Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Karty informacyjne 

zawartość strony w postaci pliku audio wydruk do pliku pdf

Karty informacyjne -> Wydział Komunikacji


Czasowe wycofanie z ruchu


1. Co powinienem wiedzieć?


Czasowego wycofania z ruchu można dokonać dla następujących pojazdów:
samochodu ciężarowego i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, ciągników samochodowych, pojazdów specjalnych i autobusów.

Wycofania pojazdów z ruchu dokonuje się na okres nie mniej niż 2 miesiące i nie więcej niż 24 miesiące. Okres ten może zostać przedłużony, jednakże łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekroczyć 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o czasowym wycofaniu z ruchu. Czasowo wycofać można jedynie w urzędzie, w którym pojazd został ostatnio zarejestrowany (czyli nie decyduje o tym adres zamieszkania ostatniego właściciela).

Z uwagi, iż na okres czasowego wycofania dowód rejestracyjny i tablice są przechowywane w urzędzie, właściciel pojazdu jest obowiązany zapewnić pojazdowi wycofanemu z ruchu postój poza drogą publiczną i strefą zamieszkania.

Po zakończeniu okresu czasowego wycofania można odebrać zdeponowany w urzędzie dowód rejestracyjny i tablice, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym nie upłynął termin ważności badań technicznych, w przeciwnym razie należy  przedłożyć zaświadczenie o aktualnym badaniu okresowym pojazdu. W tym celu może być konieczne uzyskanie najpierw tablic tymczasowych na dojazd na przegląd techniczny.

W przypadku nie uzyskania przeglądu technicznego kolejny nabywca pojazdu otrzymuje od sprzedawcy jedynie decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu (zamiast dowodu rejestracyjnego i tablic).

Zanim upłynie pełny, wnioskowany wcześniej termin czasowego wycofania, można go skrócić, ale pod warunkiem, że nie na mniej niż 2 miesiące od dnia wydania decyzji o czasowym wycofaniu z ruchu.


2. Kto może załatwić sprawę?


Sprawę może załatwić właściciel / współwłaściciele osobiście lub osoba przez nich upoważniona.

Jeżeli właścicielem jest podmiot zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym  sprawę mogą załatwić osoby wchodzące w skład organów uprawnionych do reprezentacji (uwzględniając sposób reprezentacji określony w KRS), prokurent lub inna osoba upoważniona przez uprawnione organy tego podmiotu.

Jeżeli właścicielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna sprawę załatwia właściciel / współwłaściciele firmy lub osoba przez nich upoważniona.


3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?


W przypadku kompletnych i zgodnych dokumentów sprawa załatwiana jest „od ręki” przy złożeniu wniosku.


4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?


  Pierwszy etap - uzyskanie czasowego wycofania z ruchu:

  1. Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

  2. – oryginał.

  3. Dowód rejestracyjny - oryginał.

  4. Karta pojazdu, jeżeli była wydana - oryginał.

  5. Tablice rejestracyjne.

  6. W przypadku, gdy nowy właściciel nie zarejestrował jeszcze na siebie pojazdu: oryginały dowodów własności (np. umowy, faktury zakupu) potwierdzające kolejno nabycie pojazdu od właściciela, na którego pojazd był ostatnio zarejestrowany, aż do ostatniego (czyli aktualnego) właściciela. W przypadku zakupu pojazdu od firmy prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży pojazdów (np. auto-komisu, salonu samochodowego, auto-handlu) zamiast oryginałów poprzednie umowy/faktury zakupu pojazdu przez tę firmę mogą być uwierzytelnionymi notarialnie kopiami.

  7. PEŁNOMOCNICTWO - Referat Rejestracji Pojazdów

  8. Jeżeli właściciel nie załatwia sprawy osobiście – oryginał upoważnienia

  9. Dowody opłat dokonanych zgodnie z pkt 5 poniżej „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić”- oryginały.

  Drugi etap – ponowne dopuszczenie do ruchu po upływie czasowego wycofania lub skrócenie okresu czasowego wycofania:

  1. Wniosek o ponowne dopuszczenie pojazdu do ruchu po upływie okresu czasowego wycofania / skrócenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu

  2. – oryginał

  3. Decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu - oryginał.

  4. Zaświadczenie z badania technicznego, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym upłynął termin ważności badań technicznych – oryginał.

  5. Aktualna polisa OC lub pokwitowanie zapłaty OC ze wskazanym okresem obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (oryginał) – w przypadku nieprzedłożenia tego dokumentu urząd jest zobowiązany do powiadomienia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny celem przeprowadzenia dalszego postępowania


  5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?


  Za uzyskanie czasowego wycofania z ruchu na okres 2 miesięcy należy wnieść opłatę w wys. 80 zł. W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, opłatę powiększa się  za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:  4 zł (od 3 do 12 miesiąca), 2 zł (od 13 do 24 miesiąca) i 0,25 zł (od 25 do 48 miesiąca).

  Powyższej opłaty za czasowe wycofanie można dokonać w kasach Urzędu Miejskiego w Gliwicach (na parterze w Biurze Obsługi  Interesantów lub na IV piętrze w holu Wydziału Księgowości), albo przelewem na rachunek bankowy:

  URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
  ING BSK S.A nr : 03-1050-1230-1000-0022-7694-9514

  Do składanego wniosku musi zostać dołączony oryginał dowodu uiszczenia opłaty (otrzymany w kasie, banku, poczcie lub wydrukowany z Internetu) albo uwierzytelniona kopia tego dowodu zapłaty tj. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz rzecznika patentowego.

  Każdy dowód wpłaty powinien zawierać dane z jakiego tytułu jest dokonana opłata, np. czasowe wycofanie, numer rejestracyjny lub numer nadwozia lub VIN.
  W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
  - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa

  Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

  Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

  Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasach głównego budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 lub przelewem na rachunek bankowy w ING BSK S.A.

  URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH    
  ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055 


  (a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
  IBAN:  PL51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
  Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW
  )

  Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.


  Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy nacisnąć przycisk "Zapłać", który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty.
  Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

  OPŁATA ZA CZASOWE WYCOFANIE Z RUCHU:

  KwotaTytuł płatności
  80 zł Za uzyskanie czasowego wycofania z ruchu na okres 2 miesięcy
  4 zł Za uzyskanie czasowego wycofania z ruchu - od 3 do 12 miesięcy (opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu)
  2 zł Za uzyskanie czasowego wycofania z ruchu - od 13 do 24 miesięcy (opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu)
  0,25 zł Za uzyskanie czasowego wycofania z ruchu - od 25 do 48 miesięcy (opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu)

  OPŁATA ALTERNATYWNA:

  KwotaTytuł płatności
  17 zł Opłata za pełnomocnictwo

  6. Jak krok po kroku załatwić sprawę?  Krok 1

  Pierwszy etap - uzyskanie czasowego wycofania z ruchu
  (Kroki od 2 do 6):  Krok 2

  Wypełnić wniosek o czasowe wycofanie z ruchu  Krok 3

  Wnieść opłatę za czasowe wycofanie (opisana powyżej w pkt 5 o tytule „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?”).  Krok 4

  Wnieść opłatę od złożenia pełnomocnictwa, jeżeli dotyczy.  Krok 5

  Przygotować pozostałe załączniki do wniosku wymienione powyżej w pkt 4 o tytule „Sprawdź, czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty”  Krok 6

  Złożyć dokumenty na stanowiskach w sali Rejestracji Pojazdów.

   

  Uwaga: w sali Rejestracji Pojazdów funkcjonuje automatyczny system kolejkowy -  przed zgłoszeniem się na stanowisko należy pobrać bilet z automatu biletowego (znajdującego się na początku sali) naciskając przycisk „B”. Dokumenty można złożyć na stanowisku, nad którym wyświetla się numer biletu.  -> Sprawdź stan kolejki

  -> Elektroniczna rejestracja do kolejki internetowej  Krok 7

  Przy złożeniu kompletu dokumentów następuje „od ręki” wydanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.  Krok 8


  Drugi etap – ponowne dopuszczenie do ruchu po upływie czasowego wycofania lub skrócenie okresu czasowego wycofania (Kroki od 9 do 15):  Krok 9

  Wypełnić wniosek o ponowne dopuszczenie pojazdu do ruchu po upływie okresu czasowego wycofania/skrócenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu.  Krok 10

  Załączyć do wniosku decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.  Krok 11

  Uzyskać zaświadczenie z badania technicznego dokonanego w stacji kontroli pojazdów jeżeli w dowodzie rejestracyjnym upłynął termin ważności badań technicznych.

  -> Wykaz stacji kontroli pojazdów na terenie Gliwic

  -> Sprawdź, jak uzyskać tablice tymczasowe celem dojazdu na przegląd  Krok 12

  Wnieść opłatę od złożenia pełnomocnictwa, jeżeli dotyczy (opisana powyżej w pkt 5 o tytule „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?”).  Krok 13

  Przygotować pozostałe załączniki do wniosku wymienione powyżej w pkt 4 o tytule „Sprawdź, czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty”  Krok 14

  Złożyć dokumenty na stanowiskach w sali Rejestracji Pojazdów (na parterze urzędu, na prawo od wejścia od ulicy Zwycięstwa).

  Uwaga: w sali Rejestracji Pojazdów funkcjonuje automatyczny system kolejkowy -  przed zgłoszeniem się na stanowisko należy pobrać bilet z automatu biletowego (znajdującego się na początku sali) naciskając przycisk „B”. Dokumenty można złożyć na stanowisku, nad którym wyświetla się numer biletu.

  -> Sprawdź stan kolejki  Krok 15

  Przy złożeniu kompletu dokumentów następuje „od ręki” wydanie decyzji o przywróceniu pojazdu do ruchu oraz zwrot dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych.  7. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?


  Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
  ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice - Referat Rejestracji Pojazdów (na parterze urzędu, na prawo od wejścia od ulicy Zwycięstwa).

  Tel. 32-238-54-92 / 32-239-13-29 / 32-239-11-79 / 32-238-56-90
          32-239-12-10 / 32-238-54-96 / 32-238-54-03 / 32-238-54-85

  lub

  filia Wydziału Komunikacji - ul. Jasna 31a, 44-100 Gliwice - parter budynku, pok. 33-34.

  Tel. 32 338-64-57 / 32 338-64-58 / 32 338-64-59


  E-mail: km@um.gliwice.pl  8. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?  9. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?


  1. Art. 78a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz.U. z 2004 r. Nr 285 poz.2856 z późniejszymi zmianami).
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. 2016 r. poz. 1088 z późn. zm.).
  4. 84 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 473 z późn. zm.).
  5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
  6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000).


  10. Skargi i wnioski


  Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.
  Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.  11. Tryb odwoławczy


  Strona wnosi odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


  12. Bezpieczeństwo danych osobowych


  INFORMACJA OGÓLNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1

  1. Administratorem  danych  osobowych  jest  Prezydent  Miasta  Gliwice  z  siedzibą  w Urzędzie  Miejskim  w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice).
    
  2. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu:
  • realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych własnych, zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia, o których mowa w szczególności w art. 7  i 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym; dane osobowe są nam również niezbędne do:
  • zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwienia spraw (art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e) ustawy o dostępie do informacji publicznej);
  • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w budynkach publicznych i ich otoczeniu (art. 9a i art. 50 ustawy o samorządzie gminnym) – w tym celu monitorujemy przestrzeń publiczną, poprzez rejestrowanie obrazu (w tym wizerunku osób);
  • zapewnienia jawności obrad z sesji Rady Miasta (art. 11b ustawy o samorządzie gminnym) – w tym celu rejestrujemy  i  transmitujemy  w  Internecie  obraz  i  dźwięk  (w  tym  wizerunek  i wypowiedzi  osób  biorących  udział w obradach w sali sesyjnej Ratusza); osoby, które chcą chronić podczas sesji swój wizerunek mogą śledzić obrady w sali sąsiadującej z salą sesyjną;
  • sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi klientami Urzędu – w tym celu prosimy o podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu, adresu e-mail i/lub adresu do korespondencji; podanie tych danych jest dobrowolne. Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie podać danych, ich podanie jest traktowane jak zgoda na ich wykorzystanie, a ich niepodanie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji. Mogą zostać Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych również w innym celu i zakresie. Wówczas podamy Państwu cel przetwarzania danych osobowych, o które prosimy;
  • zawierania i wykonania umów w związku z realizowanymi zadaniami publicznymi – w takim przypadku niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej wykonanie. Gdy obowiązek ujawnienia danych osobowych wynika z przepisów prawa, ich niepodanie będzie niosło za sobą skutek wynikający wprost z tych przepisów.
    
  1. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień:
  • zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania [*];
  • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
  • w przypadku danych zbieranych za zgodą można również cofnąć zgodę; wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.

  W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość, osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych osobowych przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.


  Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub wysyłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe wymogi związane z realizacją wymienionych uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo o tym poinformowani.


  Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   

  1. W razie pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zbieranych przez Urząd można się kontaktować korespondencją e-mail z inspektorem ochrony danych pod adresem iod@um.gliwice.pl. Osoby niekorzystające  z  poczty  elektronicznej  mogą  złożyć  zapytanie  pisemnie,  telefonicznie  lub  osobiście  do  protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od strony ul. Zwycięstwa 21 (tel. 239-11-65 lub 239-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
    
  2. Dodatkowe informacje:
   1. dane osobowe mogą być przekazywane:
   • innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym, w celu wykonywania zadań publicznych,
   • innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na prezydenta miasta obowiązek udostępnienia lub podania do publicznej wiadomości przetwarzanych danych osobowych,
   1. dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych; dane z monitoringu przechowujemy nie dłużej niż 3 miesiące; nagrania z sesji udostępniane są w BIP bezterminowo,
   2. w Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

   

  1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)
   

  2 Publikatory aktów prawnych, do których się odwołujemy: ustawa o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), ustawa o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511), ustawa o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.)

   


  Numer karty: KM.46.7/U


   liczba odsłon strony: 7 007 
  Logo Samorządu Gliwice

  Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

  Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

  boi@um.gliwice.pl

  Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

  Logo systemu SEKAP 

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Urzędu Miejskiego w Gliwicach

  www.sekap.pl

  Logo systemu EPUAP