Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Karty informacyjne 

zawartość strony w postaci pliku audio wydruk do pliku pdf

Karty informacyjne -> Wydział Komunikacji


Przedłużenie ważności legitymacji instruktora


1. Co powinienem wiedzieć?


Przedłużenia ważności legitymacji dokonuje się w przypadku, gdy dobiega końca termin ważności określony w orzeczeniu lekarskim lub psychologicznym znajdującym się w aktach instruktora.

Instruktor podlega okresowym badaniom lekarskim i psychologicznym:

1)   do 60 lat - co 5 lat;
2)   powyżej 60 lat - co 30 miesięcy.O przedłużenie ważności legitymacji może ubiegać się instruktor, który:
 • przedstawi właściwe orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem (w przypadku, gdy wyznaczony przez lekarza termin ponownego badania upłynął lub minie wkrótce);
 • przedstawi właściwe orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (w przypadku, gdy termin ponownego badania wyznaczony przez psychologa upłynął lub minie wkrótce);
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za:
  a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.


2. Kto może załatwić sprawę?


Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia.

Za udzielone pełnomocnictwo należy wnieść opłatę skarbową, szczegółowe informacje znajdują się w pkt. 5 opisu usługi.


3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?


Przedłużenie legitymacji nastąpi:

 • w tym samym dniu z chwilą złożenia wniosku w pokoju 319, w przypadku, gdy na druku legitymacji jest wolne miejsce na dokonanie przedłużenia, a dane osobowe (nazwisko oraz adres instruktora) nie uległy zmianie;
 • do miesiąca (zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego) w przypadku gdy w dokumencie nie ma miejsca na dokonanie przedłużenia, co wiąże się z wymianą druku legitymacji instruktora;
 • do miesiąca w przypadku posiadania druku legitymacji wydanego na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.), którego data ważności minęła (data opieczętowana okrągłą pieczęcią) - wymiana ustawowa druku.


4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?


  W przypadku przedłużenia uprawnienia bez wymiany druku:

  1. Legitymacja instruktora

  2. Wniosek powinien być podpisany przez instruktora.

  3. Posiadany druk legitymacji instruktora,

  4. Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach - inny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości (do wglądu);

  5. Orzeczenie lekarskie i/lub psychologiczne;

  6. Właściwe opłaty.

  W przypadku przedłużenia uprawnienia wymagającego wymiany druku:

  1. Legitymacja instruktora

  2. Wniosek powinien być podpisany przez instruktora.

  3. Wyraźną fotografię o wymiarach 3,5x4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy;

  4. Dotychczas posiadany druk legitymacji;

  5. Orzeczenie lekarskie i/lub psychologiczne;

  6. Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach – inny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości (do wglądu);

  7. Wymagane opłaty.

  Złożenie wniosku przez pełnomocnika wymaga dodatkowo dostarczenia:

  • do wglądu: dowodu osobistego pełnomocnika;
  • oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa lub upoważnienia wraz z dowodem uiszczenia opłaty.


   5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?


   Przedłużenie legitymacji instruktora nie podlega opłacie.
    


   W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
   - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa

   Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

   Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

   Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasach głównego budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 lub przelewem na rachunek bankowy w ING BSK S.A.

   URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH    
   ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055 


   (a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
   IBAN:  PL51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
   Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW
   )

   Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.


   Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy nacisnąć przycisk "Zapłać", który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty.
   Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

   OPŁATA ALTERNATYWNA:

   KwotaTytuł płatności
   17 zł Opłata za pełnomocnictwo

   6. Jak krok po kroku załatwić sprawę?   Krok 1

   Należy przygotować wymagane dokumenty   Krok 2

   Wypełnić kompletny wniosek o przedłużenie ważności legitymacji instruktora   Krok 3

   Uiścić niezbędne opłaty w przypadku kiedy są wymagane, szczegółowe informacje znajdują się w pkt 5 opisu usługi   Krok 4

   Złożyć dokumenty w pokoju nr 319 (III piętro) Urzędu Miejskiego w Gliwicach   Krok 5

   Dokument może być odebrany poprzez pocztę tradycyjną  lub osobiście w siedzibie urzędu -  o formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku   Krok 6

   W przypadku odbioru druku legitymacji przez pełnomocnika należy okazać pełnomocnictwo wystawione przez wnioskodawcę.   7. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?


   Pokój 319, III piętro
   Telefon: 32-239-12-67
   e-mail: km@um.gliwice.pl   8. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?   Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link
   - Przedłużenie ważności legitymacji instruktora nauki jazdy


   9. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?


   1. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).
   2. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).
   3. Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 341 z późn. zm.).
   4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1200).


   10. Skargi i wnioski


   Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.
   Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.   11. Tryb odwoławczy


   Od niniejszego pisma przysługuje stronie prawo wniesienia skargi do  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice.
   Zgodnie z art. 230 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn zm.) w związku z § 2ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.12.2003 r. w sprawie wysokości opłat oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniach przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2003 r. nr 221 poz. 2193 z późn. zm.) od skargi pobierana jest opłata za wpis stały w wysokości 200 złotych.
   Jednocześnie informuję, iż strona ma  prawo ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych lub o przyznanie prawa pomocy na zasadach określonych w przepisach szczegółowych ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn zm.).   12. Bezpieczeństwo danych osobowych


   INFORMACJA OGÓLNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1

   1. Administratorem  danych  osobowych  jest  Prezydent  Miasta  Gliwice  z  siedzibą  w Urzędzie  Miejskim  w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice).
     
   2. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu:
   • realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych własnych, zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia, o których mowa w szczególności w art. 7  i 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym; dane osobowe są nam również niezbędne do:
   • zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwienia spraw (art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e) ustawy o dostępie do informacji publicznej);
   • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w budynkach publicznych i ich otoczeniu (art. 9a i art. 50 ustawy o samorządzie gminnym) – w tym celu monitorujemy przestrzeń publiczną, poprzez rejestrowanie obrazu (w tym wizerunku osób);
   • zapewnienia jawności obrad z sesji Rady Miasta (art. 11b ustawy o samorządzie gminnym) – w tym celu rejestrujemy  i  transmitujemy  w  Internecie  obraz  i  dźwięk  (w  tym  wizerunek  i wypowiedzi  osób  biorących  udział w obradach w sali sesyjnej Ratusza); osoby, które chcą chronić podczas sesji swój wizerunek mogą śledzić obrady w sali sąsiadującej z salą sesyjną;
   • sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi klientami Urzędu – w tym celu prosimy o podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu, adresu e-mail i/lub adresu do korespondencji; podanie tych danych jest dobrowolne. Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie podać danych, ich podanie jest traktowane jak zgoda na ich wykorzystanie, a ich niepodanie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji. Mogą zostać Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych również w innym celu i zakresie. Wówczas podamy Państwu cel przetwarzania danych osobowych, o które prosimy;
   • zawierania i wykonania umów w związku z realizowanymi zadaniami publicznymi – w takim przypadku niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej wykonanie. Gdy obowiązek ujawnienia danych osobowych wynika z przepisów prawa, ich niepodanie będzie niosło za sobą skutek wynikający wprost z tych przepisów.
     
   1. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień:
   • zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania [*];
   • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
   • w przypadku danych zbieranych za zgodą można również cofnąć zgodę; wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.

   W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość, osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych osobowych przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.


   Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub wysyłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe wymogi związane z realizacją wymienionych uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo o tym poinformowani.


   Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    

   1. W razie pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zbieranych przez Urząd można się kontaktować korespondencją e-mail z inspektorem ochrony danych pod adresem iod@um.gliwice.pl. Osoby niekorzystające  z  poczty  elektronicznej  mogą  złożyć  zapytanie  pisemnie,  telefonicznie  lub  osobiście  do  protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od strony ul. Zwycięstwa 21 (tel. 239-11-65 lub 239-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
     
   2. Dodatkowe informacje:
    1. dane osobowe mogą być przekazywane:
    • innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym, w celu wykonywania zadań publicznych,
    • innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na prezydenta miasta obowiązek udostępnienia lub podania do publicznej wiadomości przetwarzanych danych osobowych,
    1. dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych; dane z monitoringu przechowujemy nie dłużej niż 3 miesiące; nagrania z sesji udostępniane są w BIP bezterminowo,
    2. w Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

    

   1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)
    

   2 Publikatory aktów prawnych, do których się odwołujemy: ustawa o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), ustawa o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511), ustawa o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.)

    


   Numer karty: KM.34.9/U


    liczba odsłon strony: 6 343 
   Logo Samorządu Gliwice

   Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

   Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

   boi@um.gliwice.pl

   Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

   Logo systemu SEKAP 

   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

   Urzędu Miejskiego w Gliwicach

   www.sekap.pl

   Logo systemu EPUAP