Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Karty informacyjne 

zawartość strony w postaci pliku audio wydruk do pliku pdf

Karty informacyjne -> Wydział Środowiska


Dotacje celowe do zmiany systemu grzewczego na system proekologiczny


1. Co powinienem wiedzieć?


Zadanie jest realizowane celem wspierania przedsięwzięć polegających na likwidacji starych i uciążliwych emisyjnie kotłów oraz pieców opalanych węglem i ich zastąpieniu przez niskoemisyjne systemy grzewcze.

Podstawowym warunkiem uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich tradycyjnych palenisk węglowych, które nie spełniają kryteriów niskoemisyjnych.

O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w lokalu wnioskowanym do dotacji, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne niedziałające w celu osiągnięcia zysku, z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Regulamin dopuszcza przyznawanie dotacji w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na powierzchni nieprzekraczającej 50% lokalu objętego wnioskiem – koszty kwalifikowane w takich wypadkach pomniejsza się proporcjonalnie do udziału powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej w całkowitej powierzchni lokalu. Przykładowo jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest na 20% powierzchni całkowitej, to koszty kwalifikowane zmniejsza się o 20%. Analogicznie postępuje się w przypadku wynajmu pomieszczeń pod działalność gospodarczą.

Dotacja z budżetu Miasta Gliwice jest udzielana na zadania odebrane w roku bieżącym lub poprzedzającym złożenie wniosku [Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska - nr XX/497/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 13.10.2016 r.].2. Kto może załatwić sprawę?


Wnioskodawcą jest inwestor po zrealizowaniu zadania. Inwestora może reprezentować osoba upoważniona w zakresie określonym tym upoważnieniem. (Pełnomocnictwo w sprawie ubiegania się o dotację do pobrania niżej - w dziale "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty").3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?


Wnioski są rozpatrywane na posiedzeniach komisji przynajmniej raz na kwartał. Komisja spotyka się na posiedzeniu w terminie do 15 dnia kolejnego kwartału i rozpatruje wnioski złożone w ubiegłym kwartale. Orientacyjny termin wypłaty dotacji nastąpi do trzech miesięcy od daty posiedzenia komisji.

Wnioski zakwalifikowane do dotacji w roku bieżącym a niezrealizowane z uwagi na wyczerpanie na ten cel środków zachowują ważność a wypłata dotacji jest realizowana ze środków budżetu miasta w pierwszej kolejności w następnym roku,  pod warunkiem zabezpieczenia środków w planie budżetu miasta Gliwice.4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?


 1. Wniosek w sprawie przyznania dotacji celowej do zmiany systemu ogrzewania - osoby fizyczne

 2. Wniosek w sprawie przyznania dotacji celowej do zmiany systemu ogrzewania - wspólnoty mieszkaniowe i osoby prawne niedziałające w celu osiągnięcia zysku

 3. Pełnomocnictwo w sprawie ubiegania się o dotację celową na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska

Załączniki w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna:

- zgoda właściciela budynku i lokalu na wykonanie instalacji (np. w formie uchwały wspólnoty)

- w przypadku, gdy inwestor (wnioskodawca) nie posiada tytułu prawnego do lokalu w formie aktu notarialnego lub wnioskodawca jest współwłaścicielem lokalu należy uzyskać dodatkową zgodę współwłaścicieli/właścicieli lokalu na 3 stronie ww. wniosku "Zgoda właściciela/współwłaściciela lokalu/budynku. Nie dotyczy współwłasności na zasadzie wspólności małżeńskiej. W przypadku lokali gminnych zgodę winien wyrazić ZBM (I lub II) TBS w pozostałych przypadkach zgodę tę winien wyrazić właściciel lokalu/budynku


- faktury lub rachunki imienne, dokumentujące poniesione przez inwestora koszty kwalifikowane. W przypadku przedstawienia faktury na usługę wraz z materiałem (np. montaż kotła, montaż instalacji grzewczej itp.) wniosek należy uzupełnić o zestawienie materiałów stanowiące integralny załącznik do faktury (zawierające dane z faktury: nr faktury, data wystawienia, dane nabywcy i sprzedawcy). Zestawienie powinno być sporządzone przez wystawcę faktury i obejmować wyroby budowlane wraz z ich cenami wykazywane do uwzględnienia w koszcie kwalifikowanym (nie zawierające ceny robocizny). Spójność i jednoznaczność zestawienia z fakturą będą podlegały ocenie komisji
       
ponadto:

a) przy zmianie instalacji na gazową lub olejową:
- opinia zakładu kominiarskiego ustalająca prawidłowość podłączenia urządzenia do przewodu kominowego oraz wykonania wentylacji kotłowni,
b) przy zmianie instalacji na elektryczną:
- protokół odbioru/uruchomienia instalacji sporządzony przez uprawnionego instalatora lub oświadczenie wnioskodawcy, że montaż i uruchomienie urządzenia elektrycznego przez uprawnionego instalatora nie było wymagane;

c) przy podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej:
- protokół uruchomienia dostawy ciepła
d) przy zmianie instalacji na urządzenie na paliwo stałe:
- opinia zakładu kominiarskiego ustalająca prawidłowość podłączenia urządzenia do przewodu kominowego oraz wykonania wentylacji kotłowni,
- zaświadczenie z instytucji posiadającej certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie potwierdzające spełnienie klasy 5 normy PN-EN 303-5:2012

 

Załączniki w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba prawna niedziałająca w celu osiągnięcia zysku:

- zgoda właściciela budynku na wykonanie instalacji (np. w formie uchwały wspólnoty)

- zestawienie lokali podlegających dotacji ( należy uzupełnić tabelę na 3 stronie ww. wniosku)

- faktury lub rachunki imienne, dokumentujące poniesione przez inwestora koszty kwalifikowane. W przypadku przedstawienia faktury na usługę wraz z materiałem (np. montaż kotła, montaż instalacji grzewczej itp.) wniosek należy uzupełnić o zestawienie materiałów stanowiące integralny załącznik do faktury (zawierające dane z faktury: nr faktury, data wystawienia, dane nabywcy i sprzedawcy). Zestawienie powinno być sporządzone przez wystawcę faktury i obejmować wyroby budowlane wraz z ich cenami wykazywane do uwzględnienia w koszcie kwalifikowanym (nie zawierające ceny robocizny). Spójność i jednoznaczność zestawienia z fakturą będą podlegały ocenie komisji

- uchwałę powołującą Zarząd

- umowę o zarządzanie (jeżeli wnioskodawcę reprezentuje zarządca)

- dokument upoważniający do występowania w obrocie prawnym - nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych

ponadto:

a) przy zmianie instalacji na gazową lub olejową:
- opinia zakładu kominiarskiego ustalająca prawidłowość podłączenia urządzenia do przewodu kominowego oraz wykonania wentylacji kotłowni,
b) przy zmianie instalacji na elektryczną:
- protokół odbioru/uruchomienia instalacji sporządzony przez uprawnionego instalatora lub oświadczenie wnioskodawcy, że montaż i uruchomienie urządzenia elektrycznego przez uprawnionego instalatora nie było wymagane;

c) przy podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej:
- protokół uruchomienia dostawy ciepła
d) przy zmianie instalacji na urządzenie na paliwo stałe:
- opinia zakładu kominiarskiego ustalająca prawidłowość podłączenia urządzenia do przewodu kominowego oraz wykonania wentylacji kotłowni,
-zaświadczenie z instytucji posiadającej certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie potwierdzające spełnienie klasy 5 normy PN-EN 303-5:2012


DOTYCZY WSZYSTKICH WNIOSKODAWCÓW

W przypadku jeśli zmiana systemu grzewczego jest połączona z termomodernizacją (lub nastąpiła w okresie do 4 lat przed datą złożenia wniosku o dotację) dodatkowo do wniosku załącza się:

- protokół odbioru podpisany przez firmę usługową wykonującą termomodernizację

- faktury lub rachunki, przedstawiające poniesiony przez inwestora lub wspólnotę mieszkaniową koszt termomodernizacji.


  5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?


  Wniosek nie wymaga opłat, chyba że wnioskodawca składa go przez pełnomocnika.

  W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
  - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa

  Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

  Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

  Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasach głównego budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 lub przelewem na rachunek bankowy w ING BSK S.A.

  URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH    
  ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055 


  (a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
  IBAN:  PL51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
  Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW
  )

  Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.


  Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy nacisnąć przycisk "Zapłać", który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty.
  Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

  OPŁATA ALTERNATYWNA:

  KwotaTytuł płatności
  17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo

  6. Jak krok po kroku załatwić sprawę?  Krok 1

  uzyskanie zgody zarządcy lub właściciela budynku, właściciela lokalu, zarządcy sieci (gazowej, cieplnej, elektrycznej) itp.,  Krok 2

  Zgłoszenie budowy i robót budowlanych  lub uzyskanie pozwolenia na budowę  (w zależności od wymogów prawa budowlanego) w Wydziale Architektury i Budownictwa UM Gliwice,  Krok 3

  wykonanie inwestycji z zachowaniem wymogów prawa budowlanego oraz uzyskanie stosownych protokołów odbioru wraz z usunięciem wszystkich palenisk węglowych tj. węglowych pieców i kotłów niespełniających wymogów 5 klasy normy PN-EN 303-5:2012  Krok 4

  podpisanie umowy na dostawę nośnika ciepła lub energii (gaz sieciowy, ciepło z sieci, energia elektryczna),  Krok 5

  Formularze wniosków można pobrać ze strony internetowej (patrz powyżej) lub na stanowisku Wydziału Środowiska w Biurze Obsługi Interesanta lub w sekretariacie Wydziału Środowiska w pokoju 331.  Krok 6

  Wnioski podlegają wstępnej weryfikacji na stanowisku Wydziału Środowiska w Biurze Obsługi Interesantów (parter, hol Urzędu). Załączniki, z wyłączeniem formularzy UM, należy przedstawić w oryginałach do wglądu natomiast do wniosku dołączyć ich kserokopie – potwierdzone za zgodność z oryginałem: „zgodne z oryginałem”, podpisane własnoręcznie przez wnioskodawcę i opatrzone datą.  Krok 7

  Zweryfikowany wniosek wraz z kompletem załączników (określonych na druku wniosku) należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku Biura Podawczego, wnosząc uprzednio stosowną opłatę skarbową w przypadku działania przez pełnomocnika.

  Wniosek  składa się w terminie maksymalnie do końca następnego roku po odbiorze inwestycji. Dotacja może być przyznana pod warunkiem obowiązywania Regulaminu w danym roku i możliwości wypłaty dotacji.  Krok 8

  posiedzenie komisji rozpatrującej wnioski – przynajmniej raz na kwartał,  Krok 9

  wizja lokalna potwierdzająca wykonanie zadania w obecności przedstawiciela miasta i wnioskodawcy połączona ze spisaniem protokołu i podpisaniem umowy o przyznanie i wypłatę dotacji,  Krok 10

  rozliczenie dotacji,  Krok 11

  przelew dotacji lub w sytuacjach wyjątkowych wypłata dotacji w kasie UM Gliwice,  Krok 12

  możliwość ponownej kontroli systemu grzewczego w okresie do 10 lat celem potwierdzenia spełniania warunków zawartych w umowie.  7. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?


  Biuro Obsługi Interesantów (hol Urzędu) – stanowisko Wydziału Środowiska – codziennie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego,
  tel.: 32-239-12-36
  e-mail: sr@um.gliwice.pl  8. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?


  Nie. Należy stawić się w Urzędzie Miejskim osobiście lub przez pełnomocnika ponieważ sprawa wymaga okazania oryginałów załączników.


  9. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?


  1. Art. 403 ust. 3-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (DZ. U. 2018, poz. 799 ze zm.).
  2. Uchwała Nr XX/497/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 października 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska.


  10. Skargi i wnioski


  Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.
  Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.  11. Tryb odwoławczy


  Tryb odwoławczy nie występuje.


  12. Bezpieczeństwo danych osobowych


  INFORMACJA OGÓLNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1

  1. Administratorem  danych  osobowych  jest  Prezydent  Miasta  Gliwice  z  siedzibą  w Urzędzie  Miejskim  w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice).
    
  2. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu:
  • realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych własnych, zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia, o których mowa w szczególności w art. 7  i 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym; dane osobowe są nam również niezbędne do:
  • zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwienia spraw (art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e) ustawy o dostępie do informacji publicznej);
  • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w budynkach publicznych i ich otoczeniu (art. 9a i art. 50 ustawy o samorządzie gminnym) – w tym celu monitorujemy przestrzeń publiczną, poprzez rejestrowanie obrazu (w tym wizerunku osób);
  • zapewnienia jawności obrad z sesji Rady Miasta (art. 11b ustawy o samorządzie gminnym) – w tym celu rejestrujemy  i  transmitujemy  w  Internecie  obraz  i  dźwięk  (w  tym  wizerunek  i wypowiedzi  osób  biorących  udział w obradach w sali sesyjnej Ratusza); osoby, które chcą chronić podczas sesji swój wizerunek mogą śledzić obrady w sali sąsiadującej z salą sesyjną;
  • sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi klientami Urzędu – w tym celu prosimy o podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu, adresu e-mail i/lub adresu do korespondencji; podanie tych danych jest dobrowolne. Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie podać danych, ich podanie jest traktowane jak zgoda na ich wykorzystanie, a ich niepodanie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji. Mogą zostać Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych również w innym celu i zakresie. Wówczas podamy Państwu cel przetwarzania danych osobowych, o które prosimy;
  • zawierania i wykonania umów w związku z realizowanymi zadaniami publicznymi – w takim przypadku niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej wykonanie. Gdy obowiązek ujawnienia danych osobowych wynika z przepisów prawa, ich niepodanie będzie niosło za sobą skutek wynikający wprost z tych przepisów.
    
  1. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień:
  • zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania [*];
  • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
  • w przypadku danych zbieranych za zgodą można również cofnąć zgodę; wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.

  W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość, osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych osobowych przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.


  Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub wysyłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe wymogi związane z realizacją wymienionych uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo o tym poinformowani.


  Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   

  1. W razie pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zbieranych przez Urząd można się kontaktować korespondencją e-mail z inspektorem ochrony danych pod adresem iod@um.gliwice.pl. Osoby niekorzystające  z  poczty  elektronicznej  mogą  złożyć  zapytanie  pisemnie,  telefonicznie  lub  osobiście  do  protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od strony ul. Zwycięstwa 21 (tel. 239-11-65 lub 239-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
    
  2. Dodatkowe informacje:
   1. dane osobowe mogą być przekazywane:
   • innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym, w celu wykonywania zadań publicznych,
   • innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na prezydenta miasta obowiązek udostępnienia lub podania do publicznej wiadomości przetwarzanych danych osobowych,
   1. dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych; dane z monitoringu przechowujemy nie dłużej niż 3 miesiące; nagrania z sesji udostępniane są w BIP bezterminowo,
   2. w Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

   

  1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)
   

  2 Publikatory aktów prawnych, do których się odwołujemy: ustawa o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), ustawa o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511), ustawa o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.)

   


  Numer karty: ŚR.3.10/U


   liczba odsłon strony: 24 805 
  Logo Samorządu Gliwice

  Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

  Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

  boi@um.gliwice.pl

  Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

  Logo systemu SEKAP 

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Urzędu Miejskiego w Gliwicach

  www.sekap.pl

  Logo systemu EPUAP