Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Karty informacyjne 

zawartość strony w postaci pliku audio wydruk do pliku pdf

Karty informacyjne -> Wydział Geodezji i Kartografii


Wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntów


logo systemu sekap.plUsługa możliwa do zrealizowania w pełni elektronicznie
więcej informacji w karcie SEKAP :
- Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków

1. Co powinienem wiedzieć?


Zmiany dotyczące zmiany właściciela/władającego ujawnia się w ewidencji gruntów z urzędu  na podstawie:

 • zawiadomień z księgi wieczystej
 • aktów notarialnych (z wyłączeniem umów dotyczących wieczystego użytkowania gruntów i własności lokali)
 • ostatecznych decyzji administracyjnych

 

Zgłoszenie/Wniosek o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntów należy złożyć w przypadku, gdy:

 1. chcemy ujawnić zmianę właściciela nieruchomości na podstawie:
  • postanowienia Sądu ws nabycia spadku, działu spadku, zniesienia współwłasności, zasiedzenia itp.;
  • aktu poświadczenia dziedziczenia
 2. chcemy ujawnić/zmienić:
  • adres stałego pobytu
  • adres korespondencyjny
  • adres siedziby firmy
 3. chcemy ujawnić zmiany w zakresie przedmiotu nieruchomości, której jesteśmy właścicielem/użytkownikiem wieczystym/władającym:
  • dane dotyczące budynku:
   - pola powierzchni użytkowej
   - roku zakończenia budowy
   - zmiany sposobu użytkowania (funkcji)
   - kondygnacji;
  • dane dotyczące zmiany sposobu użytkowania (funkcji) lokalu;
 4. chcemy ujawnić zmiany wynikające z opracowań geodezyjnych dotyczące (obowiązuje termin 30 dni licząc od dnia powstania zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków) :
  • Pomiar powykonawczy nowego budynku
  • Aktualizacji budynku
  • Usunięcia budynku
  • Aktualizacji użytków
  • Połączenia działek
  • Podziału rolnego


2. Kto może załatwić sprawę?


Kompletny wniosek może złożyć osobiście lub listownie właściciel / władający / pełnomocnik / geodeta uprawniony lub osoba trzecia.
Ważne jednak, aby wniosek był podpisany przez osobę posiadającą prawo do składania wniosków:

 • właściciel
 • władający w rozumieniu posiadania samoistnego lub władający na gruntach publicznych: wieczysty użytkownik,  użytkownik gruntów państwowych i samorządowych,
 • osoba reprezentująca jednostkę organizacyjną sprawującą zarząd lub trwały zarząd nieruchomościami,
 • osoba reprezentująca osobę prawną, której zostało powierzone wykonywanie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa lub innych praw rzeczowych
 • osoba reprezentująca organ administracji publicznej, które gospodarują nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz gminnych, powiatowych, wojewódzkich zasobów nieruchomości;
 • dzierżawca gruntów stanowiących gospodarstwo rolne oraz wydzierżawiający posiadają prawo do zgłaszania zmian na podstawie umów dzierżawy oraz zmian swoich danych osobowych
 • notarialnie upoważniony pełnomocnik. W tym przypadku należy wnieść opłatę skarbową z tego tytułu w wysokości 17 zł


3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?


Średni czas oczekiwania po złożeniu kompletnego wniosku wynosi 7 dni.


4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?


 1. Zgłoszenie/wniosek w sprawie wprowadzenia zmiany do operatu ewidencji gruntów i budynków

 2. W przypadku pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł.

Kompletny wniosek podpisany przez właściwą osobę wraz z odpowiednim załącznikiem, który stanowi podstawę ujawnienia zmiany w ewidencji gruntów:

 • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub działu spadku (oryginał do wglądu);
 • akt poświadczenia dziedziczenia (oryginał do wglądu);
 • potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych lub zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego wydane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z oryginalną pieczątką PINB (oryginał do wglądu);
 • wskazanie decyzji lub innego dokumentu wydanego przez Wydział Architektury i Budownictwa udzielającej pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania (funkcji) lokalu/budynku (numer decyzji, numer sprawy, data)
 • wskazanie numeru dokumentacji przyjętej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej GE.6640.


  5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?
  W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
  - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa

  Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

  Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

  Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasach głównego budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 lub przelewem na rachunek bankowy w ING BSK S.A.

  URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH    
  ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055 


  (a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
  IBAN:  PL51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
  Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW
  )

  Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.


  6. Jak krok po kroku załatwić sprawę?  Krok 1

  • Pobrać z wirtualnego biura obsługi na stronie: http://bip.gliwice.eu/strona=51 formularz „Zgłoszenie/wniosek w sprawie wprowadzenia zmiany do operatu ewidencji gruntów i budynków” (dostępny również powyżej w punkcie 4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty),
  • Formularz wniosku dostępny jest również w Urzędzie Miejskim w Gliwicach w Biurze Obsługi Interesantów na parterze budynku lub w Wydziale Geodezji i Kartografii pok. 419 (IV piętro).  Krok 2

  Złożyć kompletny wniosek:

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesantów lub bezpośrednio w Wydziale Geodezji i Kartografii – pokój 419 (IV piętro);
  • listownie na adres: Urząd Miejski – Wydział Geodezji i Kartografii: 44-100  Gliwice, ul. Zwycięstwa 21;
  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP/SEKAP (patrz pkt.8 „Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu”).  Krok 3

  Do wniosku składanego przez pełnomocnika załączamy:

  • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
  • oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa lub wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej (patrz pkt.5. „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?").  Krok 4

  Zawiadomienie o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków może być przesłane pocztą lub może być odebrane osobiście przez wnioskodawcę lub inną osobę posiadającą pisemne upoważnienie.  7. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?


  Wydział Geodezji i Kartografii – Referat ds Aktualizacji Danych Geodezyjnych,
  IV piętro,  pokój 403 lub pod numerem telefonu 32-239-11-59, 32-239-11-43,
   

  oraz (w przypadku zmian dokonywanych na podstawie opracowań geodezyjnych)

  IV piętro, pokój 400, 403 lub pod numerami telefonów 32-238-56-68, 32-239-11-43, 32-238-56-69  8. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?


  Tak, wysyłając kompletny wniosek:
   

  • faksem na nr: 32/239-12-23,
  • pocztą,
  • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP/SEKAP.

  „Zawiadomienie o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków” wysyłane jest do wnioskodawcy:

  • listownie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem poczty polskiej
  • za pośrednictwem gońca w przypadku doręczeń na terenie miasta Gliwice
  • elektronicznie w przypadku wniosków realizowanych za pośrednictwem platformy ePUAP/SEKAP

   

  UWAGA:

   

  • W przypadku wysłania za pośrednictwem faksu wniosku, który jest nieczytelny lub nie zawiera oznaczeń systemowych dotyczących np. numeru telefonu, daty lub liczby stron należy dostarczyć do wydziału oryginał wniosku np. osobiście lub za pośrednictwem poczty,
  • Jeżeli do załatwienia sprawy udzielone zostało pełnomocnictwo,  należy złożyć je w oryginale lub jego urzędowo poświadczony odpis wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej,

  Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link
  - Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków


  9. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?


  1. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 725 ze zmianami)
  2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 393)
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 ze zmianami)


  10. Skargi i wnioski


  Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.
  Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.  11. Tryb odwoławczy


  Tryb odwoławczy nie występuje.


  12. Bezpieczeństwo danych osobowych


  INFORMACJA OGÓLNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1

  1. Administratorem  danych  osobowych  jest  Prezydent  Miasta  Gliwice  z  siedzibą  w Urzędzie  Miejskim  w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice).
    
  2. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu:
  • realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych własnych, zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia, o których mowa w szczególności w art. 7  i 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym; dane osobowe są nam również niezbędne do:
  • zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwienia spraw (art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e) ustawy o dostępie do informacji publicznej);
  • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w budynkach publicznych i ich otoczeniu (art. 9a i art. 50 ustawy o samorządzie gminnym) – w tym celu monitorujemy przestrzeń publiczną, poprzez rejestrowanie obrazu (w tym wizerunku osób);
  • zapewnienia jawności obrad z sesji Rady Miasta (art. 11b ustawy o samorządzie gminnym) – w tym celu rejestrujemy  i  transmitujemy  w  Internecie  obraz  i  dźwięk  (w  tym  wizerunek  i wypowiedzi  osób  biorących  udział w obradach w sali sesyjnej Ratusza); osoby, które chcą chronić podczas sesji swój wizerunek mogą śledzić obrady w sali sąsiadującej z salą sesyjną;
  • sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi klientami Urzędu – w tym celu prosimy o podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu, adresu e-mail i/lub adresu do korespondencji; podanie tych danych jest dobrowolne. Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie podać danych, ich podanie jest traktowane jak zgoda na ich wykorzystanie, a ich niepodanie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji. Mogą zostać Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych również w innym celu i zakresie. Wówczas podamy Państwu cel przetwarzania danych osobowych, o które prosimy;
  • zawierania i wykonania umów w związku z realizowanymi zadaniami publicznymi – w takim przypadku niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej wykonanie. Gdy obowiązek ujawnienia danych osobowych wynika z przepisów prawa, ich niepodanie będzie niosło za sobą skutek wynikający wprost z tych przepisów.
    
  1. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień:
  • zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania [*];
  • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
  • w przypadku danych zbieranych za zgodą można również cofnąć zgodę; wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.

  W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość, osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych osobowych przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.


  Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub wysyłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe wymogi związane z realizacją wymienionych uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo o tym poinformowani.


  Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   

  1. W razie pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zbieranych przez Urząd można się kontaktować korespondencją e-mail z inspektorem ochrony danych pod adresem iod@um.gliwice.pl. Osoby niekorzystające  z  poczty  elektronicznej  mogą  złożyć  zapytanie  pisemnie,  telefonicznie  lub  osobiście  do  protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od strony ul. Zwycięstwa 21 (tel. 239-11-65 lub 239-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
    
  2. Dodatkowe informacje:
   1. dane osobowe mogą być przekazywane:
   • innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym, w celu wykonywania zadań publicznych,
   • innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na prezydenta miasta obowiązek udostępnienia lub podania do publicznej wiadomości przetwarzanych danych osobowych,
   1. dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych; dane z monitoringu przechowujemy nie dłużej niż 3 miesiące; nagrania z sesji udostępniane są w BIP bezterminowo,
   2. w Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

   

  1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)
   

  2 Publikatory aktów prawnych, do których się odwołujemy: ustawa o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), ustawa o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511), ustawa o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.)

   


  Numer karty: GE.7.3/U


   liczba odsłon strony: 15 998 
  Logo Samorządu Gliwice

  Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

  Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

  boi@um.gliwice.pl

  Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

  Logo systemu SEKAP 

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Urzędu Miejskiego w Gliwicach

  www.sekap.pl

  Logo systemu EPUAP