Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Karty informacyjne 

zawartość strony w postaci pliku audio wydruk do pliku pdf

Karty informacyjne -> Wydział Komunikacji


Odbiór/elektroniczne odnotowanie zwrotu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego


1. Co powinienem wiedzieć?


Dowód rejestracyjny zatrzymany fizycznie przez Policję można odebrać w urzędzie, w którym pojazd został ostatnio zarejestrowany (czyli nie decyduje o tym adres zamieszkania ostatniego właściciela). Natomiast o zwrot/odnotowanie zwrotu dowodu rejestracyjnego zatrzymanego elektronicznie można wnioskować zarówno do organu, który zatrzymał dokument (jeżeli zatrzymała Policja w Krakowie, to zwrotu może również dokonać Policja w Warszawie), jaki i do organu, który wydał dowód rejestracyjny (urzędu, w którym pojazd był po raz ostatni zarejestrowany).

 

Po zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) organ kontroli ruchu drogowego wydaje pokwitowanie, które może uprawniać do użytkowania pojazdu przez oznaczony w nim okres czasu, nieprzekraczający 7 dni. Gdy wskazany okres czasu minie pojazdem nie można poruszać się do czasu zwrotu fizycznie lub elektronicznie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego.


W przypadku odbioru zatrzymanego dowodu rejestracyjnego wpis do dowodu rejestracyjnego o kolejnym terminie badania okresowego (jeżeli zostało wykonane) może dokonać jedynie stacja kontroli pojazdów, w której wykonano badanie – zaświadczenie  z wykonanego badania nie jest dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu.

Jeżeli dowód rejestracyjny zatrzymano ze względu na nieczytelność zapisów może być konieczne wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego -> Wtórnik dowodu rejestracyjnego.2. Kto może załatwić sprawę?


O zwrot/elektroniczne odnotowanie zwrotu dowodu rejestracyjnego może wnioskować właściciel/współwłaściciele lub osoba upoważniona.

Jeden ze współwłaścicieli może załatwić sprawę sam, jeżeli będzie miał pełnomocnictwo lub złoży oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli (jeżeli udziały we współwłasności są równe, to w przypadku dwóch właścicieli – oświadcza, iż działa za zgodą drugiej osoby, w przypadku trzech - zgodę musi wyrazić dwóch właścicieli).

Jeżeli właścicielem jest podmiot zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym  sprawę mogą załatwić osoby wchodzące w skład organów uprawnionych do reprezentacji (uwzględniając sposób reprezentacji określony w KRS), prokurent lub inna osoba upoważniona przez uprawnione organy tego podmiotu.

Jeżeli właścicielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna sprawę załatwia właściciel / współwłaściciele firmy lub osoba upoważniona.3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?


W przypadku kompletnych i zgodnych dokumentów sprawa załatwiana jest „od ręki” przy złożeniu wniosku.


4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?


 1. Wniosek o zwrot/elektroniczne odnotowanie zwrotu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego

 2. - oryginał.

 3. Zaświadczenie z badania technicznego potwierdzające ustanie przyczyny zatrzymania dowodu rejestracyjnego (z wynikiem pozytywnym, dopuszczające pojazd do ruchu) – oryginał.

 4. Pokwitowanie potwierdzające zatrzymanie dowodu rejestracyjnego przez Policję – oryginał.

 5. Aktualna polisa OC lub pokwitowanie zapłaty OC ze wskazanym okresem obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (oryginał) – w przypadku nieprzedłożenia tego dokumentu urząd jest zobowiązany do powiadomienia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny celem przeprowadzenia dalszego postępowania.

 6. W przypadku, gdy nowy właściciel nie zarejestrował jeszcze na siebie pojazdu: oryginały dowodów własności (np. umowy, faktury zakupu) potwierdzające kolejno nabycie pojazdu od właściciela, na którego pojazd był ostatnio zarejestrowany, aż do ostatniego (czyli aktualnego) właściciela. W przypadku zakupu pojazdu od firmy prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży pojazdów (np. auto-komisu, salonu samochodowego, auto-handlu) zamiast oryginałów poprzednie umowy/faktury zakupu pojazdu przez tę firmę mogą być uwierzytelnionymi notarialnie kopiami.

 7. PEŁNOMOCNICTWO - Referat Rejestracji Pojazdów

 8. Jeżeli właściciel nie załatwia sprawy osobiście – oryginał upoważnienia.

 9. Dowód opłaty od upoważnienia, jeżeli dotyczy – oryginał.

 10. Zaświadczenie (oryginał lub kserokopia) o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli właścicielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna - zaświadczenie nie jest wymagane, jeżeli dane można sprawdzić w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?


Odbiór/elektroniczne odnotowanie zwrotu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego nie podlega opłacie.
 W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
- przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa

Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasach głównego budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 lub przelewem na rachunek bankowy w ING BSK S.A.

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH    
ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055 


(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN:  PL51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW
)

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy nacisnąć przycisk "Zapłać", który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty.
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

OPŁATA ALTERNATYWNA:

KwotaTytuł płatności
17 zł Opłata za pełnomocnictwo

6. Jak krok po kroku załatwić sprawę?Krok 1

Uzyskać zaświadczenie z badania technicznego dokonanego w stacji kontroli pojazdów potwierdzające ustanie przyczyny zatrzymania dowodu rejestracyjnego (z wynikiem pozytywnym, dopuszczające pojazd do ruchu).

-> Wykaz stacji kontroli pojazdów działających na terenie miasta GliwiceKrok 2

Przygotować pozostałe załączniki do wniosku o zwrot/elektroniczne odnotowanie zwrotu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego wymienione powyżej w pkt 4 o tytule „Sprawdź, czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty”.Krok 3

Wypełnić wniosek o zwrot/elektroniczne odnotowanie zwrotu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego.Krok 4

Wnieść opłatę od złożenia pełnomocnictwa, jeżeli dotyczy (opisana powyżej w pkt 5 o tytule „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?”).Krok 5

Złożyć dokumenty na stanowiskach w sali Rejestracji Pojazdów.

 

Uwaga: w sali Rejestracji Pojazdów funkcjonuje automatyczny system kolejkowy -  przed zgłoszeniem się na stanowisko należy pobrać bilet z automatu biletowego (znajdującego się na początku sali) naciskając przycisk „B”. Dokumenty można złożyć na stanowisku, nad którym wyświetla się numer biletu.

-> Sprawdź stan kolejki

-> Elektroniczna rejestracja do kolejki internetowejKrok 6

Przy złożeniu kompletu dokumentów następuje „od ręki” zwrot/elektroniczne odnotowanie zwrotu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego.7. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?


Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice - Referat Rejestracji Pojazdów (na parterze urzędu, na prawo od wejścia od ulicy Zwycięstwa).

Tel. 32-238-54-92 / 32-239-13-29 / 32-239-11-79 / 32-238-56-90
        32-239-12-10 / 32-238-54-96 / 32-238-54-03 / 32-238-54-85

E-mail: km@um.gliwice.pl


8. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?


Dokumenty można przesłać na własny koszt pocztą lub przesyłką kurierską (najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) na następujący adres:

Urząd Miejski w Gliwicach
Wydział Komunikacji
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

Odpowiedź zwrotna również przesyłana jest pocztą (nie kurierem) w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wniosku z kompletem załączników.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link
- Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego


9. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?


 1. Art. 81, 82, 132, 133 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11.12.2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych. (Dz.U. z 2017r. poz. 2355 z późn. zm.).
 3. Art. 84 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 473 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000).


10. Skargi i wnioski


Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.
Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.11. Tryb odwoławczy


Tryb odwoławczy nie występuje.


12. Bezpieczeństwo danych osobowychNumer karty: KM.32.12/U


 liczba odsłon strony: 78 602 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP