Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Karty informacyjne 

zawartość strony w postaci pliku audio wydruk do pliku pdf

Karty informacyjne -> Wydział Geodezji i Kartografii


Udostępnienie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków


1. Co powinienem wiedzieć?


 • wypis z rejestru gruntów/rejestru budynków/rejestru lokali zawierający dane przedmiotowe i podmiotowe zamawia się go między innymi do:
  • dokonania zmian w księdze wieczystej,
  • zawarcia aktu notarialnego,
  • uzyskania informacji o danych przedmiotowych nieruchomości gruntowej, budynkowej, lokalowej (np.: powierzchnia, funkcja), oraz danych podmiotowych (np. imię i nazwisko właściciela bądź władającego),

 

 • wypis z kartoteki budynków/kartoteki lokali zawiera dane przedmiotowe i zamawia się go między innymi do:
  • dokonania zmian w księdze wieczystej,
  • zawarcia aktu notarialnego,
  • uzyskania informacji o danych przedmiotowych nieruchomości budynkowej, lokalowej (np.: powierzchnia, funkcja),

 

 • wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych zawiera wyłącznie dane przedmiotowe i zamawia się go między innymi do:
  • uzyskania informacji o danych przedmiotowych nieruchomości gruntowej (np. powierzchnia, rodzaje użytków),

 

 • wyrys z mapy ewidencyjnej zawiera fragment mapy ewidencyjnej i zamawiany jest w celu:
  • dokonania zmian w księdze wieczystej,
  • zawarcia aktu notarialnego,

 

 • wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej zamawiany jest, między innymi w celu:
  • uregulowania stanu prawnego nieruchomości poprzez założenie księgi wieczystej dla nieruchomości,
  • przenoszenia działki/działek do innej księgi wieczystej,
  • zawarcia aktu notarialnego.
    
 • uproszczony wypis z rejestru gruntów (bez klauzuli upoważniającej do oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej) zamawia się go między innymi do:
  • uzyskania informacji o danych przedmiotowych nieruchomości gruntowej (np.: powierzchnia, rodzaje użytków) oraz danych podmiotowych (np. imię i nazwisko właściciela bądź władającego),
    
 • wypis z wykazu działek – jest spisem działek ewidencyjnych zawierającym numery tych działek, numery jednostek rejestrowych gruntów do których działki zostały przyporządkowane,
  • może służyć do celów informacyjnych,
    
 • wypis z wykazu podmiotów – alfabetyczny spis osób, jednostek organizacyjnych i organów zawierający oprócz danych określających te podmioty, oznaczenia jednostek rejestrowych gruntów, budynków i lokali oraz pozycji kartoteki budynków i lokali związanych z poszczególnymi osobami, jednostkami organizacyjnymi i organami,
  • może służyć do celów informacyjnych,

 

W celu uzyskania informacji, o numerze działki i nazwie obrębu ewidencyjnego można skorzystać ze strony z internetowym planem miasta Gliwice będącego elementem Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miasta Gliwice dostępnego pod adresem https://msip.gliwice.eu/

 2. Kto może załatwić sprawę?


Wypisy zawierające dane podmiotowe:

 • Właściciel, pełnomocnik właściciela, wieczysty użytkownik

  lub
 • osoby fizyczne i prawne oraz inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które udokumentują interes prawny.

Wypisy zawierające wyłącznie dane przedmiotowe i wyrysy udostępniane są każdemu.3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?


Do 14 dni w przypadku dokumentów niewymagających postępowania wyjaśniającego.4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?


 1. Wniosek o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

 2. - kompletny i poprawnie wypełniony wniosek


  UWAGA:
  Zamawianie dokumentów/materiałów z: ewidencji gruntów i budynków/ państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji i Kartografii wymaga użycia wniosków określonych w rozporządzeniu
  Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 434 ze zm.).

 3. potwierdzenie dokonania opłaty za zamawiane dokumenty/materiały,

 4. w sprawach załatwianych przez osoby trzecie oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,

 5. dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo jego uwierzytelnioną kopię. Dowód zapłaty może mieć również formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.


5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?


Wysokość opłat za udostępnienie danych z operatu ewidencyjnego:
 

CENNIK ZA UDOSTĘPNIANIE WYPISÓW I WYRYSÓW Z OPERATU EGIB
RODZAJ DOKUMENTU SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA
DRUKOWANY ELEKTRONICZNY
WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW - JR* 50 40
WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW BEZ DANYCH OSOBOWYCH – JR* 30 24
WYPIS I WYRYS – JR* 150 140
WYRYS – JR* 110 105
WYPIS Z KARTOTEKI BUDYNKÓW – JR* 20 15
WYPIS Z KARTOTEKI LOKALI – JR* 20 15
WYPIS Z REJESTRU BUDYNKÓW – JR* 30 25
WYPIS Z REJESTRU LOKALI – JR* 30 25
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW – DZ** 15 -
WYPIS Z WYKAZU DZIAŁEK – DZ** 5 -
WYPIS Z WYKAZU PODMIOTÓW – OS*** 5 -


*JR – jednostka rozliczeniowa dotycząca sporządzenia jednego rodzaju dokumentu według jednej jednostki rejestrowej.

**DZ – jednostka rozliczeniowa dotycząca sporządzenia jednego rodzaju dokumentu według jednej działki ewidencyjnej.
***OS – jednostka rozliczeniowa dotycząca sporządzenia jednego rodzaju dokumentu według jednego podmiotu.

 

UWAGA:

 • Opłatę pobiera się przed sporządzeniem i wydaniem wyrysów i wypisów, a jej wysokość i sposób wyliczenia utrwalana jest w Dokumencie Obliczenia Opłaty,
 • potwierdzenie uiszczonej opłaty należy okazać osobie przyjmującej wniosek, a w przypadku nie okazania, zamawiane dokumenty zostaną zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Urzędu Miasta Gliwice wskazanym poniżej,
 • opłata skarbowa od złożonego w organie pełnomocnictwa, jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej np. legitymujący się zaświadczeniem o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa),

 

Opłata za dokumenty:
Konto Opłat Geodezyjnych
Bank i konto:
ING Bank Śląski S.A.
Nr 23 1050 1230 1000 0023 5269 1410

 

Należność można wnieść w kasie Urzędu Miasta Gliwice (parter lub IV piętro) lub przelewem na powyższy rachunek o nazwie ”Rachunek opłat geodezyjnych”.

 

Opłata skarbowa:
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
Nr: 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055

(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN:  PL51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW)

 

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.6. Jak krok po kroku załatwić sprawę?Krok 1

Pobrać z wirtualnego biura obsługi na stronie: http://bip.gliwice.eu/strona=51 „wniosek o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków”

Formularz wniosku dostępny jest również w Urzędzie Miejskim w Gliwicach  w Biurze Obsługi Interesantów na parterze budynku lub w Wydziale Geodezji i Kartografii pok. 419/IV piętro.Krok 2

Złożyć kompletny wniosek:

 • Osobiście w Biurze Obsługi Interesantów lub bezpośrednio w Wydziale Geodezji i Kartografii – pokój 419 (IV piętro);
 • listownie, na adres: Urząd Miejski – Wydział Geodezji i Kartografii: 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21;
 • elektronicznie zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 8.
   Krok 3

Do wniosku składanego przez pełnomocnika załączamy:

 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
 • oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa lub wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.Krok 4

Uiścić należną opłatę za zamawiane dokumenty na podstawie otrzymanego Dokumentu Obliczenia Opłaty.Krok 5

Odebrać dokumenty w sposób określony we wniosku (osobiście, listownie lub drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP/SEKAP – w przypadku dokumentów zamawianych w formie elektronicznej).7. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?


Wydział Geodezji i Kartografii IV piętro, pokój: 413, 414, 417

lub pod numerem tel. 32/239-11-08, 32/238-55-18, 32/238-54-51, e-mail: ge@um.gliwice.pl8. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?


Tak, wysyłając kompletny wniosek:

 • faksem na nr: 32/239-12-23,
 • pocztą,
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP/SEKAP.
 • za pośrednictwem internetowego sklepu geodezyjnego pod adresem: https://zasobgeodezyjny.gliwice.eu
  można zamówić dokumenty, takie jak: wypisy z rejestrów gruntów, budynków i lokali lub wyrysy z mapy ewidencyjnej, mapy zasadniczej i dane w postaci zbiorów danych w pliku GML.
  - Sklep umożliwia natychmiastową płatność on-line poprzez usługę BlueMedia.
  - Więcej informacji pod adresem: https://bip.gliwice.eu/informacje_publiczne/geodezja_i_kartografia

UWAGA:

 • W przypadku wysłania za pośrednictwem faksu wniosku, który jest nieczytelny lub nie zawiera oznaczeń systemowych dotyczących np. numeru telefonu, daty lub liczby stron należy dostarczyć do wydziału oryginał wniosku np. osobiście lub za pośrednictwem poczty.
 • Jeżeli do załatwienia sprawy udzielone zostało pełnomocnictwo, należy złożyć je w oryginale lub jego urzędowo poświadczony odpis wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej.
 • W przypadku zamówienia dokumentów wraz z wysyłką pod wskazany adres, dokumenty te wysyłane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem poczty polskiej lub w przypadku doręczeń na terenie miasta Gliwice za pośrednictwem gońca.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link
- Wydanie: wypisu, wypisu i wyrysu, wyrysu z ewidencji gruntów i budynków


9. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?


 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 725 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.),
 4. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 393 ze zm.),
 6. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 434 ze zm.),
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r., nr 187, poz. 1330 ze zm.)


10. Skargi i wnioski


Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.
Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.11. Tryb odwoławczy


W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty nie wstrzymuje udostępnienia materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.12. Bezpieczeństwo danych osobowych


INFORMACJA OGÓLNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1

 1. Administratorem  danych  osobowych  jest  Prezydent  Miasta  Gliwice  z  siedzibą  w Urzędzie  Miejskim  w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice).
   
 2. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu:
 • realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych własnych, zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia, o których mowa w szczególności w art. 7  i 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym; dane osobowe są nam również niezbędne do:
 • zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwienia spraw (art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e) ustawy o dostępie do informacji publicznej);
 • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w budynkach publicznych i ich otoczeniu (art. 9a i art. 50 ustawy o samorządzie gminnym) – w tym celu monitorujemy przestrzeń publiczną, poprzez rejestrowanie obrazu (w tym wizerunku osób);
 • zapewnienia jawności obrad z sesji Rady Miasta (art. 11b ustawy o samorządzie gminnym) – w tym celu rejestrujemy  i  transmitujemy  w  Internecie  obraz  i  dźwięk  (w  tym  wizerunek  i wypowiedzi  osób  biorących  udział w obradach w sali sesyjnej Ratusza); osoby, które chcą chronić podczas sesji swój wizerunek mogą śledzić obrady w sali sąsiadującej z salą sesyjną;
 • sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi klientami Urzędu – w tym celu prosimy o podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu, adresu e-mail i/lub adresu do korespondencji; podanie tych danych jest dobrowolne. Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie podać danych, ich podanie jest traktowane jak zgoda na ich wykorzystanie, a ich niepodanie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji. Mogą zostać Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych również w innym celu i zakresie. Wówczas podamy Państwu cel przetwarzania danych osobowych, o które prosimy;
 • zawierania i wykonania umów w związku z realizowanymi zadaniami publicznymi – w takim przypadku niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej wykonanie. Gdy obowiązek ujawnienia danych osobowych wynika z przepisów prawa, ich niepodanie będzie niosło za sobą skutek wynikający wprost z tych przepisów.
   
 1. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień:
 • zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania [*];
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
 • w przypadku danych zbieranych za zgodą można również cofnąć zgodę; wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość, osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych osobowych przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.


Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub wysyłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe wymogi związane z realizacją wymienionych uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo o tym poinformowani.


Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

 1. W razie pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zbieranych przez Urząd można się kontaktować korespondencją e-mail z inspektorem ochrony danych pod adresem iod@um.gliwice.pl. Osoby niekorzystające  z  poczty  elektronicznej  mogą  złożyć  zapytanie  pisemnie,  telefonicznie  lub  osobiście  do  protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od strony ul. Zwycięstwa 21 (tel. 239-11-65 lub 239-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
   
 2. Dodatkowe informacje:
  1. dane osobowe mogą być przekazywane:
  • innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym, w celu wykonywania zadań publicznych,
  • innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na prezydenta miasta obowiązek udostępnienia lub podania do publicznej wiadomości przetwarzanych danych osobowych,
  1. dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych; dane z monitoringu przechowujemy nie dłużej niż 3 miesiące; nagrania z sesji udostępniane są w BIP bezterminowo,
  2. w Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

 

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)
 

2 Publikatory aktów prawnych, do których się odwołujemy: ustawa o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), ustawa o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511), ustawa o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.)

 


Numer karty: GE.4.7/U


 liczba odsłon strony: 38 785 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP