Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Karty informacyjne 

zawartość strony w postaci pliku audio wydruk do pliku pdf

Karty informacyjne -> Wydział Komunikacji


Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym - wydanie


1. Co powinienem wiedzieć?


 1. O wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym może ubiegać się podmiot gospodarczy (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nieposiadająca osobowości prawnej) lub osoba działająca z upoważnienia podmiotu gospodarczego deklarująca prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania regularnych przewozów osób. Warunkiem uzyskania zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym jest posiadanie ważnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób.
 2. Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym udziela się na okres od jednego roku do pięciu lat. Zgodnie z brzmieniem art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2018r. poz. 295) zezwolenia na podejmowanie i wykonywanie działalności w zakresie krajowego regularnego przewozu osób w transporcie drogowym mogą być wydawane na okres nie dłuższy niż do dnia 31.12.2019 r.
  Wobec powyższego organ nie udziela zezwoleń obowiązujących dłużej niż do dnia 31.12.2019 r.
 3. Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia,  zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na terenie miasta Gliwice oraz na terenie miasta Gliwice i/lub powiatów: gliwickiego oraz tarnogórskiego ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej jest Prezydent Miasta Gliwice.
 4. Przewozy regularne w krajowym transporcie drogowym wykonywane są według następujących zasad:
  1. do przewozu używane są wyłącznie autobusy odpowiadające wymaganym ze względu na rodzaj przewozu warunkom technicznym;
  2. rozkład jazdy jest podawany do publicznej wiadomości przez ogłoszenia na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach lub dworcach autobusowych;
  3. wsiadanie i wysiadanie pasażerów odbywa się tylko na przystankach określonych w rozkładzie jazdy;
  4. należność za przejazd jest pobierana zgodnie z cennikiem opłat, a pasażer otrzymuje potwierdzenie wniesienia opłaty w postaci biletu wydanego zgodnie z przepisami o kasach rejestrujących;
  5. w kasach dworcowych oraz w autobusie znajduje się dostępny do wglądu pasażerów opracowany przez przewoźnika lub grupę przewoźników regulamin określający warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, bagażu i rzeczy;
  6. cennik opłat został podany do publicznej wiadomości przy kasach dworcowych oraz w każdym autobusie wykonującym regularne przewozy osób, przy czym cennik opłat musi także zawierać ceny biletów ulgowych:
   1. określone na podstawie odrębnych ustaw, a w szczególności ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138 z późn. zm.),
   2. wynikających z uprawnień pasażerów do innych ulgowych przejazdów, jeżeli podmiot, który ustanowił te ulgi, ustalił z przewoźnikiem w drodze umowy warunki zwrotu kosztów stosowania tych ulg;
  7. zgodnie z warunkami przewozu osób określonymi w zezwoleniu
 5. Podczas wykonywania przewozów regularnych zabrania się:
  1. używania do przewozu:
   1. innych pojazdów niż autobusy,
   2. autobusów nieodpowiadających wymaganym ze względu na rodzaj przewozu warunkom technicznym;
  2. korzystania z przystanków, na których nie została zamieszczona informacja o realizowanym rozkładzie jazdy zawierająca także nazwę, adres siedziby przewoźnika i numer telefonu przewoźnika lub niezgodnie z podanymi w tej informacji dniami i godzinami odjazdów;
  3. zabierania i wysadzania pasażerów poza przystankami określonymi w rozkładzie jazdy;
  4. pobierania należności za przejazd niezgodnie z cennikiem opłat podanym do publicznej wiadomości pasażerów;
  5. naruszania warunków przewozu osób określonych w zezwoleniu.


2. Kto może załatwić sprawę?


Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Do akt sprawy pełnomocnik zobowiązany jest dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Za udzielone pełnomocnictwo należy wnieść opłatę skarbową, szczegółowe informacje znajdują się w pkt 5 opisu usługi.3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?


Do jednego miesiąca (zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego).
W przypadkach wymagających przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego zastosowanie mają przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?


  Wymagane dokumenty zgodne z aktualnymi danymi osobowymi:

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych / regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

  2. Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy.
   Proponowany rozkład jazdy powinien być  zgodny z zapisami ustawy
   z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 58 z późn. zm. oraz  brzmieniem rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10.04.2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz.U. z 2012 r. poz 451 z późn. zm.).

  3. Schemat  połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną
   i przystankami.

  4. Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych
   i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi.

  5. Zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach.

  6. Cennik

  7. Kserokopia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób.

  8. Wzór pełnomocnictwa

  9. - w przypadku działania  ustanowionego pełnomocnika.

  10. Wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.


  5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?


  Zgodnie § 11 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 916) za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym pobiera się następujące opłaty:

  1). Opłata za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym z przebiegiem linii wyłącznie na terenie miasta Gliwice wynosi:

  - dla zezwolenia obowiązującego do 1 roku - 250  zł
  - do 2 lat - 300 zł
  - do 3 lat - 350 zł
  - do 4 lat - 450 zł
  - do 5 lat - 550 zł  2). Opłata za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym z przebiegiem linii na terenie miasta Gliwice oraz sąsiednich powiatów (gliwicki i /lub tarnogórski) wynosi w zależności od okresu jego obowiązywania:

  - dla zezwolenia obowiązującego do 1 roku - 350  zł
  - do 2 lat - 400 zł
  - do 3 lat - 450 zł
  - do 4 lat - 550 zł
  - do 5 lat - 600 zł


  * Przy wnioskowanym okresie obowiązywania proszę uwzględnić art. 79 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. 

  Zgodnie § 14 ust. rozporządzenia za wydanie wypisu z ww. zezwolenia w przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie jednego lub więcej niż jednego pojazdu pobiera się opłatę w wysokości 1% jak za wydanie zezwolenia za każdy pojazd.


  Przykład: Opłata za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym ze zgłoszeniem jednego pojazdu na okres 2 lat (+ wydanie wypisu) - z linią przebiegu w granicach administracyjnych miasta Gliwice wyniesie 303 zł. Kolejno dla dwóch zgłoszonych pojazdów (z wydaniem wypisu) 306 zł, dla trzech 309 zł).
   

  Wpłaty należy dokonać w kasie lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu w ING BSK S.A.
  ING BSK S.A. nr 03 1050 1230 1000 0022 7694 9514


  Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.  W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
  - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa

  Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

  Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

  Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasach głównego budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 lub przelewem na rachunek bankowy w ING BSK S.A.

  URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH    
  ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055 


  (a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
  IBAN:  PL51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
  Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW
  )

  Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.


  Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy nacisnąć przycisk "Zapłać", który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty.
  Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

  OPŁATA ZA WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE REGULARNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM:

  KwotaTytuł płatności
  250 zł z przebiegiem linii wyłącznie na terenie miasta Gliwice:
  350 zł z przebiegiem linii na terenie miasta Gliwice oraz sąsiednich powiatów (gliwicki i /lub tarnogórski):

  OPŁATA ALTERNATYWNA:

  KwotaTytuł płatności
  17 zł Opłata za pełnomocnictwo:

  6. Jak krok po kroku załatwić sprawę?  Krok 1

  Wypełnić wniosek  Krok 2

  Przygotować wymagane dokumenty.  Krok 3

  Istnieje możliwość weryfikacji dokumentów w pokoju 321 (III piętro) Urzędu Miejskiego w Gliwicach.  Krok 4

  Złożyć dokumenty w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach.  Krok 5

  W przypadku odbioru zezwolenia przez pełnomocnika należy okazać pełnomocnictwo wystawione przez wnioskodawcę.  7. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?


  Pokój 321, III piętro
  Telefon: 32-238-54-94
  e-mail: km@um.gliwice.pl


  8. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?


  Komplet dokumentów (określony w pkt 4) przesłany może zostać drogą pocztową. W przypadku konieczności uiszczenia opłaty, proszę o dołączenie dokumentu potwierdzającego jej dokonanie.
  Przekazane do organu oryginały dokumentów zostaną odesłane niezwłocznie po zarejestrowaniu podania oraz ich uwierzytelnieniu.


  Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link
  - Udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym


  9. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?


  1. Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 58 z późn. zm.);
  2. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.);
  3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.);
  4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.);
  5. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 916);
  6. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000);
  7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz.U. z 2018r. poz. 202);
  8. Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 341 z późn. zm.).


  10. Skargi i wnioski


  Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.
  Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.  11. Tryb odwoławczy


  Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. 

  Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu.
  Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).  12. Bezpieczeństwo danych osobowych


  INFORMACJA OGÓLNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1

  1. Administratorem  danych  osobowych  jest  Prezydent  Miasta  Gliwice  z  siedzibą  w Urzędzie  Miejskim  w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice).
    
  2. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu:
  • realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych własnych, zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia, o których mowa w szczególności w art. 7  i 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym; dane osobowe są nam również niezbędne do:
  • zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwienia spraw (art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e) ustawy o dostępie do informacji publicznej);
  • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w budynkach publicznych i ich otoczeniu (art. 9a i art. 50 ustawy o samorządzie gminnym) – w tym celu monitorujemy przestrzeń publiczną, poprzez rejestrowanie obrazu (w tym wizerunku osób);
  • zapewnienia jawności obrad z sesji Rady Miasta (art. 11b ustawy o samorządzie gminnym) – w tym celu rejestrujemy  i  transmitujemy  w  Internecie  obraz  i  dźwięk  (w  tym  wizerunek  i wypowiedzi  osób  biorących  udział w obradach w sali sesyjnej Ratusza); osoby, które chcą chronić podczas sesji swój wizerunek mogą śledzić obrady w sali sąsiadującej z salą sesyjną;
  • sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi klientami Urzędu – w tym celu prosimy o podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu, adresu e-mail i/lub adresu do korespondencji; podanie tych danych jest dobrowolne. Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie podać danych, ich podanie jest traktowane jak zgoda na ich wykorzystanie, a ich niepodanie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji. Mogą zostać Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych również w innym celu i zakresie. Wówczas podamy Państwu cel przetwarzania danych osobowych, o które prosimy;
  • zawierania i wykonania umów w związku z realizowanymi zadaniami publicznymi – w takim przypadku niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej wykonanie. Gdy obowiązek ujawnienia danych osobowych wynika z przepisów prawa, ich niepodanie będzie niosło za sobą skutek wynikający wprost z tych przepisów.
    
  1. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień:
  • zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania [*];
  • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
  • w przypadku danych zbieranych za zgodą można również cofnąć zgodę; wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.

  W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość, osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych osobowych przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.


  Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub wysyłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe wymogi związane z realizacją wymienionych uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo o tym poinformowani.


  Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   

  1. W razie pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zbieranych przez Urząd można się kontaktować korespondencją e-mail z inspektorem ochrony danych pod adresem iod@um.gliwice.pl. Osoby niekorzystające  z  poczty  elektronicznej  mogą  złożyć  zapytanie  pisemnie,  telefonicznie  lub  osobiście  do  protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od strony ul. Zwycięstwa 21 (tel. 239-11-65 lub 239-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
    
  2. Dodatkowe informacje:
   1. dane osobowe mogą być przekazywane:
   • innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym, w celu wykonywania zadań publicznych,
   • innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na prezydenta miasta obowiązek udostępnienia lub podania do publicznej wiadomości przetwarzanych danych osobowych,
   1. dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych; dane z monitoringu przechowujemy nie dłużej niż 3 miesiące; nagrania z sesji udostępniane są w BIP bezterminowo,
   2. w Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

   

  1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)
   

  2 Publikatory aktów prawnych, do których się odwołujemy: ustawa o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), ustawa o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511), ustawa o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.)

   


  Numer karty: KM.116.11/U


   liczba odsłon strony: 5 467 
  Logo Samorządu Gliwice

  Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

  Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

  boi@um.gliwice.pl

  Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

  Logo systemu SEKAP 

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Urzędu Miejskiego w Gliwicach

  www.sekap.pl

  Logo systemu EPUAP