Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2018 r. - ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE 

plik rss Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2018 r. - ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNEwydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych


ZARZĄDZENIE NR PM-5371/17
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z 16 listopada 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. DzU z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr XXXVIII/796/2013 Rady Miasta Gliwice z 7 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia „Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych dla Miasta Gliwice na lata 2014-2019”,

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
§ 2. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wraz z załącznikiem zamieścić w „Miejskim Serwisie Internetowym – Gliwice”, Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
§ 3. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.
§ 4. Nadzór nad realizacją zarządzenia pełnię osobiście.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Uzasadnienie

Konieczność wydania zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice wynika z art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. DzU z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), zgodnie z którym organy administracji publicznej wspierają bądź powierzają w sferze, o której mowa w art. 4 ww. ustawy, realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienionym w art. 3 ust. 3, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.


Załącznik do zarządzenia nr PM-5371/17
Prezydenta Miasta Gliwice z 16 listopada 2017 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE OGŁASZA
OTWARTY KONKURS OFERT NA
REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO MIASTA GLIWICE  W DZIEDZINIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2018 R.

§ 1. Rodzaj zadania publicznego
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (art. 4 ust.1 pkt 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), w ramach której realizowane będą następujące przedsięwzięcia:

 1. działania na rzecz promowania modelu aktywnego stylu życia osób niepełnosprawnych;
 2. działania na rzecz doskonalenia umiejętności społecznych osób niepełnosprawnych poprzez organizację szkoleń, warsztatów i konferencji;
 3. działania mające na celu integrację osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną.

§ 2. Podmioty uprawnione do składania ofert
Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są prowadzące działalność statutową w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

 1. organizacje pozarządowe,
 2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

§ 3. Wysokość środków publicznych

 1. Na realizację zadania Miasto Gliwice przeznacza kwotę 50 000,00 zł.
 2. Kwota wymieniona w ust. 1 wynika z projektu uchwały budżetowej i może ulec zmianie po podjęciu przez Radę Miasta Gliwice uchwały budżetowej na rok 2018.

§ 4. Zasady przyznawania dotacji

 1. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia realizacji zadania.
 2. Z budżetu miasta mogą być dotowane zadania realizowane na rzecz mieszkańców Gliwic.
 3. Środki finansowe przyznane podmiotowi na realizację zadania w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania i nie mogą być wykorzystane na finansowanie:

1) realizacji projektów finansowanych z budżetu Miasta Gliwice z innego tytułu;
2) deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
3) kosztów powstałych przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji;
4) zakupu środków trwałych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz licencji i oprogramowań;
5) działalności gospodarczej, politycznej, religijnej.

 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w kwocie określonej w ofercie. Kwota przyznanej dotacji może być inna niż wnioskowana.
 2. Przyznając dotację prezydent miasta może wskazać pozycje z kosztorysu zadania, które zostaną objęte dofinansowaniem z budżetu Miasta Gliwice.

§ 5. Termin i warunki składania ofert, w tym wymagane dokumenty

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty, zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z  17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (DzU z 2016 r., poz. 1300).
 2. Oferta musi zawierać wszystkie wskazane w jej treści informacje, w szczególności:

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, zgodny z przedsięwzięciami wskazanymi w § 1 ogłoszenia;
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
4) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę, w zakresie którego dotyczy zadanie publiczne;
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych, przeznaczonych na realizację danego zadania, pochodzących z innych źródeł;
6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

 1. W ofercie nie należy wskazywać dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego (część IV punkt 5 „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”) oraz kosztów wkładu rzeczowego w kalkulacji przewidywanych kosztów (kolumna „Z wkładu rzeczowego” – część IV punkt 8 „Kalkulacja przewidywanych kosztów”).
 2. W polach wskazanych w pkt 3 oraz innych, które nie dotyczą danej oferty należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić pole.
 3. Podane informacje powinny umożliwić ocenę zadania zgodnie z kryteriami oceny podanymi w ogłoszeniu.
 4. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:

1) w przypadku, gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji;
2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów);
3) dokumenty (umowy, oświadczenia) potwierdzające współpracę z partnerami, (w przypadku realizacji zadania z partnerami).

 1. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną, określając jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Podmioty te określają sposób ich reprezentacji wobec organu administracji publicznej. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów).
 2. Oryginały dokumentów winny być podpisane przez osoby upoważnione, a kserokopie dokumentów załączone do oferty powinny być potwierdzone za „zgodność z oryginałem” na każdej stronie.
 3. Oferty niespełniające wymogów wskazanych w punktach (1-8) będą odrzucane.
 4. Oferty na realizację wyżej wymienionego zadania należy składać w formie pisemnej pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia w nieprzekraczalnym terminie do  8 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, w biurze podawczym lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21. W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

§ 6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

 1. Wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu ich składania.
 2. Oferty złożone do konkursu są opiniowane przez komisję konkursową powołaną przez prezydenta miasta w drodze zarządzenia.
 3. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele prezydenta miasta oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie ofert.
 4. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.
 5. Komisja konkursowa może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy, na zasadach określonych w ustawie.
 6. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1257) dotyczące wyłączenia pracownika.
 7. Organ administracji publicznej przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy biorąc pod uwagę opinię komisji konkursowej, która ocenia oferty w oparciu o następujące kryteria:

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot – dysponowanie bazą lokalową i zasobami rzeczowymi, odpowiednimi do realizacji zadania, gwarantującymi odpowiednią jakość realizowanego zadania (skala od 0 do 3 punktów);
2) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem realistycznej wyceny tych kosztów, ich celowości, oszczędnego wykorzystania oraz efektywności wykonania zadania (skala od 0 do 4 punktów);
3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot będzie realizował zadanie (skala od 0 do 3 punktów);
4) planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł, przeznaczonych na realizację zadania (skala od 0 do 3 punktów);
5) planowany wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków (skala od 0 do 3 punktów);
6) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (skala od 0 do 2 punktów);
7) uwzględnienie projektów partnerskich (skala od 0 do 1 punktu).

 1. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 10, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów to 19.
 2. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta Gliwice po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. Decyzja zostaje podjęta w formie zarządzenia i jest ostateczna.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest decyzją administracyjną i nie podlega zaskarżeniu.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze ofert, poprzez zamieszczenie w „Miejskim Serwisie Internetowym – Gliwice”, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

§ 7. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Realizacja zadania powinna rozpocząć się i zakończyć w 2018 r.
 2. Przedmiot oferty złożonej do konkursu przez oferenta musi być zgodny z jego celami statutowymi.
 3. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którym przyznano dotację, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego.
 4. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy dotacyjnej, z zachowaniem formy pisemnej, według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (DzU z 2016 r., poz. 1300).
 5. Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy jest złożenie do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych prawidłowych załączników, w tym:

1) oświadczenia o stanie faktycznym i prawnym dotowanego podmiotu;
2) zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, zaktualizowanego harmonogramu oraz zaktualizowanego opisu poszczególnych działań (w przypadku przyznania dotacji w kwocie niższej niż wskazano w ofercie).

 1. Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego zawierana jest bez zbędnej zwłoki po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów.
 2. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy składające ofertę wspólną, załączają do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego umowę zawartą między nimi, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego. Podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z zawartej umowy.
 3. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, chyba że umowa ta zezwala na wykonanie określonej części zadania przez podmiot inny niż oferent.
 4. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania, zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (DzU z 2016 r., poz. 1300).
 5. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania publicznego.
 6. Organ administracji publicznej zlecający zadanie publiczne ma prawo kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności prawo oceny i kontroli: stanu realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

§ 8. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju

 1. W roku 2016 na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych przekazano kwotę 54 875 zł.
 2. W roku 2017 na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przekazano kwotę 45 700 zł.

§ 9. Informacje dodatkowe

 1. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (tel. 32 239-12-93) oraz Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych w Gliwicach (tel. 32 238-81-67).
 2. Konsultacji w zakresie sporządzania dokumentacji do konkursu udziela Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych w Gliwicach (tel. 32 238-81-67).
 3. Organ administracji publicznej unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli nie złożono żadnej oferty lub gdy żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w powyższym ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

Dokumenty do pobrania


Okres publikacji ogłoszenia : od 17-11-2017 13:25:00 do 31-12-2022 23:59:59


 liczba odsłon strony: 16 020 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP