Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Karty informacyjne 

zawartość strony w postaci pliku audio wydruk do pliku pdf

Karty informacyjne -> Wydział Komunikacji


Kategorie prawa jazdy i wymagany minimalny wiek


1. Prawo jazdy nie może być wydane osobie:

 

 • u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu
 • w stosunku do której orzeczony został (prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych - w okresie obowiązywania tego zakazu
 • w stosunku do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy-w okresie i zakresie obowiązywania tej decyzji
 • która uzyskała za granicą prawo jazdy, a to prawo jazdy został zatrzymane lub uprawnienie do kierowania pojazdami zostało cofnięte – w okresie obowiązywania zatrzymania prawa jazdy lub cofnięcia uprawniania


2. Prawo jazdy jest wydawane przez starostę na wniosek osoby zainteresowanej, za opłatą, na podstawie krajowego prawa jazdy.

3. Osoba ubiegająca się o  uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami winna zapoznać się również z opisem usług:


-> Wymiana  prawa jazdy wydanego za granicą nieokreślonego w Konwencjach o ruchu drogowym
-> Wydanie pierwszego prawa jazdy
-> Podwyższenie kategorii prawa jazdyPrawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:

1) kategorii AM:

 

 1. motorowerem,
 2. czterokołowcem lekkim;


2) kategorii A1:

 1. motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
 2. motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 3. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;


3) kategorii A2:

 1. motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
 2. motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 3. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;


4) kategorii A:

 1. motocyklem,
 2. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;


5) kategorii B1:

 1. czterokołowcem,
 2. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;


6) kategorii B:

 1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
 2. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
 3. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,
 4. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;


7) kategorii C1:

 1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu,
 2. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
 3. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;


8) kategorii C:

 1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
 2. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
 3. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;


9) kategorii D1:

 1. autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m,
 2. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
 3. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;


10) kategorii D:

 1. autobusem,
 2. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
 3. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;


11) kategorii T:

 1. ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 2. zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami),
 3. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;


12) kategorii B+E, C+E lub D+E - pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą (przyczepami), przy czym w zakresie kategorii B+E dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t;


13) kategorii C1+E - zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii C1 i przyczepy;


14) kategorii D1+E - zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii D1 i przyczepy;


15) kategorii B i C1+E, B i D1+E, B i C+E lub B i D+E - zespołem pojazdów określonym w prawie jazdy kategorii B+E;


16) kategorii C+E i D - zespołem pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D+E.Zespołem pojazdów, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy.Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy:

 1. kategorii B, C1, C, D1 i D uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej;
 2. kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E i D+E uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami);
 3. kategorii AM, A1, A2 i A uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla tej kategorii wraz z przyczepą;
 4. kategorii B uprawnia do kierowania:
  a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
  b) motocyklem trójkołowym
  - pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.
 
Wymagany minimalny wiek do kierowania pojazdami wynosi:
 1. 14 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM;
 2. 16 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T;
 3. 18 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E;
 4. 20 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2;
 5. 21 lat - dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A;
 6. 21 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, D1 i D1+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2 oraz art. 9;
 7. 24 lata - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii:
  1. A - jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,
  2. D i D+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 3 oraz art. 9;
 8. 21 lat - dla tramwaju;
 9. 15 lat - dla pojazdu zaprzęgowego;
 10. 10 lat - dla roweru;
 11. 17 lat - dla roweru wieloosobowego, roweru lub wózka rowerowego przewożących inną osobę;
 12. 13 lat - dla jadącego po jezdni wózka inwalidzkiego;
 13. 21 lat - dla kolejki turystycznej.


Wymagany minimalny wiek do kierowania dla żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wynosi:

 1. 18 lat - dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kategorii A, C i C+E;
 2. 19 lat - dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kategorii D.


Dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej minimalny wiek do kierowania wynosi:

 1. 18 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A;
 2. 19 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C;
 3. 21 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D.

 


Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii:

 

 1. C i C+E wynosi 18 lat;
 2. D i D+E wynosi 21 lat.

 


Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną, określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii D i D+E wynosi:

 

 1.  23 lata lub
 2.  21 lat, z tym że taka osoba może kierować wyłącznie pojazdami wykonującymi regularne przewozy osób na liniach komunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym na trasie nieprzekraczającej 50 km.


Numer karty: KM.2.1/DP


 liczba odsłon strony: 7 005 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP