Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Karty informacyjne 

zawartość strony w postaci pliku audio wydruk do pliku pdf

Karty informacyjne -> Wydział Komunikacji


Zmiana danych i adnotacje w dowodzie rejestracyjnym


1. Co powinienem wiedzieć?


Zmianę danych oraz adnotacji w dowodzie rejestracyjnym można dokonać jedynie w urzędzie, który wydał dowód rejestracyjny. Jeżeli następuje zmiana danych znajdujących się poza adnotacjami dowodu rejestracyjnego, może być konieczna wymiana dowodu rejestracyjnego lub rejestracja pojazdu w innym urzędzie zgodnie z aktualnym miejscem zamieszkania.

W przypadku wymiany dowodu rejestracyjnego (nie jest konieczna, jeżeli następuje tylko wpisanie lub wykreślenie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym):
 • urząd zwraca dotychczasowy dowód rejestracyjny właścicielowi pojazdu z adnotacją „zgłoszono zmianę danych”– ale tylko do czasu wydania nowego dowodu rejestracyjnego,
 • odbiór stałego dowodu rejestracyjnego następuje najczęściej do 3 tygodni.
W przypadku, gdy pojazd posiada czarne tablice (czyli wydane przed 1 maja 2000r.), na wniosek właściciela możliwa jest wymiana na białe tablice (czyli zgodnie z obecnie obowiązującym wzorem) – wówczas konieczne będzie uzupełnienie składanych dokumentów o opłatę za wymianę dowodu rejestracyjnego, za wydanie nowych tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, nalepki na szybę oraz konieczne będzie załączenie dotychczasowych tablic rejestracyjnych. Więcej informacji na stronie Czarne tablice rejestracyjne – wymiana na wniosek właściciela.

Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić urząd w terminie nieprzekraczającym 30 dni o wszelkich zmianach danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym (w tym zmiany właściciela, współwłaściciela, zmiany adresu zamieszkania).

Jeżeli termin następnego badania technicznego pojazdu zapisany w dowodzie rejestracyjnym przekracza rok od daty: montażu instalacji gazowej, przystosowania pojazdu do nauki jazdy, przystosowania pojazdu jako taksówka to termin następnego badania technicznego zostanie skrócony w dowodzie rejestracyjnym do roku.

W dowodzie rejestracyjnym wydanym  przed  1.07.1999r. nie wolno wpisywać lub wykreślać adnotacji, możliwa jest tylko wymiana tego dokumentu.


2. Kto może załatwić sprawę?


Sprawę może załatwić właściciel / współwłaściciel osobiście lub osoba przez nich upoważniona.

Jeden ze współwłaścicieli może załatwić sprawę sam, jeżeli będzie miał pełnomocnictwo lub złoży oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli (jeżeli udziały we współwłasności są równe, to w przypadku dwóch właścicieli – oświadcza, iż działa za zgodą drugiej osoby, w przypadku trzech - zgodę musi wyrazić dwóch właścicieli).

Jeżeli właścicielem jest podmiot zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym  sprawę mogą załatwić osoby wchodzące w skład organów uprawnionych do reprezentacji (uwzględniając sposób reprezentacji określony w KRS), prokurent lub inna osoba upoważniona przez uprawnione organy tego podmiotu.

Jeżeli właścicielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna sprawę załatwia właściciel / współwłaściciele firmy osobiście lub osoba przez nich upoważniona.


3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?


W przypadku wpisania lub wykreślenia adnotacji, sprawa jest załatwiana „od ręki” przy złożeniu wniosku.

W przypadku zmiany pozostałych danych znajdujących się poza adnotacjami dowodu rejestracyjnego oraz w przypadku wniosku właściciela o wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu wygaśnięcia zastawu sprawa jest załatwiana w dwóch etapach:
 1. przy złożeniu wniosku sprawa załatwiana jest „od ręki” przez zwrot dotychczasowego dowodu rejestracyjnego z adnotacją „zgłoszono zmianę danych”,
 2. do 30 dni następuje odbiór nowego dowodu rejestracyjnego otrzymanego z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. W szczególnych przypadkach oczekiwanie na odbiór może wynieść 44 dni. W dniu odbioru dowodu sprawa załatwiana jest „od ręki” przy zgłoszeniu się do odpowiedniego stanowiska.


4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?


 1. Wniosek o zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym

 2. - oryginał.

lub

 1. Wniosek o dokonanie wpisu/wykreślenia w dokumentach pojazdu informacji na temat zastawu rejestrowego (bankowego)

 2. w przypadku ustanowienia lub wygaśnięcia zastawu (oryginał).

 3. Dowód rejestracyjny - oryginał. Dowód rejestracyjny musi zawierać wpis o aktualnym badaniu technicznym.

 4. Karta pojazdu, jeżeli była wydana - oryginał.

 5. W przypadku zmiany rodzaju pojazdu: zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu wraz z opisem zmian dokonanych w pojeździe (oryginały) wystawione przez stację kontroli pojazdów oraz oświadczenie wystawione przez uprawnionego przedsiębiorcę, potwierdzające dokonanie zmian konstrukcyjnych w pojeździe lub faktura za wykonanie takiej usługi (oryginały) wraz z dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności w zakresie naprawy i obsługi pojazdów.

 6. W przypadku wpisania adnotacji o zasilaniu pojazdu gazem: faktura lub rachunek za montażu gazu, wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji gazowej (oryginały).

 7. W przypadku wpisania lub wykreślenia adnotacji dotyczącej przystosowania pojazdu do ciągnięcia przyczepy, jako taksówka, do nauki jazdy, spełniania wymagań ustawy o podatku VAT, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (adnotacja PIT) lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (adnotacja CIT), a także w przypadku wykreślenia adnotacji o zasilaniu gazem: oryginał zaświadczenia z  przeprowadzonego badania dodatkowego  pojazdu w zakresie zmian, których dotyczy adnotacja.

 8. W przypadku zmiany parametrów technicznych: zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym dodatkowym, potwierdzającym prawidłowość dokonanych zmian oraz w przypadku zmian mas i nacisków osi - oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzające, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi - oryginały.

 9. W  przypadku wygaśnięcia zastawu: odpis prawomocnego postanowienia sądu prowadzącego rejestr zastawów o wykreśleniu zastawu lub pisemna informacja z centralnej informacji o zastawach rejestrowych o wykreśleniu zastawu rejestrowego - oryginał.

 10. W przypadku wpisania adnotacji „poziom emisji spalin- EURO...” (dotyczy tylko samochodu osobowego, samochodu ciężarowego, samochodu specjalnego, ciągnika samochodowego lub autobusu):

  • dla pojazdu nowego: świadectwo zgodności WE, świadectwo zgodności, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu, albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu;
  • dla pojazdu zarejestrowanego: świadectwo zgodności WE, świadectwo zgodności, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu, świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji lub oświadczenie producenta lub przedstawiciela producenta lub poprzedni dowód rejestracyjny, jeżeli zawiera taką informację. Jeżeli dowód rejestracyjny był wydany za granicą wymagane jest również tłumaczenie przysięgłe (z wyjątkiem tych części dowodu rejestracyjnego wystawionego w UE, Szwajcarii lub w kraju EFTA, które są zgodne z kodami oznaczeń obecnie obowiązującymi w polskim dowodu rejestracyjnego). Dla pojazdu wcześniej już zarejestrowanego urząd może też ustalić poziom emisji spalin Euro na podstawie roku produkcji pojazdu.

 11. Aktualna polisa OC lub pokwitowanie zapłaty OC ze wskazanym okresem obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (oryginał) – w przypadku nieprzedłożenia tego dokumentu urząd jest zobowiązany do powiadomienia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny celem przeprowadzenia dalszego postępowania,

 12. PEŁNOMOCNICTWO - Referat Rejestracji Pojazdów

 13. Jeżeli właściciel / właściciele nie załatwiają sprawy osobiście – oryginał upoważnienia.

 14. Zaświadczenie (oryginał lub kserokopia) o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli właścicielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna - zaświadczenie nie jest wymagane, jeżeli dane można sprawdzić w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 15. Dowody opłat dokonanych zgodnie z pkt 5 poniżej „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić”- oryginały.


5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?


Za wymianę dowodu rejestracyjnego obowiązują następujące opłaty (wymiana dowodu rejestracyjnego nie jest konieczna, jeżeli następuje tylko wpisanie lub wykreślenie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym):
 • 54,5 zł (dowód rejestracyjny: 54 zł,  opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego: 0,50 zł).

Sprawdź Wysokość opłat za druki, nalepki oraz tablice rejestracyjne w przypadku wymiany tablic rejestracyjnych.

Powyższej opłaty za wydane oznaczenia, druki (w przypadku, gdy konieczna jest wymiana dowodu rejestracyjnego) można dokonać w kasach Urzędu Miejskiego w Gliwicach (na parterze w Biurze Obsługi  Interesantów lub na IV piętrze w holu Wydziału Księgowości), albo przelewem na rachunek bankowy:

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
ING BSK S.A nr : 03 1050 1230 1000 0022 7694 9514

Do składanego wniosku musi zostać dołączony oryginał dowodu uiszczenia opłaty (otrzymany w kasie, banku, poczcie lub wydrukowany z Internetu) albo uwierzytelniona kopia tego dowodu zapłaty tj. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz rzecznika patentowego.

Każdy dowód wpłaty powinien zawierać dane z jakiego tytułu jest dokonana opłata, np. wymiana dowodu rej., numer rejestracyjny lub numer nadwozia lub VIN.W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
- przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa

Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasach głównego budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 lub przelewem na rachunek bankowy w ING BSK S.A.

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH    
ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055 


(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN:  PL51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW
)

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy nacisnąć przycisk "Zapłać", który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty.
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

OPŁATA ZA ZMIANĘ DANYCH I ADNOTACJE W DOWODZIE REJESTRACYJNYM:

KwotaTytuł płatności
54,50 zł Opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego:

OPŁATA ALTERNATYWNA:

KwotaTytuł płatności
17 zł Opłata za pełnomocnictwo:

6. Jak krok po kroku załatwić sprawę?Krok 1

Uzyskać zaświadczenie z badania technicznego dokonanego w stacji kontroli pojazdów, o ile jest wymagane.

-> Wykaz stacji kontroli pojazdów działających na terenie miasta Gliwice

lub:

W przypadku wpisania adnotacji o zasilaniu pojazdu gazem: uzyskać fakturę lub rachunek za montażu gazu oraz wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji gazowej.Krok 2

Wypełnić wniosek o zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym

lub

Wypełnić wniosek o dokonanie wpisu/wykreślenia w dokumentach pojazdu informacji na temat zastawu rejestrowego (bankowego), w przypadku wygaśnięcia zastawu.Krok 3

Wnieść opłatę za wymianę dowodu rejestracyjnego, jeżeli jest konieczna (opisana powyżej w pkt 5 o tytule „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?”).Krok 4

Wnieść opłatę od złożenia pełnomocnictwa, jeżeli dotyczy.Krok 5

Przygotować pozostałe załączniki do wniosku wymienione powyżej w pkt 4 o tytule „Sprawdź, czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty”Krok 6

Złożyć dokumenty na stanowiskach w sali Rejestracji Pojazdów.

Uwaga: w sali Rejestracji Pojazdów funkcjonuje automatyczny system kolejkowy -  przed zgłoszeniem się na stanowisko należy pobrać bilet z automatu biletowego (znajdującego się na początku sali) naciskając przycisk „B”. Dokumenty można złożyć na stanowisku, nad którym wyświetla się numer biletu.

-> Sprawdź stan kolejki

-> Elektroniczna rejestracja do kolejki internetowejKrok 7

Przy złożeniu kompletu dokumentów następuje wpisanie lub wykreślenie adnotacji „od ręki”.

lub

W przypadku konieczności wymiany dowodu rejestracyjnego: zwracany jest dotychczasowy dowód rejestracyjny właścicielowi pojazdu z adnotacją „zgłoszono zmianę danych” (sprawa załatwiana „od ręki”). Do 30 dni następuje odbiór nowego dowodu rejestracyjnego. W dniu odbioru dowodu sprawa załatwiana jest „od ręki” przy zgłoszeniu się do odpowiedniego stanowiska.

Informację o możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego można uzyskać m.in. telefonicznie dzwoniąc na podane poniżej numery.7. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?


Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice - Referat Rejestracji Pojazdów (na parterze urzędu, na prawo od wejścia od ulicy Zwycięstwa).

Tel. 32-238-54-92 / 32-239-13-29 / 32-239-11-79 / 32-238-56-90
        32-239-12-10 / 32-238-54-96 / 32-238-54-03 / 32-238-54-85

lub

filia Wydziału Komunikacji - ul. Jasna 31a, 44-100 Gliwice - parter budynku, pok. 33-34.

Tel. 32 338-64-57 / 32 338-64-58 / 32 338-64-59


E-mail: km@um.gliwice.pl8. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?9. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?


 1. Art. 78 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11.12.2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych. (Dz.U. z 2017r. poz. 2355 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. 2016 r. poz. 1088 z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów (Dz.U. z 2014.431 j.t.).
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz. U. z 2014.451.j.t.).
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 145 poz. 1542).
 7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 1084).
 8. Art. 84 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 473 z późn. zm.).
 9. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.12.2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. 2016 poz. 689).
 11. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r.w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1377 z późn. zm.).
 12. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000).


10. Skargi i wnioski


Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.
Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.11. Tryb odwoławczy


Tryb odwoławczy nie występuje.


12. Bezpieczeństwo danych osobowych


INFORMACJA OGÓLNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1

 1. Administratorem  danych  osobowych  jest  Prezydent  Miasta  Gliwice  z  siedzibą  w Urzędzie  Miejskim  w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice).
   
 2. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu:
 • realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych własnych, zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia, o których mowa w szczególności w art. 7  i 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym; dane osobowe są nam również niezbędne do:
 • zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwienia spraw (art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e) ustawy o dostępie do informacji publicznej);
 • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w budynkach publicznych i ich otoczeniu (art. 9a i art. 50 ustawy o samorządzie gminnym) – w tym celu monitorujemy przestrzeń publiczną, poprzez rejestrowanie obrazu (w tym wizerunku osób);
 • zapewnienia jawności obrad z sesji Rady Miasta (art. 11b ustawy o samorządzie gminnym) – w tym celu rejestrujemy  i  transmitujemy  w  Internecie  obraz  i  dźwięk  (w  tym  wizerunek  i wypowiedzi  osób  biorących  udział w obradach w sali sesyjnej Ratusza); osoby, które chcą chronić podczas sesji swój wizerunek mogą śledzić obrady w sali sąsiadującej z salą sesyjną;
 • sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi klientami Urzędu – w tym celu prosimy o podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu, adresu e-mail i/lub adresu do korespondencji; podanie tych danych jest dobrowolne. Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie podać danych, ich podanie jest traktowane jak zgoda na ich wykorzystanie, a ich niepodanie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji. Mogą zostać Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych również w innym celu i zakresie. Wówczas podamy Państwu cel przetwarzania danych osobowych, o które prosimy;
 • zawierania i wykonania umów w związku z realizowanymi zadaniami publicznymi – w takim przypadku niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej wykonanie. Gdy obowiązek ujawnienia danych osobowych wynika z przepisów prawa, ich niepodanie będzie niosło za sobą skutek wynikający wprost z tych przepisów.
   
 1. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień:
 • zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania [*];
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
 • w przypadku danych zbieranych za zgodą można również cofnąć zgodę; wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość, osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych osobowych przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.


Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub wysyłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe wymogi związane z realizacją wymienionych uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo o tym poinformowani.


Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

 1. W razie pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zbieranych przez Urząd można się kontaktować korespondencją e-mail z inspektorem ochrony danych pod adresem iod@um.gliwice.pl. Osoby niekorzystające  z  poczty  elektronicznej  mogą  złożyć  zapytanie  pisemnie,  telefonicznie  lub  osobiście  do  protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od strony ul. Zwycięstwa 21 (tel. 239-11-65 lub 239-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
   
 2. Dodatkowe informacje:
  1. dane osobowe mogą być przekazywane:
  • innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym, w celu wykonywania zadań publicznych,
  • innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na prezydenta miasta obowiązek udostępnienia lub podania do publicznej wiadomości przetwarzanych danych osobowych,
  1. dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych; dane z monitoringu przechowujemy nie dłużej niż 3 miesiące; nagrania z sesji udostępniane są w BIP bezterminowo,
  2. w Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

 

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)
 

2 Publikatory aktów prawnych, do których się odwołujemy: ustawa o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), ustawa o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511), ustawa o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.)

 


Numer karty: KM.36.10/U


 liczba odsłon strony: 81 102 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP