Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Karty informacyjne 

zawartość strony w postaci pliku audio wydruk do pliku pdf

Karty informacyjne -> Wydział Komunikacji


Wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców


1. Co powinienem wiedzieć?


Instruktorem jest osoba, która:

 

 1. posiada prawo jazdy:
  1. kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,
  2. kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,
  3. kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii;
 2. posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem;
 3. posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;
 4. posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;
 5. ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;
 6. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;
 7. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  1. przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  2. przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  3. przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  4. prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  5. przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  6. przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
 8. jest wpisana do ewidencji instruktorów


Wykładowcą jest osoba, która:

 

 

 1. ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;
 2. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  1. przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  2. przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  3. przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  4. prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  5. przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  6. przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
 4. jest wpisana do ewidencji wykładowców.


Uwaga: terminy określone pkt 3 niniejszego opisu usługi uważa się za wszczęte z dniem dostarczenia do organu kompletu dokumentów (również egzaminu).

 

OBOWIĄZKI INSTRUKTORA I WYKŁADOWCY
 
Instruktor jest obowiązany:

1) przekazywać staroście:

a) numer ewidencyjny ośrodka szkolenia lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie - najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć,
b) informację o zmianie danych - w terminie 14 dni od dnia ich zmiany;
zakres:
1) imię i nazwisko;
2) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
3) adres zamieszkania;
4) wynikające z ukończonego kursu i zakresu złożonego egzaminu, poszczególne rodzaje uprawnień, w zakresie których może prowadzić szkolenie, oraz daty ich uzyskania;

2) corocznie uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego,
3) do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach
4) rzetelnie i bezstronnie wykonywać swoje obowiązki;
5) poszerzać wiedzę zawodową i podnosić kwalifikacje;
6) posiadać w czasie prowadzenia zajęć praktycznych legitymację instruktora oraz okazywać ją na żądanie uprawnionego podmiotu.

2. Koszty okresowych badań lekarskich i psychologicznych oraz koszt uczestnictwa w warsztatach ponosi:

a) podmiot prowadzący szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania odpowiednio motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem - w przypadku gdy instruktor jest przez niego zatrudniony;
b) jednostka wojskowa lub jednostka organizacyjna służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w przypadku gdy instruktor pełni w niej służbę lub jest w niej zatrudniony;
c) zainteresowana osoba - w pozostałych przypadkach.


Wykładowca jest obowiązany:
1) przekazywać staroście:

a) numer ewidencyjny ośrodka szkolenia lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie - najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć,
b)  informację o zmianie danych - w terminie 14 dni od dnia ich zmiany.
zakres:   
1) imię i nazwisko;
2) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
3) adres zamieszkania;
4) wynikające z ukończonego kursu i zakresu złożonego egzaminu, poszczególne rodzaje uprawnień, w zakresie których może prowadzić szkolenie, oraz daty ich uzyskania;

2) corocznie uczestniczyć w 3-dniowych warsztatach doskonalenia zawodowego
3) do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach;
4) rzetelnie i bezstronnie wykonywać swoje obowiązki;
5) poszerzać wiedzę zawodową i podnosić kwalifikacje;
6) posiadać w czasie prowadzenia nauki teoretycznej zaświadczenie o wpisie do ewidencji wykładowców oraz okazywać je na żądanie uprawnionego podmiotu.2. Kto może załatwić sprawę?


Sprawę można załatwić osobiście lub w przypadku posiadania oryginału/notarialnie potwierdzonej kopi dokumentu z krajowego rejestru karnego (zaświadczenie o niekaralności) upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia (pełnomocnictwo pisemne / pełnomocnictwo wniesione do protokołu). Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Do akt sprawy pełnomocnik zobowiązany jest dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

-> "Wzór pełnomocnictwa" do pobrania w pkt "4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty".

Za udzielone pełnomocnictwo należy wnieść opłatę skarbową, szczegółowe informacje znajdują się w pkt 5 opisu usługi.3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?


Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.


4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?


  Wymagane dokumenty zgodne z aktualnymi danymi osobowymi:

  1. Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców

  2. Wniosek powinien być podpisany przez instruktora.

  3. Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców - klauzula informacyjna

  4. prawo jazdy z odpowiednią kategorią - stosownie do składanego podania (określone pkt 1 niniejszego opisu usługi)

  5. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,

  6. orzeczenie psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora.

  7. kserokopia zaświadczenia o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu dla instruktorów,

  8. dokument potwierdzający ukończenie z wynikiem pozytywnym egzaminu sprawdzającego kwalifikacje,

  9. oświadczenie lub zaświadczenie o niekaralności za nw. przestępstwa.

   1. przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
   2. przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
   3. przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
   4. prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
   5. przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
   6. przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

  10. Wzór pełnomocnictwa

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O BADANIACH LEKARSKICH

   
  Orzeczenie lekarskie o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora wydaje, po przeprowadzeniu badania lekarskiego, uprawniony lekarz posiadający prawo do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.), zwanej dalej "Kodeksem pracy", oraz posiadający uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Badanie lekarskie jest wykonywane w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie pracy.
  Zakres badań lekarskich obejmuje ustalenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

  Orzeczenie psychologiczne o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora wydaje uprawniony psycholog po przeprowadzeniu badania psychologicznego. Badanie lekarskie i badanie psychologiczne przeprowadza się przed przystąpieniem do kursu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 6 ustawy o kierujących pojazdami, a następnie okresowo dla osób w wieku:

  1)   do 60 lat - co 5 lat;
  2)   powyżej 60 lat - co 30 miesięcy.

  Terminy badań mogą ulec skróceniu, jeżeli lekarz lub psycholog w wyniku badań stwierdzi u osoby badanej stan zdrowia wskazujący na możliwość wystąpienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami przed upływem ww. terminów.
  Skierowanie na badanie lekarskie i badanie psychologiczne dla instruktorów wydaje odpowiedni podmiot prowadzący szkolenie.
   

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O KURSIE DLA INSTRUKTORÓW


  Kurs dla kandydatów na instruktorów może prowadzić ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań, jednostka wojskowa - w zakresie szkolenia instruktorów na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; jednostka organizacyjna służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych - w zakresie szkolenia osób na potrzeby tych służb lub podmiot wykonujący przewozy tramwajem - w zakresie szkolenia instruktorów osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania tramwajem.

  Kurs dla kandydatów na instruktorów jest prowadzony w zakresie uprawnień poszczególnych kategorii prawa jazdy, przy czym w przypadku rozszerzania posiadanych uprawnień instruktora osoba ta uczestniczy jedynie w kursie uzupełniającym.
  Kurs dla kandydatów na instruktorów obejmuje:
  1) zajęcia teoretyczne w zakresie:
  a) nauki podstaw techniki jazdy,
  b) przepisów ruchu drogowego,
  c) zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych,
  d) problematyki:
  –  wypadków drogowych,
  –  psychologii transportu,
  –  etyki zawodu instruktora,
  e) wiedzy na temat problemów i szkód związanych z nadużywaniem alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu
  – prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń przez osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w tym zakresie;
  2) zajęcia praktyczne z techniki jazdy i prowadzenia nauki jazdy pojazdem odpowiednim do rodzaju szkolenia - prowadzone przez osoby posiadające specjalistyczną wiedzę i umiejętności w tym zakresie;
  3) kontrolne sprawdzenie poziomu osiągniętej wiedzy i umiejętności - przeprowadzane w formie egzaminu.

  Kurs uzupełniający dla instruktorów obejmuje:
  1) zajęcia teoretyczne i praktyczne uzupełniające wiedzę i umiejętności w zakresie właściwym dla uprawnień instruktora w danej kategorii prawa jazdy;
  2) kontrolne sprawdzenie poziomu osiągniętej wiedzy i umiejętności przeprowadzane w formie egzaminu.

  Ośrodek Szkolenia Kierowców lub inny podmiot wydaje kandydatowi na instruktora lub instruktorowi zaświadczenie o ukończeniu odpowiedniego kursu, jeżeli osoba ta:
  1) uczestniczyła we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach;
  2) uzyskała pozytywny wynik egzaminu, o którym mowa odpowiednio w ust. 3 pkt 3 lub ust. 4 pkt 2.

   

  Dowiedz się więcej o egzaminie dla instruktorów/wykładowców


  Egzamin przeprowadza się dla osób, które złożyły do starosty wniosek o wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców i zostały zgłoszone na egzamin na podstawie wniosku starosty do przewodniczącego komisji o wyznaczenie terminu egzaminu przesłanego wraz z listą zawierającą następujące dane:
  1) oznaczenie starosty;
  2) imiona i nazwiska osób zakwalifikowanych na egzamin;
  3) numery PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
  4) numer uprawnień instruktora nauki jazdy lub wykładowcy oraz ich zakres, jeżeli osoba posiada uprawnienia;
  5) datę uzyskania poszczególnych uprawnień;
  6) zakres kategorii prawa jazdy oraz pozwolenia, dla których ma być przeprowadzony egzamin.

  Szczegółowy tryb przeprowadzania, trwania oraz zakresu egzaminu został określony rozdziałem 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1200).


   5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?


   Wpis do ewidencji instruktorów następuje po wniesieniu nw. opłat oraz spełnieniu wymagań określonych w pkt 1 niniejszego opisu usługi.

   Wysokość opłaty za wpis do ewidencji:

   1)   instruktorów - wynosi 50 zł;
   2)   wykładowców - wynosi 50 zł.

   Wpłaty należy dokonać w kasie lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu.
   Konto Urzędu nr rachunku:
   ING BSK S.A. 03 1050 1230 1000 0022 7694 9514

   Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane bez dodatkowych opłat prowizyjnych przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju oraz kasach tutejszego urzędu.

   W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
   - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa

   Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

   Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

   Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasach głównego budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 lub przelewem na rachunek bankowy w ING BSK S.A.

   URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH    
   ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055 


   (a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
   IBAN:  PL51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
   Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW
   )

   Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.


   Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy nacisnąć przycisk "Zapłać", który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty.
   Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

   OPŁATA ZA WPIS DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW/WYKŁADOWCÓW:

   KwotaTytuł płatności
   50 zł Wysokość opłaty za wpis do ewidencji: instruktorów
   50 zł Wysokość opłaty za wpis do ewidencji: wykładowców

   OPŁATA ALTERNATYWNA:

   KwotaTytuł płatności
   17 zł Opłata za pełnomocnictwo

   6. Jak krok po kroku załatwić sprawę?   Krok 1

   Wypełnić wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców (formularz do pobrania w pkt "4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty").   Krok 2

   Posiadać wymagane dokumenty   Krok 3

   Istnieje możliwość weryfikacji dokumentów w pokoju 319 (III piętro) Urzędu Miejskiego w Gliwicach;   Krok 4

   Złożyć dokumenty w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach   Krok 5

   Uiścić opłatę;   Krok 6

   W przypadku odbioru dokumentów przez pełnomocnika należy okazać pełnomocnictwo wystawione przez wnioskodawcę (wzór pełnomocnictwa określony w pkt "4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty".   7. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?


   Pokój 319, III piętro
   Telefon:  239 11 72
   e-mail: km@um.gliwice.pl   8. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?   Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link
   - Dokonanie wpisu osoby do ewidencji instruktorów i wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy
   - SEKAP


   9. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?


   1. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).
   2. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).
   3. Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 341 z późn. zm.).
   4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1200).


   10. Skargi i wnioski


   Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.
   Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.   11. Tryb odwoławczy


   Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

   W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
   Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).   12. Bezpieczeństwo danych osobowych


   INFORMACJA OGÓLNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1

   1. Administratorem  danych  osobowych  jest  Prezydent  Miasta  Gliwice  z  siedzibą  w Urzędzie  Miejskim  w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice).
     
   2. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu:
   • realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych własnych, zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia, o których mowa w szczególności w art. 7  i 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym; dane osobowe są nam również niezbędne do:
   • zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwienia spraw (art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e) ustawy o dostępie do informacji publicznej);
   • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w budynkach publicznych i ich otoczeniu (art. 9a i art. 50 ustawy o samorządzie gminnym) – w tym celu monitorujemy przestrzeń publiczną, poprzez rejestrowanie obrazu (w tym wizerunku osób);
   • zapewnienia jawności obrad z sesji Rady Miasta (art. 11b ustawy o samorządzie gminnym) – w tym celu rejestrujemy  i  transmitujemy  w  Internecie  obraz  i  dźwięk  (w  tym  wizerunek  i wypowiedzi  osób  biorących  udział w obradach w sali sesyjnej Ratusza); osoby, które chcą chronić podczas sesji swój wizerunek mogą śledzić obrady w sali sąsiadującej z salą sesyjną;
   • sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi klientami Urzędu – w tym celu prosimy o podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu, adresu e-mail i/lub adresu do korespondencji; podanie tych danych jest dobrowolne. Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie podać danych, ich podanie jest traktowane jak zgoda na ich wykorzystanie, a ich niepodanie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji. Mogą zostać Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych również w innym celu i zakresie. Wówczas podamy Państwu cel przetwarzania danych osobowych, o które prosimy;
   • zawierania i wykonania umów w związku z realizowanymi zadaniami publicznymi – w takim przypadku niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej wykonanie. Gdy obowiązek ujawnienia danych osobowych wynika z przepisów prawa, ich niepodanie będzie niosło za sobą skutek wynikający wprost z tych przepisów.
     
   1. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień:
   • zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania [*];
   • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
   • w przypadku danych zbieranych za zgodą można również cofnąć zgodę; wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.

   W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość, osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych osobowych przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.


   Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub wysyłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe wymogi związane z realizacją wymienionych uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo o tym poinformowani.


   Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    

   1. W razie pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zbieranych przez Urząd można się kontaktować korespondencją e-mail z inspektorem ochrony danych pod adresem iod@um.gliwice.pl. Osoby niekorzystające  z  poczty  elektronicznej  mogą  złożyć  zapytanie  pisemnie,  telefonicznie  lub  osobiście  do  protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od strony ul. Zwycięstwa 21 (tel. 239-11-65 lub 239-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
     
   2. Dodatkowe informacje:
    1. dane osobowe mogą być przekazywane:
    • innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym, w celu wykonywania zadań publicznych,
    • innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na prezydenta miasta obowiązek udostępnienia lub podania do publicznej wiadomości przetwarzanych danych osobowych,
    1. dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych; dane z monitoringu przechowujemy nie dłużej niż 3 miesiące; nagrania z sesji udostępniane są w BIP bezterminowo,
    2. w Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

    

   1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)
    

   2 Publikatory aktów prawnych, do których się odwołujemy: ustawa o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), ustawa o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511), ustawa o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.)

    


   Numer karty: KM.42.10/U


    liczba odsłon strony: 7 927 
   Logo Samorządu Gliwice

   Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

   Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

   boi@um.gliwice.pl

   Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

   Logo systemu SEKAP 

   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

   Urzędu Miejskiego w Gliwicach

   www.sekap.pl

   Logo systemu EPUAP