Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Karty informacyjne 

zawartość strony w postaci pliku audio wydruk do pliku pdf

Karty informacyjne -> Wydział Komunikacji


Tablice tymczasowe


1. Co powinienem wiedzieć?


Tablice tymczasowe wydawane są na dojazd na przegląd techniczny, na wywóz pojazdu za granicę lub na przejazd z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terenie kraju lub na badania homologacyjne pojazdu na wniosek jednostki badawczej producenta pojazdu (opisane na osobnej stronie Tablice badawcze).

Wniosek składa się w urzędzie zgodnym z miejscem zamieszkania (dla osób prawnych: siedziby) właściciela.

Opłata za wydanie tablic tymczasowych nie obejmuje ubezpieczenia pojazdu – ubezpieczenia pojazdu można dokonać jedynie w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Tablice tymczasowe wydawane są na okres nieprzekraczający 30 dni. Po upływie ważności tablice tymczasowe i pozwolenie czasowe muszą być zwrócone do urzędu, które je wydał (z wyjątkiem tablic wydanych na wywóz pojazdu za granicę).

->  Wykaz stacji kontroli pojazdów działających na terenie miasta Gliwice


2. Kto może załatwić sprawę?


Sprawę może załatwić właściciel / właściciele osobiście lub osoba przez nich upoważniona.

Jeżeli właścicielem jest podmiot zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym  sprawę mogą załatwić osoby wchodzące w skład organów uprawnionych do reprezentacji (uwzględniając sposób reprezentacji określony w KRS), prokurent lub inna osoba upoważniona przez uprawnione organy tego podmiotu.

Jeżeli właścicielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna sprawę załatwia właściciel / właściciele firmy osobiście lub osoba przez nich upoważniona.


3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?


W przypadku kompletnych i zgodnych dokumentów sprawa załatwiana jest „od ręki” przy złożeniu wniosku.


4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?


  Dla pojazdu zarejestrowanego dotychczas w Polsce:

  1. Wniosek o rejestrację / czasową rejestrację / wyrejestrowanie pojazdu

  2. wniosek o czasową rejestrację  – oryginał,

  3. Dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany- oryginał. Z wyjątkiem czasowej rejestracji celem dojazdu na przegląd techniczny, dowód rejestracyjny musi zawierać wpis o aktualnym badaniu technicznym.

  4. Karta pojazdu, jeżeli była wydana - oryginał,

  5. Jeżeli nowy właściciel nie zarejestrował na siebie jeszcze pojazdu (na tablice stałe) w Urzędzie Miejskim w Gliwicach: oryginały dowodów własności (np. umowy, faktury zakupu) potwierdzające kolejno nabycie pojazdu od właściciela, na którego pojazd był ostatnio zarejestrowany, aż do ostatniego (czyli aktualnego) właściciela. W przypadku zakupu pojazdu od firmy prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży pojazdów (np. auto-komisu, salonu samochodowego, auto-handlu) zamiast oryginałów poprzednie umowy/faktury zakupu pojazdu przez tę firmę mogą być uwierzytelnionymi notarialnie kopiami.

  6. Aktualna polisa OC lub pokwitowanie zapłaty OC ze wskazanym okresem obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (oryginał) – w przypadku nieprzedłożenia tego dokumentu urząd jest zobowiązany do powiadomienia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny celem przeprowadzenia dalszego postępowania,

  7. PEŁNOMOCNICTWO - Referat Rejestracji Pojazdów

  8. Jeżeli właściciel / właściciele nie załatwiają sprawy osobiście – oryginał upoważnienia.

  9. Zaświadczenie (oryginał lub kserokopia) o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli właścicielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna - zaświadczenie nie jest wymagane, jeżeli dane można sprawdzić w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  10. Dowody opłat dokonanych zgodnie z pkt 5 poniżej „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić”- oryginały.

  Dla pojazdu zarejestrowanego dotychczas za granicą:

  1. Wniosek o rejestrację / czasową rejestrację / wyrejestrowanie pojazdu

  2. wniosek o czasową rejestrację  – oryginał.

  3. Z wyjątkiem zaświadczenia o badaniu technicznym, tablic rejestracyjnych i opłat, pozostałe dokumenty wymienione na stronie -> Z zagranicy pojazd – rejestracja. Uwaga: przy czasowej rejestracji pojazdu celem uzyskania tablic tymczasowych nie jest możliwa warunkowa czasowa rejestracja tzn. bez dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju (dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy), dowodu odprawy celnej przywozowej,

  4. Aktualna polisa OC lub pokwitowanie zapłaty OC ze wskazanym okresem obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (oryginał) – w przypadku nieprzedłożenia tego dokumentu urząd jest zobowiązany do powiadomienia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny celem przeprowadzenia dalszego postępowania,

  5. Dowody opłat dokonanych zgodnie z pkt 5 poniżej „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić”- oryginały.

  Dla pojazdu fabrycznie nowego:

  1. Wniosek o rejestrację / czasową rejestrację / wyrejestrowanie pojazdu

  2. wniosek o czasową rejestrację   – oryginał.

  3. Z wyjątkiem opłat, pozostałe dokumenty wymienione na stronie -> Fabrycznie nowy pojazd – rejestracja .

  4. Aktualna polisa OC lub pokwitowanie zapłaty OC ze wskazanym okresem obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (oryginał) – w przypadku nieprzedłożenia tego dokumentu urząd jest zobowiązany do powiadomienia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny celem przeprowadzenia dalszego postępowania,

  5. Dowody opłat dokonanych zgodnie z pkt 5 poniżej „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić”- oryginały.


  5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?


  Za wydanie tablic i innych oznaczeń należy wnieść następujące opłaty:
  1. W przypadku dojazdu na przegląd techniczny lub na przejazd z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terenie kraju:
   • samochodu i ciągnika siodłowego: 62 zł (tablice tymczasowe: 30 zł, nalepki legalizacyjne: 12,50 zł, pozwolenie czasowe 18,50 zł, opłata ewidencyjna za wydanie: zalegalizowanych tablic tymczasowych - 0,50 zł i pozwolenia czasowego – 0,50 zł),
   • przyczepy: 40,75 zł (tablica tymczasowa: 15 zł, nalepka legalizacyjna: 6,25 zł, pozwolenie czasowe 18,50 zł, opłata ewidencyjna za wydanie: zalegalizowanej tablicy tymczasowej - 0,50 zł i pozwolenia czasowego – 0,50 zł),
   • motocykla, motoroweru, ciągnika rolniczego: 37,75 zł (tablica tymczasowa: 12 zł, nalepka legalizacyjna: 6,25 zł, pozwolenie czasowe 18,50 zł, opłata ewidencyjna za wydanie: zalegalizowanej tablicy tymczasowej - 0,50 zł i pozwolenia czasowego – 0,50 zł).
  2. W przypadku wywozu pojazdu za granicę:
   • samochodu i ciągnika siodłowego: 112 zł (tablice tymczasowe: 80 zł, nalepki legalizacyjne: 12,50 zł, pozwolenie czasowe 18,50 zł, opłata ewidencyjna za wydanie: zalegalizowanych tablic tymczasowych - 0,50 zł i pozwolenia czasowego – 0,50 zł),
   • przyczepy, motocykla, ciągnika rolniczego: 65,75 zł (tablica tymczasowa: 40 zł, nalepka legalizacyjna: 6,25 zł, pozwolenie czasowe 18,50 zł, opłata ewidencyjna za wydanie: zalegalizowanej tablicy tymczasowej - 0,50 zł i pozwolenia czasowego – 0,50 zł).
  Powyższych opłat za tablice i pozwolenie czasowe można dokonać w kasach Urzędu Miejskiego w Gliwicach (na parterze w Biurze Obsługi  Interesantów lub na IV piętrze w holu Wydziału Księgowości), albo przelewem na rachunek bankowy:

  URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
  ING BSK S.A nr : 03 1050 1230 1000 0022 7694 9514

  Do składanego wniosku musi zostać dołączony oryginał dowodu uiszczenia opłaty (otrzymany w kasie, banku, poczcie lub wydrukowany z Internetu) albo uwierzytelniona kopia tego dowodu zapłaty tj. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz rzecznika patentowego.

  Każdy dowód wpłaty powinien zawierać dane z jakiego tytułu jest dokonana opłata, np. czasowa rejestracja, numer rejestracyjny lub numer nadwozia lub VIN.

  W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
  - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa

  Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

  Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

  Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasach głównego budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 lub przelewem na rachunek bankowy w ING BSK S.A.

  URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH    
  ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055 


  (a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
  IBAN:  PL51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
  Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW
  )

  Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.


  Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy nacisnąć przycisk "Zapłać", który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty.
  Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

  OPŁATA ZA TABLICE TYMCZASOWE:

  KwotaTytuł płatności
  62 zł W przypadku dojazdu na przegląd techniczny lub na przejazd z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terenie kraju samochodu i ciągnika siodłowego:
  40,75 zł W przypadku dojazdu na przegląd techniczny lub na przejazd z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terenie kraju przyczepy:
  37,75 zł W przypadku dojazdu na przegląd techniczny lub na przejazd z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terenie kraju motocykla, motoroweru, ciągnika rolniczego:
  112 zł W przypadku wywozu pojazdu za granicę samochodu i ciągnika siodłowego:
  65,75 zł W przypadku wywozu pojazdu za granicę przyczepy, motocykla, ciągnika rolniczego:

  OPŁATA ALTERNATYWNA:

  KwotaTytuł płatności
  17 zł Opłata za pełnomocnictwo:

  6. Jak krok po kroku załatwić sprawę?  Krok 1

  Wypełnić wniosek o czasową rejestrację.

  Jak wypełnić wniosek? Wzór.  Krok 2

  Wnieść opłatę za oznaczenia wydane przy czasowej rejestracji (opisana powyżej w pkt 5 o tytule „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?”).  Krok 3

  Wnieść opłatę od złożenia pełnomocnictwa, jeżeli dotyczy.  Krok 4

  Przygotować pozostałe załączniki do wniosku wymienione powyżej w pkt 4 o tytule „Sprawdź, czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty”.  Krok 5

  Złożyć dokumenty na stanowiskach w sali Rejestracji Pojazdów.

  Uwaga: w sali  Rejestracji Pojazdów funkcjonuje automatyczny system kolejkowy -  przed zgłoszeniem się na stanowisko należy pobrać bilet z automatu biletowego (znajdującego się na początku sali) naciskając przycisk „A”. Dokumenty można złożyć na stanowisku, nad którym wyświetla się numer biletu.

  -> Sprawdź stan kolejki

  -> Elektroniczna rejestracja do kolejki internetowej  Krok 6

  Przy złożeniu kompletu dokumentów następuje „od ręki” wydanie decyzji o czasowej rejestracji, tablic tymczasowych i pozwolenia czasowego.  7. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?


  Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
  ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice - Referat Rejestracji Pojazdów (na parterze urzędu, na prawo od wejścia od ulicy Zwycięstwa).

  Tel. 32-238-54-92 / 32-239-13-29 / 32-239-11-79 / 32-238-56-90
          32-239-12-10 / 32-238-54-96 / 32-238-54-03 / 32-238-54-85

  lub

  filia Wydziału Komunikacji - ul. Jasna 31a, 44-100 Gliwice - parter budynku, pok. 33-34.

  Tel. 32 338-64-57 / 32 338-64-58 / 32 338-64-59


  E-mail: km@um.gliwice.pl  8. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?  Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link
  - Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela


  9. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?


  1. Art. 74 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11.12.2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych. (Dz.U. z 2017r. poz. 2355 z późn. zm.).
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 1088 z późn. zm.).
  4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 1084).
  5. Art. 84 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 473 z późn. zm.).
  6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
  7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz.U. z 2016 r. poz. 689 z późn.zm.).
  8. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r.w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1377 z późn. zm.).
  9. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000).


  10. Skargi i wnioski


  Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.
  Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.  11. Tryb odwoławczy


  Strona wnosi odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


  12. Bezpieczeństwo danych osobowych


  INFORMACJA OGÓLNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1

  1. Administratorem  danych  osobowych  jest  Prezydent  Miasta  Gliwice  z  siedzibą  w Urzędzie  Miejskim  w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice).
    
  2. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu:
  • realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych własnych, zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia, o których mowa w szczególności w art. 7  i 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym; dane osobowe są nam również niezbędne do:
  • zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwienia spraw (art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e) ustawy o dostępie do informacji publicznej);
  • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w budynkach publicznych i ich otoczeniu (art. 9a i art. 50 ustawy o samorządzie gminnym) – w tym celu monitorujemy przestrzeń publiczną, poprzez rejestrowanie obrazu (w tym wizerunku osób);
  • zapewnienia jawności obrad z sesji Rady Miasta (art. 11b ustawy o samorządzie gminnym) – w tym celu rejestrujemy  i  transmitujemy  w  Internecie  obraz  i  dźwięk  (w  tym  wizerunek  i wypowiedzi  osób  biorących  udział w obradach w sali sesyjnej Ratusza); osoby, które chcą chronić podczas sesji swój wizerunek mogą śledzić obrady w sali sąsiadującej z salą sesyjną;
  • sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi klientami Urzędu – w tym celu prosimy o podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu, adresu e-mail i/lub adresu do korespondencji; podanie tych danych jest dobrowolne. Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie podać danych, ich podanie jest traktowane jak zgoda na ich wykorzystanie, a ich niepodanie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji. Mogą zostać Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych również w innym celu i zakresie. Wówczas podamy Państwu cel przetwarzania danych osobowych, o które prosimy;
  • zawierania i wykonania umów w związku z realizowanymi zadaniami publicznymi – w takim przypadku niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej wykonanie. Gdy obowiązek ujawnienia danych osobowych wynika z przepisów prawa, ich niepodanie będzie niosło za sobą skutek wynikający wprost z tych przepisów.
    
  1. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień:
  • zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania [*];
  • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
  • w przypadku danych zbieranych za zgodą można również cofnąć zgodę; wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.

  W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość, osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych osobowych przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.


  Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub wysyłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe wymogi związane z realizacją wymienionych uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo o tym poinformowani.


  Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   

  1. W razie pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zbieranych przez Urząd można się kontaktować korespondencją e-mail z inspektorem ochrony danych pod adresem iod@um.gliwice.pl. Osoby niekorzystające  z  poczty  elektronicznej  mogą  złożyć  zapytanie  pisemnie,  telefonicznie  lub  osobiście  do  protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od strony ul. Zwycięstwa 21 (tel. 239-11-65 lub 239-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
    
  2. Dodatkowe informacje:
   1. dane osobowe mogą być przekazywane:
   • innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym, w celu wykonywania zadań publicznych,
   • innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na prezydenta miasta obowiązek udostępnienia lub podania do publicznej wiadomości przetwarzanych danych osobowych,
   1. dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych; dane z monitoringu przechowujemy nie dłużej niż 3 miesiące; nagrania z sesji udostępniane są w BIP bezterminowo,
   2. w Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

   

  1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)
   

  2 Publikatory aktów prawnych, do których się odwołujemy: ustawa o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), ustawa o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511), ustawa o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.)

   


  Numer karty: KM.38.10/U


   liczba odsłon strony: 72 058 
  Logo Samorządu Gliwice

  Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

  Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

  boi@um.gliwice.pl

  Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

  Logo systemu SEKAP 

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Urzędu Miejskiego w Gliwicach

  www.sekap.pl

  Logo systemu EPUAP