Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Karty informacyjne 

wydruk do pliku pdf

Karty informacyjne -> Wydział Komunikacji


Profesjonalna rejestracja pojazdów – rejestracja


1. Co powinienem wiedzieć?


Profesjonalnej rejestracji pojazdów dokonuje starosta właściwy za względu na siedzibę albo oddział podmiotu uprawnionego.

 

Profesjonalna rejestracja pojazdów dotyczy dopuszczenia do ruchu niezarejestrowanego wcześniej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub za granica pojazdu samochodowego, motoroweru, ciągnika rolniczego lub przyczepy w celu wykonywania jazd testowych w ramach działalności prowadzonej przez podmiot uprawniony.

O profesjonalna rejestrację może wystąpić podmiot uprawniony w ramach prowadzonej działalności do posługiwania się profesjonalnym dowodem rejestracyjnym i profesjonalnymi tablicami rejestracyjnymi. Podmiotami uprawnionymi są:

 

 1. przedsiębiorca posiadający na terytorium RP siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę za granicą – oddział, zajmujący się produkcją, dystrybucją (sprzedaż prowadzona w ramach handlu) lub badaniem pojazdów niezarejestrowanych wcześniej na terytorium RP lub za granicą,
 2. jednostka uprawniona lub jednostka badawcza producenta pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części przeprowadzająca badania pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części.

Za przedsiębiorcę zajmującego się produkcja pojazdów, uznaje się producenta pojazdu kompletnego, skompletowanego lub niekompletnego.

 

Profesjonalny dowód rejestracyjny potwierdza prawo do wykonywania jazd testowych przez okres 30 dni od dnia wypełnienia blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego  przez podmiot uprawniony o którym mowa w pkt. 1, oraz przez 6 miesięcy od dnia wypełnienia blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego przez podmiot uprawniony o którym mowa w pkt.2., jednak nie dłużej niż do dnia wygaśnięcia decyzji o profesjonalnej rejestracji.

 

Starosta nadaje jeden albo , na wniosek podmiotu uprawnionego, więcej niż jeden numer rejestracyjny. Do decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów starosta wydaje wypełnione przez siebie blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych w liczbie wnioskowanej przez podmiot uprawniony o którym mowa w pkt.1, ale nie przekraczającej 100 sztuk, a w przypadku podmiotu uprawnionego o którym mowa w pkt.2 zajmującego się produkcją pojazdów w liczbie wnioskowanej. Decyzja o profesjonalnej rejestracji pojazdów starosta wydaje na okres 1 roku od dnia jej wydania.

 

W okresie ważności decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów podmiot uprawniony, po wykorzystaniu blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, może złożyć staroście wniosek o wydanie dodatkowych blankietów w liczbie wnioskowanej ale nie przekraczającej 100 sztuk.

 

W przypadku pierwszego zatrzymania profesjonalnego dowodu rejestracyjnego Starosta informuje podmiot uprawniony, że w przypadku trzykrotnego zatrzymania profesjonalnego dowodu rejestracyjnego w ciągu danego roku kalendarzowego Starosta nałoży karę pieniężną na podmiot uprawniony.2. Kto może załatwić sprawę?


Sprawę może załatwić właściciel / właściciele osobiście lub osoba przez nich upoważniona.

 

Jeżeli właścicielem jest podmiot zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym  sprawę mogą załatwić osoby wchodzące w skład organów uprawnionych do reprezentacji (uwzględniając sposób reprezentacji określony w KRS), prokurent lub inna osoba upoważniona przez uprawnione organy tego podmiotu.

 

Jeżeli właścicielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna sprawę załatwia właściciel / właściciele firmy osobiście lub osoba przez nich upoważniona.3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?


Sprawa jest załatwiana w dwóch etapach:

 1. złożenie wniosku  z dołączonym kompletem wymaganych dokumentów
 2. wydanie  decyzji o profesjonalnej rejestracji, blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego oraz zalegalizowanych profesjonalnych tablic rejestracyjnych.

Termin załatwienia sprawy nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia dokumentów.4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?


 1. Wniosek o wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów

 2. oświadczenie, że podmiot uprawniony jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, albo kopię aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sadowym albo oświadczenie o wpisie do tego rejestru albo pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie uprawnionym wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego – w przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę albo oddział na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zajmującego się produkcją, dystrybucją lub badaniem pojazdów,

 3. kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia jednostki do przeprowadzenia odpowiednich badań pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części , w przypadku o którym mowa w art. 80s ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.),

 4. Oświadczenie dotyczące profesjonalnej rejestracji pojazdów

 5. oświadczenie o:

  • oświadczenia o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • każdy z pojazdów, którymi będą wykonywane jazdy testowe, będzie spełniała warunki określone w art.66 (ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.) odpowiednie dla pojazdu, którym będą wykonywane te jazdy,
  • będzie używał w ruchu drogowym z wykorzystaniem profesjonalnego dowodu rejestracyjnego tylko pojazdy niezarejestrowane wcześniej na terytorium RP lub za granicą, dla których posiada udokumentowane prawo do dysponowania nimi, oraz wyłącznie w celu wykonywania jazd testowych,
  • blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych będą wypełniane wyłącznie przez podmiot uprawniony.

 6. PEŁNOMOCNICTWO - Referat Rejestracji Pojazdów

 7. Jeżeli właściciel / właściciele nie załatwiają sprawy osobiście – oryginał upoważnienia.

 8. Dowody opłat dokonanych zgodnie z pkt 5 poniżej „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić”- oryginały.

lub

 1. Wniosek o wydanie dodatkowych blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych lub nowych zalegalizowanych profesjonalnych tablic(tablicy) rejestracyjnych

 2. wykorzystane blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych wraz z dokumentem zwrotu blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, profesjonalnych dowodów rejestracyjnych oraz zalegalizowanych profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych (punkt 3, poniżej).

 3. Dokument zwrotu blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, profesjonalnych dowodów rejestracyjnych oraz zalegalizowanych profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych

 4. kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie dodatkowych blankietów profesjonalnego dowodu rejestracyjnego lub nowych profesjonalnych tablic rejestracyjnych, znaku legalizacyjnego oraz wymaganej opłaty ewidencyjnej,

 5. Dowody opłat dokonanych zgodnie z pkt 5 poniżej „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić”- oryginały.

 6. PEŁNOMOCNICTWO - Referat Rejestracji Pojazdów

 7. Jeżeli właściciel / właściciele nie załatwiają sprawy osobiście – oryginał upoważnienia.


5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?


Opłata za wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji, profesjonalnych tablic rejestracyjnych, profesjonalnego dowodu rejestracyjnego i innych oznaczeń:

 

 • dla pojazdu samochodowego: 203,50 zł

składniki opłaty - decyzja o profesjonalnej rejestracji pojazdów: 100 zł, blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego: 10 zł, komplet profesjonalnych tablic rejestracyjnych: 80 zł, znaki legalizacyjne: 12,50 zł, opłata ewidencyjna za wydanie: zalegalizowanych tablic rejestracyjnych - 0,50 zł, blankiet dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł,

 

 • dla motocykla, czterokołowca, przyczepy i ciągnika rolniczego: 163,50 zł

składniki opłaty- decyzja o profesjonalnej rejestracji pojazdów: 100 zł, blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego: 10 zł, profesjonalna tablica rejestracyjna: 40 zł, znaki legalizacyjne: 12,50 zł, opłata ewidencyjna za wydanie: zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej - 0,50 zł, blankietu dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł,
 

 • dla motoroweru: 153,50 zł

składniki opłaty- decyzja o profesjonalnej rejestracji pojazdów: 100 zł, blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego: 10 zł, profesjonalna tablica rejestracyjna: 30 zł, znaki legalizacyjne: 12,50 zł, opłata ewidencyjna za wydanie: zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej - 0,50 zł, blankietu dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł,
 

Opłata za wydanie dodatkowych blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych oraz zalegalizowanych profesjonalnych tablic rejestracyjnych:

 

 • dodatkowy blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego: 10,50zł

składnik opłaty: blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego: 10 zł, opłata ewidencyjna za wydanie:  blankietu dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł,

 

nowe  zalegalizowane tablice:

 • komplet profesjonalnych tablic samochodowych: 93zł

składniki opłaty komplet profesjonalnych tablic rejestracyjnych: 80 zł, znaki legalizacyjne: 12,50 zł, opłata ewidencyjna za wydanie: zalegalizowanych tablic rejestracyjnych - 0,50 zł,

 

 • profesjonalna tablica dla motocykla, czterokołowca, przyczepy i ciągnika rolniczego: 53 zł

składniki opłaty komplet profesjonalnych tablic rejestracyjnych: 40 zł, znaki legalizacyjne: 12,50 zł, opłata ewidencyjna za wydanie: zalegalizowanych tablic rejestracyjnych - 0,50 zł,

 

 • profesjonalna tablica motorowerowa:43 zł

składniki opłaty komplet profesjonalnych tablic rejestracyjnych: 30 zł, znaki legalizacyjne: 12,50 zł, opłata ewidencyjna za wydanie: zalegalizowanych tablic rejestracyjnych - 0,50 zł,


Powyższych opłat za wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji, tablice, oznaczenia i druki można dokonać w kasach Urzędu Miejskiego w Gliwicach (na parterze w Biurze Obsługi  Interesantów lub na IV piętrze w holu Wydziału Księgowości), albo przelewem na  osobne rachunek bankowy:

 

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
ING BSK S.A nr : 03 1050 1230 1000 0022 7694 9514

 

Do składanego wniosku musi zostać dołączony oryginał dowodu uiszczenia opłaty (otrzymany w kasie, banku, poczcie lub wydrukowany z Internetu) albo uwierzytelniona kopia tego dowodu zapłaty tj. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz rzecznika patentowego.

 

Każdy dowód wpłaty powinien zawierać dane z jakiego tytułu jest dokonana opłata, np. rejestracja, numer rejestracyjny lub numer nadwozia lub VIN.W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
- przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa

Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasach głównego budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 lub przelewem na rachunek bankowy w ING BSK S.A.

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH    
ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055 


(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN:  PL51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW
)

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy nacisnąć przycisk "Zapłać", który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty.
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

WYDANIE DECYZJI O PROFESJONALNEJ REJESTRACJI, PROFESJONALNYCH TABLIC REJESTRACYJNYCH, PROFESJONALNEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO I INNYCH OZNACZEŃ:

KwotaTytuł płatności
203,50 zł zł Dla pojazdu samochodowego
163,50 zł zł Dla motocykla, czterokołowca, przyczepy i ciągnika rolniczego
153,50 zł zł Dla motoroweru

WYDANIE DODATKOWYCH BLANKIETÓW PROFESJONALNYCH DOWODÓW REJESTRACYJNYCH ORAZ ZALEGALIZOWANYCH PROFESJONALNYCH TABLIC REJESTRACYJNYCH:

KwotaTytuł płatności
10,50 zł zł Dodatkowy blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego
93 zł zł Komplet profesjonalnych tablic samochodowych (nowe zalegalizowane tablice)
53 zł zł Profesjonalna tablica dla motocykla, czterokołowca, przyczepy i ciągnika rolniczego (nowe zalegalizowane tablice)
43 zł zł Profesjonalna tablica motorowerowa

OPŁATA ALTERNATYWNA:

KwotaTytuł płatności
17 zł zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo

6. Jak krok po kroku załatwić sprawę?Krok 1

Wniosek o wydanie decyzji o profesjonalnej  rejestracji pojazdów.

 

Lub
 

Wniosek o wydanie dodatkowych blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych lub nowych zalegalizowanych profesjonalnych tablic(tablicy) rejestracyjnych.Krok 2

Wnieść opłatę za wydanie decyzji, tablic(e), oznaczenia, druki (opisana powyżej w pkt 5 o tytule „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?”).Krok 3

Wnieść opłatę od złożenia pełnomocnictwa, jeżeli dotyczy.Krok 4

Przygotować pozostałe załączniki do wniosku wymienione powyżej w pkt 4 o tytule „Sprawdź, czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty”.Krok 5

Złożyć dokumenty w pokoju 310 na III piętrze urzędu.
Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 GliwiceKrok 6

Przy złożeniu wniosku sprawa załatwiana jest w dwóch etapach. Termin odbioru jest uzgadniany z pracownikiem urzędu przy złożeniu wniosku, a odbiór również następuje w pokoju, w którym został złożony wniosek.7. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?


Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice – pokój 310 - III piętro
Tel. 32-239-13-14, 32-238-56-70
E-mail: km@um.gliwice.pl8. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?


Sprawy nie można załatwić elektronicznie9. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?


 1. Art. 80s, art.80t, art. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów z dnia 12 marca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 546).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz.U. z 2016 r. poz. 689 z późn.zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r.w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1377 z późn. zm.).
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000).


10. Skargi i wnioski


Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.
Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.11. Tryb odwoławczy


Strona wnosi odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.12. Bezpieczeństwo danych osobowych


INFORMACJA OGÓLNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1

 1. Administratorem  danych  osobowych  jest  Prezydent  Miasta  Gliwice  z  siedzibą  w Urzędzie  Miejskim  w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice).
   
 2. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu:
 • realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych własnych, zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia, o których mowa w szczególności w art. 7  i 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym; dane osobowe są nam również niezbędne do:
 • zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwienia spraw (art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e) ustawy o dostępie do informacji publicznej);
 • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w budynkach publicznych i ich otoczeniu (art. 9a i art. 50 ustawy o samorządzie gminnym) – w tym celu monitorujemy przestrzeń publiczną, poprzez rejestrowanie obrazu (w tym wizerunku osób);
 • zapewnienia jawności obrad z sesji Rady Miasta (art. 11b ustawy o samorządzie gminnym) – w tym celu rejestrujemy  i  transmitujemy  w  Internecie  obraz  i  dźwięk  (w  tym  wizerunek  i wypowiedzi  osób  biorących  udział w obradach w sali sesyjnej Ratusza); osoby, które chcą chronić podczas sesji swój wizerunek mogą śledzić obrady w sali sąsiadującej z salą sesyjną;
 • sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi klientami Urzędu – w tym celu prosimy o podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu, adresu e-mail i/lub adresu do korespondencji; podanie tych danych jest dobrowolne. Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie podać danych, ich podanie jest traktowane jak zgoda na ich wykorzystanie, a ich niepodanie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji. Mogą zostać Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych również w innym celu i zakresie. Wówczas podamy Państwu cel przetwarzania danych osobowych, o które prosimy;
 • zawierania i wykonania umów w związku z realizowanymi zadaniami publicznymi – w takim przypadku niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej wykonanie. Gdy obowiązek ujawnienia danych osobowych wynika z przepisów prawa, ich niepodanie będzie niosło za sobą skutek wynikający wprost z tych przepisów.
   
 1. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień:
 • zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania [*];
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
 • w przypadku danych zbieranych za zgodą można również cofnąć zgodę; wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość, osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych osobowych przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.


Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub wysyłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe wymogi związane z realizacją wymienionych uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo o tym poinformowani.


Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

 1. W razie pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zbieranych przez Urząd można się kontaktować korespondencją e-mail z inspektorem ochrony danych pod adresem iod@um.gliwice.pl. Osoby niekorzystające  z  poczty  elektronicznej  mogą  złożyć  zapytanie  pisemnie,  telefonicznie  lub  osobiście  do  protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od strony ul. Zwycięstwa 21 (tel. 239-11-65 lub 239-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
   
 2. Dodatkowe informacje:
  1. dane osobowe mogą być przekazywane:
  • innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym, w celu wykonywania zadań publicznych,
  • innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na prezydenta miasta obowiązek udostępnienia lub podania do publicznej wiadomości przetwarzanych danych osobowych,
  1. dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych; dane z monitoringu przechowujemy nie dłużej niż 3 miesiące; nagrania z sesji udostępniane są w BIP bezterminowo,
  2. w Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

 

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)
 

2 Publikatory aktów prawnych, do których się odwołujemy: ustawa o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), ustawa o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511), ustawa o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.)

 


Numer karty: KM.134.1/U


 liczba odsłon strony: 115 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP