Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

Wysoki kontrast

Budżet obywatelski 

wydruk do pliku pdf
<-powrót

Numer wniosku:
008
Nazwa zadania zaproponowana przez wnioskodawcę:
Kompleksowy remont nawierzchni drogi dojazdowej przy ul. Daszyńskiego 208
Nazwa zadania do publikacji:

Nazwa osiedla:
Wójtowa Wieś


Wnioskowana do remontu droga dojazdowa jest zlokalizowana na działkach nr 599, 827 obr. Przedmieście będących własnością Gminy Gliwice. Dla tego terenu obowiązują zapisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenów związanych bezpośrednio z rozwojem układu komunikacyjnego w Gliwicach, położonych wzdłuż południowo-zachodniej obwodnicy miasta oraz autostrady A-4 (Uchwała Nr IX/113/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 2 czerwca 2011 r.). Zgodnie z ustaleniami ww. planu działka nr 827 obr. Przedmieście oraz przeważająca część działki nr 599 obr. Przedmieście znajdują się na terenie oznaczonym symbolem 8 MN opisanym jako Tereny mieszkaniowe o niskiej intensywności zabudowy - istniejące, dla których przeznaczenie podstawowe obejmuje m.in. dojazdy. Pozostała niewielka południowa część działki 599 obr. Przedmieście znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 02 KDG 1/2 opisanym jako Teren ulicy głównej - istniejącej dla którego przeznaczeniem podstawowym jest ulica główna (ul. Daszyńskiego), oraz obiekty i urządzenia drogowe. Droga posiada obecnie nawierzchnię utwardzoną destruktem asfaltowym/kruszywem. W przypadku wykonania nowej nieprzepuszczalnej nawierzchni w celu uniknięcia zalewania wodami posesji sąsiadujących z drogą i zachowania trwałości nowej nawierzchni konieczne będzie wykonanie jej odwodnienia. Na drodze dojazdowej istnieje duże zagęszczenie uzbrojenia podziemnego. W przypadku lokalizacji dodatkowego uzbrojenia koniecznym byłoby najpierw pozyskanie wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień i opinii organów zarządzających istniejącą infrastrukturą w celu weryfikacji możliwości wykonania odwodnienia drogi. Ponieważ do czasu dokonania tych uzgodnień nie można ocenić czy istnieje możliwość wykonania odwodnienia drogi zadanie nie powinno być realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj, a rozważać można jedynie wykonanie w pierwszej kolejności samej dokumentacji i dopiero potem zlecenie realizacji robót budowlanych. Biorąc pod uwagę: - czas niezbędny dla przeprowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej, - czas niezbędny do pozyskania wytycznych i warunków technicznych od gestorów sieci, - czas niezbędny do sporządzenia na podstawie w/w danych od gestorów sieci i przepisów prawa dokumentacji, - czas niezbędny do uzgodnienia sporządzonych projektów przez dysponentów sieci, - czas niezbędny do pozyskania innych decyzji, zezwoleń i opinii niezbędnych dla prawidłowego przeprowadzenia robót budowlanych, - czas niezbędny dla przeprowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, szacuje się, że okres realizacji robót budowlanych wypadłby w okresie zimowym, kiedy roboty te nie mogłyby być wykonywane i realizacja zadania musiałaby być przesunięta na kolejny okres budżetowy co kwalifikuje zadanie jako wieloletnie. Dodatkowo należy wskazać, że nawet w przypadku gdyby można było stwierdzić że istnieje możliwość odwodnienia drogi to zadania nie można byłoby zrealizować w ramach budżetu obywatelskiego. Już sam koszt wykonania podbudowy i nawierzchni przekracza kwotę wskazaną dla osiedla Wójtowa Wieś. Niezasadnym byłoby także ograniczenie wniosku do zakresu możliwego do realizacji pod względem finansowym. W przypadku gdyby wykonano roboty na fragmencie drogi od strony ulicy Daszyńskiego, to przy kontynuacji w późniejszym okresie robót na dalszym fragmencie ciężki sprzęt wykorzystywany na kolejnym etapie prac uszkodzi nowo wybudowany odcinek drogi. Nie ma również możliwości ograniczenia wykonania remontu od końca odcinka (od posesji przy ul. Daszyńskiego 208N), ponieważ w tym przypadku konieczne byłoby wykonanie kanalizacji deszczowej na całym odcinku, a sam koszt wykonania odwodnienia drogi (nawet przy założeniu braku konieczności wykonywania przekładek innych sieci) przekracza kwotę przyznana dla Osiedla Wójtowa Wieś. Biorąc powyższe pod uwagę, zadanie opiniuje się negatywnie.


 liczba odsłon strony: 88 981