Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Karty informacyjne 

zawartość strony w postaci pliku audio wydruk do pliku pdf

Karty informacyjne -> Wydział Organizacyjny


Zgłoszenie znalezienia rzeczy, odebranie zagubionej rzeczy


1. Co powinienem wiedzieć?


Jeśli zgubiłeś coś wartościowego na terenie miasta Gliwice i nie wiesz gdzie szukać sprawdź w Biurze Rzeczy Znalezionych, które mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

-> Wykaz rzeczy znalezionych

Do biura rzeczy znalezionych przyjmowane są do przechowywania rzeczy, za wyjątkiem:

a. rzeczy znalezionych w budynkach publicznych (innych niż Urząd Miejski lub Ratusz) lub innych pomieszczeniach otwartych dla publiczności oraz w środkach transportu publicznego - znalazca zobowiązany jest wówczas oddać rzecz zarządcy budynku  albo zarządcy środka transportu publicznego; Po upływie 3 dni od otrzymania rzeczy zarządca przekaże ją do Biura Rzeczy Znalezionych;

b. broni, amunicji, materiałów wybuchowych albo dowodu osobistego lub paszportu - znalazca zobowiązany jest oddać rzeczy (lub zgłosić znalezienie w przypadku materiałów niebezpiecznych) najbliższej jednostce organizacyjnej Policji.
 
Znalezienie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, tablic rejestracyjnych, pozwolenia czasowego, świadectwa kwalifikacji należy zgłosić za pośrednictwem Biura Rzeczy Znalezionych lub bezpośrednio do Wydziału Komunikacji (sekretariat: III piętro, pokój 325) tel. 32-238-54-15.

Biuro Rzeczy Znalezionych może odmówić przyjęcia rzeczy znalezionej, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 zł (oprócz rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej). W przypadku odmowy przyjęcia rzeczy znalazca może postąpić z rzeczą według swojego uznania.


2. Kto może załatwić sprawę?


Każda z osób, która znalazła bądź zgubiła na terenie miasta Gliwice rzecz o określonej wartości z wyłączeniem rzeczy, o których mowa w pkt 1.


3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?


W przypadku zawiadomienia o znalezieniu rzeczy lub oddawania rzeczy do Biura Rzeczy Znalezionych:
 1. Od ręki - przy kontakcie bezpośrednim.
Udzielanie informacji osobom poszukującym rzeczy znalezionych dokonywane jest:
 1. Przy ustnym zapytaniu - od ręki.
 2. Przy pisemnym zapytaniu - w terminie do 7 dni od dnia wpływu zapytania do Urzędu.
W przypadku wydawania rzeczy znalezionych:
 1. Termin do podjęcia rzeczy znalezionych wynosi 1 rok i należy go liczyć od dnia doręczenia wezwania osobie uprawnionej do odbioru.
 2. W razie niemożności wezwania - termin dla podjęcia rzeczy znalezionych wynosi 2 lata od jej znalezienia.
 3. Przy wydawaniu rzeczy znalezionej spisywany jest protokół wydania rzeczy.


4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?


 1. Protokół z postępowania w sprawie rzeczy znalezionej

 2. Dowód osobisty (przy przyjęciu rzeczy znalezionej i jej odbiorze).


5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?


Oddanie rzeczy przez znalazcę nie podlega opłacie. 
Rzecz zostanie wydana osobie uprawnionej do jej odbioru po uiszczeniu przez nią kosztów przechowywania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także kosztów poszukiwania osoby uprawnionej.6. Jak krok po kroku załatwić sprawę?Krok 1

Poszukiwanie zagubionej rzeczy:
Należy sprawdzić czy rzecz znajduje się w wykazie rzeczy znalezionych
-> podgląd wersji elektronicznej wykazu albo na tablicy ogłoszeń Biura Rzeczy znalezionych, znajdującej się w holu głównym budynku Urzędu Miejskiego bądź skontaktować się z pracownikiem Urzędu (tel. 32-239-12-13).Krok 2

W przypadku odnalezienia rzeczy na liście rzeczy znalezionych lub na tablicy ogłoszeń należy zgłosić się wraz z dokumentem tożsamości do Biura Rzeczy Znalezionych, w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 343.Krok 3

W Biurze Rzeczy Znalezionych należy:
 

a. opisać zagubioną rzecz (przedmiot) oraz wskazać znaki szczególne,

b. przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenie bądź opis widocznych środków zużycia).

c. pokryć koszty przechowywania oraz utrzymania rzeczy, a także koszty poszukiwania osoby uprawnionej.


Znalezienie rzeczy:
Znalezioną rzecz, która podlega przekazaniu  zgodnie z pkt 1 opisu, należy dostarczyć do Biura Rzeczy Znalezionych mieszczącego się  w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 343.7. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?


Biuro Rzeczy Znalezionych
Urzędu Miejskiego w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

Wydział Organizacyjny
III piętro, pokój 343
Tel. 32-239-12-138. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?


Osobiście bądź listownie.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link
- Biuro rzeczy znalezionych


9. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?


 1. ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r., poz. 397),
 2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1963 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).


10. Skargi i wnioski


Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.
Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.11. Tryb odwoławczy


Tryb odwoławczy nie występuje.


12. Bezpieczeństwo danych osobowych


INFORMACJA OGÓLNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1

 1. Administratorem  danych  osobowych  jest  Prezydent  Miasta  Gliwice  z  siedzibą  w Urzędzie  Miejskim  w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice).
   
 2. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu:
 • realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych własnych, zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia, o których mowa w szczególności w art. 7  i 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym; dane osobowe są nam również niezbędne do:
 • zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwienia spraw (art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e) ustawy o dostępie do informacji publicznej);
 • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w budynkach publicznych i ich otoczeniu (art. 9a i art. 50 ustawy o samorządzie gminnym) – w tym celu monitorujemy przestrzeń publiczną, poprzez rejestrowanie obrazu (w tym wizerunku osób);
 • zapewnienia jawności obrad z sesji Rady Miasta (art. 11b ustawy o samorządzie gminnym) – w tym celu rejestrujemy  i  transmitujemy  w  Internecie  obraz  i  dźwięk  (w  tym  wizerunek  i wypowiedzi  osób  biorących  udział w obradach w sali sesyjnej Ratusza); osoby, które chcą chronić podczas sesji swój wizerunek mogą śledzić obrady w sali sąsiadującej z salą sesyjną;
 • sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi klientami Urzędu – w tym celu prosimy o podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu, adresu e-mail i/lub adresu do korespondencji; podanie tych danych jest dobrowolne. Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie podać danych, ich podanie jest traktowane jak zgoda na ich wykorzystanie, a ich niepodanie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji. Mogą zostać Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych również w innym celu i zakresie. Wówczas podamy Państwu cel przetwarzania danych osobowych, o które prosimy;
 • zawierania i wykonania umów w związku z realizowanymi zadaniami publicznymi – w takim przypadku niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej wykonanie. Gdy obowiązek ujawnienia danych osobowych wynika z przepisów prawa, ich niepodanie będzie niosło za sobą skutek wynikający wprost z tych przepisów.
   
 1. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień:
 • zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania [*];
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
 • w przypadku danych zbieranych za zgodą można również cofnąć zgodę; wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość, osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych osobowych przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.


Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub wysyłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe wymogi związane z realizacją wymienionych uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo o tym poinformowani.


Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

 1. W razie pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zbieranych przez Urząd można się kontaktować korespondencją e-mail z inspektorem ochrony danych pod adresem iod@um.gliwice.pl. Osoby niekorzystające  z  poczty  elektronicznej  mogą  złożyć  zapytanie  pisemnie,  telefonicznie  lub  osobiście  do  protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od strony ul. Zwycięstwa 21 (tel. 239-11-65 lub 239-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
   
 2. Dodatkowe informacje:
  1. dane osobowe mogą być przekazywane:
  • innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym, w celu wykonywania zadań publicznych,
  • innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na prezydenta miasta obowiązek udostępnienia lub podania do publicznej wiadomości przetwarzanych danych osobowych,
  1. dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych; dane z monitoringu przechowujemy nie dłużej niż 3 miesiące; nagrania z sesji udostępniane są w BIP bezterminowo,
  2. w Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

 

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)
 

2 Publikatory aktów prawnych, do których się odwołujemy: ustawa o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), ustawa o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511), ustawa o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.)

 


Numer karty: OR.2.3/U


 liczba odsłon strony: 9 671 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP