Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Karty informacyjne 

zawartość strony w postaci pliku audio wydruk do pliku pdf

Karty informacyjne -> Wydział Komunikacji


Dodatkowa tablica rejestracyjna - wydanie lub zwrot dla pojazdu samochodowego


1. Co powinienem wiedzieć?


Dodatkową zalegalizowaną tablicę rejestracyjną wydaje się dla pojazdu samochodowego, z wyłączeniem motocykla.
Organ rejestrujący, właściwy dla miejsca rejestracji pojazdu, na wniosek właściciela pojazdu, może wydać dodatkową tablicę rejestracyjna do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną, o tym samym numerze rejestracyjnym co numer rejestracyjny tego pojazdu.
Dodatkową tablicę rejestracyjną, na wniosek właściciela pojazdu, organ rejestrujący wydaje:

 • po dokonaniu czasowej rejestracji pojazdu, lub przy wydaniu dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd samochodowy jest rejestrowany przez ten organ,
 • po zarejestrowaniu pojazdu przez ten organ.

W przypadku posiadania białych tablic rejestracyjnych z symbolem Unii Europejskiej można otrzymać dodatkową tablicę rejestracyjną do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną.

W przypadku posiadania białych tablic rejestracyjnych z flagą Polski należy dokonać wymiany tablic rejestracyjnych na tablice białe z symbolem Unii Europejskiej zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu.

W przypadku posiadania tablic rejestracyjnych wydanych przed 1 maja 2000 r. (czyli czarne) należy dokonać wymiany tablic rejestracyjnych na tablice białe z symbolem Unii Europejskiej zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu.

 

W przypadku kradzieży, zgubienia albo zniszczenia dodatkowej tablicy rejestracyjnej, organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu, wydaje wtórnik tej tablicy.

W przypadku zmiany właściciela lub współwłaściciela konieczne jest  złożenie w pierwszej kolejności wniosku o rejestrację pojazdu.

Jeżeli nastąpiła zmiana innych danych, ale znajdujących się poza adnotacjami dowodu rejestracyjnego, może być konieczna również wymiana dowodu rejestracyjnego (dodatkowe informacje na stronie -> Zmiana danych) lub rejestracja pojazdu w innym urzędzie zgodnie z aktualnym miejscem zamieszkania właściciela.

Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić urząd w terminie nie przekraczającym 30 dni o wszelkich zmianach danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym (w tym zmiany właściciela, współwłaściciela, zmiany adresu zamieszkania).2. Kto może załatwić sprawę?


Sprawę może załatwić właściciel/współwłaściciele osobiście lub osoba przez nich upoważniona.

Jeden ze współwłaścicieli może załatwić sprawę sam, jeżeli będzie miał pełnomocnictwo lub złoży oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli (jeżeli udziały we współwłasności są równe, to w przypadku dwóch właścicieli – oświadcza, iż działa za zgodą drugiej osoby, w przypadku trzech - zgodę musi wyrazić dwóch właścicieli).

Jeżeli właścicielem jest podmiot zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym  sprawę mogą załatwić osoby wchodzące w skład organów uprawnionych do reprezentacji (uwzględniając sposób reprezentacji określony w KRS), prokurent lub inna osoba upoważniona przez uprawnione organy tego podmiotu.

Jeżeli właścicielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna sprawę załatwia właściciel/właściciele firmy osobiście lub osoba przez nich upoważniona.3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?


Średni czas oczekiwania na tablicę rejestracyjną (lub wtórnik): 3-5 dni.

W przypadku zmiany tablic o tym samym numerze rejestracyjnym z białych tablic rejestracyjnych z flagą Polski na tablice rejestracyjne białe z symbolem Unii Europejskiej zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu: 3-5 dni.

W przypadku, gdy wnioskodawca otrzymuje tablice z  nowym numerem rejestracyjnym  ponieważ konieczna jest wymiana białych tablic rejestracyjnych z flagą Polski na tablice rejestracyjne białe z symbolem Unii Europejskiej zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu lub wymiana czarnych tablic rejestracyjnych na tablice białe z symbolem Unii Europejskiej, sprawa jest załatwiana w dwóch etapach:

 1. przy złożeniu wniosku sprawa załatwiana jest „od ręki” przez wydanie  na wniosek właściciela pozwolenia czasowego oraz zalegalizowanych tablic rejestracyjnych i nalepki na szybę,
 2. do 30 dni następuje odbiór nowego dowodu rejestracyjnego otrzymanego z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. W szczególnych przypadkach oczekiwanie na odbiór może wynieść 44 dni. W dniu odbioru dowodu sprawa załatwiana jest „od ręki” przy zgłoszeniu się do odpowiedniego stanowiska.


4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?


  • Dla pojazdu zarejestrowanego posiadającego białe tablice rejestracyjne z symbolem Unii Europejskiej:

  1. Wniosek o wydanie/zwrot dodatkowej tablicy rejestracyjnej dla pojazdu samochodowego

  2. Dowód rejestracyjny - oryginał.

  3. Karta pojazdu, jeżeli była wydana - oryginał.

  4. OŚWIADCZENIE - Referat Rejestracji Pojazdów

  5. Aktualna polisa OC lub pokwitowanie zapłaty OC ze wskazanym okresem obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (oryginał) – w przypadku nie przedłożenia tego dokumentu urząd jest zobowiązany do powiadomienia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny celem przeprowadzenia dalszego postępowania.

  6. PEŁNOMOCNICTWO - Referat Rejestracji Pojazdów

  7. - Jeżeli właściciel/właściciele nie załatwiają sprawy osobiście – oryginał upoważnienia.

  8. Dowody opłat dokonanych zgodnie z pkt 5 poniżej „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić” - oryginały.

  • Dla pojazdu zarejestrowanego posiadającego białe tablice rejestracyjne z flagą Polski:

   - Zgodnie z kartą informacyjną: Tablice rejestracyjne – zgubienie/kradzież/zniszczenie.

  • Dla pojazdu zarejestrowanego posiadającego czarne tablice rejestracyjne:

   - Zgodnie z kartą informacyjną: Czarne tablice rejestracyjne – wymiana na wniosek właściciela.

  • Dla pojazdu zarejestrowanego posiadającego dodatkową tablicę rejestracyjną – zwrot tablicy:

  1. Wniosek o wydanie/zwrot dodatkowej tablicy rejestracyjnej dla pojazdu samochodowego

  2. Dowód rejestracyjny - oryginał.

  3. Karta pojazdu, jeżeli była wydana - oryginał.

  4. OŚWIADCZENIE - Referat Rejestracji Pojazdów

  5. Tablicę rejestracyjną - dodatkową.

  6. Aktualna polisa OC lub pokwitowanie zapłaty OC ze wskazanym okresem obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (oryginał) – w przypadku nie przedłożenia tego dokumentu urząd jest zobowiązany do powiadomienia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny celem przeprowadzenia dalszego postępowania.

  7. PEŁNOMOCNICTWO - Referat Rejestracji Pojazdów

  8. - Jeżeli właściciel/właściciele nie załatwiają sprawy osobiście – oryginał upoważnienia.

  • Dla pojazdu zarejestrowanego posiadającego dodatkową tablice rejestracyjną – wtórnik.

  1. Wniosek o wydanie wtórnika dodatkowej tablicy rejestracyjnej w związku z kradzieżą/zgubieniem/zniszczeniem tablicy dotychczasowej

  2. Dowód rejestracyjny - oryginał.

  3. Karta pojazdu, jeżeli była wydana - oryginał.

  4. OŚWIADCZENIE - Referat Rejestracji Pojazdów

  5. Aktualna polisa OC lub pokwitowanie zapłaty OC ze wskazanym okresem obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (oryginał) – w przypadku nie przedłożenia tego dokumentu urząd jest zobowiązany do powiadomienia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny celem przeprowadzenia dalszego postępowania.

  6. PEŁNOMOCNICTWO - Referat Rejestracji Pojazdów

  7. - Jeżeli właściciel/właściciele nie załatwiają sprawy osobiście – oryginał upoważnienia.


  5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?


  Opłata za wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej:

  • dodatkowa tablica rejestracyjna dla pojazdu posiadającego tablice rejestracyjne z symbolem Unii Europejskiej 53 zł (tablica rejestracyjna: 40 zł, znaki legalizacyjne: 12,50 zł, opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanie tablicy rejestracyjnej: 0,50 zł),

  Opłata za wydanie tablic o tym samym numerze rejestracyjnym (jeżeli pojazd posiada tablice z flagą Polski):

  • dwóch tablic samochodowych: 93 zł (tablice rejestracyjne: 80 zł, znaki legalizacyjne: 12,50 zł, opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych: 0,50 zł).

  Opłata za wydanie tablic z  nowym numerem rejestracyjnym:

  • wydaniem pozwolenia czasowego: 185,50 zł (tablice rejestracyjne: 80 zł, dowód rejestracyjny: 54 zł, znaki legalizacyjne: 12,50 zł, nalepka na szybę: 18,50 zł, pozwolenie czasowe 18,50 zł, opłata ewidencyjna za wydanie: zalegalizowanych

  Opłata za wydanie wtórnika dodatkowej tablicy rejestracyjnej:

  • wtórnik dodatkowej tablicy rejestracyjnej dla pojazdu posiadającego tablice rejestracyjne z symbolem Unii Europejskiej 53 zł (tablica rejestracyjna: 40 zł, znaki legalizacyjne: 12,50 zł, opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanie tablicy rejestracyjnej: 0,50 zł),

  Powyższych opłat za wydane oznaczenia, druki można dokonać w kasach Urzędu Miejskiego w Gliwicach (na parterze w Biurze Obsługi  Interesantów lub na IV piętrze w holu Wydziału Księgowości), albo przelewem rachunek bankowy:

  URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
  ING BSK S.A nr : 03 1050 1230 1000 0022 7694 9514


  Do składanego wniosku musi zostać dołączony oryginał dowodu uiszczenia opłaty (otrzymany w kasie, banku, poczcie lub wydrukowany z Internetu) albo uwierzytelniona kopia tego dowodu zapłaty tj. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz rzecznika patentowego.

  Każdy dowód wpłaty powinien zawierać dane z jakiego tytułu jest dokonana opłata, np. wtórniki tablic, numer rejestracyjny lub numer nadwozia lub VIN.  W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
  - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa

  Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

  Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

  Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasach głównego budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 lub przelewem na rachunek bankowy w ING BSK S.A.

  URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH    
  ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055 


  (a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
  IBAN:  PL51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
  Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW
  )

  Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.


  Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy nacisnąć przycisk "Zapłać", który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty.
  Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

  WYDANIE DODATKOWEJ TABLICY REJESTRACYJNEJ DO OZNACZENIA BAGAŻNIKA

  KwotaTytuł płatności
  53 zł Samochód osobowy lub ciężarowy (dla pojazdów posiadających symbol Unii Europejskiej: "gwiazdki")
  146 zł Samochód osobowy lub ciężarowy (dla pojazdów posiadających Polski symbol: flaga RP)

  OPŁATA ALTERNATYWNA

  KwotaTytuł płatności
  17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo

  6. Jak krok po kroku załatwić sprawę?  Krok 1

  Uzyskać zaświadczenie z Policji o kradzieży dodatkowej tablicy rejestracyjnej, jeżeli dotyczy.  Krok 2

  Uzyskać zaświadczenie z badania technicznego dokonanego w stacji kontroli pojazdów, o ile jest wymagane.
  -> Wykaz stacji kontroli pojazdów działających na terenie miasta Gliwice  Krok 3

  Wniosek o wydanie/zwrot dodatkowej tablicy  rejestracyjnej dla pojazdu samochodowego – oryginał.

  lub

  Wypełnić wniosek o wydanie wtórnika dodatkowej tablicy rejestracyjnej w związku z kradzieżą/zgubieniem/zniszczeniem  tablicy dodatkowej-oryginał.  Krok 4

  W przypadku zgubienia lub zwrotu dodatkowej tablicy rejestracyjnej wypełnić formularz: oświadczenie.  Krok 5

  Wnieść opłatę za wydane oznaczenia, druki (opisana powyżej w pkt 5 o tytule „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?”).  Krok 6

  Wnieść opłatę od złożenia pełnomocnictwa, jeżeli dotyczy.  Krok 7

  Przygotować pozostałe załączniki do wniosku wymienione powyżej w pkt 4 o tytule „Sprawdź, czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty”.  Krok 8

  Złożyć dokumenty na stanowiskach w sali Rejestracji Pojazdów.

   

  Uwaga: w sali Rejestracji Pojazdów funkcjonuje automatyczny system kolejkowy -  przed zgłoszeniem się na stanowisko należy pobrać bilet z automatu biletowego (znajdującego się na początku sali) naciskając przycisk „B”. Dokumenty można złożyć na stanowisku, nad którym wyświetla się numer biletu.

   

  -> Sprawdź stan kolejki

  -> Elektroniczna rejestracja do kolejki internetowej  Krok 9

  W przypadku wtórników tablic rejestracyjnych: najczęściej w terminie 3-5 dni następuje odbiór tablic.
  W dniu odbioru wtórników tablic sprawa załatwiana jest „od ręki” przy zgłoszeniu się do odpowiedniego stanowiska i przedłożeniu dotychczasowych tablic w przypadku ich zniszczenia lub gdy jest utracona tylko jedna tablica.

  lub

  W przypadku, gdy wnioskodawca otrzymuje tablice z nowym numerem rejestracyjnym sprawa jest załatwiana w dwóch etapach:

  1. przy złożeniu wniosku sprawa załatwiana jest „od ręki” przez wydanie  na wniosek właściciela pozwolenia czasowego oraz zalegalizowanych tablic rejestracyjnych i nalepki na szybę,
  2. do 30 dni następuje odbiór nowego dowodu rejestracyjnego otrzymanego z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. W szczególnych przypadkach oczekiwanie na odbiór może wynieść 44 dni. W dniu odbioru dowodu sprawa załatwiana jest „od ręki” przy zgłoszeniu się do odpowiedniego stanowiska.

  Informację o możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego można uzyskać m.in. telefonicznie dzwoniąc na podane poniżej numery.  7. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?


  Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice - Referat Rejestracji Pojazdów (na parterze urzędu, na prawo od wejścia od ulicy Zwycięstwa).

  Tel. 32-238-54-92 / 32-239-13-29 / 32-239-11-79 / 32-238-56-90
        32-239-12-10 / 32-238-54-96 / 32-238-54-03 / 32-238-54-85

  lub

  filia Wydziału Komunikacji - ul. Jasna 31a, 44-100 Gliwice - parter budynku, pok. 33-34.

  Tel. 32 338-64-57 / 32 338-64-58 / 32 338-64-59

  E-mail: km@um.gliwice.pl  8. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?
  9. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?


  1. Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11.12.2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych. (Dz.U. z 2017r. poz. 2355 z późn. zm.).
  3. ”Instrukcja w sprawie rejestracji pojazdów” – załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.09.2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. 2016 r. poz. 1088 z późn. zm.).
  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.09.2003 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów (Dz.U. z 2014.431 j.t.).
  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.10.2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz. U. z 2014.451.j.t.).
  6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 1084).
  7. Art. 84 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 473 z późn. zm.).
  8. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
  9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz.U. z 2016 r. poz. 689 z późn.zm.).
  10. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r.w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1377 z późn. zm.).
  11. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000).


  10. Skargi i wnioski


  Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.
  Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.  11. Tryb odwoławczy


  Tryb odwoławczy nie występuje.  12. Bezpieczeństwo danych osobowych


  INFORMACJA OGÓLNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1

  1. Administratorem  danych  osobowych  jest  Prezydent  Miasta  Gliwice  z  siedzibą  w Urzędzie  Miejskim  w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice).
    
  2. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu:
  • realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych własnych, zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia, o których mowa w szczególności w art. 7  i 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym; dane osobowe są nam również niezbędne do:
  • zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwienia spraw (art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e) ustawy o dostępie do informacji publicznej);
  • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w budynkach publicznych i ich otoczeniu (art. 9a i art. 50 ustawy o samorządzie gminnym) – w tym celu monitorujemy przestrzeń publiczną, poprzez rejestrowanie obrazu (w tym wizerunku osób);
  • zapewnienia jawności obrad z sesji Rady Miasta (art. 11b ustawy o samorządzie gminnym) – w tym celu rejestrujemy  i  transmitujemy  w  Internecie  obraz  i  dźwięk  (w  tym  wizerunek  i wypowiedzi  osób  biorących  udział w obradach w sali sesyjnej Ratusza); osoby, które chcą chronić podczas sesji swój wizerunek mogą śledzić obrady w sali sąsiadującej z salą sesyjną;
  • sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi klientami Urzędu – w tym celu prosimy o podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu, adresu e-mail i/lub adresu do korespondencji; podanie tych danych jest dobrowolne. Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie podać danych, ich podanie jest traktowane jak zgoda na ich wykorzystanie, a ich niepodanie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji. Mogą zostać Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych również w innym celu i zakresie. Wówczas podamy Państwu cel przetwarzania danych osobowych, o które prosimy;
  • zawierania i wykonania umów w związku z realizowanymi zadaniami publicznymi – w takim przypadku niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej wykonanie. Gdy obowiązek ujawnienia danych osobowych wynika z przepisów prawa, ich niepodanie będzie niosło za sobą skutek wynikający wprost z tych przepisów.
    
  1. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień:
  • zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania [*];
  • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
  • w przypadku danych zbieranych za zgodą można również cofnąć zgodę; wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.

  W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość, osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych osobowych przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.


  Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub wysyłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe wymogi związane z realizacją wymienionych uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo o tym poinformowani.


  Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   

  1. W razie pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zbieranych przez Urząd można się kontaktować korespondencją e-mail z inspektorem ochrony danych pod adresem iod@um.gliwice.pl. Osoby niekorzystające  z  poczty  elektronicznej  mogą  złożyć  zapytanie  pisemnie,  telefonicznie  lub  osobiście  do  protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od strony ul. Zwycięstwa 21 (tel. 239-11-65 lub 239-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
    
  2. Dodatkowe informacje:
   1. dane osobowe mogą być przekazywane:
   • innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym, w celu wykonywania zadań publicznych,
   • innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na prezydenta miasta obowiązek udostępnienia lub podania do publicznej wiadomości przetwarzanych danych osobowych,
   1. dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych; dane z monitoringu przechowujemy nie dłużej niż 3 miesiące; nagrania z sesji udostępniane są w BIP bezterminowo,
   2. w Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

   

  1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)
   

  2 Publikatory aktów prawnych, do których się odwołujemy: ustawa o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), ustawa o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511), ustawa o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.)

   


  Numer karty: KM.131.8/U


   liczba odsłon strony: 5 374 
  Logo Samorządu Gliwice

  Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

  Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

  boi@um.gliwice.pl

  Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

  Logo systemu SEKAP 

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Urzędu Miejskiego w Gliwicach

  www.sekap.pl

  Logo systemu EPUAP