Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Karty informacyjne 

zawartość strony w postaci pliku audio wydruk do pliku pdf

Karty informacyjne -> Wydział Komunikacji


Zaświadczenia z ewidencji pojazdów


1. Co powinienem wiedzieć?


Zaświadczenie jest potwierdzeniem faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez urząd ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.

Przed wydaniem zaświadczenia może być konieczne przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

Jeżeli dotychczasowa rejestracja pojazdu była dokonana w Urzędzie Miejskim w Gliwicach i kolejny właściciel również rejestruje pojazd w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, nie jest konieczne uzyskanie najpierw zaświadczenia do rejestracji pojazdu z powodu utraty dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu.


2. Kto może załatwić sprawę?


Sprawę może załatwić osobiście właściciel/ współwłaściciel  pojazdu lub osoba przez nich upoważniona, jeżeli:
 1. urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
 2. wnioskodawca ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego, wynikających    z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów lub innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.
 3. zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy
 4. w przypadku osób nie figurujących w ewidencji pojazdów należy udokumentować swój interes prawny.

Jeżeli dotychczasowy właściciel zgłosił już w urzędzie sprzedaż pojazdu, zaświadczenia do rejestracji pojazdu z powodu utraty dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, może być wystawione tylko na wniosek aktualnego właściciela/ współwłaściciela pojazdu.

Jeżeli właścicielem jest podmiot zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym  sprawę mogą załatwić osoby wchodzące w skład organów uprawnionych do reprezentacji (uwzględniając sposób reprezentacji określony w KRS), prokurent lub inna osoba upoważniona przez uprawnione organy tego podmiotu.

Jeżeli właścicielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna sprawę załatwia właściciel / współwłaściciel firmy osobiście lub osoba przez nich upoważniona.


3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?


W przypadku kompletnych i  zgodnych dokumentów zaświadczenie potwierdzające dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu do rejestracji pojazdu w innym urzędzie oraz pozostałe zaświadczenia wydawane są bez zbędnej zwłoki w terminie do 7 dni.


4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?


  W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, gdy zaświadczenie jest potrzebne do rejestracji pojazdu: "Wniosek o wydanie zaświadczenia do rejestracji pojazdu z powodu utraty dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu" (oryginał) lub w pozostałych przypadkach: "Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji pojazdów" (oryginał):

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia do rejestracji pojazdu z powodu utraty dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu

  lub

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu lub nieposiadaniu pojazdu znajdującego się w ewidencji pojazdów Urzędu Miejskiego w Gliwicach

  2. OŚWIADCZENIE - Referat Rejestracji Pojazdów

  3. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu: oświadczenie  właściciela złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

  4. Jeżeli wnioskodawcą jest nowy właściciel, który nie zarejestrował na siebie jeszcze pojazdu: oryginały dowodów własności (np. umowy, faktury zakupu) potwierdzające kolejno nabycie pojazdu od właściciela, na którego pojazd był ostatnio zarejestrowany, aż do ostatniego (czyli aktualnego) właściciela. W przypadku zakupu pojazdu od firmy prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży pojazdów (np. auto-komisu, salonu samochodowego, auto-handlu) zamiast oryginałów poprzednie umowy/faktury zakupu pojazdu przez tę firmę mogą być uwierzytelnionymi notarialnie kopiami.

  5. PEŁNOMOCNICTWO - Referat Rejestracji Pojazdów

  6. Jeżeli wnioskodawca nie załatwia sprawy osobiście – oryginał upoważnienia.

  7. Zaświadczenie (oryginał lub kserokopia) o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli właścicielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna - zaświadczenie nie jest wymagane, jeżeli dane można sprawdzić w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  8. Dowody opłat dokonanych zgodnie z pkt 5 poniżej „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić”- oryginały.


  5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?


  Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi:  17 zł.

  Powyższej opłaty można dokonać w kasach Urzędu Miejskiego w Gliwicach (na parterze w Biurze Obsługi  Interesantów lub na IV piętrze w holu Wydziału Księgowości), albo przelewem na  rachunek bankowy:


  URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
  ING BSK S.A nr 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055

  Do składanego wniosku musi zostać dołączony oryginał dowodu uiszczenia opłaty (otrzymany w kasie, banku, poczcie lub wydrukowany z Internetu) albo uwierzytelniona kopia tego dowodu zapłaty tj. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz rzecznika patentowego.

  Każdy dowód wpłaty powinien zawierać dane z jakiego tytułu jest dokonana opłata, np. zaświadczenie, numer rejestracyjny lub numer nadwozia lub VIN.

  W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
  - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa

  Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

  Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

  Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasach głównego budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 lub przelewem na rachunek bankowy w ING BSK S.A.

  URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH    
  ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055 


  (a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
  IBAN:  PL51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
  Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW
  )

  Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.


  Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy nacisnąć przycisk "Zapłać", który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty.
  Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

  OPŁATA ZA ZAŚWIADCZENIE Z EWIDENCJI POJAZDÓW:

  KwotaTytuł płatności
  17 zł Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia:

  OPŁATA ALTERNATYWNA:

  KwotaTytuł płatności
  17 zł Opłata za pełnomocnictwo:

  6. Jak krok po kroku załatwić sprawę?  Krok 1

  Wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia do rejestracji pojazdu z powodu utraty dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu  - w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, gdy zaświadczenie jest potrzebne do rejestracji pojazdu

  lub w pozostałych przypadkach:

  Wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji pojazdów  Krok 2

  Wnieść opłatę za zaświadczenie (opisaną powyżej w pkt 5 o tytule „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?”).  Krok 3

  Wnieść opłatę od złożenia pełnomocnictwa, jeżeli dotyczy.  Krok 4

  Przygotować pozostałe załączniki do wniosku wymienione powyżej w pkt 4 o tytule „Sprawdź, czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty”.  Krok 5

  Złożyć dokumenty w pokoju 310 lub 314 na III piętrze urzędu.  Krok 6

  Zaświadczenia wydawane są beż zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni. Termin odbioru jest uzgadniany z pracownikiem urzędu przy złożeniu wniosku, a odbiór również następuje w pokoju, w którym został złożony wniosek.  7. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?


  Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice – pokoje 310, 314 - III piętro
  Tel. 32-239-13-14, 32-238-56-70
  E-mail: km@um.gliwice.pl  8. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?


  Dokumenty można przesłać pocztą (najlepiej listem poleconym lub za zwrotnym potwierdzeniem nadania) na następujący adres:

  Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Komunikacji, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.

  Odpowiedź zwrotna również przesyłana jest pocztą (nie kurierem) w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku z kompletem załączników, jeżeli nie zaistnieje konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

  Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link
  - Wydanie zaświadczenia o posiadaniu lub nieposiadaniu pojazdu


  9. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?


  1. art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11.12.2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych. (Dz.U. z 2017r. poz. 2355 z późn. zm.).
  3. art. 217-220 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
  4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000).


  10. Skargi i wnioski


  Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.
  Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.  11. Tryb odwoławczy


  Strona wnosi zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.


  12. Bezpieczeństwo danych osobowych


  INFORMACJA OGÓLNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1

  1. Administratorem  danych  osobowych  jest  Prezydent  Miasta  Gliwice  z  siedzibą  w Urzędzie  Miejskim  w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice).
    
  2. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu:
  • realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych własnych, zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia, o których mowa w szczególności w art. 7  i 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym; dane osobowe są nam również niezbędne do:
  • zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwienia spraw (art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e) ustawy o dostępie do informacji publicznej);
  • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w budynkach publicznych i ich otoczeniu (art. 9a i art. 50 ustawy o samorządzie gminnym) – w tym celu monitorujemy przestrzeń publiczną, poprzez rejestrowanie obrazu (w tym wizerunku osób);
  • zapewnienia jawności obrad z sesji Rady Miasta (art. 11b ustawy o samorządzie gminnym) – w tym celu rejestrujemy  i  transmitujemy  w  Internecie  obraz  i  dźwięk  (w  tym  wizerunek  i wypowiedzi  osób  biorących  udział w obradach w sali sesyjnej Ratusza); osoby, które chcą chronić podczas sesji swój wizerunek mogą śledzić obrady w sali sąsiadującej z salą sesyjną;
  • sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi klientami Urzędu – w tym celu prosimy o podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu, adresu e-mail i/lub adresu do korespondencji; podanie tych danych jest dobrowolne. Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie podać danych, ich podanie jest traktowane jak zgoda na ich wykorzystanie, a ich niepodanie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji. Mogą zostać Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych również w innym celu i zakresie. Wówczas podamy Państwu cel przetwarzania danych osobowych, o które prosimy;
  • zawierania i wykonania umów w związku z realizowanymi zadaniami publicznymi – w takim przypadku niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej wykonanie. Gdy obowiązek ujawnienia danych osobowych wynika z przepisów prawa, ich niepodanie będzie niosło za sobą skutek wynikający wprost z tych przepisów.
    
  1. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień:
  • zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania [*];
  • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
  • w przypadku danych zbieranych za zgodą można również cofnąć zgodę; wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.

  W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość, osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych osobowych przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.


  Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub wysyłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe wymogi związane z realizacją wymienionych uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo o tym poinformowani.


  Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   

  1. W razie pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zbieranych przez Urząd można się kontaktować korespondencją e-mail z inspektorem ochrony danych pod adresem iod@um.gliwice.pl. Osoby niekorzystające  z  poczty  elektronicznej  mogą  złożyć  zapytanie  pisemnie,  telefonicznie  lub  osobiście  do  protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od strony ul. Zwycięstwa 21 (tel. 239-11-65 lub 239-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
    
  2. Dodatkowe informacje:
   1. dane osobowe mogą być przekazywane:
   • innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym, w celu wykonywania zadań publicznych,
   • innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na prezydenta miasta obowiązek udostępnienia lub podania do publicznej wiadomości przetwarzanych danych osobowych,
   1. dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych; dane z monitoringu przechowujemy nie dłużej niż 3 miesiące; nagrania z sesji udostępniane są w BIP bezterminowo,
   2. w Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

   

  1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)
   

  2 Publikatory aktów prawnych, do których się odwołujemy: ustawa o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), ustawa o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511), ustawa o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.)

   


  Numer karty: KM.64.11/U


   liczba odsłon strony: 15 318 
  Logo Samorządu Gliwice

  Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

  Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

  boi@um.gliwice.pl

  Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

  Logo systemu SEKAP 

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Urzędu Miejskiego w Gliwicach

  www.sekap.pl

  Logo systemu EPUAP