Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Karty informacyjne 

zawartość strony w postaci pliku audio wydruk do pliku pdf

Karty informacyjne -> Wydział Komunikacji


Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (osób, rzeczy) - wydanie


1. Co powinienem wiedzieć?


 1. O wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego może ubiegać się podmiot gospodarczy (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nieposiadająca osobowości prawnej) lub osoba działająca z upoważnienia podmiotu gospodarczego deklarująca prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania transportu drogowego osób lub rzeczy na terenie kraju.
 2. Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się na czas nieoznaczony.
 3. Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób jest starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy.
 4. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Zwolnienia z konieczności załatwienia sprawy występują w przypadku przewozów drogowych wykonywanych:
  1. pojazdami przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - w niezarobkowym przewozie drogowym osób;
  2. o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy;
  3. zespołów ratownictwa medycznego oraz w ramach usług transportu sanitarnego


2. Kto może załatwić sprawę?


Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Do akt sprawy pełnomocnik zobowiązany jest dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Za udzielone pełnomocnictwo należy wnieść opłatę skarbową, szczegółowe informacje znajdują się w pkt 5 opisu usługi.3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?


Do trzech miesięcy (zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającym dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U.UE.L.2009.300.51-71 z późn. zm.);4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?


  Wymagane dokumenty zgodne z aktualnymi danymi osobowymi:

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób - poniżej (pkt 1) wzór wniosku:

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

  2. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym , lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy.

  1. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców / zatrudnieniu kierowców - Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencja na wykonywanie transportu samochodem osobowym oraz pojazdami 7-9 os. łącznie z kierowcą

  3. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o niekaralności:

  - informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osoby:

   

  1. będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową,
  2. prowadzącej działalność gospodarczą - w przypadku innego przedsiębiorcy,
  3. zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy

        - o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust 1 lit. a
       rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a;

   

  - oświadczenie tych osób o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

   

  1. Oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji (przedsiębiorca, członkowie zarządu, zarządzający transportem drogowym) - zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy

  4. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem następującej treści: "Oświadczam, że zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 będę pełnić rolę zarządzającego transportem" albo oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, że spełnia warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. c rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

  1. Oświadczenie zarządzającego transportem drogowym (przedsiębiorca, członek zarządu, pracownik, dyrektor, właściciel, udziałowiec)

  2. Oświadczenie zarządzającego transportem drogowym wyznaczonego przez przedsiębiorcę

  5. Kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem drogowym.

  6. Dokument potwierdzający spełnienie warunków, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
  W celu spełnienia wymogu odpowiedniej zdolności finansowej osoby ubiegającej się o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe. W tym celu przedsiębiorca wykazuje na podstawie poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę rocznych sprawozdań finansowych, że co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9.000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5.000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.
  W drodze odstępstwa od konieczności przedłożenia sprawozdania finansowego właściwy organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą poświadczenia, takiego jak: gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na kwoty określone powyżej.
  Wzór podania o udzielenia odstępstwa od konieczności przedłożenia sprawozdania finansowego (nie dotyczy osób fizycznych, niezobligowanych ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 351) do sporządzenia sprawozdań finansowych tj. osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro).

  Do celów obliczenia zdolności finansowej kurs EUR ustala się co roku w walutach krajowych państw członkowskich, które nie uczestniczą w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej. Stosowane kursy odpowiadają opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego.

  1. Wniosek o udzielenie odstępstwa w toku prowadzonego postępowania w zakresie udzielenia uprawnienia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego / spełnienia wymogu odpowiedniej zdolności finansowej

  7. Oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz
  ze wskazaniem adresu bazy, jeżeli adres ten jest inny niż adres siedziby/miejsca zamieszkania podmiotu.

  1. Oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną

  8. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia (patrz. pkt 5).

   10. Pełnomocnictwo - w przypadku działania  ustanowionego pełnomocnika.

   1. Wzór pełnomocnictwa

   9*. Dopuszczalne jest przedłożenie wykazu pojazdów do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy. Wykaz pojazdów winien zawierać następujące informacje:
   a) markę, typ
   b) rodzaj/przeznaczenie
   c) numer rejestracyjny
   d) numer VIN
   e) wskazanie tytułu prawnego dysponowania pojazdem

   1. Aktualny wykaz pojazdów

   2. *Brak obligatoryjności przedłożenia dokumentu do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób.


   5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?


   Zgodnie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 916)  za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób na czas nieokreślony pobiera się opłatę w wysokości 1 000 zł.

   Zgodnie § 4 pkt. 1 ww. rozporządzenia w przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jednego lub więcej niż jednego pojazdu pobiera się opłatę w wysokości 10% jak za wydanie zezwolenia za każdy pojazd.

   Dodatkowo na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1 ww. rozporządzenia  za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia lub licencji pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za udzielenie zezwolenia.

   Przykład: Opłata za wydanie ww. zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób ze zgłoszeniem jednego pojazdu (+ wydanie wypisu) wyniesie 1110 zł. Kolejno dla dwóch zgłoszonych pojazdów (z wydaniem wypisów) 1220 zł, dla trzech 1330 zł).
    

   Wpłaty należy dokonać w kasie lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu w ING BSK S.A.
   ING BSK S.A. nr 03 1050 1230 1000 0022 7694 9514


   Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.
       W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
   - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa

   Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

   Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

   Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasach głównego budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 lub przelewem na rachunek bankowy w ING BSK S.A.

   URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH    
   ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055 


   (a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
   IBAN:  PL51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
   Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW
   )

   Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.


   Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy nacisnąć przycisk "Zapłać", który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty.
   Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

   OPŁATA ZA WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO (OSÓB, RZECZY):

   KwotaTytuł płatności
   1000 zł Opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób:

   OPŁATA ALTERNATYWNA:

   KwotaTytuł płatności
   17 zł Opłata za pełnomocnictwo:

   6. Jak krok po kroku załatwić sprawę?   Krok 1

   Wypełnić wniosek   Krok 2

   Przygotować wymagane dokumenty.   Krok 3

   Istnieje możliwość weryfikacji dokumentów w pokoju 321 (III piętro) Urzędu Miejskiego w Gliwicach.   Krok 4

   Złożyć dokumenty w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach.   Krok 5

   W przypadku odbioru zezwolenia przez pełnomocnika należy okazać pełnomocnictwo wystawione przez wnioskodawcę.   7. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?


   Pokój 321, III piętro

   Tel. 32-238-54-94

   e-mail: km@um.gliwice.pl   8. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?


   Komplet dokumentów (określony w pkt 4) przesłany może zostać drogą pocztową. W przypadku konieczności uiszczenia opłaty, proszę o dołączenie dokumentu potwierdzającego jej dokonanie.
   Przekazane do organu oryginały dokumentów zostaną odesłane niezwłocznie po zarejestrowaniu podania oraz ich uwierzytelnieniu.

   Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link
   - Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy
   - Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób


   9. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?


   1. Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 58 z późn. zm.);
   2. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.);
   3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.);
   4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.);
   5. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 916),
   6. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000);
   7. Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 341 z późn. zm.);
   8. Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U.UE.L.2009.300.51-71 z późn. zm.);
   9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (Dz.U.UE.L.2009.300.72-87 z późn. zm.);
   10. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (Dz.U.UE.L.2009.300.88-105 z późn. zm.).


   10. Skargi i wnioski


   Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.
   Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.   11. Tryb odwoławczy


   Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
   W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
   Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. 

   Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu.
   Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).   12. Bezpieczeństwo danych osobowych


   INFORMACJA OGÓLNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1

   1. Administratorem  danych  osobowych  jest  Prezydent  Miasta  Gliwice  z  siedzibą  w Urzędzie  Miejskim  w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice).
     
   2. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu:
   • realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych własnych, zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia, o których mowa w szczególności w art. 7  i 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym; dane osobowe są nam również niezbędne do:
   • zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwienia spraw (art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e) ustawy o dostępie do informacji publicznej);
   • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w budynkach publicznych i ich otoczeniu (art. 9a i art. 50 ustawy o samorządzie gminnym) – w tym celu monitorujemy przestrzeń publiczną, poprzez rejestrowanie obrazu (w tym wizerunku osób);
   • zapewnienia jawności obrad z sesji Rady Miasta (art. 11b ustawy o samorządzie gminnym) – w tym celu rejestrujemy  i  transmitujemy  w  Internecie  obraz  i  dźwięk  (w  tym  wizerunek  i wypowiedzi  osób  biorących  udział w obradach w sali sesyjnej Ratusza); osoby, które chcą chronić podczas sesji swój wizerunek mogą śledzić obrady w sali sąsiadującej z salą sesyjną;
   • sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi klientami Urzędu – w tym celu prosimy o podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu, adresu e-mail i/lub adresu do korespondencji; podanie tych danych jest dobrowolne. Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie podać danych, ich podanie jest traktowane jak zgoda na ich wykorzystanie, a ich niepodanie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji. Mogą zostać Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych również w innym celu i zakresie. Wówczas podamy Państwu cel przetwarzania danych osobowych, o które prosimy;
   • zawierania i wykonania umów w związku z realizowanymi zadaniami publicznymi – w takim przypadku niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej wykonanie. Gdy obowiązek ujawnienia danych osobowych wynika z przepisów prawa, ich niepodanie będzie niosło za sobą skutek wynikający wprost z tych przepisów.
     
   1. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień:
   • zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania [*];
   • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
   • w przypadku danych zbieranych za zgodą można również cofnąć zgodę; wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.

   W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość, osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych osobowych przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.


   Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub wysyłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe wymogi związane z realizacją wymienionych uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo o tym poinformowani.


   Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    

   1. W razie pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zbieranych przez Urząd można się kontaktować korespondencją e-mail z inspektorem ochrony danych pod adresem iod@um.gliwice.pl. Osoby niekorzystające  z  poczty  elektronicznej  mogą  złożyć  zapytanie  pisemnie,  telefonicznie  lub  osobiście  do  protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od strony ul. Zwycięstwa 21 (tel. 239-11-65 lub 239-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
     
   2. Dodatkowe informacje:
    1. dane osobowe mogą być przekazywane:
    • innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym, w celu wykonywania zadań publicznych,
    • innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na prezydenta miasta obowiązek udostępnienia lub podania do publicznej wiadomości przetwarzanych danych osobowych,
    1. dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych; dane z monitoringu przechowujemy nie dłużej niż 3 miesiące; nagrania z sesji udostępniane są w BIP bezterminowo,
    2. w Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

    

   1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)
    

   2 Publikatory aktów prawnych, do których się odwołujemy: ustawa o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), ustawa o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511), ustawa o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.)

    


   Numer karty: KM.114.12/U


    liczba odsłon strony: 6 238 
   Logo Samorządu Gliwice

   Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

   Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

   boi@um.gliwice.pl

   Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

   Logo systemu SEKAP 

   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

   Urzędu Miejskiego w Gliwicach

   www.sekap.pl

   Logo systemu EPUAP