleceniobiorca nie będzie deklarował wykorzystania środków finansowych innych niż dotacja.
3. Dotowane z budżetu Miasta Gliwice mogą być zadania realizowane na terenie miasta Gliwice lub na rzecz jego mieszkańców.
4. Środki finansowe przyznane podmiotowi na realizację zadania w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania i nie mogą być przeznaczone na finansowanie:
a. realizacji projektów finansowanych z budżetu miasta Gliwice z innego tytułu;
b. deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
c. kosztów powstałych przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji;
d. zakupu środków trwałych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz licencji i oprogramowań;
e. działalności gospodarczej, politycznej, religijnej.
5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w kwocie określonej w ofercie. Kwota przyznanej dotacji może być inna niż wnioskowana.
6. Przyznając dotację, Prezydent Miasta może wskazać pozycje z kosztorysu zadania, które zostaną objęte dofinansowaniem z budżetu miasta Gliwice.

§ 5. Termin i warunki składania ofert, w tym wymagane dokumenty
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów oferty i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300).
2. Oferta musi zawierać wszystkie wskazane w jej treści informacje, w szczególności:
a. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, zgodny z rodzajem przedsięwzięć wskazanych w ogłoszeniu konkursowym;
b. termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
c. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
d. informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
e. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
f. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
3. Podane informacje powinny umożliwić ocenę zadania zgodnie z kryteriami oceny podanymi w ogłoszeniu.
4. W ofercie nie należy wskazywać dodatkowych informacji dotyczących realizacji zadania publicznego (część IV punkt 5 „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”) oraz kosztów wkładu rzeczowego w kalkulacji przewidywanych kosztów (kolumna „Z wkładu rzeczowego” – część IV punkt 8 „Kalkulacja przewidywanych kosztów”).
5. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
a. w przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru/ ewidencji;
b. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających oferty niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru/ewidencji
– dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów) (za udzielone pełnomocnictwo należy uiścić opłatę skarbową);
c. w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia umowy lub statutu spółki;
6. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną, określając, jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podmioty te określają sposób ich reprezentacji wobec organu administracji publicznej.
7. Kalkulacja kosztów planowanych do pokrycia z dotacji powinna uwzględniać przede wszystkim wydatki kwalifikowane:
a. koszty związane z udziałem w zawodach czołowych polskich zawodników udokumentowane fakturami VAT,
b. zakup drobnych nagród rzeczowych, pamiątkowych koszulek oraz pucharów, medali, dyplomów, statuetek i pater – o wartości jednostkowej do 250,00 zł brutto,
c. zabezpieczenie techniczne imprezy (biuro zawodów, komisja techniczna
i sędziowska, elektroniczny pomiar czasu, wynajem urządzeń i pomieszczeń koniecznych do sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia imprezy, ochrona zawodów, spiker),
d. obsługa medyczna,
e. usługi fotograficzne i wideofilmowanie,
f. zakup napojów oraz wyżywienie dla zawodników i zaproszonych gości,
g. obsługa finansowa i administracyjna, opłaty telekomunikacyjne i internetowe, pocztowe, bankowe, materiały biurowe, kserograficzne bezpośrednio związane z realizacją zadania.
8. Oryginały dokumentów winny być podpisane przez osoby upoważnione, a kserokopie dokumentów załączone do oferty powinny być potwierdzone za „zgodność z oryginałem” na każdej stronie.
9. Oferty niespełniające wymogów wskazanych w punktach (1-8) będą odrzucane.
10. Oferty na realizację wyżej wymienionego zadania należy składać w formie pisemnej pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia w nieprzekraczalnym terminie do 7 sierpnia 2017 r. w biurze podawczym siedziby Urzędu Miejskiego w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21 lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21.
W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

§ 6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert
1. Wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu ich składania.
2. Oferty złożone do konkursu są opiniowane przez komisję konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta w drodze zarządzenia.
3. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Prezydenta Miasta oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie ofert.
4. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.
5. Komisja konkursowa może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
6. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
7. Organ administracji publicznej przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorąc pod uwagę opinię komisji konkursowej, która ocenia oferty w oparciu o następujące kryteria:
a. merytoryczne – ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez podmiot oraz proponowanej jakości wykonania zadania oraz dostępności dla mieszkańców; (0-15)
b. społeczne – ocena planowanego wkładu osobowego w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków; (0-10)
c. finansowe – ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, z uwzględnieniem udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego; (0-10)
d. organizacyjne – ocena planowanego wkładu rzeczowego, kwalifikacji osób, przy udziale których podmiot będzie realizować zadanie publiczne, współudział w projekcie partnerów (projekty partnerskie organizacji); (0-10)
e. analiza dotychczasowego wykonywania i rozliczania zadań zlecanych przez Miasto Gliwice – analiza i ocena realizacji zadań publicznych pod kątem rzetelności, terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. (0-5)
8. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 26, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów to 50.
9. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta Gliwice po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. Decyzja zostaje podjęta w formie zarządzenia i jest ostateczna.
10. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest decyzją administracyjną i nie podlega zaskarżeniu.
11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze ofert poprzez zamieszczenie w „Miejskim Serwisie Internetowym-Gliwice”, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

§ 7. Termin i warunki realizacji zadania
1. Zadanie powinno być realizowane w terminie od 16 sierpnia do 31 października 2017 r.
2. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którym przyznano dotację, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego, zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie odpowiednio o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.
3. Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy jest złożenie właściwych załączników:
a. oświadczenia o stanie faktycznym i prawnym dotowanego podmiotu;
b. zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, zaktualizowanego harmonogramu oraz zaktualizowanego opisu poszczególnych działań.
Dokumenty należy dostarczyć do Wydziału Kultury i Promocji Miasta – niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu, jednak nie później niż 21 dni przed datą rozpoczęcia zadania określonego w ofercie. W przypadku niedochowania powyższego terminu Prezydent Miasta Gliwice może odstąpić od podpisania umowy. Jeżeli termin rozpoczęcia realizacji zadania jest krótszy niż 21 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, powyższe dokumenty składa się niezwłocznie.
4. Umowa o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego zawierana jest bez zbędnej zwłoki po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów.
5. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy dotacyjnej przed datą rozpoczęcia realizacji zadania z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300).
6. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy składające ofertę wspólną, załączają do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego umowę zawartą między nimi, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego. Podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z zawartej umowy.
7. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy o wsparcie lub o powierzenie realizacji zadania publicznego, chyba że umowa ta zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.
8. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania, zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów oferty i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300).
9. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania publicznego. Organ administracji publicznej ma prawo wezwać do złożenia w roku budżetowym częściowych sprawozdań z wykonania zadania publicznego nie wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku niezłożenia sprawozdań w terminie organ administracji publicznej wzywa pisemnie do ich złożenia. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje uznaniem dotacji za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem.
10. Organ administracji publicznej zlecający zadanie publiczne ma prawo kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności prawo oceny i kontroli: stanu realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

§ 8. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju
W roku 2017 na realizację zadań publicznych miasta w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przekazano kwotę 335 575,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć zł 00/100).
W roku 2016 na realizację zadań publicznych miasta w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej przekazano kwotę 605 179,00 zł (słownie: sześćset pięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100).

§ 9. Informacje dodatkowe
1. Formularz oferty realizacji zadania publicznego jest dostępny na stronie internetowej Miasta Gliwice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Wydział Kultury i Promocji Miasta (tel. 32/239-12-11, 32/238-54-44) oraz Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych w Gliwicach (tel. 32/238-81-67, mail: inkubator@gcopgliwice.pl).
3. Konsultacji w zakresie sporządzania dokumentacji do konkursu udziela Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych w Gliwicach (tel. 32/238-81-67, mail: inkubator@gcopgliwice.pl).
4. Organ administracji publicznej unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli nie złożono żadnej oferty lub gdy żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w powyższym ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

Dokumenty do pobrania:

Oferta realizacji zadania publicznego


Okres publikacji ogłoszenia : od 17-07-2017 00:00:00 do 30-09-2024 23:59:59


 liczba odsłon strony: 18 093 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP